Odštampajte ovu stranicu
Datum kreiranja: 14.10.2018.

Dragana Stankovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23. 08. 1979
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik
 • Godina diplomiranja: 2005
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Томић, Д. (2010). Новина у стручној и методолошкој литератури. Српски језик  XV/1-2, 729–736. ISBN 0354-9259 COBISS. SR-ID 140692487 УДК 811.163.41

  Маринковић, Ј., Првуловић, Б., Томић, Д. (2010). Диференцијална граматика – иновативни приступ у настави матерњег језика на дијалекатском језичком подручју. Годишњак Учитељског факултета у Врању 1, 305–315. ISSN 1820-3396 COBISS.SR-ID 174488844 УДК 371.3::811.163.41'282.3 371.3::811.163.41

  Томић, Д. (2011). Методолошки проблеми у проучавању језичких варијетета. Годишњак Учитељског факултета у Врању 2, 311–321. ISBN 1820-3396 COBISS. SR-ID 174488844 УДК 81'282

  Томић, Д. (2011). Систем личних заменица у призренско-тимочкој говорној зони, Радови 2, 61–89. ISBN 978-86-7746-319-9 COBISS. SR-ID 189126412 УДК 811.163.41(082) 821.163.41.09(082)

  Томић, Д. (2012). Акценат говора врањске деце предшколског узраста. Годишњак Учитељског факултета у Врању 3, 437 – 449. ISBN 1820-3396 COBISS. SR-ID 174488844 УДК 82'276.3-053.2 81'282.2

  Томић, Д. (2013). Фонолошке алтернације у изведеницама у роману Нечиста крв Боре Станковића. Годишњак Учитељског факултета у Врању  4, 261 – 277. ISSN 1820-3396 COBISS. SR-ID 174488844 УДК 81'344

  Томић, Д. (2015). Турцизми у роману Нечиста крв Борисава Станковића. Годишњак Учитељског факултета у Врању  6, 243–259.  ISSN 1820-3396 COBISS.SR-ID 174488844 УДК 811.163.161`373.613:811.512.41 811.163.41

  Томић, Д. (2016). Правописне карактеристике српскословенског језика у 12. и 13. веку. Годишњак за српски језик 14, 271–282. ISSN 1451-5415 ISSN 2334-6922 COBISS.SR-ID 195610124 УДК 811.163.1ʼ35ʼʼ11/12ʼʼ

  Stanković, D. (2017). Future I in the speech of the Vranjeʼs children in preschool and primary school. Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and teacher education, Vol. 1, No 2, 113–126. ISSN 2560-4600 (Print) ISNN 2560-4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956 UDC 37.016:81-053.4; 81ʼ366.584.2-053.4

  Stanković, D. (2018). Speech of preschool children and elementary school students from Vranje from the standpoint of urban dialectology. Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and teacher education, Vol. 2, No 1, 059–070. ISSN 2560-4600 (Print) ISNN 2560-4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956 UDC 811.163.411ʼ282.2(497.11 Vranje); 81ʼ233-053.4; 81ʼ233

  Станковић, Д. (2020). О именичкој деклинацији у говорима призренско-тимочке дијалекатске области. Баштина 50, 57–72. ISSN 0353-9008 COBISS.SR-ID 3404300 УДК 811.163.41'282.2 811.163.41'367.622'366.2

  Stanković, D. (2020). The expression of adverbial qualification in the speech of preschool and elementary school children from Vranje Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and teacher education, Vol. 4, No 1, 001–016. ISSN 2560 – 4600 (Print) ISSN 2560 – 4619 (Online)

  Станковић, Д. (2020). Значења инструментала у говорима призренско-тимочке говорне зоне. У: Т. Трајковић, Н. Јовић (Ур.), На темељима народних говор, Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију (стр. 613–630). Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-551-5 COBISS.SR-ID 27635977

  Станковић, Д. (2020). Употреба падежа у говору деце предшколског и основношколског узраста из Врања – социолингвистички приступ. Узданица XVII/2, 49–64. ISSN 1451-673X COBISS.SR-ID 110595084

  Станковић, Д. (2021). Социолингвистички приступ неким фонетским карактеристикама говора младих Врањанаца. Philologia mediana 13, 703–725.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Томић, Д. (2013). Балканизми у призренско-тимочкој говорној зони. У Иво Андрич и балканското историческо битие. Научни трудове том 50, кн. 1, сб. Б, 2012 Филологиà (245-258). Пловдив: Пловдивски университет „Паисиè Хилендарски“ Филологически факултет.

  Маринковић, Ј., Станковић Д. (2018). Балканизми као спона сусретања балканских народа и језика. У На почетокот беше збор..., тематски зборник, едиција Јазикот наш денешен бр. 29 (стр. 174–181). Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.

  Anđelković, A. Stojanović-Stošić, M., Stanković D. (2020). Developing entrepreneurial competencies in students and teachers by stimulating creativity. In Savić, V., Cekić-Jovanović, O. (Eds.) Professional competences for teaching in the 21st centuru. Jagodina: Faculty of Education. ISBN 978-86-7604-194-7

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Маринковић, Ј., Томић, Д. (2011). Неке језичке особине у роману Нечиста крв Борисава Станковића. У Нечиста крв Борисава Станковића – 100 година после, тематски зборник (стр. 239–251). Врање: Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању (Врање: Аурора). ISBN 978-86-82-695-80-6 COBISS. SR-ID 184392460 УДК 821.163.41.09-31

  Томић, Д. (2012). Говор деце предшколског узраста и језички стандард. У Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, тематски зборник (стр. 252 – 273). Врање: Учитељски факултет у Врању (Врање: Аурора). ISBN 978-86-82695-92-9 COBISS. SR-ID 193002508 УДК 373.2.016(082) 821.163.41.09-93(082) 371.3::82-93-028.31(082) 371.3::811-038.31(082) 821.163.41.09

  Томић, Д. (2013). Фреквенцијски речник именица у књижевним делима за децу школског узраста. У Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, тематски зборник (стр. 209–225). Врање: Учитељски факултет (Врање: Аурора). ISBN 978-86-6301-005-5 COBISS. SR-ID 199702540 УДК 371.3::821.09-93(082) 821.163.41.09-93(082)

  Јовановић Костић, Ј., Станковић, Д. (2020). Промишљања Владете Јеротића о Вуковим пословицама. У А. Стојадиновић (ур.), Владета Јеротић – књижевник, научник и религиозни мислилац, тематски зборник (стр. 113–122). Врање: Педагошки факултет. ISBN 978-86-6301-038-3 COBISS.SR-ID 17828105

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 07 jun 2021 18:46