Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.06.2018.

Aleksandar Novaković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14. mart 1990.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Srbistika
 • Godina diplomiranja: 2013.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Новаковић, Александар (2022). Уџбенички комплет у настави српског као страног језика. Ниш: Филозофски факултет, 240 стр. ISBN 978-86-7379-600-0 DOI: https://doi.org/10.46630/ukn.2022 COBISS.SR-ID 73169673

  M42

  Новаковић, Александар (2021). ,,Григорије Божовић – писац из читанкеˮ. Етика и естетика Григорија Божовића, тематски зборник од водећег националног значаја. Зубин Поток: Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 65‒77. ISBN 978-86-6349-172-4 (ФФ)

  M44

  Јањић, Марина, Александар НоваковићНаставно дизајнирање часова српског језика, Ниш: Филозофски факултет, 2015, ISBN 978-86-7379-389-4, 133 стр.

  М42

  Новаковић, Александар. Информационо-комуникационе технологије (ИКТ) у настави. У: Јањић, Марина. Методичке рефлексије о савременим аспектима наставе фонетике и фонологије српског језика. Ниш: Филозофски факултет, 2015, стр. 161–187, ISBN 978-86-7379-388-7 (broš.)

  М45

 • Knjige i udžbenici:

  Новаковић, Александар (2022). Увод у методику наставе српског као страног језика. Ниш: Филозофски факултет, 143 стр. ISBN 978-86-7379-607-9 DOI: https://doi.org/10.46630/ums.2022 COBISS.SR-ID 77349641

  M42

  Новаковић, Александар (2024). Кажипут: радна свеска за српски као страни језик. Ниш: Филозофски факултет.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Новаковић, Александар (2024). Ћириличко писмо и његове типографске варијанте у настави српског као страног језика. Наслеђе: тематски број часописа посвећен србистици под насловом „Србистика 21. века: наслеђе и континуитет”, Јелена Петковић и Милка Николић (ур.), 57, 385–401. УДК 378.147:811.163.41’243 003.349.3

  M23

  Новаковић, Александар (2023). Кажипут Вука С. Караџића у настави српског као страног језика. Зборник Матице српске за књижевност и језик, 71(3), 783‒803. УДК 821.163.41.09 Karadžić V. S. 811.163.41’242 DOI: 10.18485/ms_zmskij.2023.71.3.6

  М23

  Новаковић, Александар (2022). ,,Мишљење студената Правног факултета Универзитета у Нишу о потреби увођења предмета Српски језик у акредитоване студијске програме”. Наслеђе, 51, стр. 65‒79. ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац) УДК 378.6:34(497.11 Niš) 378.016:811.163.41

  M23

  Новаковић, Александар, Ранђеловић, Бранислав, Ђукић, Данијела (2022). ,,Дигиталне компетенције универзитетских професора у XXI веку”. Зборник радова Филoзофског факултета, LII (2), стр. 253‒268. ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082 УДК 378-057.4:005.963 DOI: 10.5937/zrffp52-30241

  M23

  Новаковић, Александар. ,,Ставови студената нефилолошких група Филозофског факултета Универзитета у Нишу о потреби увођења предмета Српски језик у наставне програме основних и мастер академских студијаˮ. Српски језик: студије српске и словенске, XXVII (2022), стр. 579-604. ISSN 0354-9259 УДК 378.147::811.163.41 316.644-057.875:811.163.41DOI: https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.31.

  M23

  Novaković, Aleksandar, Violeta Stojičić. ,,Future I Tense Form in the Prizren-Timok Dialect of Serbianˮ. Dialectologia, 22 (2019), University of Barcelona: 101-144, ISSN: 2013-2247, http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia22/.

