Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.12.2013.

Biljana Djordjevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.10.1968. g.
 • Mesto rođenja: Negotin
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet, Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovna ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1992. g.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Монографије:

  Миловановић, С., Ђорђевић, Б., Радосављевић, М. Радовић, О. & Станковић, Ј. (2020). Информациони системи и електронско пословање. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN  978-86-6139-206-1, COBISS.SR-ID  2708276

  Радосављевић, М., Анђелковић, А., Стошић Панић, Д., Ђорђевић, Б., Јанковић Милић, В. (2018). Операциони менаџмент: Процесном оријентацијом до конкурентске предности. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN - 978-86-6139-160-6, COBISS.SR-ID - 266014988

  Ђорђевић, Б., Марковић, И. (2016). Управљање људским ресурсима у    условима глобализације. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 277. ISBN 978-86-6139-128-6; COBISS.SR-ID 226947340

  Ђорђевић, Б. (2012). Успех у каријери. Економски факултет Универзитета у Нишу, CIP: 005.966; 005.336, ISBN 978-86-6139-046-3, COBISS.SR-ID 190671628, стр. 173. 

  Поглавља у монографијама 

  Ђорђевић, Б. (2016). Људски ресурси и њихово управљање као детерминанта конкурентности предузећа - стање и перспектива у предузећима у Републици Србији. У моногфаској студији: Крстић, Б. (уред.) Кључни аспекти унапређења конкурентности Републике Србије, стр. 109-151 (76240/88594 карактера). Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN: 978-86-6139-130-9. COBISS.SR.-ID 227523340.

  Поглавља у тематским зборницима

  Đukić-Ivanović, M. & Đorđević, B. (2020). Stanje i perspektive razvoja socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji. DIGITALNA TRANSFORMACIJA U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE – Tematski zbornik nacionalnog značaja (urednik: D. Radenković Jocić). Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, str.  345-360. ISBN: 978-86-6139-209-2, COBISS.SR-ID 27945225

  Ivanović Đukić, M. & Đorđević, B. (2019) Značaj digitalnog preduzetništva za privredni razvoj Republike Srbije. Tematski zbornik nacionalnog značaja "DIGITALNA TRANSFORMACIJA U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE". Urednici Đukić, T. & Radenković-Jocić, D. Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, str. 325-339, ISBN 978-86-6139-196-5, COBISS.SR-ID 281253388. 

  Ivanović-Đukić, M. & Đorđević, B. (2019). The impact of psychological contract breach on organizational performances. In: Krstić, B. (ed.) Thematic collection of paper of international significance: Improving the competitiveness of enerprises and national economies, pp. 1-18. Niš: Faculty of Economics Niš. ISBN 978-86-6139-181-1, COBISS.SR-ID 277379340

  Ivanović-Đukić, M., Đorđević,B. (2018). The Impact of the Employees Attitudes Regarding Job, Organizational Justice and Organizational Goals and Values on the Enterprises Efficiency.  Thematic colection of papers of international significance  „Strenghtening the Competitiveness of Enterprises and National Economy“, Editor B. Krstić, pp. 61-178. ISBN 978-86-6139-154-5.

  Ђорђевић, Б. (2018). Психолошки уговор – природа, врсте и последице кршења. Тематски зборник националног значаја: Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 369-386. ISBN 978-86-6139-161-3.

  Ivanović-Đukić, M., Đorđević, B. (2017). The importance of employees personal characteristics for job satisfaction and enterprises` competitiveness. In: Krstić, B. (ed). Improving the competitveness of enterprises and national economies, pp. 29-49. Thematic collection of papers of international significance. Niš:  Faculty of Economics, University of Niš. ISBN 978-86-6139-137-8. COBISS.SR-ID 236920332. 

  Ђорђевић, Б., Симић, И. (2016). Културолошка перспектива у компаративном менаџменту људских ресурса. У: Ђуровић Тодорвић, Ј., Радосављевић, М. (редактори) Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, стр. 469-483. Ниш: Економски факултет. ISBN 978-86-6139-125-5; COBISS.SR-ID 225616140. 

