Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 10.12.2013.

Ivana Simić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 30.10.1982.
 • Mesto rođenja: Smederevska Palanka
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Hedrih, V., Simić, I., Ristić, M. (2013). Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji-metodologija istraživanja, str. 311-349. U Hedrih, V., Todorović, J., Ristić, M. (ur). Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji s početkom 21. veka. Niš: Filozofski fakultet

   Belić, M., Simić, I., Jovanović, D. (2013). Struktura uzorka s obzirom na varijable koje se tiču porodice i posla. str. 411-441. U Hedrih, V., Todorović, J., Ristić, M. (ur). Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji s početkom 21. veka. Niš: Filozofski fakultet

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Simić, I., Stojiljković, S., Todorović, J. (2013). Doživljaj porodičnih odnosa, empatija i novčani prihodi porodice. Teme, 2/13, str.721-734, ISSN 0353-7919

  Todorović, J., Matejević,M., Simić, I. (2012). Educational  Styles, Communication and Contentment of students with  their Families. Procedia - Social and Behavioral Sciences (Elsevier), Vol 69, pp. 899-907, ISSN 1877-0428, dostupno na: http://www.iceepsy.org/admin/files/ContentsICEEPSY2012.pdf 

  Todorović, J., Simić, I. (2009).  Uloga porodice u formiranju emocionalnog profila studenata društvenih nauka, Teme 33(4), str. 1281-1294. ISSN 0353-7919

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Todorović, J, Simić, I, Arnaudova, V.  (2015).  Samostišavanje studenata i studentkinja društveno-humanističkih nauka,  u Humanistički ideali obrazovanja, vaspitanja i psihologije Niš, Filozofski fakultet, str.7-23, ISBN 978-86-7379-392-4.

  Todorović, J., Stojiljković, S., Simic, I. (2009). Emotional profile of social science students’ in different family relationship, Bulgarian Journal of Psychology, 2009, ISSN 0861–7813, 3-4, pp 361-367. 

  Simić, I. (2011). Diskurs, mitovi i seksualno nasilje.  Godišnjak za psihologiju, Vol. 8, No 10. Filozofski fakultet Niš, str. 26-40, ISSN 1451-5407

  Simić, I, Todorović, J.  (2009). Uticaj kulture na razvoj emocija. Godišnjak za psihologiju, Vol.6, No 8, Filozofski fakultet Niš, ISSN 1451-5407, str. 65 – 81

  Todoroivć, J., Simić, I. (2014). Tradicionalno shvatanje rodnih uloga i komunikacija u porodici. U Dimitrijević, B. (ur). Savremene paradigme u nauci i naučnoj fantastici (str. 9-22). Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet 3, Niš: Filozofski fakultet, ISBN: 978-86-7379-348-1

  Todorović, J., Simić, I. (2013). Dimenzije porodičnog odnosa, subjektivno blagostanje i tip domaćinstva. U Dimitrijević, B. (gl.ur). Hunanizacija univerziteta (str. 298-311). Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet 2, Niš: Filozofski fakultet

   

  Tošić, M., Simić, I., Pavlović, M. (2012). Dimenzije porodičnog funkcionisanja porodica sa decom različitog uzrasta. U : Stefanović Stanojević (ur.). Porodica sa adolescentom u tranziciji, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Niš, str. 49-66

   

   

  Simić, I., Zlatanović, LJ. (2012). Interdisciplinarnost kvalitativnih istrazivanja, U: Dimitrijević, B (gl.ur). U: Obrazovanje i savremeni univerzitet (str. 280-293),  zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i savremeni univerzitet 1. ISBN 978-86-7379-266-8, Niš: Filozofski fakultet,

  Todorović, J., Arsov, J., Stojiljković, S., Simić, I. (2012). Porodični odnosi i nasilno ponašanje učenika. U: Stefanović-Stanojević, T., Todorović, J., Dimitrijević, B. (Ured.). Psihički razvoj, mentalno zdravlje i rad (36-51), tematski zbornik radova sa VI Konferencije Dani primenjene psihologije (24-25.09.2010.). Niš: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-7379-258-3

  Todorović, J., Simić, I., Hadži Pešić, M. (2012). Porodica i škola - sistemski pristup. U: Stojiljković, S., Todorović, J., Đigić, G. (Ured.). Ličnost i obrazovno-vaspitni rad (99-107), tematski zbornik radova sa VII Konferencije Dani primenjene psihologije (23-24.09.2011.). Niš: Filozofski fakultet.

