Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.06.2020.

Marija Dragićević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.03.1988
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2012.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Решавање индивидуалних радних спорова арбитражом – упоредноправни приказ/Марија Драгићевић. У: Право и привреда. - Београд : Удружење правника у привреди Србије, 2018. - Бр. 7-9 (2018), стр. 534-549. ISSN 0354-3501;

              Могуће измене домаћег законодавства о судском решавању радних спорова по угледу на немачки модел радног судства/Марија Драгићевић. У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 2018. - Бр. 78 (2018), стр. 335-360. ISSN 0350-8501;

  Савремене технологије и право запосленог на поштовање приватног живота/Марија Драгићевић. У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш : Правни факултет, 2018. – Бр. 80 (2018), стр. 421-444.  ISSN 0350-8501;

  Појам "преноса предузећа" у смислу европског радног права/Марија Драгићевић. У: Право и привреда. - Београд: Удружење правника у привреди Србије, 2018. - Бр. 7-9 (2019), стр. 617-633. ISSN 0354-3501.

              Техничке и правно-логичке мањкавости Закона о спречавању злостављања на раду/ Марија Драгићевић. У: Радно и социјално право, часопис за теорију и праксу радног и социјалног права. Београд: Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, 2019. Бр. 1(2019), стр. 293-315.

              Новчана давања у систему дуготрајне неге / Марија Драгићевић. У: Радно и социјално право, часопис за теорију и праксу радног и социјалног права. Београд: Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, 2020. Бр. 1(2020), стр. 241-266, ISSN 1450-5800

              Проблеми квалификације и радноправне заштите „дигиталних радника/ Марија Драгићевић. У: Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2021. Бр. 90(2021), стр. 147-164. ISSN 0350-8501

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Претпоставке (не)успешне примене института реорганизације у пракси Републике Србије/Милена Јовановић Zattila, Марија Драгићевић. У: Часопис за привредноправну теорију и праксу „Право и привреда“, Београд: Удружење правника у привреди Србије, 2015. – бр. 7/9 (2015), стр. 309-326. UDK број 347.7, ISSN 0354-3501;

              Начело јавности емисије хартија од вредности/Милена Јовановић Zattila, Марија Драгићевић. У: Тематски зборник Правног факултета у Нишу „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“, Књига пета, Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, 2015., стр. 95-114. UDK 347.728.4, ISBN 978-86-7148-212-7;

              Управљање савременим пореским администрацијама/Марија Драгићевић. У: Зборник радова студената докторских студија права, Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу,  2014., стр. 225-245. UDK 336.225.2, ISBN 978-86-7148-186-1;

              Принцип неутралности управе циљног друштва у праву преузимања Републике Србије/Марија Драгићевић. У: Зборник радова студената докторских студија права, Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу,  2014., стр. 255-272. UDK 347.72.04, ISBN 978-86-7148-204-2;

              Појмовно одређивање, особине и врсте хартија од вредности као предмета емисије“/Марија Драгићевић. У: Зборник радова студената докторских студија права, Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу,  2016., стр. 89-105. UDK 336.763, ISBN 978-86-7148-215-8;

              Одговорност за доспела потраживања из радног односа у случају промене послодавца/Марија Драгићевић. У: Зборник радова "Национално и међународно право - актуелна питања и теме". Т. 2. - Косовска Митровица : Правни факултет, 2017. - стр 335-356.  ISBN 978-86-6083-048-9;

              Регулаторни и фактички недостаци механизма заштите упућених радника у праву ЕУ/ Марија Драгићевић. У: International Scientific Conference Ohrid School of Law (3 ; 2017 ; Ohrid), Effective Protection of Human Rights and Liberties: Reality or Ideal. - Skopje : Iuridica Prima, 2017. - str. 235-254. ISBN 978-608-66152-1-5 (кн. 6);

              Правно-економски аспекти упућивања радника у Европској унији/Александар С. Мојашевић, Марија Р. Драгићевић. У: Правни аспекти миграција у региону - балканска рута : тематски зборник - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2019. - стр. 173-196. ISBN 978-86-7774-204-1;

              Заштита личних података запослених и кандидата за запослење/Марија Драгићевић. У: International Scientific Conference Ohrid School of Law (8 ; 2018 ; Ohrid), Refforms in the Law: Step Forward to Rule of Law. - Skopje : Iuridica Prima, 2018. - str. 163-188. ISBN 978-608-66152-3-9 (кн. 8);