  Симић, И., Ђорђевић, Б. (2016). Управљање демографском хетерогеношћу организација. У: Ђуровић Тодорвић, Ј., Радосављевић, М. (редактори) Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, стр. 456-468. Ниш: Економски факултет. ISBN 978-86-6139-125-5; COBISS.SR-ID 225616140. 

  Стефановић, С., Ђорђевић, Б. (2016). Улога и значај универзитета у развоју предузетништва и економском расту. У: Ђуровић Тодорвић, Ј., Радосављевић, М. (редактори) Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, стр. 427-446. Ниш: Економски факултет. ISBN 978-86-6139-114-9; COBISS.SR-ID 221294092. 

  Ђорђевић, Б., Стефановић, С. (2015). Услужни центри као резултат редизајнирања функције управљања људским ресурсима - предности и потенцијални изазови. У: Аранђеловић, З., Маринковић, С. (редактори) Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, стр. 401-413. Ниш: Економски факултет. ISBN: 978-86-6139-095-1; COBISS: 214591244. 

  Стефановић, С., Ђорђевић, Б. (2013). Internacionalizacija poslovanja MSPP i izazovi u obezbeđenju ljudskih resursa. У: Аранђеловић, З., Маринковић, С. (редaктори) Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, стр. 495-510. Ниш: Економски факултет. ISBN: 978-86-6139-086-3; COBISS.SR-ID 204457484. 

  Ivanović-Đukić, M. Đorđević, B. (2013). Talent management in higher education institutions as a factor of their competitiveness. Rad u tematskom zborniku „Improving the competitiveness of enterprises and national economies – determinats and solutions“, eds. Krstić, B., Paszek, Z., University of Niš, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrezewski,  Krakow University, 2013, pp. 211-230.  

  Ђорђевић, Б. (2012). Улога функције управљања људским ресурсима у условима спровођења организационих промена. У: Петровић, Е. (редактор) Наука и светска економска криза, 265-271. ISBN 978-86-6139-055-5, COBISS.SR-ID 194227788.

  „Значај културолошке интелигенције за конкурентност малих и средњих предузећа у условима интернационализације пословања“ (коаутор М. Ивановић Ђукић), рад у тематском зборнику „Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије“, ур. Крстић, Б., Економски факултет Универзитета у Нишу, 2011., стр. 377-396.

  „Механизми и мере у функцији повећања запошљивости радне снаге у условима светске економске кризе“ (коаутор С. Стефановић), рад у тематском зборнику „Наука и светска економска криза“, ур. Петровић, Е., Универзитет у Нишу, Економски факултет, 2011., стр. 297-305. 

  „Улога малих предузећа у условима трансформације привреде”, рад у монографији „Ефикасност трансформације предузећа” Институт за економска истраживања, Ниш, 2000., стр. 177-182.

  „Мала и средња предузећа – значај и управљање”, рад у тематском зборнику “Менаџмент у привредама у транзицији”, Економски факултет Ниш, 1999., стр. 39-49.

  „Специфичност и улога консултантских фирми у променама у предузећу”, рад у монографији „Ефикасност трансформације предузећа” Институт за економска истраживања, Ниш, 1999., стр. 321-326.

  „Програмско реструктурирање као фактор успешне трансформације предузећа”, рад у монографији “Ефикасност трансформације предузећа” Институт за економска истраживања, Ниш, 1998., стр. 144-148.

  „Неки аспекти ефикасности менаџера предузећа”, рад у монографији „Ефикасност трансформације предузећа” Институт за економска истраживања, Ниш, 1997., стр. 179-184.

   

 • Knjige i udžbenici:

  Ђорђевић, Б. & Радосављевић, М. (2020). Економика предузећа. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. стр. 459. ИСБН 978-86-6139-202-3, COBISS.SR-ID 20700681.

  Милојевић, Р., Ђорђевић, Б. (2018). Менаџмент људских ресурса. 2. изд. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу. ISBN  978-86-6139-164-4, COBISS.SR-ID  268819980.

