Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.01.2014.

Jadranka Djurovic-Todorovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.07.1968.
 • Mesto rođenja: Beograd, opština Savski Venac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Godina diplomiranja: 1991.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  a) Монографије

  1. "Монетарна стратегија" (коаутор М. Ђорђевић), Економски факултет у Нишу, 2011., ISBN 978-86-6139-031-9, COBISS.SR-ID 186221836, 207 стр. (М-42)

  2. "Директни порези" (коаутор М. Ђорђевић), Економски факултет у Нишу, 2011., ISBN 978-86-6139-043-2, COBISS.SR-ID 188378892, 223 стр. (М-42)

  3. "Порези на потрошњу"(коаутор М. Ђорђевић), Економски факултет у Нишу, 2013., ISBN 978-86-6139-069-2, COBISS.SR-ID 201373964, 257 стр. (М-42)

  б) Поглавља у монографијама и тематским зборницима радова националног и међународног значаја

  1. Акција као инструмент својинске трансформације предузећа, (1997.), Монографија: Ефикасност трансформације предузећа, Економски факултет Ниш, стр. 230-235; (Р65)
  2. Обвезница као флексибилан инструмент финансирања предузећа, (1998.), Монографија: Ефикасност трансформације предузећа, Економски факултет Ниш, стр. 182-189;(Р65)
  3. Улога банака у развоју финансијског тржишта код нас (коаутор М.Јовановић), (1999.), Монографија: Стратегија трансформације великих предузећа у условима глобализације, Економски факултет Београд, стр.  195-199;(Р54)
  4. Улога и значај анализе хартија од вредности, (коаутор М.Јовановић), (1999.), Монографија: Ефикасност транформације предузећа, Економски факултет Ниш, стр. 131-139;(Р65)
  5. Улога и функције комерцијалних банака у тржишним привредама, (коаутор М.Јовановић), (2000.), Зборник радова са Нишког саветовања: Изазови  трансформације у реалном и финансијском сектору Србије, Просвета, Ниш, стр. 185-197;(Р65)
  6. Значај увођења пореза на додату вредност у порески систем Југославије, (коаутор М.Јовановић), (2000.), Монографија: Ефикасност трансформације предузећа, Економски факултет Ниш, стр. 203-212;(Р65)
   1. Архитектура финансијских система земаља у транзицији, (2001.), Економски анали, Тематски број: ”Транзиција и приватизација предузећа и банака”, Економски факултет Београд, стр. 219-230;(Р22)
  7. Утицај приватизације на развој финансијских тржишта, (2002.), Економски анали, Тематски број: Приватизација и развој – модели приватизације предузећа и банака и темпо раста, Економски факултет Београд, стр.124-135;(Р22)
  8. Нужност управљачког приступа дизајнирању финансијског система у транзиторним економијама, (2001.), Економске теме бр. 3, Тематски број: Значај менаџмента и маркетинга за економски развој Балканских земаља, Економски факултет Ниш, стр. 215-223;(Р62)
  9. Банке и развој финансијских тржишта, (коаутор М.Јовановић), (2002.), Економика предузећа март-април, тематски број са Нишког саветовања економиста, СЕС, Београд, стр. 83-93; (Р65)
  10. Регулација финансијских тржишта, (2002.), Економски анали, тематски број: Финансијска тржишта, финансијске институције и транзиција, Економски факултет Београд, стр. 74-91;(Р22)
  11. Утицај асиметричних информација на функционисање финансијског тржишта, (2004.), Економски анали, тематски број: Стратегија и ефекти реформи у Србији, Економски факултет Београд, стр. 259-267;(Р22)
  12. Перспективе нових чланица ЕУ у зони евра и наши изгледи, (2005.) Економски анали, тематски број: Економско-финансијски односи са иностранством: институције, политика, перспективе, Економски факултет Београд, стр. 205-211;(Р22)
  13. Место Београдске берзе у региону, (2006.), Економски анали, тематски број: Стање и изгледи развоја финансијских тржишта у Србији, Научно друштво економиста, Економски факултет и Београдска берза, Београд, стр.   131-139;(Р22)