  М23

  Новаковић Александар, Ана Мијајловић. ,,Стилови и стратегије учења енглеског језика као страногˮ. Folia linguistica et litteraria, бр. 21 (2018), стр. 97−132, ISSN 2337-0955 (Online), ISSN 1800-8542 (Print) UDK 811.111’243:371.3 DOI: https://doi.org/10.31902/fll.21.2018.5

  М23

  Судимац, Нина и Александар Новаковић. ,,Академски чланци англиста, србиста и романиста кроз визуру нове језичке типологије: ко је најодговорнији према читаоцима?ˮ Folia linguistica et litteraria, бр. 17 (2017), стр. 187−206, ISSN 2337-0955 (Online), ISSN 1800-8542 (Print) UDK 81’4

  http://skr.rs/zsZO

  М23

  Новаковић, Александар. ,,Српски као језик робота између мита и реалностиˮ. Српски језик: студије српске и словенске, XXV (2020), стр. 661-673. ISSN 0354-9259 УДК 811.163.41’332 004.934 DOI: https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.43.

  М24

  Јањић, Марина, Александар Новаковић. ,,Категоризација и анализа студентских грешака на испитним часовима српског језика”. Иновације у настави, XXXIII, 2020/2, стр. 112–127. ISSN 0352-2334 УДК 811.143.41:371.3-057.87 DOI: https://doi.org/10.5937/inovacije2002112J

  М24

  Божић, Снежана, Александар Новаковић. ,,О читалачким навикама средњошколаца и настави књижевности”. Иновације у настави, XXXIII, 2020/3, стр. 14–27. ISSN 0352-2334 УДК 821.82-028.5-057.87 DOI: https://doi.org/10.5937/inovacije2003014B

  М24

  Ранђеловић, Бранислав, Александар Новаковић. ,,Средњовековна књижевност и електронски ресурси у школи XXI века”. Црквене студије, 18 (2021), стр. 417–432. ISSN 1820-2446 еISSN 2738-1633 УДК 821.163.41.09 371.314.6 004:371

  http://skr.rs/zsZK

  М24

  Јањић, Марина, Александар Новаковић. ,,Функционалност приручника и практикума проф. др Јордане Марковић”. На темељима народних говора – зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију (2020). Ур. Татјана Трајковић, Надежда Јовић. Ниш: Филозофски факултет, стр. 269–284. ISBN 978-86-7379-551-5 УДК 371.64/69 DOI: https://doi.org/10.46630/tng.2020

  М45

  Новаковић, Александар. ,,Онлајн настава књижевности на почетку XXI века”. У: Иновирање основношколске лектире у функцији унапређења културе читања савременог дјетета у Републици Српској, зборник радова (2022). Ур. Слађана Миљеновић. Бијељина: Педагошки факултет, 123‒145. ISBN 978-99938-55-66-8

  M33

  Новаковић, Александар, Стаменковић, Ксенија (2023). Допринос зборника Међународни састанак слависта у Вукове дане развоју методике наставе српског као страног језика. Славистика, XXVII/2, 356–373.

  M51

  Новаковић, Александар (2024). Српски језик за странце Боже Ћорића у наставној пракси на почетку треће деценије ХХI века. Анали Филолошког факултета, 36(1), 151–160. doi: 10.18485/analiff.2024.36.1.9

  M51

  Новаковић, Александар (2024). Запажања о настави српског као страног језика на почетку треће деценије XXI века. Philologia Mediana, 16, 861–870. doi: 10.46630/phm.16.2024.57

  M51

  Новаковић, Александар (2023). Вебинар Српски као страни: материјали без тајни као вид неформалног образовања предавача српског као страног језика. Октоих, XIV, 47‒55. ISSN 1800-9107 УДК 811.163.4'243(497.11)

  M51

  Новаковић, Александар, Јањић, Марина (2023). ,,Методика наставе српског као страног и методика наставе српског као завичајног језика на Филозофском факултету Универзитета у Нишу”. Методички видици, 14(2), 57‒74. УДК: 378.147::821.163.41(497.11 Niš) DOI: 10.19090/MV.2023.14.57-74

  M51

  Новаковић, Александар (2023). ,,Анализа грешака ученика из Либије у настави српског као страног језика на Народном универзитету у Крушевцу”. Philologia Mediana, 15, 537‒555. ISSN 1821-3332 УДК 371.3::811.163.41’243(497.11 Крушевац) DOI: 10.46630/phm.15.2023.38

