Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.12.2013.

Nebojša Ranđelović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.06.1967
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1991
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1.    Narodna skupština Kraljevine Srbije na Krfu 1916-1918. godine, magistarski rad, Niš, Pravni fakultet 1998, 146 str;

  2.    Srbija i Turska od Pariskog do Berlinskog kongresa - srpsko-turski odnosi i izgrađivanje državnosti Srbije, doktorska disertacija, Niš, Pravni fakultet, 2002, 262 str;

  3.    Berlinski kongres i srpsko pitanje 1878-1998, koautor prof.dr  Slobodanka Stojičić, Niš, SKC, 1998, 191 str, ISBN 86-7757-054-7;

  4.    4.     Srpski parlament na Krfu 1916-1918, Niš, Zograf, 2003, 172 str;   ISBN 86-7578-041-9;

  5.    Srpsko državno tužilaštvo 1804-2004, koautori prof. dr Vojislav Đurđić, dr Goran Ilić, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004, 131 str.; ISBN 86-7148-047-X

  6.    Istorija prava. 2, Osnovi srpske istorije prava, Niš, Sven, 2008, 182str, ISBN 978-86-7746-141-1;

  7.    Protokoli Pariskog kongresa, Srbske novine 1856. godine, Niš, Zograf, 2008, 145 str, ISBN 978-86-7578-187-5,

  8.      Odabrani izvori iz državnopravne istorije južnoslovenskih naroda, koautor Miljana Todorović, Beograd, Zavod za udžbenike, 2009, 405 str, ISSN 978-86-17-16120-8; M42

  1.  Osnovi ustavne istorije jugoslovenskih naroda, koautor prof. dr Željko Bartulović, Niš, Sven, 2009, 227 str, ISBN 978-86-7746-170-6;
  2. Istorija prava II - Osnovi srpske istorije prava, 2. izd, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012, 186str, ISBN 978-86-7148-152-6
  3. Osnovi ustavne istorije jugoslovenskih naroda, koautor prof. dr Željko Bartulović, [2. izd.], Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. – 227 str, ISBN 978-86-7148-151-9;
  4. Srbija i Turska od Berlinskog do Pariskog kongresa, Beograd, Zavod za udžbenike, 2012. - 262 str, ISBN M42
  5. Uređivanje monografskih publikacija i tematskih zbornika nacionalnog značaja
  6. 1700 godina Milanskog edikta, Niš 2013. godine, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa (Pravni fakultet u Nišu, Grad Niš, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), član uređivačkog odbora. M36
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.                Izborni sistem po ustavu Kraljevine Srbije od 1888. godine, Humanitas, Niš, Unoverzitet, 1996, ¼ (1996), str. 30-47.
  ISSN 0351-1790;

  2.                Stojan Novaković o uticaju rimskog prava na pravo srednjovekovne Srbije, Humanitas, Niš, Univerzitet, 1996. - Br. 1/4 (1996), str. 94-113. ISSN 0351-1790;

  3.                 Kralj Milan i srpsko-bugarski rat, Humanitas, Niš, Univerzitet, 1998. Br. 1/4 (1998) ISSN 0351-1790;

  4.                Pristupanje Jugoslavije trojnom paktu - Politička zabluda ili istorijska nužnost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 319-334.
  ISSN 0350-8501; objavljen i u: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države, zbornik radova [Elektronski izvor], Niš, Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005, CD ROM Str. 33-340, ISBN 86-7148-054-2;

  5.                Jugoslovenski pokret "Zbor" u Nišu, Peščanik, Niš, Istorijski arhiv grada Niša, 2004. - God. 2, br. 2 (2004), str. 239-249
  ISSN 1451-6373;

  6.                "Eparhova knjiga"Zoran Simonović, Aleksandar Đurić, prikaz,
  Ekonomika, Niš, Ekonomski fakultet, 2004, Br. 6 (2004), str. 176-177, ISSN 0350-137X

  7.                Jedan projekat teritorijalne autonomije na Balkanu u vreme stvaranja etničkih država, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 46, Niš, Pravni fakultet, 2005. – Br. 46 (2005), str. 197-206.
  ISSN 0350-8501