  14. NBS Experiences with Choosing Monetary Policy Strategy, (коаутор М.Ђорђевић), (2007.), International scientific conference: Contemporary challenges of Theory and Practice in Economics, Зборник радова:  Economic Policy and the Development of Serbiа», Ekonomski fakultet Beograd, septembar, стр. 43-50, ISBN 978-86-403-0844-1; COBISS.SR-ID  143297036,  (Р-54)
  15. Изазови фискалне политике у условима придруживања ЕУ, (2007.), Економске теме, тематски број: Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања ЕУ, Економски факултет Ниш, 18-19. октобар, стр. 469-477, ISBN 978-86-50999-61-8 ; COBISS.SR-ID 145449740 (Р-54)
  16. Harmonization Between NBS and ECB Monetary Strategies, (2008.), Тематски зборник: Integration Problems in the European Union and Balkan Countries, Center for Economy Policy Analysis-DSE Venice, Faculty of Economics Niš, стр.31-50 ISBN 978-86-95099-76-2   330.34(497.11)(082) ; COBISS.SR-ID  153210636 (M14) → (Р-21)
  17. Experiences with Different Monetary Strategies (koautor: М. Ђорђевић), (2008.), in Book: Central Banks and Inflation Management – A Global Perspective, The Icfai University Press, India, стр. 38-52 ISBN 978-81-314-1898-7 (M14)→(Р21)
  18. Монетарна политика Европске централне банке и НБ Србије у функцији стабилизације привреде у условима глобалне финансијске кризе, (коаутори; М.Ђорђевић, Б.Сиљковић), (2009.), тематски зборник радова  Економска политика Србије у 2010.години – ка новом моделу макроекономске стабилности, НДЕ и Економски факултет Београд, 19.децембар, стр. 123-142 ISSN: 978-86-403-1048-2, COBISS.SR-ID 173549068 (M44→Р22)
  19. Effects of Governmental Measures Against the World Economic Crisis in Serbia, (коаутор М.Ђорђевић), (2011.), Тематски зборник: Experiences in Overcoming the Global Economic Crisis – The Cases of Italy and Serbia, University of Niš – Faculty of Economics, University Ca’Foscari – Venice, Ниш, стр. 95-112 (М14)→(Р21)
   1. Избор оптималне комбинације монетарне стратегије и режима девизног курса у функцији јачања конкурентности националне економије, (коаутор М.Ђорђевић), (2011.), Тематски зборник: Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, Редактор: проф.др Бојан Крстић, Економски факултет у Нишу, стр. 95-114 ISBN 978-86-6139-033-3 (М45)→(Р23)
  20. The Failure of Inflation Targets – A Way to the Serbian Worsenig of Competitiveness in the Process of European Integration (Marina), 2011., Thematic Collection: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by networking Competences, Editor Bojan Krstić, Ekonomski fakultet Niš, str. 157-178  ISBN 978-86-6139-044-9 COBISS.SR-ID 188237580  M14
  21. Analysis of the Efficiency of the Value Added Tax Collection in order to Improve its Performance (Marina), 2012., Thematic Collection of Papers: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by networking Competences, Ekonomski fakultet Niš, Editor Bojan Krstić, Co-editor Andrzej Chodynski, str. 233-251,   ISBN 978-86-6139-051-7 COBISS.SR-ID193396492  M14
  22. Дуално vs. флет опорезивање дохотка физичких лица (Марина), 2012, Тематски зборник: Наука и светска економска криза, Економски факултет Ниш, стр. 147-160, Редактор Евица Петровић,  ISBN 978-86-6139-055-5 COBISS.SR-ID 194027788 М45
  23. Application of the Ideal Gas Equation in Monetary Economics (Zoran Tomić), 2013, Thematic collection of papers: Improving the Competitivenes of Enterprises and national Economies – Factors and Strategies, EF Niš, redaktor: Bojan Krstić, Zbigniew Paszek, str. 89-111, ISBN 978-86-6139-083-8  COBISS.SR.-ID 203438860,M14

   в) Уџбеници

  1. Финансијска теорија и политика (коаутор М. Јовановић), Економски факултет Ниш, 2003., стр.483, ISBN 86-80121-91-6  COBISS.SR.-ID 110800396

  2. Монетарни и фискални менаџмент (коаутори М.Јовановић и Б.Крстић), Економски факултет Ниш, 2006., стр.495, ISBN 86-85099-34-х  COBISS.SR.-ID 136421132

  3. Монетарна економија, Економски факултет Ниш, 2010.,стр.409, ISBN 978-86-6139-001-2  COBISS.SR.-ID 174247692