  M51

  Новаковић, Александар, Стошић, Јелена (2022). ,,Грешке странаца при коришћењу српског језика на Јутјубу (на примеру Арноа Гујона)”. Филолог, 13(26), 96–130. ISSN 1986-5864 DOI: https://doi.org/10.21618/fil2226096n

  M51

  Новаковић, Александар (2022). ,,Анализа студијских програма српски као страни језик на филолошким и филозофским факултетима у Републици Србији”. Методички видици, 13, 13‒39. ISSN 2217-415X DOI: 10.19090/MV.2022.13.13-39

  M51

  Новаковић, Александар (2022). ,,Најчешће недоумице предавача у вези са наставом српског као страног језика”. Филолог, 25, стр. 115‒142. ISSN 1986-5864 e-ISSN 2233-1158 УДК 811.163.41:378.147 DOI: 10.21618/fil2225115n

  M51

  Новаковић, Александар, Јовић, Емилија (2022). ,,Анализа и класификација грешака студената из Русије на почетном нивоу учења српског језика као страногˮ. Philologia Mediana 14 (2022), стр. 315‒339. ISSN 1821-3332 УДК 811.163.41'243(=161.1) DOI: 10.46630/phm.14.2022.24

  M51

  Новаковић, Александар (2021). ,,Функционалност електронских интерактивних платформи у онлајн наставиˮ. Настава и васпитање, 70(1), 105-125. ISSN 0547-3330 UDK 37.018.43:077 DOI: 10.5937/nasvas2101105N

  M51

  Новаковић, Александар (2021). ,,Активности Центра за српски као страни и нематерњи језик Филозофског факултета Универзитета у Нишу од оснивања до данасˮ. Philologia Mediana 13 (2021), стр. 949‒971. ISSN 1821-3332 УДК 061.6:811.163.41'243(497.11Ниш)ˮ2013/2020ˮ DOI: https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.57

  М51

  Новаковић, Александар, Никола Татар. ,,Разврставајући тестови у настави српског језика као страног”. Баштина, 53 (2020), Приштина–Лепосавић: Институт за српску културу, стр. 1–15. ISSN 0353–9008 УДК 81'24337.091.275::811.163.41 DOI: https://doi.org/10.5937/bastina31-29208

  М51

  Janjić, Marina, Aleksandar Novaković. ,,The implementation of theoretical assumptions in Serbian Language teaching practice”. Facta Universitatis, Vol. 18, No 1, 2020, 27–36. ISSN 0354-4702 UDK 371.3:811.163.41 DOI: https://doi.org/10.22190/FULL2001027J

  М51

  Новаковић, Александар, Снежана Божић. ,,Ставови студената србистике према платформама за електронско учење (Google Classroom и Hangouts Meet)”. Методички видици, 11 (2020), Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 13–28. ISSN 2334-7465 УДК: 378(497.11)”2020”УДК: 37.018.43-057.87УДК: 616-036.21 2019-nCОV DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2020.11.13-28.

  М51

  Новаковић, Александар. ,,Досије вуковац: истраживање у вези са актуелним питањима у оцењивању ученикаˮ. Philologia Mediana 11 (2019). Ниш: Филозофски факултет, стр. 559-569. ISSN 1821-3332 УДК 371.26

  http://skr.rs/zsZe

  М51

  Новаковић, Александар. ,,Jутјубери и њихов утицај на говорно понашање ученикаˮ. Philologia Mediana 10 (2018), Ниш: Филозофски факултет, стр. 571-588, ISSN 1821-3332 УДК 811.163.41’276.3:004.738.5

  http://skr.rs/zsZw

  М51

  Новаковић Александар и Нина Судимац. ,,Дискурсне функције заменица ја и ми у академским чланцима србиста и англистаˮ. Наслеђе, 38 (2017) Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, стр. 81−94, ISSN 1820-1768 УДК 811.163.41'42'367.626.1

  http://skr.rs/zsZl

  М51

  Новаковић, Александар. ,,Трајање емотивно ангажованих исказа у српском језикуˮ. Philologia Mediana, Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 351−369. ISSN 1821-3332 УДК 811.163.41'342

  http://skr.rs/zsZt

  М51

  Новаковић, Александар. ,,Хиперкорекција у говору ученика и студената на подручју призренско-тимочког дијалектаˮ. Књижевност и језик, LXIII/3-4 (2016), стр. 333−350, ISSN: 0454-0689 УДК 811.163.41'282 DOI: https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.9.

