Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.01.2014.

Jovan Ranđelović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.08.1946
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet, Niš
 • Godina diplomiranja: 1972
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Randjelovic, J., Savic, V. (1986). Investigation of an imune response using skin hipersensitiviti test in patience affect with dermatocosis caused by antropophilyic agents. Periodicum Biologorum, (88), 415-416.


  Paravina, M., Ranđelović, J., Ristić, G., Tiodorović, J. (1989). Staphylococcus i obolela koža -incidenca i osetljivost na antibiotike. Srpski arhiv, (117), 335-340.


  slat�,-�!�R�


  Ranđelović, J., Mutavdžić, V., Đurašković, R.). 2006, Morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti žena aktivnih fudbalera i plesačica narodnih plesova. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije, 1-479 (41).


  Ranđelović, J., Ćosić, V., Đurašković, R. (2006). Određivanje lipidnih peroksida plazme za vreme testa opterećenja kod sportista. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije,1-479 (41).


  Randjelovic, J.(2006) Domen vaspitanja za zdravlje. Pedagogija, 2,228-238


  Randjelovic,J, 2006 Domen vaspitanja za zdravlje, Pedagogija 3,338-349


  Mutavdzic Vladimir, Randjelovic Jovan, Factor structure of functional capabilites of dancers. Fizicka kultura (Skopje), years 34,No.2,p.p. 127-129, 2006


  Ranđelović, J., Mutavdžić, V., Đurašković, R. (u štampi). Morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti žena aktivnih fudbalera i plesačica narodnih plesova. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije,  sv 41.  str. 1-479 2006,


  Ranđelović, J. (1989). Klinička slika vulgarne psorijaze. Psorijaza, (1), 12-14.


  Stanojević, M., Tiodorović, J., Ranđelović, J., Jovanović, D. (1991). Generalizovana pustulozna psorijaza. Psorijaza,(3), 35-39.


  Ranđelović, J., Stanojević, M., Ljubenović, M. (1992). Primena vipsogala u terapiji psorijaze kapilicijma. Psorijaza, (4), 51-55.


  Savić, V., Dojčinov, D., Veselinović, D., Mitić, D., Pavlović, B., Tašić-Dimov, D., Ranđelović, J. (1976). Hromozomalna i genealoška ispitivanja rascepa tvrdog nepca i gornje usne. Scripta medica, 11(3-4), 67-73.


  Vagaja, M., Ranđelović, J. 1967). O multipli karcinomima. Acta Med Stom Stud Yug, (1), 50-53


  Tiodorović, J., Jovanović, S., Stanojević, M., Ranđelović, J., Binić, I., Jovanović, D., (1991). Urethritis nongonorrhoica. Acta medica Medianae, (7-8), 61-69.


  Stanojević, M., Jovanović, S., Paravina, M., Petrović, S., Ranđelović, J. (1980). Kliničke i histološke karakteristike težih oblika Psoriasis vulgarisa. Acta Fac Med Naissensis, (8), 152-159.


  Jevtić, Z., Pavlović, D., Fabić, V., Macukanović, Đ., Savić, S., Ranđelović, J., Tomić, D., Anđelković, D. (1980). Šistozomijaza u internom odeljenju centralne bolnice u Zuari. Acta Medica Medianae, (6), 89-94


  Jevtić, Z., Drobnjak, D., Mijenović, M.,  Ranđelović, J., Macukanović, Đ., Ignjatović, A., Zdravković, M., Ranđelović, D. (1980). Prikaz 9 smrtnih slučajeva posle intramuskularne primene penicilina. Acta Medica Medinae, (2), 107-113.


  Jevtić, Z., Macukanović, Đ., Savić, S., Ranđelović, J., Fabić, V. (1982). Imunitet kod malarije. Acta Medica Medinae, (2), 113-117.


  Jovanović, S., Ristić, G., Paravina, M., Ranđelović, J. (1982). Herpes zoster gangliona geniculi. Ramsy Hunt-ov sindrom. Acta Medica Medinae, (6), 87-90.