  8.                Garašanin i načertanije - vizija ili utopija, zbornik radova, Niš, Ogranak Vukove zadužbine, 2005. str. 109-113, ISBN 86-902961-4-X;

  9.                Osobenosti Drugog svetskog rata na tlu Jugoslavije, Peščanik, Niš, Istorijski arhiv grada Niša, 2005. – God. 3, br. 3 (2005), str. 91-96, ISSN 1451-6373;

  10.            Pravni život Srbije u zajednučkoj državi, Srbija 1804 – 2004, Niš  Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005, tr. 165-174.
  ISBN 86-7148-056-9, objavljen i u: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države, zbornik radova [Elektronski izvor], Niš, Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006, CD ROM str. 488-497, ISBN 86-7148-063-1;

  11.            Code civile u Srbiji posle četrdeset godina – Francuski i Srpski građanski zakonik, društvene prilike u vreme donošenja, koautor Slobodanka Stojičić, Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika, zbornik radova, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006, str. 141-153, ISBN 86-7148-055-0; M44

  12.            Istorijat osnivanja berzi u jugoslovenskim zemljama – prilog istoriji jugoslovenskog berzanskog prava, koautor Ljubica Nikolić, Ekonomika, Niš, Ekonomski fakultet, 2006. - Br. 3-4 (2006), str. 131-140, ISSN 0350-137X; M52

  13.            Sretenjski ustav – preteča prava građanina u Srbiji, Odjeci Sretenja – Srbija u potrezi za novim ustavom, zbornik radova, Kragujevac, Pravni fakultet, Grad Kragujevac, 2006, str. 53-59,  ISBN 86-83649-06-7; M44

  14.            Poslanički mandat u srpskim ustavima – prilog komentaru jedne odluke Ustavnog suda, Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije, zbornik radova, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. str. 361-369, ISBN 86-7148-067-4; M44

  15.            Sudstvo u srpskim ustavima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2007. – Br. 49 (2007), str. 261-270,
  ISSN 0350-8501; M52

  16.            Istočno pitanje i njegove refleksije na državno-pravne procese na Balkanu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, Pravni fakultet, ISSN 1847-0459; M51

  17.            Istražne radnje u Zakoniku o postupku u krivičnim delima Kneževine Srbije iz 1865. godine, Istražne radnje i pomoćna sredstva u sudskim postupcima, zbornik radova, Osijek 2008, Pravni fakultet,  ISBN 978-953-6072-49-71;

  18.            Protocols of the Cnogress of Paris and the Paris Peace Treaty 1856, Forchungen zur Rechtgeschichte in Sudosteuropa, zbornik sažetaka, Wien, 2008, (Pravni fakultet Univerziteta u Beču i Max Planc Institut).

  19.            Ratovanje 1809. godine i uređenje ustaničke Srbije, Peščanik.  Niš, Istorijski arhiv, 2009, Br. 7 (2009), str. 30-36. ISSN 1451-6373; M53

  20.            Donošenje Sretenjskog ustava - ljudi i događaji, Peščanik, Niš, Istorijski arhiv, 2010. god. 8, br. 8 (2010), str. 23-30. ISSN 1451-6373;

  21.            Protokol Konferencije u Kanlidži, koautor Aleksandar Đorđević, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2010. 55 (2010), str. 111-129, ISSN 0350-8501; M52

  22.            Sakletvenici kao posebna vrsta svedoka u slovenskom srednjovekovnom pravu, koautor Aleksandar Đorđević, Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2010, Br. 9, tom 1 (2010), str. 717-729, ISSN 0350-0500; M51

  23.            Posebni oblici sudstva kod Slovena kao privilegija pojedinih kategorija stanovništva u srednjem veku, koautor Aleksandar Đorđević, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2011, 58 (2011), str. 103-112, ISSN 0350-8501; M52

  24.            Uslovi priznavanja nezavisnosti Srbije 1878. godine, koautor Aleksandar Đorđević, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 311-322.   
  ISBN 978-86-7148-148-9; M44

  25.            Jaša Tomić i politička kritika istorijskog mišljenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2012, Br. 63 (2012), str. 111-120, ISSN 0350-8501; M52

  26.            Crtice srpske istorije prava u kontekstu komunikoloških principa, koautor dr Predrag Jelenković, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 235-244, ISSN 0350-8501; M52

  27.            Narodna skupština i zakonodavna vlast u Kneževini Srbiji 1858-1868, Peščanik, Niš, Istorijski arhiv, 2012. - God. 10, br. 10 (2012), str. 214-223, ISSN 1451-6373; M53

  28.            Petrovska skupština i sloboda štampe, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu,  Niš, Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 247-257, ISSN 0350-8501; M52

  29.            World War and Serbian Parliamentarism, World War I, zbornik rezimea, Moskva 2012. (rad prihvaćen za objavljivanje u zborniku radova sa skupa).

