Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 11.12.2013.

Ljilja Antić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.01.1968.
 • Mesto rođenja: Kuršumlija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Управљање перформансама предузећа (коаутори др Б. Новићевић и мр Т. Стевановић), Економски факултет у Нишу, 2006. (106)

  Трошкови као фактор стицања и одржања конкурентских предности,  (коаутори др Б. Новићевић и др В. Секулић), Економски факултет у Нишу, 2006.  (106)

   Концепти управљања трошковима у функцији реализације конкурентских стратегија (коаутори др Б. Новићевић и др Т. Стевановић), Економски факултет у Нишу, 2013. (181)

  Улога информација обрачуна трошкова у управљању предузећем, део у монографији "Менаџмент и трансформација предузећа", Економски факултет Крагујевац 1995. (339-346)

  Улога управљачког рачуноводства у мерењу перформанси ужих организационих сегмената предузећа и њихових менаџера, део у монографији "Економска eфикасност предузећа - фактори и критеријуми ефикасности предузећа", Економски факултет Ниш 1995. (265-275)

  Савремени приступ управљању општим трошковима, део у монографији "Менаџмент и стратегије трансформације предузећа", Економски факултет Београд 1997. (287-292)

  Нови приступ управљању трошковима - обрачун трошкова заснован на активностима, део у монографији "Управљање кључним аспектима трансформације предузећа", Економски факултет Крагујевац 1997. (233-239)         

  Улога управљачког рачуновође у савременим условима пословања, део у монографији "Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет Ниш 1997. (293-299)

  Рачуноводствене информације као основа за процену вредности предузећа, део у монографији "Управљање кључним аспектима трансформације предузећа", Економски факултет Крагујевац 1998. (213-220)

  Мерење перформанси центара одговорности у функцији ефикасног управљања децентрализованим предузећем (коаутор мр В. Јаблановић), део у монографији "Стратегија  трансформације великих предузећа у условима глобализације", Економски факултет Београд 1999. (122-131)  

  Оцена основних метода формирања трансферних цена (коаутор мр В. Јаблановић), део у монографији "Управљање кључним аспектима трансформације предузећа", Економски факултет Крагујевац 1999. (224-232)

  Оцена алтернативних метода формирања трансферних цена (коаутор мр В. Јаблановић), део у монографији "Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет Ниш 1999. (202-212)

  Савремени системи мерења перформанси – Balanced Scorecard и Призма перформанси, (коаутор Б. Новићевић), Тематски зборник радова" Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција – књига 3", Економски факултет Ниш, 2009. (261-274)

  Аctivity-Based Management – a Strategic Approach, (коаутор Б. Новићевић), Thematic collection of papers „Contemporary issues in Economics, Business and Management“, Faculty of Economics University of Kragujevac, 2011, (433-443)

  Традиционални и савремени концепти рачуноводства одговорности у функцији унапређења конкурентности децентрализованих предузећа, (коаутор Т. Стевановић), Тематски зборник радова „Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије“, Ekoномски факултет Ниш, 2011, (301-318) 

  Application of Time-Driven Activity-Based Costing for Determination and Analysis of Customers Profitability, (коаутор М. Георгијевски), Thematic collection of papers „Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences“, Faculty of Economics University of Niš, 2011, UDK 657.474 658.89 (369-384)

  Синергија савремених концепата обрачуна трошкова у функцији ефикасног управљања предузећем, (коаутор Б. Новићевић), Тематски зборник радова „Наука и светска економска криза“ Економски факултет Универзитета у Нишу, 2011, (399-406)

  Cost Management in a New Business Environment, (коаутор Б. Новићевић), Thematic collection of papers „Reengineering and Entrepreneurship Under the Contemporary Conditions of Enterprise Business“, Faculty of Electronic Engineering University of Niš, Faculty of Economics University of Niš,  Aarhaus University Copenhagen in Denmark, 2012, (70-83)

  The Implementation of Activity-Based Costing in Nonprofit Organizations (коаутор, В. Секулић),  Thematic collection of papers „Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises“, Faculty of Economics, University of Nis, 2012, (193-207) 

  Системи управљања трошковима у Lean производном окружењу у функцији реализације стратегије конфронтације, (коаутор Б. Новићевић), Тематски зборник радова „Наука и светска економска криза“ Економски факултет Универзитета у Нишу, 2012, (423-430)

  Ljilja Antić , Bojana Novićević Čečević , Примена Balanced Scorecard-a у високошколским институцијама,  "Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије", Економски факултет Универзитета у Нишу pp. 471 - 486, 978-86-6139-161-3, 2018.