  Jovanović, S., Binić, I., Tiodorović, J., Paravina, M., Spalević, Lj., Ranđelović, J., Stanojević, M., Ristić, G., Cvetković, V., Jovanović, D. (1992). Alopecia areata. Analiza kliničkog materijala. Acta Med  Medinae, (5), 43-51.


  Jovanović, S., Stanojević, M., Pravina, M., Cvetković, V., Stanojlović, M., Ranđelović, J., Binić, I. (1987). Psoriasis pustulosa generalisata. Acta Med Medianae, (2), 73-77.


  Jovanović, S., Paravina, M., Nikolić, M., Savić, V., Ranđelović, J., Stanojević, M. (1985). Antenatalna dijagnostika nekih genodermatoza i genetsko savetovalište. Acta Medica Medinae, (5), 89-95a


  Đurašković, R., Mladenović, I., Ranđelović, J. (2000). Učestalost ¨sindroma prenaprezanja¨ kod sportista u Nišu. Balneoklimatologija (Lečenje reumatskih bolesti 2), 149-151.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ranđelović, J., Paravina, M., Binić, I., Cvetković, V. (1990). Hrom i nikl u etiologiji kontaktnog alergijskog dermatitisa. U Ibidem, 339-345. Italija: San Giovani Rotondo


  Paravina, M., Ranđelović, J., Jovanović, S., Spalević, Lj. (1990). Etiologija profesionalnog kontaktnog alergijskog dermatitisa - vlastita iskustva. U Ibidem, 331-338. Italija: San Giovani Rotondo.


  Radovanović, D., Ranđelović, J. (2004). Efekti treninga i kratkotrajne supementacije kreatin monohidratom na odnos masnog i nemasnog tkiva u organizmu. U II Evropski kongres FIEP-a, 267-271. Beograd: Društvo pedagoga fizičke kulture.


  Savić, V., Katić, D., Savić, D., Oklobdžija, M., Ranđelović, J. (1977). Metahromatična svojstva polipetidnih endokrinih cilija želuca. U Zbornik radova 8 intersekcijski sastanak patologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, 109. Ljubljana: sekcija za patologe SZD.


  Paravina, M., Poljački, M., Jovanović, S., Ranđelović, J., Stošić, D. (1990). La dermatite de contact allergique au propolis appliquedans le traitement. U 21 Semain medicale balcanique Resumes, 333. Varna.


  Đurašković, R., Mutavdžić, V., Pantelić, S., Ranđelović, J. (2005). Razlike u telesnoj građi, aerobnim sposobnostima i frekvenciji pulsa žena i muškaraca koji se bave narodnim plesovima. U Žena u sportu,36. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u beogradu i OK Srbije i Crne Gore.


  Đurašković, R., Pantelić, S., Mutavdžić, V., Ranđelović, J. (2005). Morfološki status muškaraca i žena koji se aktivno bave plesom. U 13-ti međunarodni interdisciplinarni simpozijum  Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, 23. Novi Sad: Novosadski maraton.


  Stanković, I., Ranđelović, J., Vlahović, P., Kundalić, S., Zvezdanović, L., Đorđević, B. (2004). Effects of con a and PMA stimulation on cytokines in patients with bronchial asthma. U Zbornik sažetaka 12-th BCLF, 89. Romanian society of lboratory medicine.


  Đurašković, R., Bratić, M., Ranđelović, J. (1998). Razlike u morfološkom i funkcionalnom statusu školske dece i dece džudista. U Zbornik sažetaka sa Simpozijuma sa međunarodnim učešćem, 43. Novi Sad: Fakulte fizičke kulture.


  Đurašković, R., Bratić, M., Ranđelović, J. (1998). Effects of physical education and aditional activities on some antropometric and functional characteristics of schoolchildren. U Zbornik sažetaka sa Simpozijuma sa međunarodnim učešćem, 46. Novi Sad: Fakulte fizičke kulture.


  olGai�!�R�i oblici. U Zbornik radova Dani preventivne medicine, 67-69. Niš: Zavod za zaštitu zdravlja.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ranđelović, J., Paravina, M., Cvetković, V. (1991). Profesionalna oboljenja kože izazvana gljivicama: etiologija, klinička slika i prevencija. Jugoslovenska i inostrana dokumentacija zaštite na radu, (1), 65-69.