             

              Comparative Law Review of long-term Care Systems in some European Countries/Marija Dragićević.  U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš: Univerzitet, 2020. - Vol. 18, No 3 (2020), str. 185-196.   ISSN 1450-5517

              Савремене технологије и право запосленог на поштовање приватног живота/Марија Драгићевић. У: Међународна научна конференција „Право пред изазовима савременог доба“ : зборник сажетака. –Ниш : Правни факултет, 2018. – стр. 108-109. ИСБН 978-86-7148-245-5

              Одговорност за потраживања запослених доспела пре промене послодвца / Марија Драгићевић.   У: Зборник сажетака / Међународна научна конференција Одговорност у правном и друштвеном контексту, Ниш, 18. септембар 2020. = Collection of summaries / International Scientific Conference Responsibility in the legal and social context ; [organizator konferencije Centar za pravna i društvena istraživanja ; glavni i odgovorni u rednici Goran Obradović, Anđelija Tasić ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2020. – str. 117-118.  ISBN 978-86-7148-264-6

              Регулаторни и фактички недостаци механизма заштите упућених радника у праву ЕУ/ Марија Драгићевић. У: Книга на апстракти / 3-та Меѓународна научна конференција Охридска школа на правото, 12-14. мај, Охрид 2017. - Скопје: Iuridica prima, 2017. - Стр. 44.

              Систем дуготрајне неге у развијеном европским земљама - кратак преглед/ Марија Драгићевић. У: Книга на апстракти = Book of abstracts / 5-та Меѓународна научна конференција Охридска школа на правото=5th International Scientific Conference Ohrid School of Law / Злоупотреба на правото и „ненормалното“ право наспроти владеење на правото=Abuse of the Law and “Abnormal” Law Versus Rule of Law. - Скопје : Институт за правно-економски истражувања и едукација Јуридика прима=Institute for Legal - Economic Research and Education Iuridica prima, 2019. – str. 61-62.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  -          Еffective Protection of the Human Rights and Liberties: Reality of Wishful Thinking у организацији Института за правно-економска истраживања и едукацију IURIDICA PRIMA, одржаном од 12. до 14.05.2017. године у Охриду, са рефератом „Регулаторни и фактички недостаци механизма заштите деташираних радника“;

  -          „De lege ferenda: the law and its implementation у организацији Института за правно-економска истраживања и едукацију IURIDICA PRIMA, одржаном од 29.09 до 01.10.2017. године у Negotinu, са рефератом „Увођење радних судова у правосудни систем Републике Србије - разлози за и против“;

  -          „The legal aspects of migrations in the region - the Balcan route“ у организацији Правног факултета Универзитета у Новом Саду, одржаном 20. фебруара 2018. године у Новом Саду, са рефератом "Правноекономски аспекти упућивања радника у иностранство";

  -          „Law in the context of addressing the challenges of the contemporary world“, у организацији Правног факултета Универзитета у Нишу, одржаном 13. и 14. априла 2018. године у Нишу, са рефератом „Савремене технологије и право запосленог на поштовање приватног живота“;

  -          „Reforms in the Law: Step Forward to the Rule of Law“, у организацији Института за правно-економска истраживања и едукацију IURIDICA PRIMA, одржаном од 10. до 13.05.2018. године у Охриду, са рефератом „Мирење као алтернативни начин решавања радних спорова у Републици Србији - домети и ограничења“;

  -          „Abuse of the Law and "Abnormal" Law Versus Rule of Law“ у организацији Института за правно-економска истраживања и едукацију IURIDICA PRIMA, одржаном од 9 до 12.05.2019. године у Охриду, са рефератом „Систем дуготрајне неге у развијеним европским земљама – кратак преглед“.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  -           „Савремене тенденције развоја правних система“ у организацији Правног факултета Универзитета у Нишу, одржаном 13.11.2014. године у Нишу са рефератом под називом „Одговорност за мане проспекта за издавање хартија од вредности“;

  -           „Реформа правног система Републике Србије“ у организацији Правног факултета Универзитета у Нишу, одржаном 22.09.2015. године у Нишу, са рефератом под називом „Српско тржиште капитала у MiFid окружењу“;

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 22 novembar 2021 13:46