  Љиља Антић, Бојана Новићевић Чечевић, Примена lean koncepta u високошколским институцијама, "Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије" 2019. (441 - 454)

  Љиља Антић,Татјана Стевановић, Бојана Новићевић Чечевић, Концепти обрачуна и управљања трошковима у lean пословном окружењу 2019. (317) 

  Интеграција концепата обрачуна трошкова заснованог на активностима и теорије ограничења за потребе lean предузећа (коаутор Бојана Новићевић Чечевић), Тематски зборник радова "Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије", Економски факултет Универзитета у Нишу 2020. (439-455)

  Antić, Lj., & Novićević Čečević , B. (2021). Računovodstveno planiranje u lean preduzeću. In Dgitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije. Niš: Ekonomski fakultet Nišu. (pp.451-467)  M45

  Novićević Čečević, B., Antić, Lj., & Milenović, J. (2021). Application of the concept of target costing in hospitality. In Interantional thematic monograph (thematic collection of papers) Modern management tools and economy of tourism sector in present era is. UDEKOM. (pp.93-108) M14

  Novićević Čečević, B. & Antić , Lj. (2022). Izazovi upravljačkog računovodstva u merenju i upravljanju performansama vremena. In Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije (pp. 469-485). Nis: Ekonomski fakultet. M45

 • Knjige i udžbenici:

  Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић, Бојана Новићевић Чечевић, Збрика задатака из управљачког рачуноводства и рачуноводства трошкова 2019. (309)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Activity Based Costing and Throughput Accounting in the Function of Making Business Decisions, (koautori Đukić, T., Stevanović, T., Stanković, J., Bojić, B., Grabovica, E.), Technics Technologies Education Management, Vol.8. No.3, 2013. (1091-1096)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Благовременост рачуноводствених информација и обрачун трошкова, Економске теме бр. 1-2, Ниш 1994.  (309-316)

  Место и улога рачуноводственог информационог система у управљању предузећем, Економске теме бр. 1-2,  Ниш 1995. (656-665) 

   Улога и значај рачуноводствених информација у доношењу маркетинг одлука, Хуманитас  бр.1-4, Ниш 1995. (81-91)

  Избор оптималног производно-продајног асортимана и обрачун по варијабилним трошковима, Економске теме бр. 1, Ниш 1996. (83-92)

  Обрачун трошкова у функцији мерења и контроле резултата, Економске теме бр. 2, Ниш 1996. (397-403)

  Accounting Information for Requirements of Business Management, Facta Universitatis, Series Economics and Organization, University of Niš, Vol. 1, No. 3, 1995. (111-121)

  Обрачун трошкова као основ реализације материјалног садржаја функције управљања предузећем, Економске теме бр. 1, Ниш 1997 (139-152)

  Савремени услови пословања и обрачун трошкова, Економске теме бр. 2, Ниш 1997. (455-466)

  Total Quality Management and Activity-Based Costing (коаутор др Б. Новићевић), The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization", Vol.1, No 7, 1999. (1-8)  

  Criteria for Evaluating Transfer Pricing Methods (коаутор мр В. Јаблановић), The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization", Vol.1, No 8, 2000. (61-70)

  Нови концепт управљања трошковима - обрачун циљног трошка (коаутор др Б. Новићевић), Рачуноводство бр. 9/2000. (13-20)

  Управљање укупним квалитетом и обрачун трошкова по активностима (коаутор др Б. Новићевић), Рачуноводство бр. 6/2001. (8-14)

  Традиционалне и савремене мере перформанси предузећа, Економске теме бр. 6, Ниш 2002. (203-209)

  Управљање засновано на активностима, Економске теме бр. 5, Ниш 2003. (99-107)

  Улога управљачког рачуновође у условима глобализације пословања, Рачуноводство бр. 1-2/ 2004. (14-22)

  Мерење перформанси у функцији управљања предузећем у савременим условима пословања, Пословна политика, септембар 2004. (40-44)

  Компаративна анализа обрачуна трошкова по активностима и класичних метода обрачуна трошкова, Економске теме бр. 1-2, Ниш 2004. (547-553)

  Активности - нови концептуални основ обрачуна трошкова, Рачуноводство бр. 9-10/2004 (42-51)

  Information Support to Motivating as Phase of Management Proces, The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization" Series "Economics and Organization", Vol. 2, No  2, 2004. (93-100) 

  Обрачун трошкова по активностима у функцији унапређења квалитета пословних одлука и модела одлучивања, (коаутор др Б. Новићевић), Рачуноводство 11-12/2004 (37-43)  