  Ranđelović, J., Paravina, M. (1991). Ecthyma contagiosum - prikaz bolesnika. Jugoslovenska i inostrana dokumentacija zaštite na radu, (3-4), 297-301.


  Stošić, D., Stojiljković, S., Stanojević, M., Ranđelović, J. (1987). Kutana lajšmanijaza – prikaz bolesnika. Acta Derm Iug, 14(3-4), 151-154.


  Ranđelović, J., Uzunov, P. (1987). Ispitivanje osetljivosti dermatofita sa antimikotskim preparatom oranazolom. Acta Derm Iug, 14(3-4), 138-143.


  Uzunov, P., Ranđelović, J. (1987). Metod za uzimanje materijala kod obolelih od onihomikoza, Acta Derm Iug, 14(3-4), 12-15.


  Ranđelović, J., Paravina, M., Stanojević, M., Binić, I., Milosavljević, M., Ljubenović, M. (1990). Psoriasis vulgaris - analiza četrnaestogodišnjeg materijala. Acta Derm Iug, 17(4), 231-234.


  Paravina, M., Jovanović, S., Stanojević, M., Ranđelović, J., Kojović, Z., Savić, V. (1987). Uloga novocaina i srodnih supstanci u etiologiji kontaktnog alergijskog dermatitisa kod fizioterapeuta. Acta Derm Iug, 14(1-2), 185-187.


  Paravina, M., Jovanović, S., Ranđelović, J., Stanojević, M., Spalević, Lj., Tiodorović, J., Milosavljević, M. (1990). Karcinomi kože - analiza kliničkih i histoloških karakteristika. Acta Derm Iug, 17(3), 157-161.


  Paravina, M., Jovanović, S., Ranđelović, J., Binić, I., Milošević, M. (1986). Senzibilizacija kao rizik pri lokalnoj terapiji Acne vulgaris. Acta Derm Iug, 3(1-2), 113-116.


  Ranđelović, J., Jovanović, S., Paravina, M., Stanojević, M., Ristić, G., Cvetković, V., Spalević, Lj. (1988). Etiološki i neki imunološki aspekti dermatomikoza stopala i šaka. Acta Derm Iug, 15(3), 179-182.


  Paravina, M., Jovanović, S., Stanojević, M., Ranđelović, J., Petrović, R. (1988). Epidemiologija Pemphigus vulgarisa u jugoistočnoj Srbiji u periodu od 1976-1985.godine. Acta Derm Iug, 15, 103-107.


  Randjelovic Jovan., Vladimir Mutavdzic Structure  of morphologic characteristic characterstics of dancer. Fizicka kultura (Skopje), years 34,No.2,p.p. 225-228,2006


  Ranđelović, N., Đurašković, R., Ranđelović, J. Redovna lekarska kontrola - faktor prevencije iznenadne smrti kod sportista. Fizička kultura.


  Mutavdžić, V., Đurašković, R., Ranđelović, JRazlike u funkcionalnim sposobnostima između plesača i plesačica narodnih plesova. Fizička kultura.


  Đurašković, R, Mutavdžić, V., Ranđelović, J. (Razlike u relativnim antropometrijskim karakteristikama između plesača i plesačica narodnih plesova. Fizička kultura.


  Mutavdžić, V., Đurašković, R., Ranđelović, J., 2006,  Somatrometrijske karakteristike i funkcionalne sposobnosti rukometaša i plesača narodnih plesova. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije,1-479 (41).


  Ranđelović, J., Mutavdžić, V., Đurašković, R.). 2006, Morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti žena aktivnih fudbalera i plesačica narodnih plesova. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije, 1-479 (41).


  Ranđelović, J., Ćosić, V., Đurašković, R. (2006). Određivanje lipidnih peroksida plazme za vreme testa opterećenja kod sportista. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije,1-479 (41).