  Милојевић, Р., Ђорђевић, Б. (2012). Менаџмент људских ресурса. Ниш:  Економски факултет Универзитета у Нишу, 2012., CIP: 005.96(075.8), ISBN 978-86-6139-057-9, COBISS.SR-ID 194274572, str. 467. 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Lepojevic, V.,  Djordjevic, B., Ivanovic-Djukic, M. (2018). Mediating Effects of Career Stage on Job-Related Characteristics - Job Satisfaction Relationship. Engineeric Economic, Vol. 29., No, 2., pp. 215-225. ISSN 1392-2785 (IF 0,709)

  Andjelkovic Pesic, M., Barac, N., Jovanović, S., Djordjevic, B., Djekic, S., Boskovic, G. (2013). Possibilities for the six sigma concept implementation in small enterprises. Journal of society for development of technology and business procesess in new net envronment in B&H – TTEM, 8 (1), 309-314. e-ISSN 1986-809x.  (IF 2012 0,351) 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Đorđević, B., Đukić-Ivanović, M., Lepojević, V., & Milanović, S. (2020). The impact of employees' commitment on organizational performances. Strategic Management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol. 25, No. 3., pp. 28-37. DOI: 10.5937/StraMan2003028D, ISSN 1821-3448, UDC 005.21,  http://www.ef.uns.ac.rs/sm/archive/2020-3/03-SM2020-3.pdf

  Đorđević, B., Đukić-Ivanović, M., Lepojević, V., & Milanović, S. (2019). Demographic variable as a factor of organizational commitment. KNOWLEDGE – International Journal, 35(1), 299-304. ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545 – 4439 (for printed version), UDC 37. 

  Đorđević, B., Đukić-Ivanović, M., Lepojević, V., & Milanović, S. (2019). The Influence of Organizational Justice on Corporate Performances. Strategic Management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 24(3), 14-23. ISSN:1821-3448, UDC 005.21 

  Simić, I., Đorđević, B., & Milanović, S. (2019). The influence of psychological contract breach on organizational citizenship behavior. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 16(4), 365 - 376. Print ISSN: 0354-4699, Online ISSN: 2406-050X, UDC 349.2:331.106]:005.32

  Đorđević, B., Ivanović - Đukić, M., Lepojević, V. (2018). The Impact of Gender and Age on the Perception of Organisational Justice in Companies in the Republic of SerbiaJournal of Economic and Business Sciences, Vol. 5, No. 1., pp. 41-57. ISSN 2630-4112.

  Berber, N., Đorđević, B., Milanović, S. (2018). Electronic Human Resource Management (e-HRM): А New Concept for Digital Age. Strategic management, Vol. 23, No., pp. 222-321. ISSN 821-3448.

  Ivanović Đukić, M., Đorđević, B., Lepojević, V. (2018) Mediating Effects of Educational Level on Job Related Characteristics – Job Satisfaction Relationship. Strategic management, Vol. 23, No. 2., pp. 13-21. ISSN 1821-3448.

  Đukić, S., Đorđević, B., Berber, N. (2018). Uticaj ponašanja zaposlenih na percipirani kvalitet usluge. Marketing, Vol. 49, No. 2., str. 19-29. ISSN 2334-8364.

  Milanović, S., Đokić, M., Đorđević, B. (2018). The influence of psychological contract breach on job satisfaction. Facta Universitatis. Series: Economics and Organization, Vol. 15, No 3., pp. 203 - 215, ISSN 0354-4699

  Đorđević, B., Ivanović-Đukić, M., Lepojević, V. (2017). Relationship of employees` ages and gender and job satisfaction in organizations in the Republic of Serbia. Economic Themes, 55 (2), 263-280. ISSN: 0353-8648, COBISS.SR-ID 17960194 Ђорђевић, Б., Петковић, М., Ђукић, С. (2018). Организациона правда: средство за управљање запосленима у процесу смањења предузећа. Teme, XLII, бр. 1, јануар - март, стр. 143-165. ISSN 0353-7919

  Đorđević, B. (2016). Impact of national culture on international human resource management. Economic Themes, 54 (2), 281-300. ISSN 0353-8648; COBISS.SR-ID 17960194. 

  Figar, N., Đorđević, B. (2016). Managing an ethical dilemma. Economic Themes, 54 (3), 345-362. ISSN: 0353-8648; COBISS.SR-ID17960194.