  М51

  Новаковић, Александар (2024). Завештање Димитрија Владисављевића: прва граматика за учење савременог српског као страног језика?. Исходишта, 10, 235–256.

  M52

  Новаковић, Александар (2023). ,,Ја сам интернационални студентˮ: деловање Центра за српски као страни и нематерњи језик између информационих технологија, закона и емпатије. Evkonyv, 18, 8–19. ISSN 2217-8198 DOI: 10.18485/uns_evkonyv.2023.1

  M52

  Новаковић, Александар (2023). Библиографија радова из области методике наставе српског као страног језика (2018–2022). Живи језици, 43(1), 181–195. ISSN 0514-7743 УДК 016:[37.091.3::811.163.41’’2018/2022’’(049.32)

  M52

  Новаковић, Александар, Јаћимовић, Јована (2023). ,,Радне биографије предавача српског као страног језика на онлајн-платформи Препли”. Годишњак за српски језик, 21, 41‒56. ISSN 2334-6922 УДК 004.738.5:37.064.2 371.213.3:929 DOI: 10.46630/gsrj.21.2023.03

  M52

  Новаковић, Александар (2023). ,,Слика лектората за српски језик у онлајн-медијима”. Исходишта, 9, 207‒222. ISSN 2457-5585 УДК 378.6.096:811.163.41(4)]:004.738.5 DOI: 10.46630/ish.9.2023.15

  M52

  Новаковић, Александар (2022). ,,Иницијално образовање и могућности стручног усавршавања наставника српског као страног језика”. Примењена лингвистика, 23, 7–20. ISSN 1451-7124 DOI: 10.18485/primling.2022.23.1

  M52

  Новаковић, Александар (2022). ,,Размишљања (страних) студената на размени о квалитету наставе српског језика и мобилности у Републици Србији”. Годишњак за српски језик, 20, 53‒68. ISSN 2334-6922 УДК 371.3::811.163.3`243 DOI: 10.46630/gsrj.20.2022.04

  M52

  Новаковић, Александар. ,,Контрастивна анализа садржаја и дидактичке обликованости уџбеника за учење српског и енглеског језика као страногˮ. Годишњак за српски језик, бр. 17, год. ХХХ (2019), стр. 65-87. ISSN 2334-6922  УДК 371.671:811.163.41’243

  http://skr.rs/zsZV

  М52

  Новаковић, Александар, Османовић Зајић, Јелена, Максимовић, Јелена (2022). ,,Структура часова у онлајн наставном окружењу”. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 18, 11–27.

  M52

  Новаковић, Александар. ,,Дидактичко-методичка обликованост радне свеске за учење српског и енглеског језика као страног – контрастивни приступˮ. Годишњак за српски језик, бр. 16, ХХIX (2018), стр. 75-94. ISSN 2334-6922  УДК 371.671:811.163.41`243

  http://skr.rs/zsZZ

  М52

  Новаковић, Александар. ,,Рефлексивни модел методичке праксе на Филозофском факултету универзитета у Нишуˮ. Методички видици, v. 8, n. 8 (2018), стр. 11−30. ISSN 2334-7465 UDK 371.3:811.163.41+821.163.41 DOI: https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.11-30

  М52

  Новаковић, Александар. ,,Да куцнем у дрво... Етнолингвистички приступ проучавању лексеме дрвоˮ. Годишњак за српски језик, Год. XXVIII, бр. 15 (2017), стр. 145−164.  ISSN 2334-6922  УДК 811.163.41’282’374

  http://skr.rs/zsZy

  М52

  Новаковић, М. Александар. ,,Образовни софтвер на часовима (фонетике) српскога језика – практични пример употребе програма Prezi и HotPotatoes”. Методички видици, 2014, год. 5, бр. 5 (2014), 81‒94, ISSN 2334-7465 (Online), ISSN 2217-415X (Štampano izd.) http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/issue/view/73

  М52

  Новаковић, Александар, Митровић Александра (2022). Фундаментална питања наставе српског као страног језика из угла предавача (стручни чланак). Учење и настава, Бр. 1, Год. VIII, 109‒126.