  Randjelovic, J.(2006) Domen vaspitanja za zdravlje. Pedagogija, 2,228-238


  Randjelovic,J, 2006 Domen vaspitanja za zdravlje, Pedagogija 3,338-349


  Mutavdzic Vladimir, Randjelovic Jovan, Factor structure of functional capabilites of dancers. Fizicka kultura (Skopje), years 34,No.2,p.p. 127-129, 2006


  Ranđelović, J., Mutavdžić, V., Đurašković, R. (u štampi). Morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti žena aktivnih fudbalera i plesačica narodnih plesova. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije,  sv 41.  str. 1-479 2006,


  Ranđelović, J. (1989). Klinička slika vulgarne psorijaze. Psorijaza, (1), 12-14.


  Stanojević, M., Tiodorović, J., Ranđelović, J., Jovanović, D. (1991). Generalizovana pustulozna psorijaza. Psorijaza,(3), 35-39.


  Ranđelović, J., Stanojević, M., Ljubenović, M. (1992). Primena vipsogala u terapiji psorijaze kapilicijma. Psorijaza, (4), 51-55.


  Savić, V., Dojčinov, D., Veselinović, D., Mitić, D., Pavlović, B., Tašić-Dimov, D., Ranđelović, J. (1976). Hromozomalna i genealoška ispitivanja rascepa tvrdog nepca i gornje usne. Scripta medica, 11(3-4), 67-73.


  Vagaja, M., Ranđelović, J. 1967). O multipli karcinomima. Acta Med Stom Stud Yug, (1), 50-53


  Tiodorović, J., Jovanović, S., Stanojević, M., Ranđelović, J., Binić, I., Jovanović, D., (1991). Urethritis nongonorrhoica. Acta medica Medianae, (7-8), 61-69.


  Stanojević, M., Jovanović, S., Paravina, M., Petrović, S., Ranđelović, J. (1980). Kliničke i histološke karakteristike težih oblika Psoriasis vulgarisa. Acta Fac Med Naissensis, (8), 152-159.


  Jevtić, Z., Pavlović, D., Fabić, V., Macukanović, Đ., Savić, S., Ranđelović, J., Tomić, D., Anđelković, D. (1980). Šistozomijaza u internom odeljenju centralne bolnice u Zuari. Acta Medica Medianae, (6), 89-94


  Jevtić, Z., Drobnjak, D., Mijenović, M.,  Ranđelović, J., Macukanović, Đ., Ignjatović, A., Zdravković, M., Ranđelović, D. (1980). Prikaz 9 smrtnih slučajeva posle intramuskularne primene penicilina. Acta Medica Medinae, (2), 107-113.


  Jevtić, Z., Macukanović, Đ., Savić, S., Ranđelović, J., Fabić, V. (1982). Imunitet kod malarije. Acta Medica Medinae, (2), 113-117.


  Jovanović, S., Ristić, G., Paravina, M., Ranđelović, J. (1982). Herpes zoster gangliona geniculi. Ramsy Hunt-ov sindrom. Acta Medica Medinae, (6), 87-90.


  Jovanović, S., Binić, I., Tiodorović, J., Paravina, M., Spalević, Lj., Ranđelović, J., Stanojević, M., Ristić, G., Cvetković, V., Jovanović, D. (1992). Alopecia areata. Analiza kliničkog materijala. Acta Med  Medinae, (5), 43-51.


  Jovanović, S., Stanojević, M., Pravina, M., Cvetković, V., Stanojlović, M., Ranđelović, J., Binić, I. (1987). Psoriasis pustulosa generalisata. Acta Med Medianae, (2), 73-77.


  Jovanović, S., Paravina, M., Nikolić, M., Savić, V., Ranđelović, J., Stanojević, M. (1985). Antenatalna dijagnostika nekih genodermatoza i genetsko savetovalište. Acta Medica Medinae, (5), 89-95a


  Đurašković, R., Mladenović, I., Ranđelović, J. (2000). Učestalost ¨sindroma prenaprezanja¨ kod sportista u Nišu. Balneoklimatologija (Lečenje reumatskih bolesti 2), 149-151.


  Ranđelović, J., Đurašković, R. (2001). Nega stopala kod fudbalera važan faktor uspeha u fudbalu. U Zbornik radova 6-ti dani sportske medicine, 101-105. Niš: Dispanzer za sportsku medicinu.


