Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.01.2014.

Ivana Simonović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.06.1977.
 • Mesto rođenja: Knjaževac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2000
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Докторска дисертација Реституција у грађанском праву – домашај примене, Ниш, 2013, 287 страна (М 71)

  Магистарска теза Дејство рокова у уговорним односима, Ниш, 2009, 172 стране (М 72)

   

 • Knjige i udžbenici:

  Н. Петрушић, И. Симоновић (2014), Етичке и правне димензије биомедицинских истраживања, Ниш, 2014, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, ISBN 978-86-7148-190-8, стр. 99.

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Алтернативно решавање спорова у домену грађанскоправних односа – искуства Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине,. Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број – Изградња правног система Републике Србије, Ниш, 2007, стр. 325-340 (М 52) ISSN 0350-8501

  Одговорност продавца због несаобразности робе, Правни живот, тематски број: Право и време, Београд, Удружење правника Србије, 2009, год. 58, т. 4, бр. 12 (2009), стр. 703-724 (М 51) ISSN 0350-0500

  Статус неоснованог обогаћења у упоредном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LVI, Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2010, стр. 175-196 (М 52) ISSN 0350-8501

  Право на самопомоћ у заштити државине, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LVIII, Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2011, стр. 201-217 (М 52)YU ISSN 0350-8501 UDK: 347.23

  Право на раскид уговора због неиспуњења обавеза по Закону о облигационим односима и савремене тенденције у европском уговорном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број Актуелна питања грађанске кодификације, Ниш, 2008, стр. 87-101 (М 44) ISBN 978-86-7148-086-4

  Биоетика и људске вредности – остваривање и заштита етичких принципа и права појединаца у области медицине, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LXIII, Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2012, стр. 297-322 (М 52) YU ISSN 0350-8501 UDK: 608.1:174

  Restitution and Civil Liability for Infringement of Subjective Rights, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, University of Niš, Vol. 11, No. 2/2013, pp. 105-119. ISSN 1450 - 5517 UDC 347.232 (Original Scientific Paper)

  Грађанскоправни аспект заштите права личности, Ивана Симоновић, Мирослав Лазић, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 68 (2014), стр. 269-290  ISSN 0350-8501

  Враћање неосновано стеченог повредом личних права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број Усклађивање права Србије са правом ЕУ, ISBN 978 - 86 - 7148 - 187 - 8, стр. 423 - 445. (М51)

  Приватна аутономија и забрана дискриминације у грађанскоправним односима, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 70, година LIV, 2015, ISSN 0350 - 8501, стр. 677-702. (М51)

  Утицај заблуде на правни посао - посебно о битним својствима предмета чинидбе, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 75, година LVI, 2017, ISSN 0350 - 8501, стр. 161 - 182, doi: 10.5937/zrpfni 1775161S. (М51)

  Дужност међусобног обавештавања и правне последице њене повреде, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 76, година LVI, 2017, ISSN 0350 - 8501, стр. 389 - 412. (М51)

  Конкуренција захтева за надокнаду штете и захтева из неоснованог обогаћења у случају неовлашћене употребе туђе ствари или туђег права у своју корист, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, бр. 81 (2018), стр. 303-320   ISSN 0350-8501

  The Principles of Human Organ Transplantation Procedure, Мирослав Лазић, Ивана Симоновић, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 2019, бр. 85 (2019), стр. 15-35.   ISSN 0350-8501

  Лишење пословне способности у светлу концепта пословне способности као људског права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 2020. бр. 86 (2020), стр. 75-89. ISSN 0350-8501

  Legally Relevant Damage, Теме, Ниш, Универзитет,  2020. - Vol. XLIV, No 1, (2020), стр. 49-64.   ISSN 0353-7919

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Забрана злоупотребе права у француској судској пракси, Зборник радова Двестотине година од доношења Француског грађанског законика - утицај Француског грађанског законика на српско право, (гл. и одг. ур. Гордана Станковић), Ниш, Правни факултет, Центар за публикације Правног факултета, 2005, стр. 317-329 (М 44) ISBN 86-7148-055-0. COBISS.SR-ID 122617868.

  Право на суђење у разумном року у поступцима за заштиту права својине, Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Репубилике Србије, тематски зборник радова (ур. Невена Петрушић), Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2007, стр. 59-98 (М 44) ISBN 978-86-7148-072-7.COBISS.SR-ID 137805580.

