Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.11.2016.

Danica Veselinov

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 30.3.1978.
 • Mesto rođenja: Pančevo
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Učiteljski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Profesor razredne nastave
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  • Веселинов, Д. и Игњатовић, А. (2013). Подстицање самоефикасности код ученика путем хеуристичке. Педагошка стварност, 59 (1), 79-90. UDK 371.3:37.013 ISSN 0553-4569 COBISS.SR-ID 3883522

  • Веселинов, Д. (2013). Интердисциплинарност и мултидисциплинарност у настави природе и друштва и српског језика и књижевности: претпоставке за успешније повезивање дидактичке теорије и наставне праксе. Методичка пракса, 13 (2), 289-302. УДК 371.3 ISSN 0354-9801

  • Веселинов, Д. (2013). Улога школске библиотеке у иновирању дидактичко-методичких стратегија у наставном процесу. Педагошка стварност, 59 (4), 638-651. UDK 027.8:371.3 ISSN 0553-4569 COBISS.SR-ID 3883522

  • Веселинов, Д.(2013). Екопедагошка и екометодичка просвећеност као конституент одрживог развоја, у Годишњаку, књига пета, Учитељског факултета у Врању, Врање: Учитељски факултет, стр. 159-172.

  • Пртљага, С., Веселинов, Д. (2014). Значај предшколског курикулума у подстицању даровитости, у Зборнику 19: Даровитост и квалитет у образовању, Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, стр. 388-396.

  • Веселинов, Д. и Пртљага, С. (2014). Специфични аспекти еколошког васпитања и образовања деце предшколског узраста. Педагошка стварност, 60 (2), 330-341. UDK 37.033:502/504-053.4 ISSN 0553-4569 COBISS.SR-ID 3883522

  • Veselinov, D., Nikolić, R. (2015). Mogućnosti podsticanja metakognitivnih strategija učenika posredstvom heurističko-metodičkih instrukcija. Istraživanja u pedagogiji, 5 (1), 64-80. UDK 371.315.4 ISSN 2217-7337 COBISS.SR-ID 268028167

  • Николић, Р., Веселинов, Д. (2015). Хеуристичке методе учења и поучавања као фактор подстицања метакогнитивних стратегија ученика. Педагошка стварност, 61 (3), 443-452. UDK 371.3:159.953 ISSN 0553-4569 COBISS.SR-ID 3883522

  • Веселинов, Д. (2015). Дидактички аспекти истраживачког учења и метакогнитивне стратегије. Педагошка стварност, 61 (4), 622-631. UDK 37.02:159.953 UDK 371.3:159.953 ISSN 0553-4569 COBISS.SR-ID 3883522

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:   • Веселинов, Д. и Келемен, Љ. (2012). Интерактивна комуникација као новија парадигма универзитетске наставе, у Зборнику међународне научне конференције: Quality Increase in Higher Education Teaching through Innovative Methods, Висока школа за образовање васпитача „Михаило Палов“, стр. 188-198.  • Веселинов, Д., Пртљага, С., Игњатовић, А. (2015). Пројект метода као чинилац подстицања креативности код даровите деце предшколског и млађег школског узраста. У: Гојков, Г., Стојановић, А. (уред.), Даровитост и креативност – развојна перспектива креативне перформансе (стр. 290-300). Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“.


  • Veselinov, D., Prtljaga, S., Činč, E. (2016). Refleksije progresivističkih teorija obrazovanja i vaspitanja na aktuelnu didaktičku praksu. U: M. Vantić Tanjić, M. Nikolić (ured.), Unapređenje kvalitete života djece i mladih (363-371). Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih. • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  • Игњатовић, А., Веселинов, Д. (2014). Школска библиотека и интегративна настава природе и друштва. У: Николић, Р. (уред.) (2014). Настава и учење – савремени приступи и перспективе (стр. 591-602). Ужице: Учитељски факултет.


  • Веселинов, Д., Пртљага, С. (2016). Хеуристички дидактичко-методички аспекти подстицања метакогнитивних стратегија учења даровитих ученика у настави Природе и друштва. У: Г. Гојков, А. Стојановић (уред.), Даровити и дидактичка култура (стр. 361-371). Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”.
  • Веселинов, Д., Пртљага, С. (2016). Когнитивне и метакогнитивне стратегије учења – детерминанте саморегулисаног учења. У: Ј. Станисављевић (уред.), Предметне дидактике – путокази за унапређење наставе (стр. 19). Београд: Друштво предметних дидактичара Србије.
  • Пртљага, С., Веселинов, Д. Игњатовић, А. (2015). Предшколска установа и даровити. У: Видановић, Д. (уред.) (2015). Холистички приступ у предшколској педагогији - теорија и пракса (стр. 359-367). Пирот: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.Poslednji put izmenjeno sreda, 30 novembar 2016 18:27