  Обрачун трошкова по активностима у високошколским институцијама, Економске теме бр. 5, Ниш 2004. (139-146)  

  Обрачун трошкова по активностима и формирање трансферних цена, (коаутор др В. Секулић), Економске теме бр. 1-2 (друга књига), Ниш 2005. (61-69)

  Дизајнирање система мерења перформанси у градској управи, Економске теме бр. 5, Ниш, 2005. (167-174)

  Organizing as the Phase of Management Process and Management Accounting (коаутор др В. Секулић), The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization", Vol.2, No 3, 2005. (237-245) 

  Глобализација пословања - изазов за управљачко рачуноводство, Економске теме бр. 1-2 , Ниш 2006. (213-221)

  Примена обрачуна трошкова по активностима у алокацији трошкова маркетинга, Економске теме бр. 4-5, Ниш, 2006. (1-9)

  New Paradigm of Business Performance Measurement in Contemporary Business Conditions (коаутор др В. Секулић), The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization", Vol.3, No 1, 2006. (69-77)

  Управљање ограничењима у функцији побољшања перформанси предузећа, Економске теме бр.3, Ниш, 2006. (1-8)

  Поузданост цене коштања у функцији полагања рачуна о стању и успеху предузећа, Економске теме бр. 2, Ниш, 2007. (47-55)

  Савремени приступ обрачуну трошкова у непрофитним организацијама (коаутор др В. Секулић), Рачуноводство бр. 7-8, 2007. (39-45)

  Идентификовање, контрола и анализа трошкова квалитета, Економске теме бр. 1, Ниш, 2008. (21-36)  

  Обрачун трошкова као информациона подршка доношењу појединачних пословних одлука, Теме бр. 2, Ниш, 2008. (381-393) 

  Обрачун трошкова и управљање засновано на активностима у функцији стварања вредности за власнике, (коаутор др Љ. Бонић), Економске теме бр. 3, 2009. (57-71)

  Узроци и симптоми нефункционалности класичних метода обрачуна трошкова у савременим условима пословања, Теме бр. 4, 2009.  (1517-1533)

  Концепти „тачно на време“ и управљање засновано на активностима у функцији стратегије трошковног лидерства, (коаутор др Т. Стевановић), Рачуноводство бр. 9-10, 2010, (29-39)

  Обрачун трошкова по активностима заснован на времену (коаутор М. Георгијевски), Економске теме бр. 4, 2010, (499-513) 

  Backflush обрачун трошкова и throughput рачуноводство, (коаутор Т. Стевановић), Теме бр. 3, 2011, (1011-1032) 

  Буџетирање на нултој основи и буџетирање засновано на активностима као алтернативни системи рачуноводственог планирања (коаутор Б. Новићевић), Економске теме бр. 3, 2011, (379-396)

  On a New Approach to the Business Processes Modeling, (коаутори Д. Антић, М. Милојковић, Д. Митић, Б. Стоиљковић), Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, Vol.10, No 2, 2011, (199-204)

  Target Costing for The Purpose of Generic Strategies’ Realization, (коаутор Б. Новићевић), The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization" Vol.8, No 3, 2011, (247-261)

  Just in Time and Total Quality Management for Need of Achieving Competitive Advantage of Companies, (коаутор Б. Новићевић), The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization" Vol.9, No2, 2012, (193-204)

  Квалитет и време као кључни фактори унапређења конкурентности предузећа, (коаутор Т. Стевановић), Теме бр. 1, 2013, (183-202)

  Татјана  Стевановић, Љиља Антић, Александар Савић,  Specificity of Performance Measurement in the Ministry of Defense and the Serbian Armed Forces, FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 16, No 3, 2019. (283 - 297)

  Обрачун трошкова и мерење перформанси у функцији унапређења конкурентности спортских организација (коаутори Бојана Новићевић Чечевић, Кристина Спасић, Економске теме бр. 2, 2020. (235-253)

  Специфичности примене throughput рачуноводства у JIT пословном окружењу (коаутори Татјана Стевановић, Амер Растић) Економски изазови, vol. 9, br. 17, 2020 (89-104)

  Novićević Čečević B., Antić, Lj. (2021) TARGET COSTING SUITABILITY FOR IMPROVEMENTS OF LEAN SUPPLY CHAINS, Facta Universitatis – series Economics and Organization 2/2021: 203-216. ISSN 0354-4699, UDK 658.7; 657,47. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/7384/4261  M51