  4. Јавне финансије (коаутор М.Ђорђевић), Економски факултет Ниш, 2010., стр. 446,  ISBN 978-86-6139-004-3  COBISS.SR.-ID

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Use of Monetary Aggregates as Targets in Developed Economies, (koautori: Siljković, B. i Obradović, S.) (2012.), časopis TTEM – Techninics Technologies Education Management, Vol.7, No2, V/VI 2012, Sarajevo, časopis pripada proširenoj SCI listi – Factor 0.351, str.563-571 (M23)

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Налажење оптималног портфолија, (1996.), Економске теме бр.1, Економски факултет Ниш, стр. 93-99; (Р62)
  2.  Укупан ризик и његови фактори, (1996.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр. 317-324; (Р62)
   1. Ефикасност финансијских тржишта, (1997.), Економске теме бр.1, Економски факултет Ниш, стр. 183-190; (Р62)
  3. Нужност развоја тржишта акција у Југославији, (1997.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр.335-341; (Р62)
  4. The Belgrade Stock Exchange - an Embryo of the Financial Markets in Yugoslavia, (1997.), Facta Universitatis, Универзитет у Нишу, str. 79-87; (Р62)
  5. Политички утицај на централну банку, (1998.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр. 267-277;(Р62)
  6. Неки елементи теоријско-критичке анализе ЦАПМ и АПТ модела вредновања капиталне активе (коаутор Б.Крстић), (1998.), Финансије бр. 9-10, УБЈ, Грмеч, Београд, стр. 717-729;(Р62)
  7. Финансијска тржишта у функцији обнове и развоја Југославије, (коаутори М.Јовановић и М.Ђорђевић), (1999.), Економске теме бр. 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 101-117;(Р62)
  8. Значај избора адекватног модела монетарне политике за стабилан привредни развој, (коаутори М.Јовановић и М.Ђорђевић), (2000.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр. 135-151;(Р62)
  9. Поруке Филипс-Окуновог модела за политику финансирања привредног развоја, (коаутор М.Ђорђевић), (2000.), Економске теме бр.3, Економски факултет Ниш, стр. 135-149;(Р62)
  10. Анализа обвезница - предуслов доношења добрих инвестиционих одлука, (2001.), Свет финансија бр.184, Војвођанска банка, Нови Сад, стр. 8-12;
  11. Тржишно или банкарско оријентисани финансијски систем – дилема транзиторних економија, (коаутор М.Јовановић), Економске теме бр. 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 231-241;(Р62)
  12. Показатељи независности централне банке, (2001)., Југословенско банкарство бр. 9-10, УБЈ, Београд, стр.11-19.;
  13. Развој финансијских тржишта у функцији транзиторних процеса, (2002.), Свет финансија бр. 188, Војвођанска банка, Нови Сад, стр. 17-27;
  14. Мере ефикасности функционисања финансијских тржишта, (2002.), Југословенско банкарство бр.3-4, УБЈ, Београд, стр. 58-68;
  15. Својински плурализам – основна претпоставка егзистенције финансијског тржишта, први део, (2002.), Пословна политика, мај, Земун, стр.  47-50;
  16. Својински плурализам – основна претпоставка егзистенције финансијског тржишта, други део, (2002.), Пословна политика, јун, Земун, стр.  47-52;
  17. Осврт на досадашње резултате приватизације у свету, (2002.), Економске теме бр. 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 245-257;(Р62)
  18. Обвезница као извор зајмовног капитала, (2002.), Југословенско банкарство бр. 5-6, УБЈ, Београд, стр. 23-32;
  19. Берзанска трговина – компаративна анализа, (2002.), Свет финансија бр.  190, Војвођанска банка, Нови Сад, стр. 9-18;