  Нове европске тенденције у праву о застарелости и одређивању рокова застарелости, Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2007, стр. 57-98 (М 44) ISBN 978-86-7148-080-2

   

  Модификација правног посла условом, Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, тематски зборник, књига четврта, Ниш, 2008, стр. 251-264 (М 44) ISBN 978-86-7148-087-1

  Рокови у грађанском праву, Право на приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, тематски зборник радова, књига трећа (ур. Невена Петрушић), Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2009, стр. 183-201 (М 44) ISBN 978-86-7148-103-8

  Појам и правне последице апстрактности стварноправног уговора немачког права, Право на приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, тематски зборник радова, књига пета (ур. Невена Петрушић), Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2010, стр. 171-189 (М 44) ISBN 978-86-7148-121-2

  Право на самоодређење, аутономија воље и право пацијента на информисани пристанак, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова, књ. 1 (ур. Предраг Димитријевић, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2011, стр. 455-472 (М 44) ISBN 978-86-7148-148-9

  Уставно и грађанскоправне последице одлуке Уставног суда Србије о несагласности са Уставом обрачуна затезне камате конфомним методом, (коауторке Ивана Симоновић, Маја Настић), Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, LXII, Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2012, стр. 377-400 (М 52) YU ISSN 0350-8501 UDK: 342.565.2:347.4

  Карактеристике личних права, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, тематски зборник радова, књ. 4 (гл. и  одг. уредник Предраг Димитријевић) Ниш, Правни факултет, 2014, стр. 143-160. ISBN 978‐86‐7148‐198‐4

  Реституција и грађанскоправна одговорност због повреде субјективних права, Билтен судске праксе Вишег суда у Нишу, Београд: Intermex, 2014, бр. 32 (2014), стр. 135-160. ISSN 2335-0504

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Одговорност продавца због несаобразности робеПравни живот, тематски број: Право и време, Београд, Удружење правника Србије, 2009, год. 58, т. 4, бр. 12 (2009), стр. 703-724 (М 51) ISSN 0350-0500

  Забрана злоупотребе права у француској судској пракси, Зборник радова Двестотине година од доношења Француског грађанског законика - утицај Француског грађанског законика на српско право, (гл. и одг. ур. Гордана Станковић), Ниш, Правни факултет, Центар за публикације Правног факултета, 2005, стр. 317-329 (М 44) ISBN 86-7148-055-0. COBISS.SR-ID 122617868.

  Алтернативно решавање спорова у домену грађанскоправних односа – искуства Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине, научна конференција Изградња правног система Републике Србије, зборник сажетака, Ниш, Правни факултет, 2007, стр. 88

  Грађанскоправни аспект заштите права личности, Ивана Симоновић, Мирослав Лазић, међународна научна конференција Усклађивање права Србије с правом ЕУ, зборник сажетака, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2014, стр. 43

  Приватна аутономија и забрана дискриминације у грађанскоправним односима, међународна научна конференција Право у фукнкцији заштите слабијег, зборник сажетака (гл. и одг. уредник Милена Јовановић Затила, Мирослав Лазић), Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2015, стр. 112  ISBN 978-86-7148-200-4

  Конституционализација приватног права: дејство уставних норми на на приватноправне односе, Контрола у унутрашњем, међународном и праву Европске уније, зборник сажетака, Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2016, стр. 105-107.   ISBN 978-86-7148-217-2

  Constitutionalization of Private Law: The Effects of Constitutional Rules on Private Law Relationships, Legal, Social and Political Control in national, International and EU Law, Collection of Papers from the International Scientific Conference held on 19 - 20 May 2016, at the Faculty of Law, University of Niš, pp. 455 - 477

  Дужност међусобног обавештавања и правне последице њене повреде, међународна научна конференција Глобализација и право (Globalisation and Law), зборник сажетака, Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2017, стр.128-129.   ISBN 978-86-7148-233-2

  Конкуренција захтева за надокнаду штете и захтева из неоснованог обогаћења у случају неовлашћене употребе туђе ствари или туђег права у своју корист, међународна научна конференција Право пред изазовима савременог доба, зборник сажетака, Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2018,стр. 188-191. ISBN 978-86-7148-245-5

  The effects of Prescription on Enforcement proceedings, Општествените промени во глобалниот свет [1-2] / Петта меѓународна научна конференција, 6-7 септември, 2018, Штип = Fifth international scientific conference = Пятый международная научная конференция. - Штип ; Shtip : Универзитет Гоце Делчев, Правен факултет : Goce Delcev University, Faculty of law, 2018. - str. 319-332.
     ISBN 978-608-244-548-9

  Лишење пословне способности у светлу концепта пословне способности као људског права, међународна научна конференција Право и мултидициплинарност, зборник сажетака, Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2019, стр. 95-96  ISBN 978-86-7148-255-4

  Приватност и заштита података о личности, међународна научна конференција Одговорност у правном и друштвеном контексту, зборник сажетака, Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2020, стр.19-20.  ISBN 978-86-7148-264-6

  Правни аспекти телемедицине - обезбеђивање правне заштите и лечења на даљину, међународна научна конференција Право и дигитализација, зборник сажетака, Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2021, стр. 65-66 ISBN 978-86-7148-279-0

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Научно-стручни скуп Извршење у пракси, одржан у организацији Коморе јавних извршитеља у Сокобањи, 20-22. октобра 2017. г., са радом Застарелост у извршном поступку

Poslednji put izmenjeno sreda, 18 maj 2022 12:37