  30.            Skupštinska završnica jednog međunarodnog ugovora - konkordatska kriza 1937. godine, "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet, 2013, (rad prihvaćen za objavljivanje u zborniku radova sa skupa);

  31.            Dve ustavobraniteljske skupštine, Peščanik, Niš, Istorijski arhiv , 2013, br 11 (2013), str. 280-287, ISSN 1451-6373; M53

  g) Odrednice u enciklopedijama i leksikonima

  32.            Odrednice u enciklopediji, Srpsko-albanski pravni leksikon - Leksikoni juridik serbisht-shqip, Beograd, Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. – 749 str, ISBN 978-86-6187-014-9; M46

  33. Spoljna politika Kneževine Srbije u vreme namesništva / Nebojša Ranđelović U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 213-222. ISBN 978-86-7148-178-6
  34. Administrative-judical protection of electoal right: with analysis of the judicature of the administrative court of Serbia / Dejan Vučetić, Dejan Janićijević, Nebojša Ranđelović U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2014. - Br. 3 (2014), str. 1273-1295. ISSN 0353-7919
  35. Djak's mutiny and the beginning of the modern security forces in Serbia / Nebojsa Randjelovic, Zeljko Lazic, Bratislav Dikic U: NBP: Žurnal za kriminalistiku i pravo. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2014. - Vol. 19, No 3 (2014), str.125-134. ISSN 0354-8872
  36. Iz skupštinske istorije Srbije - zasedanja i odluke Narodne skupštine Kraljevine Srbije u Nišu 1914-1915 / Nebojša Ranđelović U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2014. - God. 12, br. 12 (2014), str. 15-21. ISSN 1451-6373
  37. Pravna regulativa, istorijski i politički aspekti lobiranja - Srbija i države u okruženju / Nebojša Ranđelović, Predrag Jelenković U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 66 (2014), str. 197-206. ISSN 0350-8501
  38. Pravna i politička prirodaNiške deklaracije / Nebojša Ranđelović U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2015. - God. 13, br. 13 (2014), str. 18-27. ISSN 1451-6373
  39. The political and legal framework of the position of Serbia at the Berlin Congress / Nebojša Ranđelović U: Facta universitatis. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, no. 2 (2015), str. 123-138. ISSN 1450-5517
  40. Rimsko pravo i pravo srednjovekovne Srbije prema Stojanu Novakoviću / Nebojša Ranđelović, Aleksandar Đorđević U: Druga međunarodna Balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju "Univerzalnost rimskog prava" : zbornik sažetaka. – Niš : Pravni fakultet, 2017, str. 57-58. ISBN 978-86-7148-239-4
  41. Dragiša Cvetković u dokumentaciji obaveštajnih službi – Novi prilog za biografiju jednog političara, sa posebnim osvrtom na odnos prema episkopu niškom, dr Jovanu Iliću i SPC / Nebojša Ranđelović U: Crkvene studije. - Niš : Centar za crkvene studije, god. XV, br. 15, 2018. - str. 593-607. ISSN 1820-2446
  42. Evropske sile, južnoslovenski etnički prostor i istočna kriza u XIX veku / Nebojša Ranđelović U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 80 (2018), str. 499-512. ISSN 0350-8501
  43. Krivična dela sa povećanim rizikom od diskriminacije / Željko V. Lazić, Nebojša Ranđelović Книга на апстракти = Book of abstracts / 5-та Меѓународна научна конференција Охридска школа на правото=5th International Scientific Conference Ohrid School of Law / Злоупотреба на правото и „ненормалното“ право наспроти владеење на правото=Abuse of the Law and “Abnormal” Law Versus Rule of Law. - Скопје : Институт за правно-економски истражувања и едукација Јуридика прима=Institute for Legal - Economic Research and Education Iuridica prima, 2019. – str. 97-98.