  20. Тврдо буџетско ограничење – предуслов функционисања финансијског тржишта, (2002.), Пословна политика, октобар, Земун, стр. 25-30;
  21. Теорије расподеле пореза, (2002.),  Економика бр. 4-5, Ниш, стр. 34-42;(Р62)
  22. Порески подстицаји као неопходност функционисања и даљег развоја нашег финансијског тржишта, (2002.) Свет финансија 191, Нови Сад, стр. 27-36,
  23. Перформансе транзиторних економија, (2002.), Економске теме бр.4, Економски факултет Ниш, стр. 29-39;(Р62)
  24. Corporate Income Tax in EU Countries - comparative analysis”, (2002.) Facta universitatis vol.1, no 10, Универзитет у Нишу, стр.57-67,(Р62)
  25. Предности и недостаци хармонизације пореза на добит предузећа у земљама ЕУ, (2004.), Финансије 1-6, Министарство финансија РС, Београд, стр. 55-70,(Р62)
  26. Специфичности пореза на добит корпорација у САД, (2003.), Пословна политика, мај, Земун, стр.63-66;
  27. Економске последице пореза на добит корпорација, (2004.), Економске теме 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 173-181,(Р62)
  28. Монетарне реформе у земљама средње и источне Европе, (коаутор М. Ђорђевић) (2004.), Економске теме 2, Економски факултет Ниш, стр.155-163, (Р62)
  29. Начини смањења пореског оптерећења, (коаутор М. Ђорђевић) (2004.), Пословна политика, јануар, Земун, стр.32-36,
  30. Могућност финансирања МСП преко Београдске берзе, (2004.), Економика предузећа март-април, Нишко традиционално саветовање, СЕС, стр.  98-105;(Р65)
  31. US Tax system reforms, (2004.),  Економске теме 6, Економски факултет Ниш, стр. 27-35,(Р62)
  32. Појава и карактеристике хиперинфлације, (2004.) Банкарство 7-8, Удружење банака, Београд, стр. 16-33,
  33. Економски ефекти инфлације и стабилизације, (2004.), Банкарство 11-12, Удружење банака, Београд, стр. 26-39,
  34. Пореске реформе у земљама југоисточне Европе, (коаутор М. Ђорђевић) (2005.), Пословна политика, јун, Земун, стр. 25-28,
  35. Консолидација јавних финансија у функцији подстицања привредног развоја у Србији, (коаутор М. Ђорђевић) (2005.), Пословна политика, септ.Земун,стр.25-28,
  36. Пореска реформа као предуслов приступања ЕУ, (2005.) Економске теме 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 233-241,(Р62)
  37. Кејнзијански оквир IS-LM модела, (2005.), Банкарство бр. 11-12, УБДФОС, Београд, стр. 15-32,
  38. Карактеристике различитих метода опорезивања, (коаутор М. Ђорђевић) (2005.)  Пословна политика, децембар, Земун, стр.34-38
   1. Corruption in Serbia and Czech Republic - Comparative Analyses, (коаутор Magdalena Huncova), (2006.), Економске теме 1-2, Економски факултет Ниш, стр, 521-535,(Р62)
  39. Критеријуми уласка нових држава у ЕУ, (2006.), Економика 5-6, Друштво економиста Ниш, стр. 82-89, ISSN 0350-137Х, (Р62)
  40. Definition of Personal Income as Tax Base, (коаутор М. Ђорђевић), (2006.),  Economic Themes 6, Економски факултет Ниш, стр.49-56, ISSN 0353-8648 33; COBISS.SR-ID  162633996,  (Р-62)
  41. Experiences with Different Monetary Strategies (коаутор М. Ђорђевић), (2007.), Facta Universitatis, vol.4, no 1, University of Niš, стр. 29-39, ISSN 0354-4699 338.23; COBISS.SR-ID  163490316,  (Р-62)
  42. Порески третман дивиденде, (2007.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр. 37-47, ISSN 0353-8648 336.781.2; COBISS.SR-ID  151481100,  (Р-61)
