Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.12.2013.

Tanja Kitanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.05.1973
 • Mesto rođenja: Ražanj
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1998
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1.      Усвојење, магистарска теза, Нови Сад, 2006, стр. 240. M72 

  2.      Споразумни развод брака у домаћем и упоредном праву, докторска дисертација, Нови Сад, 2011, стр. 276. M71

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.      Усвојење према Европској конвенцији о усвојењу деце, Правни живот, тематски број „Право и универзалне вредности“, Београд, Удружење правника Србије, 2005, том 1, бр. 9 (2005), стр. 1213-1223; R52 (М24)

  ISSN 0350-0500

  2.      Међудржавно  усвојење  и  Конвенција  о  заштити деце,  Правни  живот,  тематски број „Право и хумана будућност“, Београд, Удружење правника Србије, 2006, том 2, бр.10 (2006), стр. 193-202; R52 (М24)

  ISSN 0350-0500

  3.      Правни режим усвојења у упоредном праву, Правни живот, тематски број „Право и међународне интеграције“, Београд, Удружење правника Србије, 2008, том 2, бр. 10 (2008), стр. 467-485; M51

  ISSN 0350-0500

  4.      Основне одлике споразумног развода брака у праву Републике Србије и праву Републике Српске, Правна ријеч, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2009, бр. 20 (2009), стр. 323-337; M53

  ISSN 1840-0272

  5.      Основне одлике швајцарског бракоразводног система, Правни живот, тематски број „Право и време“, Београд, Удружење правника Србије, 2009, том 2, бр. 10 (2009), стр. 1123-1135; M51

  ISSN 0350-0500

  6.  Споразум родитеља о издржавању деце након развода брака,  Правна ријеч, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2010, бр. 24 (2010), стр. 345-358; M53

  ISSN 1840-0272

  7.  Вршење родитељског права после развода брака, Правни  живот,  часопис за правну теорију и праксу, Београд, Удружење правника Србије, 2011, бр.7-8 (2011), стр. 31-46; M51

  ISSN 0350-0500

  8.  Утицај развода брака на родитељско право – право Републике Србије, Правна ријеч, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2011, бр. 28 (2011), стр. 337-349; M53   

   ISSN 1840-0272

  9.      Еволуција модела споразумног развода брака у српском праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2012, бр. 63(2012), стр. 229-242; М52

  ISSN 0350-8501

  10.      Институт развода брака у праву Немачке, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2012, бр. 62(2012), стр. 347-358; М52

  ISSN 0350-8501

  11.      Споразумни развод брака у римском и савременом праву,  (коаутор М. Игњатовић), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2013, стр. 315-330; М51

  ISSN 0550-2179

  12.      Еволуција установе усвојења од римског до савременог права (коаутор М. Игњатовић), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2013, стр. 163-185 ; М51

  ISSN 0550-2179 

  13. Институт усвојења у новом породичном законодавству Србије, тематски зборник радова "Новине у породичном законодавству", Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2006, стр. 131-152; М44

  ISBN 86-7148-066-6

  14. Усвојење према Француском грађанском законику,  тематски зборник радова "Двестотине година од доношења Француског грађанског законика - утицај Француског грађанског законика на српско право", Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2006, стр. 285-301; М44

  ISBN 86-7148-055-0

  15. Заједничко вршење родитељског права после развода брака, тематски зборник радова "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2011, стр. 413-426; М44

  ISBN 978-86-7148-148-9

  16. Концепција споразумног развода брака у француском праву кроз историју и данас, тематски зборник радова "Усклађивање права Србије са правом ЕУ", Ниш, Правни факултет у Нишу, Центар за публикације, стр. 371-389; М44

  ISBN 978-86-7148-187-8

  17. Неке специфичности вршења родитељског права након развода брака, тематски зборник радова "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2013, стр. 357-376; М44

  ISBN 978-86-7148-178-6

  18. Divortium од римског до савременог права (коаутор М. Игњатовић), тематски зборник радова "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2013, стр. 323-340; М44

  ISBN 978-86-7148-178-6

  19. Константинов акт о позакоњењу ванбрачне деце - Legitimatio, (коаутор М. Игњатовић), тематски зборник радова "1700 година Миланског едикта", Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2013, стр. 657-665; М44

  ISBN 978-86-7148-176-2

  20. Развод брака у савременом свету, зборник радова "Право и друштвена стварност", Косовска Митровица, Правни факултет, 2014, стр. 99-116. М44

  ISBN 978-86-6083-039-7

  21. Породичноправни статус усвојеника кроз историју и данас, зборник радова "Људска права - између идеала и изазова садашњости", Косовска Митровица, Правни факултет, 2016, стр. 109-124. М44 

   ISBN 978-86-6083-042-7

  22. Родитељско право у контексту развода брака, тематски зборник радова "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2015, стр. 115-129. М44

  ISBN 978-86-7148-212-7

  23. Развод брака као социолошки и правни феномен, тематски зборник радова "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", Ниш, Правни факултет, 2014, стр. 123-142. М44

  ISBN 978-86-7148-198-4

  24. Усвојење у савременом свету, тематски зборник радова "Усклађивање права Србије са правом Европске уније", Ниш, Правни факултет, 2016, стр. 149-162. М44