  44. Policijska država u službi nacionalnih ciljeva i refleksije ustavnih zakona kneza Mihaila / Nebojša Ranđelović U: NBP: Žurnal za kriminalistiku i pravo. - Beograd : Kriminalističko-policijski univerzitet, 2019. – Volume 24, br. 1 (2015), str. 87-96. ISSN 0354-8872
  45. Roman law and medieval Serbian law according to Stojan Novaković [Elektronski izvor] / Nebojša Ranđelović, Aleksandar Đorđević U: Ius Romanum / Imperator Caesar divi filius Augustus. - Sofia : Balkan Association of Roman law and Roman legal tradition, 2015. - Br. 2/2017. - str. 1-10. ISSN 2367-7007
  46. Episkop niški dr Jovan Ilić u dokumentima obaveštajnih službi / Nebojša Ranđelović, Vladimir Vučković U: Crkvene studije : godišnjak Centra za crkvene studije = Church studies : annual journal of the Centre of Church Studies / urednik Dragiša Bojović, 2019. - God.16 (2019), br. 1-2. - str. 379-393. ISSN 1820-2446
  47. Kneževina Srbija u 1848. godini - akti suvereniteta vazalne države / Nebojša Ranđelović U: Kultura polisa. - Novi Sad : Kultura – Polis Novi Sad : Institut za evropske studije Beograd, 2019. - Br. 38/2019. - str. 341-349. ISSN 1820-4589
  48. Государство, парламентаризм и потери Сербии в Первой мировой войне /Danilo Marković, Nebojša Ranđelović U: Инвалиды Первой мировой войны. Исторические и нравственные уроки = The disabled of World War I. Historical and ethical lessons : материалы II международной научно-практической конференции (29-30 ноября 2012 г., Москва). - Москва : Издательство МНЭПУ, 2013. - str. 190-209. ISBN 978-5-7383-0379-1
  49. Protocols of the congress of Paris and the Paris peace treaty 1856 / Nebojša Ranđelović, Željko Lazić U: Dani Arčibalda Rajsa : međunarodni naučni skup, Beograd, 3-4. mart 2015., Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 2 = Archibald Reiss Days : International Scientific Conference, Belgrade, 3-4 March 2015, Thematic Conference Proceedings of International Significance. Vol. 2. - Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies ; Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015. - str. 225-233. ISBN 978-86-7020-320-4 (broš.) ISBN 978-86-7020-190-3 (za izdavačku celinu)
  50. Dr Željko lazić: Uvod u smrt - Numerus clausus 1940. godine i ograničavanja prava jevreja u Kraljevini Jugoslaviji / Nebojša Ranđelović U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2019.- God. 17, br. 18 (2019), str. 120-122. ISSN 1451-6373
  51. Željko V. Lazić, Nebojša Ranđelović / Krivična dela sa povećanim rizikom od diskriminacije U: 5-th International Scientific Conference Ohrid School of Law (5 ; 2019 ; Ohrid), Abuse of the Law and “Abnormal” Law Versus Rule of Law. - Skopje : Institute for Legal-Economic Research an Education Iuridica Prima, 2019. - str. 139-160. ISBN 978-608-66152-5-3 (knj. 10)
  52. Servitude – Institute of Roman Law in the Serbian Civil Code / Nebojša Ranđelović, Sara Mitic U: Ius Romanum/Res Publica & Res Privata : zbornik radova, Četvrta međunarodna Balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju, Kragujevac, 2019. - Sofia : Sofijski univerzitet „Sv. Kliment Ohridski", Ûridičeski fakultet. – Br. 2/2019. - pp. 618-635. ISSN 2367-7007
  53. Monografija Niš u drugom svetskom ratu (iz tajnih arhiva UDB) / Nebojša Ranđelović U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2020.- God. 18, br. 20 (2020), str. 114-115. ISSN 1451-6373