  43. The ECB Monetary Policy Strategies, (2007.) Economic Themes 4, Економски факултет Ниш, стр.75-89,  ISSN 0353-8648 338.23:336.74; COBISS.SR-ID  152630796,  (Р-61)
  44. Утицај опорезивања на конкурентност и регионални развој, (коаутор M.Ђoрђевић), (2008.) Економика предузећа 3-4, Савез економиста Србије,  Београд, стр.124-132 ISSN 0353-433Х 005.332.4,338.23:336.22(497.11) (М52)→(Р62)
  45. Специфичности опорезивања дохотка физичких лица у Аустрији, (2008.) Eкономске теме 3, Економски факултет Ниш, стр. 71-85, ISSN 0353-8648 336.221.4(436);  COBISS.SR-ID  168250124,  (М51)→ (Р-61)
  46. The Elements of Personal Income Taxation, (коаутор М. Ђорђевић ), (2008.), Economics themes 4, Faculty of Economics Niš, p.73-85, ISSN 0353-8648 336.22;  COBISS.SR-ID  168289036,  (М51)→ (Р-61)
  47. Features of Inflation Targeting as a Type of Monetary Strategy, (коаутор М.Ђорђевић), (2008.), Facta universitatis, Vol.5, No1, Универзитет у Нишу, стр. 39-49 ISSN 0354-4699 338.23:336.74;  COBISS.SR-ID  155246604,  (М52)→ (Р-62)
  48. Смањење додатног пореског оптерећења употребом flat пореза, (коаутор М. Ђорђевић), (2008), Финансије 1-6, Министарство финансија Републике Србије, Београд, , стр. 189-203,  ISSN 0015-2145 336.226.1;  COBISS.SR-ID  157704460,  (М52)→ (Р-62)
  49. Проблем пореске евазије у изабраним земљама, (2009.), Економика предузећа 9-10, вол.57, Савез економиста Србије, Београд, стр. 451-464 ISSN 0053-443Х 336.225.68 343.359.2;  COBISS.SR-ID  172464396,  (М51)→ (Р-61)
  50. Алтернативни начини опорезивања дохотка физичких лица,  (коаутор: М.Ђорђевић), (2009.), Економске теме бр. 3, Економски факултет Ниш, стр. 29-43 ISSN 0353-8648 336.221;  COBISS.SR-ID  1117795,  (М51)→ (Р-61)
  51. Тhe Importance of Public Expenditure Management in Modern Budget Systems, (коаутор М.Ђорђевић), (2009.), Facta Universitatis Vol.6, No 3, Универзитет у Нишу, стр. 281-294 ISSN 0354-4699 336.1;  COBISS.SR-ID  155246604,  (М52)→ (Р-62)
  52. Комплексност немачког пореског система, (коаутор: М.Ђорђевић), (2010.), Економика предузећа, новембар-децембар, Савез економиста Србије, Београд, стр. 283-294, ISSN 0353-433Х 336.221.4(430),  (М51)→ (Р-61)
  53. Атрактивност инвестиција у злато као сигурну имовину (коаутори: С. Куртовић, Б. Сиљковић), (2010.), Економски хоризонти бр.2, Економски факултет Крагујевац, стр. 155-171, ISSN 1450-863X COBISS.SR-ID 15802266 (М52)→(Р62)
  54. (Не)Ефикасност пореског система Србије (коаутор: М.Ђорђевић), (2010.), Финансије 1-6, Вол. 61, Министарство финансија Републике Србије, Београд, стр. 26-38 ISSN 0015-2145 336.221.4(497.11) COBISS.SR-ID 36631 (М52)→(Р62)
  55. Нова криза менаџмента банкарског сектора САД, (коаутори: Сиљковић, Б. и Ђокић, Р.) (2011.), Економски сигнали, вол. 6, бр.2, Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу, стр. 23-37 UDK: 005.334:336.71(73) (М53) →(Р62)
  56. Suistainability of Monetary Policy Strategy of the NBS, (коаутор М. Величковић), Теме, 1/2012, Универзитет у Нишу , str. 219-235 (М24)
  57. Карактеристике фискалног федерализма Босне и Херцеговине, (коаутор М.Ђорђевић), (2011.), Економика, вол.57, бр.2, Ниш, стр. 39-54 (М53)→(Р63)
  58. Повезаност прогресивности и издашности код опорезиванја дохотка физичких лица (Марина), 2012., Економске теме 1, ЕФ Ниш, стр. 33-46   М51
  59. Пореска конкуренција као глобални и регионални феномен (Марина), 2013, Теме 1/2013, Универзитет у Нишу, стр. 73-96   ISSN BROJ ČASOPISA 0353-7919 М24