  ISBN 978-86-7148-216-5

  25. Phenomenon of Divorce in the Modern World, Balkan Social Science Review, Volume 6, December 2015, 7-21.  M51

  ISSN 1857-8799

  26. Divorce by Mutual Consent, Social Change in the Global World, Proceedings, Shtip, Faculty of Law, Center for Legal and Political Research, 2015, 363-376. M44

  ISBN 978-608-244-267-9

  27. Joint Exercise of Parental Rights in the Context of Divorce, Balkan Social Science Review, Volume 4, December 2014, 91-111. M51

  ISSN 1857-8799

  28. Имовинска дејства ванбрачне заједнице (коаутор Т. Митровић), Билтен судске праксе Вишег суда у Нишу, Београд, Intermex, 2015, 33(2015), стр. 153-169. М53

   ISSN 2335-0504

  29. Споразумни развод брака у европском правном простору, тематски зборник радова "Усклађивање права Србије са правом Европске уније", Ниш, Правни факултет, 2015, стр. 147-160. М44

  ISBN 978-86-7148-203-5

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.      Институт усвојења у новом породичном законодавству Србије, резиме рада, на српском и енглеском језику, објављен у зборнику сажетака „Новине у породичном законодавству“, Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2006, стр. 24-25; М64

  2.      Усвојење према Европској конвенцији о усвојењу деце, Макропројекат „Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе“, зборник радова (електронски извор), Ниш, Институт за правна и друштвена истраживања Правног факултета, 2006, стр. 691-702;

  ISBN 86-7148-063-1

  3.      Споразумни развод брака у римском и савременом праву, резиме рада објављен у зборнику сажетака са међународног научног скупа "1700 година Миланског едикта", Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2013, стр. 29; М34      

  4. Joint Exercise of Parental Rights in the Context of Divorce,  First International Scientific Conference Social Change in the Global World, Book of Abstract, Shtip, Faculty of Law, Center for Legal and Political Research, 2014, 61-64. M34

  ISBN 978-608-244-076-7

  5. Divorce by Mutual Consent,  Second International Scientific Conference Social Change in the Global World, Book of Abstract, Shtip, Faculty of Law, Center for Legal and Political Research, 2015, 81. M34

  ISBN 978-608-244-229-7

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.      Копаоничка школа природног права, XVIII сусрет: Право и универзалне вредности“. Саопштен рад: Усвојење према Европској конвенцији о усвојењу деце“ ( Друга катедра „Право на слободу“ ). Копаоник, 13-17.12.2005. године;

  2.      Копаоничка школа природног права, XIX сусрет: Право и хумана будућност“. Саопштен рад: Међудржавно  усвојење  и  Конвенција  о  заштити деце“            ( Друга катедра „Право на слободу“ ). Копаоник, 13-17.12.2006. године;

  3.      Копаоничка школа природног права, XXI сусрет: „Право и међународне интеграције“. Саопштен рад: „Правни режим усвојења у упоредном праву“           ( Друга катедра „Право на слободу“ ). Копаоник, 13-17.12.2008. године;

  4.      Саветовање правника Октобарски правнички дани на тему: Изградња и функционисање правног система“, са радом: Основне одлике споразумног развода брака у праву Републике Србије и праву Републике Српске“. Бања Лука, 1-2.10.2009. године;

  5.      Копаоничка школа природног права, XXII сусрет: Право и време“, са радом: Основне одлике швајцарског бракоразводног система“ (Друга катедра „Право на слободу“). Копаоник, 13-17.12.2009. године;

  6.      Саветовање правника Октобарски правнички дани на тему: Изградња и функционисање правног система“, са радом: Споразум родитеља о издржавању деце након развода брака“. Бања Лука, 8-9.10.2010. године;

  7.      Саветовање правника Октобарски правнички дани на тему: Изградња и функционисање правног система“, са радом:  Утицај развода брака на родитељско право – право Републике Србије“. Бања Лука, 7-8.10.2011. године.

  8. Научни скуп: "1700 година Миланског едикта". Саопштен рад: "Споразумни развод брака у римском и савременом праву". Организатор: Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 16-17. мај 2013. године;

  9. Научни скуп: "Право и друштвена стварност". Саопштен рад: "Развод брака у савременом свету". Организатор: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 24. јун 2014. године;

  10. First International Scientific Conference: "Social Change in the Global World". Saopšten rad: "Joint Exercise of Parental Rights in the Context of Divorce". Organizator: Faculty of Law, Center for Legal and Political Research, Shtip, 11-13 September 2014.

  11.  Second International Scientific Conference: "Social Change in the Global World". Saopšten rad: "Divorce by Mutual Consent". Organizator: Faculty of Law, Center for Legal and Political Research, Shtip, 3-4 September 2015.

  12. Научни скуп: "Људска права - између идеала и изазова садашњости". Саопштен рад: "Породичноправни статус усвојеника кроз историју и данас"Организатор: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 23. јун 2016. године;

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Научни скуп: "Двестотине година од доношења Француског грађанског законика - утицај Француског грађанског законика на српско право". Саопштен рад: Усвојење према Француском грађанском законику". Организатор: Правни факултет у Нишу, Ниш, 21. децембар 2004. године;

  2. Научна конференција: "Новине у породичном законодавству". Саопштен рад: "Институт усвојења у новом породичном законодавству Србије". Организатор: Правни факултет у Нишу, Ниш, 28. април 2006. године;

Poslednji put izmenjeno utorak, 14 februar 2017 17:59