  Đorđević, B. (2014). The Challenges of International Assignments. Journal of Economic and Business Sciences, 1( 2), 121-136.  ISSN 2350-384X. 

  Đorđević, B., Stefanović, S. (2013). Determinants of the international staffing policy. Facta Universitatis, series: Economcs and Organization, 10 (4), 331-343. ISSN 0354-4699

  Petković, M., Đorđević, B. (2013). Global talent management as a factor of multinational companies’ competitiveness. Economic Themes, 51 (4), 791-810. ISSN 0353-8648 COBISS.SR-ID 17960194. 

  „Изазови међународног пословног комуницирања и импликације за менаџмент људских ресурса“ (коаутор Ивановић-Ђукић, М.), Економске теме , 2013, 51 (2), стр. 273-292.

  „Несигурност запослења – природа, последице и стратегије управљања“, Теме 1/2012, стр. 335-350.

  „Обука у функцији културолошког прилагођавања запослених раду у иностранству“, Економске теме, 4/2010, стр. 615-628.

  „The impact of downsizing on corporate reputation“, (coauthor S. Djukic), Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, 2008, pp. 51-62.

  „Психолошки уговор о раду – имплицитна страна запошљавања“, Пословна политика, децембар 2008., стр. 66-70.

  „The nature of the psychological employment contract“, Economics Themes, 4/2007, pp. 131-142.

  „Неформалне мреже – извор социјалног капитала предузећа“, Економске теме, 3/2007, стр. 147-155.

  „Managing Job Insecurity in the Public Enterprises in Serbia” (coauthor B. Rakić), Economic Themes, 3/2007, pp. 79-93. .

  „Управљање каријером у савременим условима“ (коаутор мр Марија Анђелковић), Економика 5-6/2005, стр. 110-118.

  „Предузетнички однос према каријери – императив запошљивости у савременим условима“, Економске теме 4/2005, Економски факултет Ниш, стр. 113-121.

  „Утицај интеграција на социјални капитал предузећа“, Економске теме, 1-2/2005, стр. 155-163.

  „Запослени у условима организационих промена“, Пословна политика, јул-август, 2005., стр29.     

  „Организациона козависност – појам и стратегије за њено превазилажење“, Пословна политика, јануар 2005, стр. 49-52.. 58-62.

  „Employee commitment in times of radical organizational changes“, Facta Universitates, Series Economics and Organization, Vol.2, No 2, 2004, pp. 111-119.

  „Самозапошљавање у функцији решавања проблема незапослености“, Економске теме, 4/2004, стр. 101-108.

  „Организациона и индивидуална транзиција – изазови вођству савременог предузећа“, Економске теме, 1-2/2004, стр. 399-405.

  .„The stages of downsizing project“ (coauthor R. Milojević), Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 2, No.1, 2003., pp. 65-72.

  „Улога функције људских ресурса у стварању ценовне конкурентности предузећа“, Пословна политика, јун 2004., стр. 50-54.

  „Гаранцијски фонд као подршка финансирању малих и средњих предузећа“, Економске теме 3/2003, стр. 113-119.

  „Узроци и стратегије downsizinga“ (коаутор др Р. Милојевић), Економске теме 2/2003, стр. 309-316.

  „Карактеристике и условљеност синдрома преживелих“ (коаутор др Р. Милојевић), Пословна политика, мај 2003., стр. 36-40.

  „Флексибилни системи финансирања малих и средњих предузећа”, Економске теме 5/2002, стр.111-118.

  „Downsizing из перспективе управљања људским ресурсима”, Економске теме 1-2/2002, стр. 531-541.

  „Управљање интелектуалним капиталом предузећа”, Пословна политика, фебруар/2002, стр. 44-48.

  „Ризични капитал као подршка предузетништву”, Економске теме 1-2/2001, Економски факултет Ниш, стр. 551-558.

  „Модели у функцији утврђивања успешности пословања предузећа”, Стратегијски менаџмент, 3/2001, стр. 77-81.