    
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. The role of the Belgrade Stock Exchange in privatisation process”, (2002.) Interuniversity Scientific and Practical Conference Regional Economic Cooperation and Integration of South- and East-European Countries”, D.Tsenov Academy of Economics Publishing House, Bulgaria, стр. 209-215,(Р54)
  2. Corruption and Tax Evasion as Chalenges for Serbian Government, (2006.) The Tenth International Research Symposium on Public management, 10-12 April, Glasgow, Caledonian University, Scotland, CD ROM,(Р54)
  3. Obstracles with Solving Corruption in Serbia, (2006.) International symposium; „Social Economy and Social Enterprise as a Тool of Public Policies“, Usti nad Labem, Czech Republic, p. 14 (abstract), и ЦД РОМ, ISBN 80-7044-819-9 (Р54)
  4. Features of NGO Sector in Serbia, (2007.), International conference: Social Economy, Social Enterprises and Social Capital, Usti nad Labem, Czech Republik, Novembar,  стр. 14-17, ISBN 978-80-7044-954-7,  (Р-54)
  5. Усклађеност стратегије НБС са стратегијама ЕЦБ, (2007.), Међународни научни скуп: Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања ЕУ, Зборник радова, Економски факултет Ниш, октобар, стр.487-501, ISBN 978-86-85099-61-8 ; COBISS.SR-ID 145449740,  (Р-54)
  6. Achieved Level of Harmonization Between  the NBS  and the EBC Monetary Strategies, (коаутор М. Ђорђевић), (2008.), International Conference: Competitiveness in the Conditions of a Global Economics, Економски факултет Ниш, октобар, стр. 13-28, ISBN 978-86-85099-80-9 ; COBISS.SR-ID 156432396 (М33)→ (Р-54)
  7. Responses of Monetary and Fiscal Policy Makers in Serbia Against the World Economic Crisis (коаутор М.Ђорђевић), (2009.),  X International Conference: The Influence of Global Economic Recesion on Tourism, Ohrid, Macedonia, CD ROM  ISBN 978-9989-179-75-4 ;  (М33)→ (Р-54)
  8. Measures of Serbian Government Against the World Economic Crisis,  (коаутор М. Ђорђевић), (2009.), International Conference: Challenges of the World Economic Crisis,  Ekonomski fakultet Niš, стр.45-54 ISBN 978-86-85099-98-4 ; COBISS.SR-ID 172252940 (М33)→ (Р-54)
  9. Determinants of Tax Revenues Structure in Serbia, (коаутор М.Ђорђевић), (2010.), 1st International Conference on Business & Economics, May 6-8, Thhessaloniki, Greece, CD ROM (M33→Р54)
  10. The Level of Regression in the Serbian Tax System, (коаутор М. Ђорђевић), (2010.), International Scientific Conference: The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century, 14.-15. октобар, Економски факултет Ниш, стр.247-254 ISBN 978-86-6139-019-7 COBISS.SR-ID 181597964 (М-33)→(Р- 54)
  11. Употреба монетарних агрегата као таргета у развијеним економијама, (коаутори: Сиљковић, Б. и Обрадовић, С.) (2011.), International Conference on Economic and Regional Development, Kladovo, 26th-28th june, TQM Centar, Zrenjanin, str. 187-198 (M33)→(Р54)
  12. Methods for Reduction the Budget Deficit in Serbia, (коаутор М.Ђорђевић), (2011.), International Scientific Conference: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, October 14, Faculty of Economics Niš, Editors: Dejan Spasić, Ljiljana Stanković, str. 143-153, ISBN 978-86-6139-040-1  М33
  13. Modernization of E-Government system in Serbia, (Trajković Slaviša, Pavlović Nikola) N.skup: 6th International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND, TQM Center Zrenjanin, str. 253-266  ISBN- 978-86-88065-27-6; COBISS-ID-199388684  M33
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Пословање краткорочним хартијама од вредности на финансијском тржишту Југославије, (1997.), Зборник радова: Финансијски и банкарски менаџмент у савременим условима привређивања, Економски факултет Приштина, Брезовица, стр. Д-90 - Д-96; (Р65)
  2. Технологија рада на финансијском тржишту", (1998.), Зборник извода радова са III Симпозијума "Савремене технологије и привредни развој“, Технолошки факултет Лесковац, стр.178;(Р72)
  3. Утицај ризика управљања на инвестирање у хартије од вредности, (1999.), Научни скуп: Менаџмент у привредама у транзицији, Економски факултет Ниш, стр. 451-461;(Р54)
