Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.12.2014.

Mirko Živković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.01.1984.godine
 • Mesto rođenja: Banja Luka
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka,
 • Odsek / Grupa / Smer: policijski
 • Godina diplomiranja: 2006.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ratni zločini protiv civilnog stanoviništva, izdavač: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, 2012.godine, str. 81. 


   


  Krivičnopravna zaštita polne slobode maloljetnika, izdavač: Istraživački centar Banjaluka, Banjaluka 2017.godine, str. 346.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Ratni zločini protiv civilnog stanovništva u pravnom sistemu BiH i RS - neki od kriminalističkih aspekata otkrivanja i dokazivanja, Bezbjednost, policija, građani, godina VIII broj 1-2/12, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, 2012.godine, str. 43-61.


   


  Faktori i oblici ispoljavanja maloljetničke delinkvencije na području opštine Prnjavor  – Zbornik radova Pravnog falukteta u Nišu, broj 60/2012.godine, str. 125-135.


  Криминалистички аспекти полног насиља над дјететом,Мирко Живковић, Дарко Ковјанић, Европски дефендологија центар - омладина и понашање, 2013. година, број 1, стр. 383 – 392.


   


  Specifičnosti postupka dokazivanja krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, Bezbjednost, policija, građani, godina XI broj 1-2/15, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, 2015.godine, str. 279-295.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Krivičnopravna zaštita i globalizacijski procesi u Bosni i Hercegovini - zbornik radova međunarodne konferencije Bosna i Hercegovina u savremenom geopolitičkom okruženju, NULB, Banja Luka, 2011.godine, str. 257-266


   


  Ekološki kriminalitet i međunarodni standardi, sa posebnim osvrtom na zaštitu ugroženih životinjskih vrsta u Republici Srpskoj - zbornik radova, Međunarodna naučno-stručna konferedncija-Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije, s osvrtom na ekološki kriminalitet, Visoka Škola unutrašnjih poslova, Trebinje, 2014.godine, str. 409-425


   


  Seksualno nasilje nad djecom u porodici: neki od kriminoloških i krivičnopravnih aspekata, Zbornik radova međunarodnog naučno-stručnog skupa Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, tom 2, Tara 2014.godine, str. 429-444, u koautorstvu sa Jelenom Milenković Vuković.


   


  DOMESTIC VIOLENCE AND CRIME SCENE INVESTIGATION - POSITIVE LEGISLATIVE LEGAL FRAMEWORK, THEORETICAL DETERMINANTS AND PRACTICAL PROBLEMS, INTERNATIONAL SIGNIFICANCE, ARCHIBALD REISS DAYS, BELGRADE 2015, PAGE 379-389.


   


  Trgovina ljudima u svrhu sekaulane eksploatacije, pozitivna rješenja, međunarodni standardi, uporednopravna rješenja i perspektiva, Međunarodna konferencija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije, Istraživački centar Banja Luka, 2017.godine, str. od 235-255.


   


  Policijsko upozorenje kao posebni oblik diverzionog postupka u cilju sprječavanja vršenja krivičnih djela i prevaspitanja maloljetnika, Kriminalističko policijska akademija Beograd, međunarodni načuni skup "Tara 2017".

Poslednji put izmenjeno nedelja, 21 maj 2017 17:47