Odštampajte ovu stranicu
Datum kreiranja: 20.01.2014.

Ivana Simonović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.06.1977.
 • Mesto rođenja: Knjaževac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2000
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Докторска дисертација Реституција у грађанском праву – домашај примене, Ниш, 2013, 287 страна (М 71)

  Магистарска теза Дејство рокова у уговорним односима, Ниш, 2009, 172 стране (М 72)

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Одговорност продавца због несаобразности робе, Правни живот, тематски број: Право и време, Београд, Удружење правника Србије, 2009, год. 58, т. 4, бр. 12 (2009), стр. 703-724 (М 51) ISSN 0350-0500

  Статус неоснованог обогаћења у упоредном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LVI, Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2010, стр. 175-196 (М 52) ISSN 0350-8501

  Право на самопомоћ у заштити државине, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LVIII, Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2011, стр. 201-217 (М 52)YU ISSN 0350-8501 UDK: 347.23

  Биоетика и људске вредности – остваривање и заштита етичких принципа и права појединаца у области медицине, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LXIII, Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2012, стр. 297-322 (М 52) YU ISSN 0350-8501 UDK: 608.1:174

  Restitution and Civil Liability for Infringement of Subjective Rights, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, University of Niš, Vol. 11, No. 2/2013, pp. 105-119. ISSN 1450 - 5517 UDC 347.232 (Original Scientific Paper)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Забрана злоупотребе права у француској судској пракси, Зборник радова Двестотине година од доношења Француског грађанског законика - утицај Француског грађанског законика на српско право, (гл. и одг. ур. Гордана Станковић), Ниш, Правни факултет, Центар за публикације Правног факултета, 2005, стр. 317-329 (М 44) ISBN 86-7148-055-0. COBISS.SR-ID 122617868.

  Право на суђење у разумном року у поступцима за заштиту права својине, Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Репубилике Србије, тематски зборник радова (ур. Невена Петрушић), Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2007, стр. 59-98 (М 44) ISBN 978-86-7148-072-7.COBISS.SR-ID 137805580.

  Алтернативно решавање спорова у домену грађанскоправних односа – искуства Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине,. Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број – Изградња правног система Републике Србије, Ниш, 2007, стр. 325-340 (М 52) ISSN 0350-8501

  Нове европске тенденције у праву о застарелости и одређивању рокова застарелости, Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2007, стр. 57-98 (М 44) ISBN 978-86-7148-080-2

  Право на раскид уговора због неиспуњења обавеза по Закону о облигационим односима и савремене тенденције у европском уговорном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број Актуелна питања грађанске кодификације, Ниш, 2008, стр. 87-101 (М 44) ISBN 978-86-7148-086-4

  Модификација правног посла условом, Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, тематски зборник, књига четврта, Ниш, 2008, стр. 251-264 (М 44) ISBN 978-86-7148-087-1

  Рокови у грађанском праву, Право на приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, тематски зборник радова, књига трећа (ур. Невена Петрушић), Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2009, стр. 183-201 (М 44) ISBN 978-86-7148-103-8

   

  Појам и правне последице апстрактности стварноправног уговора немачког права, Право на приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, тематски зборник радова, књига пета (ур. Невена Петрушић), Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2010, стр. 171-189 (М 44) ISBN 978-86-7148-121-2

  Право на самоодређење, аутономија воље и право пацијента на информисани пристанак, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова, књ. 1 (ур. Предраг Димитријевић, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2011, стр. 455-472 (М 44) ISBN 978-86-7148-148-9

  Уставно и грађанскоправне последице одлуке Уставног суда Србије о несагласности са Уставом обрачуна затезне камате конфомним методом, (коауторке Ивана Симоновић, Маја Настић), Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, LXII, Ниш, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2012, стр. 377-400 (М 52) YU ISSN 0350-8501 UDK: 342.565.2:347.4

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Одговорност продавца због несаобразности робеПравни живот, тематски број: Право и време, Београд, Удружење правника Србије, 2009, год. 58, т. 4, бр. 12 (2009), стр. 703-724 (М 51) ISSN 0350-0500

  Забрана злоупотребе права у француској судској пракси, Зборник радова Двестотине година од доношења Француског грађанског законика - утицај Француског грађанског законика на српско право, (гл. и одг. ур. Гордана Станковић), Ниш, Правни факултет, Центар за публикације Правног факултета, 2005, стр. 317-329 (М 44) ISBN 86-7148-055-0. COBISS.SR-ID 122617868.

  Алтернативно решавање спорова у домену грађанскоправних односа – искуства Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине,. Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број – Изградња правног система Републике Србије, Ниш, 2007, стр. 325-340 (М 52) ISSN 0350-8501