  4. Неки аспекти анализе акција, (1999.), научни скуп: Управљање кључним аспектима трансформације предузећа, Економски факултет Крагујевац, стр.  217-224;(Р72)
  5. Значај тржишних индекса за инвестирање у акције, (1999.), Зборник радова: Инвестиционо одлучивање у условима транзиције, Економскии факултет Приштина, стр. 349-357;(Р65)
  6. Најзначајније технике техничке анализе акција, (2000.), Зборник извода радова са IV Симпозијума “Савремене технологије и привредни развој”, Технолошки факултет Лесковац, стр. 137;(Р72)
  7. Порез на добит предузећа – осврт на законска решења у земљама ЕУ, (2003.), Научни скуп: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Крагујевац, стр. 320-328,(Р65)
  8. Предности и недостаци пореза на додату вредност(коаутор М. Ђорђевић) (2004.), Научни скуп: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Крагујевац, стр. 315-323,(Р65)
  9. Берза као извор финансирања регионалног привредног развоја, (коаутор М. Ђорђевић) (2004.), Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет Ниш, стр. 143-151,(Р54)
  10. Консолидација јавних финансија, (2005.) Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет Ниш, стр.411-419, (Р54)
  11. Позитивна и нормативна анализа пореске евазије у функцији струткруних промена земље, (коаутор М. Ђорђевић) (2006.), Међународни научни скуп: Структурне промене и демографска креања земаља јужне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 597-607,(Р54)
  12. Различите технике опорезивања у земљама у развоју, (коаутор М. Ђорђевић) (2005.)  Међународни научни скуп: Савремене технологије и привредни развој, Технолошки факултет Лесковац, , CD ROM,(Р54)
  13. Пореска евазија као кочница развоја Републике Србије, (коаутор М.Ђорђевић), (2005.), Економист бр. 1, Саветовање економиста: Стабилизација и развој: како даље?, Савез економиста Србије и Црне Горе, Будва, стр. 163-172;(Р65)
  14. Ефекти опорезивања дохотка физичких лица у стимулисању привредног развоја,  (коаутор М. Ђорђевић), (2007.), Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Зборник радова, Економски факултет Ниш, стр.  185-200, ISBN 978-86-85099-48-9, (Р54)
  15. Тенденције увођења flat пореза у циљу унапређења привредног развоја,  (коаутор М.Ђорђевић), (2007.), VII Симпозијум: Савремене технологије и привредни развој, Технолошки факултет Лесковац, октобар, Зборник  радова, стр. 184-197. ISBN 0352-6542; COBISS.SR-ID  162101004,  (Р-54)
  16. Промене у систему опорезивања дохотка као детерминанта привредног развоја Србије, (коаутор М.Ђорђевић), (2008.), Зборник радова: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2007.години, Економски факултет Крагујевац, стр. 276-285, ISBN 978-86-82203-79-7; COBISS.SR-ID 516005269,  (Р-54)
  17. Специфичности опорезивања дохотка физичких лица у пореском систему Србије, (коаутор М. Ђорђевић), (2009.), Монографија: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Крагујевац, стр. 193-203, ISBN 978-86-82203-90-2 ; COBISS.SR-ID 157648652, (М33)→ (Р-54)
  18. Монетарна политика ФЕД-а и ЕЦБ у условима глобалне финансијске кризе, (коаутори: М.Ђорђевић, Б.Сиљковић), (2009.), Зборник радова, ФИМЕК, Нови Сад, стр.5-18,  ISSN 1820-9165 COBISS.SR-ID 233572871 (М63→Р65)
  19. Ефекти опорезивања на понуду рада и демографске токове становништва, (коаутор: М. Ђорђевић), (2010.), зборник радова: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 15. јун, Економски факултет Ниш, стр.325-336 ISBN 978-86-6139-008-1 (М-33) → (Р-54 )
  20. Спрега монетарне и фискалне политике у борби против регионалних неједнакости у Србији, (коаутор М.Ђорђевић), (2011.), 16. Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 125-140 ISBN 978-86-6139-026-5 COBISS.SR-ID 184361996 (М-33)→(Р- 54)
   1. Анализа изабраних модела опорезиваwа добити предузећа у циљу утицаја на смањење регионалних неједнакости Србије (Марина), 2012, Н скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, ЕФ Ниш, 22.јун, стр. 405-421
    
  21. Улога пореза на добит предузећа у стимулисању привредног раста (Марина), 2013, Н. Скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, 21.јун, редактор Зоран Аранђеловић, стр. 593-604  ISBN 978-86-6139-067-8 COBISS.SR-ID 198985740  М63