  RANĐELOVIĆ, Nebojša V. Roman law and the Serbian medieval state (English language). Ius Romanum. [Onlajn izd.]. 2022, br. 2, str. 504-512. ISSN 2367-7007. https://iusromanum.info/wp-content/uploads/2022/11/IUS-ROMANUM-2_2022.pdf. [COBISS.SR-ID 115172361]

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Berlinski kongres i srpsko pitanje 1878-1998, Prohor Pčinjski, 1998. godine, međunarodni naučni skup, Srpska akademija nauka i umetnosti; dat prikaz i izložena sadržina pojedinih delova monografije Berlinski kongres i srpsko pitanje 1878-1998, ISBN 86-7757-054-7;
  2. Srbija 1804-2004, Niš, 2004. godine, međunarodni naučni skup, Pravni fakultet u Nišu, Ministarstvo nauke Republike Srbije; izložen rad Pravni život Srbije u zajedničkoj državi, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN 86-7148-056-9);
  3. Dve stotine godina Francuskog građanskog zakonika, Niš 2004. godine, naučni skup, Pravni fakultet u Nišu; izložen rad Code civile u Srbiji posle četrdeset godina – Francuski i srpski građanski zakonik, društvene prilike u vreme donošenja, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN86-7148-055-0);
  4. Odjeci Sretenja, Kragujevac 2005. godine, naučni skup, Pravni fakultet u Kragujevcu, Grad Kragujevac; izložen rad Sretenjski ustav – preteča prava građanina u Srbiji, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN 86-83649-06-7);
  5. Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije, Niš 2006. godine, naučni skup, Pravni fakultet u Nišu; izloženrad Poslanički mandat u srpskim ustavima – prilog komentaru jedne odluke Ustavnog suda, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN 86-7148-067-4);
  6. Pravnopovjesni izazovi na početku novog stoljeća, Split 2006. godine, međunarodni naučni skup, Max Planc Institut, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; izložen rad Istočno pitanje i njegove refleksije na državno-pravne procese na Balkanu, objavljen u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Splitu ISSN 1847-0459;
  7. Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije, Niš 2007. godine, naučni skup, Pravni fakultet u Nišu; izložen rad Sudstvo u srpskim ustavima, rezime objavljen u zborniku sažetaka sa naučnog skupa, rad u celini u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Nišu (ISSN 0350-8501)
  8. Istražne radnje i pomoćna sredstva u sudskim postupcima, Osijek 2008. godine, međunarodni naučni skup (Pravni fakultet Univerziteta u Osijeku, Advokastska komora Republike Hrvatske); izložen rad Istražne radnje u Zakoniku o postupku u krivičnim delima Kneževine Srbije iz 1865. godine, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN 978-953-6072-49-71)
  9. Forchungen zur Rechtgeschichte in Sudosteuropa, Wien, 2008. međunarodni naučni skup (Pravni fakultet Univerziteta u Beču i Max Planc Institut); izložen rad Protocols of the Cnogress of Paris and the Paris Peace Treaty 1856, rezime objavljen u zborniku sažetaka sa naučnog skupa.
  10. Kopaonička škola prirodnog prava, 2010. godine, međunarodni naučni skup (Udrženje pravnika Srbije); izložen rad Sakletvenici kao posebna vrsta svedoka u slovenskom srednjovekovnom pravu, objavljen u zborniku Pravni život (ISSN 0350-0500)
  11. Mediji i ljudska prava, Niš 2012. godine, međunarodni naučni skup (Pravni fakultet u Nišu); izložen rad Petrovska skupština i sloboda štampe, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN 978-86-7148-156-4)
  12. World War I, Moskva 2012, međunarodni naučni skup (International Independent university of Environmental and Politikal Sciences), izložen rad World War and Serbian Parliamentarism, rezime objavljn u zborniku rezimea i prihvaćen za objavljivanje u zborniku radova sa skupa.
  13. 1700 godina Milanskog edikta, Niš 2013. godine, međunarodni naučni skup (Pravni fakultet u Nišu, Grad Niš, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); izložen rad Skupštinska završnica jednog međunarodnog ugovora – konkordatska kriza 1937. godine, rezime objavljen u zborniku sažetaka sa naučnog skupa i prihvaćen za objavljivanje radova sa skupa.
Poslednji put izmenjeno sreda, 10 maj 2023 13:38