  Simić, I. (2011). Teorije nastanka i održavanja predrasuda. Zbornik radova Ličnost i socijalne situacije. 100 godina od rođenja Nikole Rota. Filozofski fakultet Niš, ISBN 978-86-7379-228-6, str. 141-158

   

  Simić, I., Todorović, J. (2009). Činioci i oblici nasilnog ponašanja u školi i sistemske strategije za prevenciju. Tematski zbornik radova Obrazovanje i razvoj, Filozofski fakultet Niš, ISBN 978-86-7379-187-6, str. 199 – 219

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Simić, I., Todorović, J., Arnaudova, V. (2014). Family relations and the self-silencing of social sciences/humanities students. 10th Days of applied psychology. International conference Individual and the Environment, 26-27. september 2014. Faculty of Philosophy, Niš. Book of abstracts, pp.69-70, ISBN: 978-86-7379-xxx-x

   

  Todorović, J., Arnaudova, V. Simic, I. (2014). Parenting styles and the self-silencing of students. 10th Days of applied psychology.  International conference Individual and the Environment, 26-27. september 2014. Faculty of Philosophy, Niš. Book of abstracts, pp.67-68, ISBN: 978-86-7379-xxx-x

  Simić, I., Todorović, J. (2014). Stavovi o odnosu jezika i rodne ravnopravnosti kod visokoobrazovanih žena. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Nauka i saavremeni univerzitet 4, 14. i 15. novembar 2014. Filozofski fakultet, Niš, Knjiga sažetaka, str. 57-58. ISBN: 978-86-7379-350-4

  Todorović, J.,Simić, I., Arnaudova, V. (2014).  Samostišavanje studenata društveno-humanističkih nauka. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Nauka i saavremeni univerzitet 4, 14. i 15. novembar 2014. Filozofski fakultet, Niš, Knjiga sažetaka, str. 72. ISBN: 978-86-7379-350-4

  Todorović, J., Arnaudova, V., Simić, I. (2014). Family relations, parenting styles and self-silencing of students of the Faculty of philosophy in Skopje and Niš. International conference on theory and practice in psychology. 30.10. – 1.11. 2014. Departman of Psychology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Book of abstracts, pp. 46

  Todoroivć, J., Simić, I. (2013). Tradicionalno shvatanje rodnih uloga i komunikacija u porodici. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Nauka i saavremeni univerzitet 3, 15. i 16. novembar 2013. Filozofski fakultet, Niš, Knjiga sažetaka, str. 239-240.

  Todorović, J., Matejević, M., Simić, I (2012). Educational styles, communication and contentment of students with their families, International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), 10-13. 10. 2012, Istanbul, Turska. Rezime je objavljen u online  publikaciji ICEEPSY 2012 Abstracts, Vol 3, ISSN 1986-3020, str. 194-195  (dostupno na www.iceepsy.org/admin/files/AbstractBook2012ICEEPSY.doc)

  Todorović, J., Simić, I. (2012). Dimenzije porodičnog funkcionisanja i subjektivno blagostanje u odnosu na pol i tip domaćinstva,  Psihologija i savremeno društvo, NISUN 2 naučni skup sa medjunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet,  16. i 17. novembar 2012, , Knjiga sažetaka, ISBN 978-86-7973-264-4, str 107-108

  Todorović, J., Stojiljković, S. i I. Simic (2009). Emotional profile social science students’ in different family relationship, SEERCP 2009 - The South-east European regional conference of Psychology, Bulgaria, Sofia, 30 October – 1 November, 2009

  Todorović.J., Simić. I., Stojiljković,S. (2009). Interakcija porodičnih odnosa, odnosa sa roditeljima i dimenzija ličnosti studenata. 19th Ramiro and Zoran Bujas Days, International Scientific Psychology Conference, April 22-25, Zagreb, Croatia, Book of apstarcts, ISBN 978-953-175-339-5,  pp. 76

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Simić, I., todorović, J., Todorović, D. (2013). Tradicionalno shvatanje rodnih uloga, subjektivno blagostanje i samopoštovanje, IX konferencija Dani primenjene psihologije, 27-28. septembar 2013. Filozofski fakultet, Niš, Knjiga rezimea, str.135-136

  Simić, I., Hedrih, V. (2013). Job related predictors of work to family conflict in Serbia. Naučno stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, 11-13. oktobar 2013. Filozofski fakultet, Novi sad, Knjiga sažetaka, str. 24

  Rakić-Bajić, G., Hedrih, V., Simić, I. (2013). Acceptance of tradicional women roles, socioeconomic status and personality traits. Naučno stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, 11-13. oktobar 2013. Filozofski fakultet, Novi sad, Knjiga sažetaka, str.25