  Novaković, Aleksandar, Mitić, Ivana (2024). The Serbian Language in the Eyes of Foreigners: Analysis of the Most Common Doubts of Learners on The Social Platform Reddit. Media Studies and Applied Ethics, 1 (2024), 55–68. doi: 10.46630/msae.1.2024.04

  M53

  Kaličanin, Milena, Novaković, Aleksandar (2023). Serbian and English Bachelor Students’ Attitudes towards Online Teaching: Future Teachers’ Perspective. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, 7(2), 279‒292. ISSN 2560-4600 DOI: 10.22190/FUTLTE230404029K

  M53

  Новаковић, Александар (2022). ,,Мотивација за учење српског као страног језика (на примеру Арноа Гујона, Тиага Фереире и Лиз Дуонг)”. Прилози настави српског језика и књижевности, 11, 79‒96. ISSN 2303-4793 УДК 811.163.41:821.133.1 DOI: 10.7251/PNSJK2211079N

  M53

  Новаковић, Александар, Костадиновић, Саша (2022). Рефлексије студената мастерских студија Србистике о квалитету наставе на предмету Методика наставе српског језика као страног. Методичка теорија и пракса, 25 (2), 182‒195. ISSN 0354 – 9801 УДК: 37.091.3:: 811.163.41

  M53

  Новаковић, Александар (2021). ,,Методика наставе српског као страног језика на почетку XXI векаˮ. Прилози настави српског језика и књижевности, 10, Бања Лука: Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске, стр. 85-110. ISSN 2303-4793 УДК 371.3::821.163.41''20'' DOI: 10.7251/PNSJK2110085N

  M53

  Новаковић, Александар. ,,Структура лекције у уџбеницима за учење српског и енглеског језика као страногˮ. Прилози настави српског језика и књижевности, 9 (2020), Бања Лука: Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске, стр. 81-92. ISSN 2303-4793 УДК 811.163.41:811.111

  М53

  Новаковић, Александар, Јелена Стошић. ,,Нишки основношколци и средњошколци између ћирилице и латиницеˮ. Прилози настави српског језика и књижевности, 8 (2019), Бања Лука: Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске, стр. 131-139. ISSN 2303-4793 УДК 003.349(=163.41):003.344-028.31 DOI:  http://dx.doi.org/10.7251/PNSJK1908131N

  М53

  Новаковић, Александар. ,,Специфичности наставе дијахроније српског језика”. Учење и настава. Год. 1, бр. 4 (2015), стр. 705–722. ISSN 2466-2801 УДК 371.3::811.163.41-112

  http://skr.rs/zsZx

  М53

  Новаковић, Александар (2024). Ка квалитетнијој настави српског као страног језика: приказ уџбеника Да ли је ваш час неми филм? проф. др Јелене Редлиˮ (приказ). Philologia Mediana, 16, 951–954. doi: 10.46630/phm.16.2024.68

  M56

  Новаковић, Александар. ,,Уџбеник који помера границе наставе српског језика – Први мултимедијални уџбенички комплет намењен учењу српског језика у дијаспори” (приказ). Philologia Mediana 12 (2020), стр. 821–826. ISSN 1821-3332 УДК 811.163.41`243(049.32) DOI: https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.54

  М56

  Новаковић, Александар (2024). Онлајн-ресурси у настави српског као страног језика, Школски час, Год. XLII, Бр. 2, 3–14. (стручни рад)