  „Управљање људским ресурсима у условима трансформације предузећа”, Економске теме 3/2000.г., Економски факултет Ниш., стр. 149-155

  „Предузетништво и иновативне промене као фактор развоја предузећа”, Економске теме 2/2000, Економски факутет Ниш, стр. 609-616.

  „Значај економских мотиватора у условима трансформације привреде”, Економске теме 2/1998, Економски факултет Ниш, стр. 535-542.

  „Професионализација менаџера као услов ефикасне трансформације предузећа”, Економске теме 2/1997, Економски факултет Ниш, стр. 511-516.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Đorđević, B., Radosavljević, M., & Milanović, S. (2020). Zadovoljstvo komunikacijom zaposlenih kao faktor njihovog radnog angažovanja. 51st International Scientific Conference “DIGITAL ECONOMY: CHANCES, RISKS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, Niš: Faculty of Economics, 16 October 2020, str. 233-241. ISBN: 978‐86‐6139‐204‐7, UDC 005.96. COBISS.SR-ID 28096265.

  Ђорђевић, Б., & Милановић С. (2020). Утицај демографских карактеристика запослених на ниво задовољства комуникацијом у организацији. Зборник радова са XXV  међународног научног скупа “РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ДЕМОГРАФСКИ ТОКОВИ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ”. Ниш: Економски факултет,  14.10.2020., стр. 393-402. ИСБН: 978-86-6139-201-6, УДК 005.32:316.77

  Ђорђевић, Б., Ђукић-Ивановић, М., Лепојевић, В., & Милановић, С. (2020). Задовољство послом и организационо грађанско понашање: пример запослених Југоисточне Србије. Зборник радова са XXV интернационалног научног скупа СМ 2020 – Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. Суботица: Економски факултет, 19.5.2020., стр. 214-223.DOI: 10.46541/978-86-7233-386-2_25, ISBN: 978-86-7233-386-2, https://sm.ef.uns.ac.rs/index.php/proceedings/article/view/25/207

  Đukić, S. & Đorđević, B. (2019). Ponašanje zaposlenih usmereno na potrebe klijenta kao faktor njihove lojalnosti. Međunarodna naučna konferencija Globalisation Challenges and Socio-Economic Environment of the EU, Fakultet za poslovne i menadžment nauke, Novo mesto, Slovenija, 16. maj. Urednik Jasmina Starc, str. 125-133. ISBN 978-961-6770-43-9. COBISS.SI-ID 300690176

  Đorđević, B., & Milanović, S. (2019). Primena informacione tehnologije i interneta u procesu regrutovanja i selekcije kandidata. 50th International Scientific Conference CONTEMPORARY ECONOMIC TRENDS: TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND CHALLENGES OF COMPETITIVENESS, pp. 157-166. Niš: Faculty of Economics, 18th  October 2019, ISBN: 978‐86‐6139‐193‐4, UDC 005.96:004. 

  Đorđević, B., & Milanović, S. (2019). Uporedna analiza nemonetarnih pokazatelja društvenog blagostanja zemlja Zapadnog Balkana. U: Đukić, T. & Radenković-Jocić, D. (uredici) Zbornik radova sa XXIV Međunarodnog naučnog skupa Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, 21.6.2019. str. 165-173. Niš: Ekonomski fakultet,., ISBN: 978-86-6139-178-1, UDK 330.342.146 

  Đorđević, B., Ivanović-Đukić, M., Lepojević, V., Milanović, S. (2018). Uticaj organizacione pravde na performanse preduzeća. 23. međunarodna konferencija „Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management“, Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, 26-27. april, str. 349-357. ISBN 978-86-7233-372-5.

  Đorđević, B., Ivanović-Đukić, M., Milanović, S. (2018). Organizational Justice as a Factor of Job Satisfaction. 49th International Scientific Conference „Quantitative and qualitative analysis in economics“, Faculty of Economics University of Niš, pp. 163-173. ISBN 978-86-6139-170-5.