  Hedrih, V., Simić, I. , Rakić-Bajić, G. (2013). Economic wealth of the area moderates the relationship between coworker relations and burnout. Naučno stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, 11-13. oktobar 2013. Filozofski fakultet, Novi sad, Knjiga sažetaka, str. 26

  Simić, I., Stojiljković, S.,Todorović, J. (2012). Doživljaj porodičnih odnosa, empatija i novčani prihodi. VIII Konferencija Dani primenjene psihologije, str. 128, 28-29.septembar, 2012. Filozofski fakultet u Nišu, ISBN 978-86-7379-257-6

   

  Milojević, M., Simić, I.,Tošić, M., Hedrih, V. (2012). Konflikt posla i porodice u Srbiji 2011 spram pola, obrazovanja i tipa domaćinstva u kome osoba živi. 60. Naučno stručni skup psihologa Srbije, str. 69-70, 30.5.-2.6.2012., Filozofski fakultet u Beogradu, ISBN 978-86-83797-93-6

   Simić, I., Zlatanović, Lj. (2011). Interdisciplinarnost kvalitativnih istraživanja. Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet. Filozofski fakultet u Nišu. 10-11. novembar 2011, Knjiga rezimea, ISBN 978-86-7379-232-3, str. 80-81

   

  Simić, I., Todorović, J. (2011). Žene žrtve nasilja-diskurzivna konstrukcija izbora napuštanja i ostajanja sa nasilnim partnerom i identiteta. VII konferencija Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet u Nišu, 23-24. septembar 2011, Knjiga rezimea, ISBN 978-86-7379-228-6, str. 77

   

   

  Todorović, J., Simić, I. (2011). Porodica i škola. VII konferencija Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet u Nišu, 23-24. septembar 2011, Knjiga rezimea, ISBN 978-86-7379-228-6, str. 107

  Todorović, J., Simić, I, Stojiljković, S. (2011). Psihodinamski pristup u porodičnoj sistemskoj terapiji, sličnosti i razlike. 59. Naučno-stučni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 1-4. jun 2011. Knjiga rezimea, ISBN 978-86-83797-85-1,str.85-86

  Simić, I., Todorović, J., Stojiljković, S. (2011). Napustiti ili ostati sa nasilnim partnerom - diskurzivna konstrukcija. 59. Naučno-stučni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 1-4. jun 2011. Knjiga rezimea, ISBN 978-86-83797-85-1 str. 104-105

   

  Todorović, J., Simić, I. (2011). Doprinos teorije objektnog odnosa porodičnoj sistemskoj psihoterapiji. Jubilarni XXX Timočki medicinski dani, Zaječar, 20-21. maj 2011, Zbornik sažetaka, Vol.36, ISSN 0350-2899, str. 41

   

  Todorović, J., Ćirić, M., Stojiljković, S., Simić, I. ( 2011). Predstava o sebi i neurotski perfekcionizam adolescenata. XVII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet u Beogradu, 11-12 februar 2011. Knjiga rezimea, ISBN 978-8686563-30-9.  str. 190-191

   

  Stošić, M., Simić, I. i Pedović, I. (2010). Vaspitni stilovi roditelja i motiv za postignućem kod učenika gimnazije i umetničke škole. XVI naučni skup . Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet u Beogradu, 5-6 februar 2010. Knjiga rezimea, ISBN 978-86-86563-29-3,  str. 117-118.

  Simić, I. (2010). Činioci i oblici nasilničkog ponašanja u školi. VI konferencija Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet u Nišu, 24-25 septembar 2010, Niš, ISBN: 978-86-7379-199-9, Knjiga rezimea, str. 87.

  Todorović, J., Simić, I., Stojiljković, S. (2009). Porodični odnosi i emocionalni profil studenata društvenih nauka. XV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet u Beogradu, Knjiga rezimea, ISBN 978-86- 86563-28-6, str. 110

   

  Simić, I.,Todorović,J.,Nešić,V.,Marković,Z.(2008).Konformizam,samopoštovanje i motiv postignuća kod rukovodilaca. XIV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet u Beogradu, 7-8 februar 2008. Knjiga rezimea, str. 64 

  Simić, I. (2008). Sistemske strategije za prevenciju nasilja u školi i uloga psihologa u njenom sprovođenju. IV konferencija Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet u Nišu, 28-29. novembar, Knjiga rezimea, str. 15. dostupno na http://www.psihologijanis.org/dpp

  Todorović, J., Stojiljković, S., Hedrih, V., Simić, I. (2006). Predstava o ocu i self koncept studenata društveno-humanističkih nauka, Timočki medicinski dani, Zaječar, 9-10. jun 2006. Zbornik sažetaka, str. 51.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 03 decembar 2015 18:29