Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 29.01.2014.

Marina Matejević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 30.1.1960.
 • Mesto rođenja: Aleksinac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 1984
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Matejević, M. (1993):Nastavni program kao faktor opterećenosti učenika, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Beograd.

  Matejević, M.(2007):Vrednosne orijentacije i vaspitni stil roditelja, Filozofski fakultet, Niš

  Matejevič, M., Todorović, J. (2012): Funkcionalnost porodičnih odnosa i kompetentno roditeljstvo, filozofski fakultet, Niš

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Todorović, J., Matejević, M.,  Simić, I. (2012):  Educational Styles, Communication and Contentment of Students with their Families,  Procedia Social and Behavioral Sciences, 69, pp. 899-906  ISSN 1877-0428  M23/4

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Матејевић, М. (2008): Функционалност породичних система у условима транзиције у Србији, Образовање и сиромаштво у земљама у транзицији,   Институт за педагошка истраживања, Београд;   стр. 165-179. ISBN 978-86-7447-085-5 М 24 / 4

   

             Матејевић, М. (2010): Обрасци породичног функционисања и комуникација на

              релацији родитељ – адолесцент, Теме, бр. 4. Ниш, стр. 1421- 1441. ISSN 0353-791   

             UDK 37.018.1+159.922.8  316.356.2   M 24 /4

   

  Матејевић, М. ( 2012): Функционалност породичних система и васпитни стил родитеља у породицама са адолесцентима, Настава и васпитање, бр.1. стр. 128-141.  М 24 /4 ISSN 0547-3330 UDC – 316.356.2; 159.922.8. M 24/4

  Матејевић, М. (2008): Вредносне оријентације наставника, Иновације у настави, Учитељски факултет Београд, вол. 21. бр.2  Стр. 29-38. ISSN 0352-2334  UDC 316.75:371.13/.16 M 52 / 2

   

  Матејевић, М. (2010): Остваривање васпитне функције породице са позиција системског приступа, Годишњак за педагогију, бр. 1. Филозофски факултет, Ниш. стр. 71-81. ISSN 1821-4770 UDK 37.018.1  М 51/3

   

  Матејевић, М. Васковић, И. ( 2011): Улога уџбеника у развоју мишљења ученика, Педагошка стварност, бр. 7-8. Нови Сад. стр. 624-638. ISSN 0553-4569 UDK 159.955:371.671  М 52 / 2

   

  Matejević, M., Jovanović, D. (2011): The Functionality of families with children with special needs from the systemic perspective, Facta Universitatis, Vol 10. Niš, p. 57– 66. ISSN 1820-8495 UDC 316.356.2-056.26/.36  M 53 / 1

   

  Матејевић, М., Тасић М. (2011): Трансгенерацијски пренос породичне културе у савременој породици, Годишњак за социологију, VII/7 Филозофски факултет Ниш, стр. 116-125.  ISSN 1451-9739 UDK 316.356.2:392.3 (497.11) М 52 / 2

   

  Матејевић, М. Кнежевић Ј. (2012): Васпитни стил родитеља и агресивно понашање адолесцената у школи, Годишњак Учитељског факултета у Врању, СТР. 75-91. ISSN 1820-3396  UDK 37.061/062 159.992.8 37.034  M 53/1

   

  Матејевић, М.,  Стојковић, Ј., (2012): Васпитни стил родитеља и школски успех млађих адолесцената, Иновације у настави, вол. 25. Стр. 37-46.  ISSN 0352-2334. COBISS.SR-ID 4289026  UDK  316.356.5159.922.8    M52/2

  Матејевић, М. (2008): Вредносне оријентације наставника, Иновације у настави, Учитељски факултет Београд, вол. 21. бр.2  Стр. 29-38. ISSN 0352-2334  UDC 316.75:371.13/.16 M 52 / 2

   

  Матејевић, М. (2010): Остваривање васпитне функције породице са позиција системског приступа, Годишњак за педагогију, бр. 1. Филозофски факултет, Ниш. стр. 71-81. ISSN 1821-4770 UDK 37.018.1  М 51/3

   

  Матејевић, М. Васковић, И. ( 2011): Улога уџбеника у развоју мишљења ученика, Педагошка стварност, бр. 7-8. Нови Сад. стр. 624-638. ISSN 0553-4569 UDK 159.955:371.671  М 52 / 2

   

