Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.05.2019.

Ivana Đokić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.07.1985.
 • Mesto rođenja: Bosilegrad
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Godina diplomiranja: 2008
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  I. Evtimov, O sporazumnoj podeli nasledstva u uporednom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 2015, 69, 313–329.


  N. Stojanović, I. Evtimov, Uloga javnih beležnika u porodičnopravnim stvarima u Republici Srbiji: sa posebnim osvrtom na javnobeležničku praksu, Pravni život, 2017, 12, 145–162.


  I. Evtimov, O zakonitoj državini kao uslovu za sticanje prava svojine putem održaja, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 2015, 2, 92–102.


  I. Evtimov, Sticanje prava svojine i službenosti održajem prema pravilima Srpskog grđanskog zakonika, Glasnik advokatske komore Vojvodine, 2015,7–8, 367–375.


  I. Đokić, Obezbeđenje kontinuiteta porodičnopravne zaštite posle otvaranja nasleđa jednog lica u ruskom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 2020, 88, str. 233-246. 


  I. Đokić, Naslednopravni mehanizmi zaštite članova porodice ostavioca u češkom pravu, rad prihvaćen za objavljivanje u Glasniku Advokatske komore Vojvodine. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  I. Evtimov, O specifičnostima sticanja svojine građenjem na tuđem zemljištu, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, 2014, 157–172.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  I. Evtimov, Mogućnost nužnih naslednika da zahtevaju preobražaj zakonske pretpostavke  obligacionopravne prirode prava na nužni deo, Zbornik radova Dvadeset godina Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, Niš, 2016, Pravni fakultet, 127–148.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 08 februar 2021 15:58