  Đorđević, B. (2018). Metodi smanjenja broja zaposlenih u preduzećima u Republici Srbiji. Međunarodna naučna konferencija „Globalisation Challenges and Socio-Economic Environment of the EU“, Fakultet za poslovne i menadžment nauke, Novo mesto, Slovenija, 17. maj, str. 137-144. ISBN 978-961-6770-42-2

  Бербер, Н.,Ђорђевић, Б., Милановић, С. (2017). Електронски менаџмент људских ресурса (е-МЉР): нови концепт за дигитално доба. Рад у Зборнику радова са XXII Интернационалног научног скупа Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, стр. 77-87, Суботица: Економски факултет Универзитета у Новом Саду, 19. мај. Суботица.  ISBN: 978-86-7233-362-6. COBISS.SR-ID 314372359 (CD).

  Ивановић-Ђукић, М., Ђорђевић, Б., Лепојевић, В. (2017). Утицај нивоа образовања на задовољство послом запослених у Републици Србији. Рад у Зборнику радова са XXII Интернационалног научног скупа Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, стр. 131-138. Суботица: Економски факултет Универзитета у Новом Саду, 19. мај. Суботица.  ISBN: 978-86-7233-362-6. COBISS.SR-ID 314372359 (CD). 

  Đorđević, B., Ivanović-Đukić, M., Milanović, S. (2016). Mechanisms and measures for stopping the negative trends in external and internal migration in the Republic of Serbia. U: Đurović Todorović, J., Radosavljević, M. (eds.) The Priority  Directions of National Economy Development, pp. 251-260. International Scientific Conference, Niš, Faculty of Economics, October 13, 2016. ISBN 978-86-6139-129-3; COBISS.SR-ID 227454732. 

  Ђорђевић, Б. Симић, И. (2016). Политичко понашање као стратегија за остваривање циљева у каријери. У: Вуњак, Н., Бировљев, Ј., Сакал, М. (уредници) Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, стр. 1047-1057. 21. интернационални научни скуп  СМ 2016. Суботица, Економски факултет, Универзитет у Новом Саду. ISBN 978-86-7233-356-5; COBISS.SR-ID 305500935.

  Đorđević, B. (2016). Modeli prilagođavanja zaposlenih inostranom radnom okruženju. U: Starc, J. (urednica) Globalization challenges and social-economic environment of the EU, str. 106-115. Inernational conference, 10. i 11. april 2016. Fakultet za poslovne i administrativne nauke i Visoka škola za upravljanje i poslovanje, Novo Mesto, Slovenija. ISBN 978-961-6770-33-0.

  Đorđević, B. (2015). Dizajniranje sistema nagrađivanja zaposlenih u međunarodnom kontekstu. U: Starc, J. (urednica) Globalization challenges and social-economic environment of the EU, str. 156-164. Inernational conference, 16. i 17. april, 2015. Fakultet za poslovne i administrativne nauke i Visoka škola za upravljanje i poslovanje, Novo Mesto, Slovenija. ISBN 978-961-6770-32-3. 

  Ђорђевић, Б., Симић, И. (2015). Узроци мобинга како облика понашања који нарушава квалитет међуљудских односа. У: Папић. Љ. (ур.) Упраљање квалитетом и поузданошћу, стр. 405-410. Зборник радова са 18. DQM међународне конференције, 25-26. јун, 2015. Пријевор. Организатор: Истраживачки центар DQM, Пријевор. Уредник. ISBN: 978-86-86355-18-8; COBISS.SR-ID 215642124. 

  Симић, И.,  Ђорђевић, Б. (2015). Допринос психоаналитичке теорије структуре и развоја личности организациoном понашању. У: Папић. Љ. (ур.) Упраљање квалитетом и поузданошћу, стр. 417-423. Зборник радова са 18. DQM међународне конференције, 25-26. јун, 2015. Пријевор. Организатор: Истраживачки центар DQM, Пријевор. ISBN: 978-86-86355-18-8; COBISS.SR-ID 215642124. 

  Đorđević, B., Milanović, S. (2015). Employability as a reflection of individual's competitiveness in the labor market. U: Đurović Todorović, J.,   Radosavljević, M. (eds.) Challenges in business and economics: growth, competitiveness and innovations, str. 323-334. International conference, Niš, Faculty of Economics University of Niš, October 16, 2015. ISBN: 978-86-6139-115-6. COBISS.SR-ID 219352844.  