  Antić Ljilja, Stevanović Tatjana, Milenović Jovana, ENVIRONMENTAL ACTIVITY-BASED COSTING AS AN INSTRUMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING, Economic Outlook, Vol 23, No 1, Faculty of Economics, University of Priština, 2021. (53-68) ISSN 1450-7951 Online ISSN 2334-7570 М53

  Rastić Amer, Stevanović Tatjana, Antić Ljilja, INTANGIBLE ASSETS IMPACT ON SUSTAINABLE GROWTH RATE OF ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF SERBIA, Facta Universitatis, Economics and Organization, Vol 18, No 4, Special Issue, University of Niš, 2021. (383-396) M51 ISSN 0354 – 4699, (Print), ISSN 2406 – 050X (Online)

  Татјана Стевановић, Љиља Антић, Александра Арсенијевић, Креирање система мера перформанси према изабраној пословној стратегији на примеру компаније „ТОЈОТА“, Рачуноводство, Година LXV, бр. 1-2, ISSN (online) 2737-9078 UDC 657 UDC 005.74 05.21:334.716]:629.33(521.62), 2022. (3-21) М52

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Управљачко рачуноводство као информациона подршка управљачком процесу, V Међународни симпозијум "Менаџмент и развој предузећа", Врњачка Бања 1996. (678-681)  

  Обрачун трошкова по активностима у функцији пословног одлучивања, VI Међународни симпозијум "Окружење, менаџмент и конкурентност" - SymOrg'98 , Златибор 1998. (302-306)

  Total Quality Management and Activity-Based Costing (коаутор др Б. Новићевић), Proceedings from an International Conference "Economic Aspect of Quality Management", Скопје 2000. (239-246)

  Strategic Approach to Performance Measurement in Modern Business Conditions (коаутор др В. Секулић), Зборник радова - International conference " The Shallenges of the New Economy", Охрид, 2005. (227-238)

  Информације обрачуна трошкова по активностима у функцији достизања циљног трошка, Зборник радова са научног скупа "Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања ЕУ",  Економски факултет Ниш, 2007. (435-443)

  Measuring Key Stakeholders Performance in Function of Improving Efficiency of Enterprise in Financial Crisis Conditions (коаутор др В. Секулић), International Scientific Conference "Challenges of the World Economic Crisis",  Економски факултет Ниш, 2009. (305-315)

  Cost Management in New Business Environment – Challenge for Management Accounting, (коаутори др В.Секулић, М. Трајчевски) International Scientific Conference "Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century",  Економски факултет Ниш, 2010, (517-526)

  Reinforcing Flexibility of Small and Medium Sized Enterprises by Dynamic Business Process Management, (коаутори Antić D., Rančić D., Stoiljković B., Stoiljković P., Janković Ž., Zirojević D., Gačnik M.,  Magoutas B.,  Petrović  E., Milojković M., Mitić D.,  Antolović I., Predić B.), Proc. of the XI International SAUM Conference on Systems Automatic Control and Measurements, SAUM 2012, (467-470)

  From Activity-Based Costing and Target Costing to the Realization of Cost Leadership Strategy, (коаутор Б. Новићевић), Proc. of the II International Scientific Conference EBM „Contemporary Issues in Economics, Business and Management“, Faculty of Economics, University of Kragujevac, 2013, (493-503)

  Ljilja Antic, Bojana Novićević Čečević, The (no)alignment of costing and
  enterprise management concepts with lean business concept, Contemporary issues in economics, business and management – EBM 2018., Contemporary issues in economics, business and management – EBM 2018., pp. 383 - 391, 978-86-6091-083-9, 8. - 9. Nov, 2018

  Весна Секулић, Љиља Антић, Бојана Новићевић Чечевић, The impact of management accounting disclosure on corporate government efficiency, "Contemporary economic trends: Technological development and challenges of competitiveness" 2019. (277 - 286)

  Љиља Антић, Бојана Новићевић Чечевић, Јована Миленовић, Примена Balanced Scorecarda у банкарском сектору, "Contemporary economic trends: Technological development and challenges of competitiveness" 2019. (317 - 327)

   Технике идентификовања и принципи управљања ризиком (коаутори Бојана Новићевић Чечевић, Јована Миленовић) DIGITAL ECONOMY: CHANCES, RISKS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 51-th International Scientific Conference, Faculty of Economics, University of Niš, 15 October, 2020. (337-346)

  Концепт рачуноводства заснован на теорији ограничења и пословно одлучивање (коаутори Татјана Стевановић, Александра Арсенијевић),DIGITAL ECONOMY: CHANCES, RISKS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 51-th International Scientific Conference, Faculty of Economics, University of Niš, 15 October, 2020 (325-335)