  Radovanović, D., Ranđelović,  J. (2005).  Primena analize anaerobnog kapaciteta u selekciji sportista. U Zbornik radova FIS komunikacije 2005, 196-201. Niš: Fakultet fizilke kulture.


  Đurašković, R., Nikolić, M., Ranđelović, J. (2005). Razvojne karakteristike učenika starih 10 godina, merenih 1985 i 2005 godine. U Zbornik radova  FIS komunikacije 2005, 174-181. Niš: Fakultet fizilke kulture.


  Đurašković, R., Ranđelović, J., Vukajlović, V. (2003). Biološka zrelost dodatni faktor u proceni mladih fudbalera za visoka sportska dostignuća. U Zbornik radova FIS komunikacije 2003, 311-320. Niš: Fakultet fizilke kulture.


  Mladenović, I., Radovanović, D., Ranđelović, J. (2003). Razlike u antropometrijskom i funkcionalnom statusu uspešnih i neuspešnih na prijemnom ispitu fakulteta fizičke kulture u Nišu 2002 godine.U Zbornik radova FIS komunikacije 2003, 267-272. Niš: Fakultet fizilke kulture.


  Bratić, M., Đurašković, R., Ranđelović, J. (2002). Morfološki i funkcionalni status školske dece i dece džudista.U Zbornik radova FIS komunikacije 2002, 30-34. Niš: Fakultet fizilke kulture. Niš: Fakultet fizilke kulture.


  Stanojević, M., Jovanović, S., Paravina, M., Ranđelović, J., Tiodorović, J., Spalević, Lj., Milosavljević, D. (1984). Herpes zoster - učestanost, epidemiologija i klinički oblici. U Zbornik radova Dani preventivne medicine, 67-69. Niš: Zavod za zaštitu zdravlja.


  S32<s�!�R�tyle='mso-bidi-font-weight:normal'>Periodicum Biologorum, (88), 415-416.


  Paravina, M., Ranđelović, J., Ristić, G., Tiodorović, J. (1989). Staphylococcus i obolela koža -incidenca i osetljivost na antibiotike. Srpski arhiv, (117), 335-340.


  Paravina, M., Stanojević, M., Svilar, V., Ranđelović, J. (1988). Kontaktni dermatitis na biljke. U Zbornik sazetaka XIV simpozijuma: epidemioloski problemi u zastiti covekove sredine, 134. Pula: Zavod za zdravstvenu zaštitu.


  Bašić, H., Nikolić, D., Bakić, M., Ranđelović, J. (1989). Imunohistohemijska analiza organizacije limfoidnog tkiva i non-hodkin S lymphosa pomoću monoklonalnih antitela. U Drugi kongres imunologa Jugoslavije, knjiga sažetaka, 9. 8 R1. Vrnjačka Banja: Institut za eksperimentalnu medicinu VMA.


  Paravina, M., Stanojević,. M, Ranđelović, J. (1989). Kontaktni alergijski fitodermatitis - prikaz bolesnika. U Drugi kongres imunologa Jugoslavije, knjiga sažetaka,5.11 RI. Vrnjačka Banja: Institut za eksperimentalnu medicinu VMA.


  Ranđelović, J, Nikolić, D., Basić, H. (1989). Imunohistohemijske karakteristike T8 pozitivne mykosis funoides. U Drugi kongres imunologa Jugoslavije, knjiga sažetaka, 9.12 R1. Vrnjačka Banja: Institut za eksperimentalnu medicinu VMA


  Đurašković, R., Mladenović, I., Ranđelović, J. (2002). Povrede studenata fizičke kulture u toku izvođenja praktične nastave. U Zbornik sažetaka Stručni sastanak lekara medicine sporta Knjaževac 2002, 28. Knjaževac: Institut za eksperimentalnu medicinu VMA


  Đurašković, R., Bratić, M., Ranđelović, J. (1998). Effects of physical education and aditional activities on some antropometric and functional characteristics of schoolchildren. U Zbornik sažetaka sa Simpozijuma sa međunarodnim učešćem, 46. Novi Sad: Fakulte fizičke kulture.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 16 januar 2014 10:52