  Petković M., Đorđević,  B. (2014). HR shared services centers as part of a new business model of the organizatins. U: New Business Models and sustainable competitiveness, str. 798-806. XIV International symposium SymOrg, June 6-10, 2014, Zatibor, Serbia. ISBN: 9787-86-7680-295-1. 

  Đorđević B., Starc, J. (2014). Uticaj globalizacije tržišta znanja na odlazak talenata iz Srbije i Slovenije. U: Starc. J. (urednica) Globalization challenges and the social-economic environment of the EU, str. 112-119. International conferenece, 10. i 11. april, Fakultet za poslovne i administrativne nauke i Visoka škola za upravljanje i poslovanje, Novo Mesto, Slovenija. ISBN 978-961-6770-27-9. 

  Ђорђевић, Б. (2013). Организационо грађанско понашање запоселних као фактор квалитета услуга. У: Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM – 2013, str. 113-118. 16. međunarodna konferencija  DQM, Београд, 27-28. jun. ISBN 978-86-86355-14-0, COBISS.SR-ID  199082764.

  "Global talent management in multinational companies as their response to global competition“ (coauthor Petković, M.), prosseding of the International Scientific Conference „The global economic crisis and the future of European integration“, eds. Aranđelović, Z., Marinković, S., University of Niš, Faculty of Economics, 2013., pp. 17-27.

  „Вештине глобалног менаџмента – значај и начини њиховог развоја“, XVI Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента „У сусрет економији знања – управљање пројектима знања“, Златибор, 18-20. мај 2012., стр. 66-70.

  „Запошљивост  - квалитет људских ресурса који обезбеђује сигурност запослења у савременим условима“, 14. међународна конференција „Управљање квалитетом и поузданошћу, ДQМ - 2011“, Београд, Србија, 29-30. јун 2011., стр. 518-523.

   „Значај културолошке интелигенције за ефективност глобалних тимова“, XV интернационални симпозијум из пројектног менаџмента „Пројектни менаџмент у Србији – успеси и могућности“, YUPMA, Златибор, 10-12. јун, 2011., стр. 215-219.

   „Психолошки уговор – одраз квалитета односа између послодавца и запослених“, 15. међународна конференција „Управљање квалитетом и поузданошћу, ДQМ - 2012“, Београд, Србија, 28-29. јун 2011., стр. 517-522.

  „Интерперсонална компетентност менаџера – услов за ефикасно управљање запосленима у пројекту downsizing-a“, XII међународни симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA  2008 „Компетентност пројектних менаџера“, Златибор, 14-16. 05. 2008., str. 171-175.

  „Мерила и фактори успеха каријере“, XIV интернационални скуп „Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту“, Палић, 21-22. мај, 2009., рад на цд.

  „Challenges of the downsizing strategy“, International conference „Challenges of the world economic crisis“, Faculty of Economics Niš, 15-16. october 2009., pp. 201-214.

   „Challenges of the change management process“, (coautors R. Milojević, M. Anđelković-Pešić), 1st International Conference „Law, Economy and Management in Modern Ambience“ LEMiMA 2009, 25-27. September 2009., Sokobanja, Serbia, pp. 283-288. ).

   „Career management as the factor of the employees’ competitiveness in the labor market“, 1st International Conference „Life Cycle Engineering and Management“, ICDQM-2010, Belgrade, Serbia, 29-30. June, 2010, pp. 332-337.

  „Награђивање менаџера у функцији решавања агенцијског проблема“ (коаутор М. Ивановић Ђукић), Зборник са међународне конференције „Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“, Економски факултет Ниш, јун, 2010., стр. 509-517.

  „Strategic human resource management as the source of the organizations’ competitiveness“ (coauthor M. Ivanović Djukić), International Conference „The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century“, Faculty of Economics, University of Niš, 14-15 October, 2010, pp. 387-397. .

  „Европска стратегија запошљавања – општи оквир за политику запошљавања у Србији”, Међународни научни скуп „Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања Европској унији”, Економски факултет, Ниш, октобар 2007., стр. 33-39.