  Novićević Čečević, B., & Antić, Lj. (2021). Izmenjena uloga računovođa u skladu sa zahtevima industrije 4.0. International Scientific Conference EMERGING TRENDS IN GLOBAL AND NATIONAL ECONOMY (pp. 349-356). Niš: Ekonomiski fakultet. M33

  Novićević Čečević, B., Antić, Lj., & Milenović , J. (2021). Impact of Industry 4.0 on Environmental Management Accounting. 7th International Scientific-Business Conference: Leadership, Innovation, Management and Economics – LIMEN 2021. Udekom. (pp.149 -156) M33

  Antić, Lj., Novićević Čečević, B., & Milenović, J. (2022). Measuring company performance using the integrated indicator. Sixth International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2022 – Selected Papers (pp. 71-81). Udekom. M33  https://eman-conference.org/wp-content/uploads/2022/10/EMAN.S.P.2022.71.pdf

  Novićević Čečević, B., Antić , L., & Milenović, J. (2022). Procena efikasnosti onlajn-učenja studenata tokom pandemije. International Scientific conference POST-PANDEMIC ECONOMIC CHALLENGES, (pp. 369-378). NIs: Faculty of Economics. M33

  Novićević Čečević, B., Antić, L., & Milenović, J. (2022). Implikacije pandemije covid-19 na uspešnost polaganja ispita. International scientific conference, Contemporary issues in economics, business and management – EBM, (pp. 307-316). Kragujevac: Faculty of Economics.  M33  https://ebm.ekf.rs/wp-content/uploads/2022/12/EBM2022.pdf

  Љиља Антић, Татјана Стевановић, Јована Миленовић, Специфичности примене обрачуна трошкова по активностима у здравственим организацијама у условима пандемије COVID-19, International Scientific conference Post-pandemic economic challenges, faculty of Economics, University of Niš, ISBN 978-86-6139-228-3, COBISS.SR-ID 82962185, 2022. (405-414) M33

  Љиља Антић, Татјана Стевановић, Александра Арсенијевић, Утицај throughput рачуноводства на ефективност пословних одлука, International Scientific conference Post-pandemic economic challenges, faculty of Economics, University of Niš, ISBN 978-86-6139-228-3, COBISS.SR-ID 82962185, 2022.(395-403) М33

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Рачуноводствени аспекти трансформације предузећа (коаутор др Б. Новићевић), XXVI Симпозијум СРРС, Златибор 1995. (15-25)           

  Систем пословања "Тачно на време" и обрачун трошкова, УПIТ'97 (Управљање предузећем и информационе технологије), Приштина 1997. (233-237)

  Рачуноводствено извештавање у предузећима високих технологија, XXIX Симпозијум СРРС на тему "Рачуноводство и ревизија у функцији менаџмента", Златибор 1998. (210-223)

  Улога финансијско-рачуноводствене анализе у процесу процене вредности предузећа (коаутори мр К. Денчић и О. Радовић), XXV Југословенски симпозијум о операционим истраживањима - SYM-OP-IS'98, Херцег Нови 1998. (73-76)

  Обрачун трошкова по активностима, XXXIV Симпозијум СРРС на тему "Рачуноводство и менаџмент у новом пословном окружењу", Златибор 2003. (277-288)

  Управљање предузећем засновано на активностима, XXXVI Симпозијум СРРС "Рачуноводство и пословне финансије у савременим условима пословања - стање и перспективе", Златибор, 2005 (132-150)

  Информације обрачуна трошкова по активностима у функцији повећања поузданости CVP анализе, Зборник радова са XII конференције YU INFO, 2006, Копаоник

  Обрачун трошкова по активностима и теорија ограничења у функцији доношења пословних одлука, XXXVIII Симпозијум СРРС "Изазови пословно-финансијског извештавања у функцији менаџмента предузећа и банака", Златибор, 2007 (26-44)

  Примена управљања с квази-клизним режимом у економском систему описаним Puuovim моделом, (коаутори Д. Митић, З. Јовановић, Н. Данковић), Зборник радова са 55. Конференције ETRAN, Бања Врућица, 6-9 јун 2011; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, Електротехнички факултет Бања Лука, 2011, (АУ 5.5-6-4)  

  Концепти обрачуна и управљања трошковима у пословном окружењу, Зборник радова са симпозијума „Економско-финансијска криза и рачуноводствени систем“, Златибор, 2012, (144-165) 

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 09 mart 2023 11:19