  Новаковић, Александар, Јаћимовић, Јована (2023). О једномесечном интезивном курсу српског као страног језика на Филозофском факултету Универзитету у Нишу. Наше стварање, LXX, 1‒4, 251‒273. (стручни рад)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Новаковић, Александар (2023). Настава српског као страног језика на Радничком универзитету у Крушевцу. У: Српски као страни језик у теорији и пракси V (ур. Весна Крајишник). Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 238‒248. ISBN 978-86-6153-729-5 УДК 37.091.3::811.163.41’243(497.11 Крушевац) 376-054.62(497.11)

  M14

  Novaković, Aleksandar (2022). ,,Alternativni postupci prilikom učenja prezenta u nastavi srpskog kao stranog jezika”. U: Jezik, književnost, alternative, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa (2022). Ur. Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić. Niš: Filozofski fakultet, 593‒605. ISBN 978-86-7379-589-8 https://doi.org/10.46630/jkaj.2022.36

  M14

  Новаковић, Александар. ,,Функционалност електронског интерактивног уџбеника Serbian for Beginners у настави српског језика као страног”. Српски као страни језик у теорији и пракси IV: тематски зборник радова (2020). Ур. Весна Крајишник. Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 2020: стр. 459–474. ISBN 978-86-6153-642-7 УДК 371.3::811.163.41’243

  http://skr.rs/zsZf

  М14

  Стошић, Јелена и Александар Новаковић. ,,Српско писмо између ћирилице и латиницеˮ. Второй Международный конгресс православных ученых в Сербии, Польше, Белоруссии «Христианство и вызовы современного общества».  Ниш, Сербия; Супрасль, Польша; Полоцк, Белоруссия: Универзитет у Нишу, 2019, стр. 380-385. ISBN 978-5-4473-0255-9 УДК 81ʼ246.2

  М33

  Новаковић, Александар. ,,Изазови времена пред уџбеничким комплетом за учење српског језика – компаративни приступ мобилним апликацијама за учење енглеског језикаˮ. Контексти 4 (2018). Ур. Зоран Пауновић, Жељко Милановић. Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 323-340, ISBN 978-86-6065-473-3 UDK 811.163.41'243 811.111:371.694

  http://skr.rs/zsZE

  М33

  Јанић, Александра и Александар Новаковић. „Различити нивои исказивања лепоте у уџбеницима за српски и бугарски језик као страниˮ. Красотата в културата на Българи и Сърби. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, стр. 159–172. ISBN 978-619-208-100-3

  М33

  Судимац, Нина и Александар Новаковић. ,,Прилог проучавању прозодијске норме у основној школи на подручју косовско-ресавског дијалекта”, у: Савремена проучавања језика и књижевности, год. VIII, књ. 1 (2017). Зборник радова са VIII научног скупа младих филолога Србије. Ур. Милош Ковачевић, Јелена Петковић. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 149−161. ISBN 978-86-80796-05-5 УДК 811.163.41:811(082)

  http://skr.rs/zsZU

  М45

  Novaković, Aleksandar. ,,Alternativni postupci prilikom učenja prezenta u nastavi srpskog kao stranog jezikaˮ. Jezik, književnost, alternative, knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, str. 88 ISBN 978-86-7379-557-7

  http://skr.rs/zsZH

  М64

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Новаковић, Александар (2024). Слика студената из иностранства у нишким онлајн-медијима, у: Љ. Раденковић, М. Јањић, М. Николић (ур.), Језик нишких медија, Београд: Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу – Институт за српски језик, 205–220. (ISBN 978-86-6184-027-2).

  М44

  Новаковић, Александар (2022). Степен познавања значења неологизама из доба пандемије ковида у јавном говору Нишлија, у: Софија Милорадовић, Марина Јањић (ур.), Јавни говор у условима пандемије ковид 19, Београд: Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу – Институт за српски језик, 175–194. 

  M44

  Новаковић, Александар (2023). ,,Потенцијална решења за побољшање квалитета онлајн универзитетске наставе из угла студената Србистике”. Учење у пандемији – summa утисака, ур. Ненад Благојевић, Никола Татар, Ниш: Филозофски факултет, 109‒122. ISBN 978-86-7379-621-5 УДК 378.147:004.738.5

  M45

Poslednji put izmenjeno petak, 28 jun 2024 07:27