  „Human resource management in the process of public enterprise restructuring in Serbia”, (coauthor phd. Biljana Rakić), International Conference „Public Sector Transition: Improving Quality of Management”, Graduate School of Management, Saint Petersburg University, Russia, November 2-3, 2007, Conference Proceedings, pp. 345-358

   „Смањење као стратегија реструктурирања српских предузећа – осврт на Нишавски округ”, Међународна конференција „Регионални развој и демографски токови балканских земаља”, Економски факултет Ниш, јун 2007., стр. 609-616.

  „Human resources employment models in tourism and its implications for the human resource function”, IX International Conference  „Strategic developement of tourism industry in the 21 st century“, Охрид, мај 2007.

  „Облици организоване подршке запосленима који су постали вишак – остврт на Нишавски округ” (коаутор мр Марија Анђелковић), Међународна конференција „Регионални развој и демографски токови балканских земаља”, Економски факултет Ниш, јун 2006., стр. 431-436.

  „Голдратов допринос управљању пројектима у производњи“, (коаутор мр Марија Анђелковић-Пешић), X интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - YUPMA,  Златибор, јун 2006., стр. 263-267.

   „Флексибилност – фактор конкурентности предузећа у савременом окружењу“ (коаутор мр Марија Анђелковић), Међународна конференција „Регионални развој и демографски токови балканских земаља“, Економски факултет Ниш, јун 2005., стр. 441-449.

  „Управљање карјером – лични пројекат сваког запосленог“, Зборник радова са IX интернационалног симпозијума из пројектног менаџмента – YUPMA Златибор, јун 2005., стр. 359-363.

  „Управљање запосленима у пројекту downsizinga“ (коаутор др Р. Милојевић), зборник радова са VII интернационалног симпозијума из пројектног менаџмента „Менаџмент и управљање пројектима“, 2003.г., Златибор, стр. 149-153.

   „Managing downsizing project”, међународна научна конференција – Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни, Равда, септембер, 2002., стр.  125-130

  „Условљеност приноса на управљање пројектом”, зборник радова са VI интернационалног симпозијума из пројектног менаџмента „Управљање пројектима у спровођењу реформи“, 2002., стр. 37-42.

  „Мерење интелектуалног капитала предузећа”, Зборник радова са VIII  међународног симпозијума SymOrg,  2002., Златибор, стр. 421-427.

  „Утицај савремених технологија и система производње на downsizing и рестуктурирање предузећа” (коаутор мр Сузана Стефановић), ХИПНЕФ, октобар, 2002., стр. 541-546.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Đukić-Ivanović, M., Đorđević, B., Sudimac-Mratinković, D., & Milanović, S. (2019). Faktori koji utiču na razvoj žneskog preduzetništva u Republici Srbiji. III Međunarodno naučno-stručna konferencija REGIONALNI RAZVOJ I PREKOGRANIČNA SARADNJA, str.  545-558. Pirot: Privredna komora Pirot, 7. decembar 2019., ISBN: 978-86-900497-2-1

  Бербер, Н., Ђорђевић, Б. (2017). Развијеност система за управљање каријером запослених - регионална перспектива. У: Радосвљевић, М. (уредник) Зборник радова са XXII Научног скупа Регионални равој и демографски токови земаља Jуоисточне Европе, стр. 103-112. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, 23. јун. 2017. године. ISBN: 978-86-6139-140-8;  COBISS.SR-ID 237163788. 

  Ђорђевић, Б., Ивановић-Ђукић, М., Лепојевић, В. (2017). Задовољство послом из перспективе мушкараца и жена. У: Радосвљевић, М. (уредник) Зборник радова са XXII Научног скупа Регионални равој и демографски токови земаља Jуоисточне Европе, стр. 203-213. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, 23. јун. 2017. године. ISBN: 978-86-6139-140-8;  COBISS.SR-ID 237163788. 

  Ивановић-Ђукић, М., Ђорђевић, Б. (2016). Специфичности лидерства у малим и средњим предузећима. У: Аранђеловић, З. (редактор) Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne evrope, стр. 531-541. Економски факултет Универзитета у Нишу, ISBN 978-86-6139-122-4. 

Poslednji put izmenjeno sreda, 12 maj 2021 23:05