  Matejević, M., Jovanović, D. (2011): The Functionality of families with children with special needs from the systemic perspective, Facta Universitatis, Vol 10. Niš, p. 57– 66. ISSN 1820-8495 UDC 316.356.2-056.26/.36  M 53 / 1

   

  Матејевић, М., Тасић М. (2011): Трансгенерацијски пренос породичне културе у савременој породици, Годишњак за социологију, VII/7 Филозофски факултет Ниш, стр. 116-125.  ISSN 1451-9739 UDK 316.356.2:392.3 (497.11) М 52 / 2

   

  Матејевић, М. Кнежевић Ј. (2012): Васпитни стил родитеља и агресивно понашање адолесцената у школи, Годишњак Учитељског факултета у Врању, СТР. 75-91. ISSN 1820-3396  UDK 37.061/062 159.992.8 37.034  M 53/1

   

  Матејевић, М.,  Стојковић, Ј., (2012): Васпитни стил родитеља и школски успех млађих адолесцената, Иновације у настави, вол. 25. Стр. 37-46.  ISSN 0352-2334. COBISS.SR-ID 4289026  UDK  316.356.5159.922.8    M52/2

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Matejević, M., Vasković, I. (2011): 7TH Grade  primary school  biology  textbook  evaluation  from  the  aspect  of  overbundening  of pupiles,   Evaluation in Education in the Balkan Countries, (Ed.) Aleksandra Pejatović,  pp. 347-353.  Balkan society for pedagogy and education, Faculty of Philosophy, Institute for pedagogy and andragogy, Belgrade, ISBN 978-86-82019-66-4; UDK: 371.3(497)(082)  371.136(497)(082) 371.26(497)(082) M 14/4

   

  Matejević, M. & Tasić, M. (2012): Transgenerational transmission of folk customs and    beliefs in family education system,  Current Issues in Theory  and Practice  of        Education, Edited   by János Tibor  Karlovitz, Nevelestudomanyi  Egyesulet   Assosiation of Educational Sciences,   Budapest,  p.p.    93-104. ISBN 978-     963-89392-4-1  М 14/4  

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Матејевић, М. (2008): Функционалност породица са адолесцентима, Зборник, Млади и породица, Филозофски факултет, Ниш, стр. 49-60. ISBN 978-86-7379-170-8 UDK 316.356.2 M 45 / 1,5

   

  Матејевић, М. (2009): Савремена школа и усмереност наставника ка аутономији, Зборник радова, Будућа школа, Српска академија образовања, Београд. Стр. 585-602. ISBN 978-86-907495-3-9 UDK 37.015.1 М 45 / 1,5

   

  Матејевић, М. (2009): Функционалност породица студената и склоност ка алкохолизму и наркоманији, Зборник, Студенти, секс и дрога, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, стр. 149-160. ISBN 978-86-7025-481-7 UDK 37.018.1-057.875 316.356.2 M 45 / 1,5

   

  Матејевић, М., Хаскић, М.(2012): Традиционално  и савремено у   ставовима адолесцената према родитељству,  Традиција, модернизација, идентитети, Међународна научна конференција, Приређивачи: проф. др Љубинко Милосављевић, проф. др Бранисалв Стевановић, др Гордана Стојић,  стр. Фиозофски факултет, Ниш стр. 143-154. ISBN 978-86-7379-244-6 COBISS.SR-ID 190995724 UDK 159.922.8:314.336,316.64    M 45/1,5

   

  Тодоровић, Ј. Матејевић, М. (2012): Структура и функционалност породица студената Универзитета у Нишу, Зборник радова, Образовање и савремени универзитет, Филозофски факулете, Ниш, стр. 293-307. ISBN 987-86-7379-266-9 COBISS.SR-ID 194774540 UDK 159.9: 316.356.2-057.875  M 45/1,5

   

  Матејевић, М.,  Тодоровић, Ј. (2012): Структура породице, васпитни стил родитеља и обрасци комуникације у породицама са адолесцентима, Зборник Породица са адолесцентом у транзицији, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, стр. 16-30. ISBN  978-86-7025-581-4.   М 45/1,5

   

  Matejević, М., Jovanović, D.(2010):  The patterns of family functioning in families with younger  and older adolescents, International Scientific Conference “15 Years of Philosophical Faculty”, University of Veliko Turnovo “St.Cyril and St. Methodius”, Veliko Trnovo, Bulgaria (приложена потврда да је рад у штампи).