Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.01.2014.

Lela Janjić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 13.11.1951
 • Mesto rođenja: Aleksinac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet u Nisu
 • Godina diplomiranja: 1976
 • Spisak publikacija

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Popović,V., Tričković, K., Stojković, L., i sar.: Problemi gljivič­nih in­fek­cija kod rudara rudnika Aleksinac i nji­hov even­tualni udeo u nastanku poremećaja ven­tila­­cije pluća, III Pulmološki dani lekara Makedonije, Ohrid 1976.

  2. Popović,V., Tričković, K., Stojković, L., i sar.:  Uticaj prašine mr­kog uglja na bronhopulmonalni sistem rudara rud­nika Aleksinac, pos­matran kroz šestogodišnji rad­ni staž i u toku osmoča­sovne eks­pozicije, 19. Interna­tional Congress of Occupational Health, Dubrovnik, 1978.

  3. Janjić-Stojković, L., Đorđević, D., Janković, Ž., Marsenić, M.: Imuno­loš­ki status rudara Aleksinačkih rudnika obole­lih od obs­truk­tiv­nih bolesti, 8. Pulmološki dani, Ohrid, 1987

  4. Kostić Ž., Nikolić M., Janjić L., Stojanović D.: Alcohol intake and njaist-to-hip ratio in randomly selected men: 1st Congress of the Physicians of the Macedonian Preventive Medicine (njith International Participation) Books off Abstracts, Makedonski medicinski pregled, 52.(Supl. 33) str.185, Skopje 1998.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Popović,V., Tričković, K., Stojković, L., i sar.:  Stanje ventila­ci­je pluća kod radnika izloženih ugljenoj i tekstil­noj prašini, Redovni sastanak Sekcije Medicine rada, Niš, 1977

  2. Marković, P., Stožinić, S., Marković, M., Janjić-Stojković, L.:  Ka­rak­teristike učestanosti psihosomatskih konver­zija u uslovima jednosmen­skog i višesmenskog sis­tema rada, 6. Naučni skup “Čovek i životna sredina”, Niš, 1987.

  3. Marković, P., Marković, M., Janjić-Stojković, L., Stanimirović, D.:  Va­lori­za­cija radnog i slobodnog vremena radnika — ne­u­roza i apsen­ti­zam, 6 Naučni skup “Čovek i radna sredina”, Niš, 1987.

  4. Marković, P., Rakić, Lj.., Janjić-Stojković, L., Kostić, O.:  Hrono­psi­ho­­fi­zio­loške karakteristike radnika i krite­ri­ji za rad u više smena — kontraindikacije za rad u vi­še smena kao princip preva­lencije apsentizma i invalidizacije, 6 Naučni skup “Čovek i radna sredina”, Niš, 1987.

  5. Todorović, P., Janjić, L.:  Prilog o postupcima procene po­tencijal­nih zagađivača na životnu sredinu i zdra­v­lje, Zbornik radova Među­narodne konferencije “Preventivni inže­nje­ring i životna sredina”, Niš, 1995., E3-1 – E3-4.

  6. Blagojević, B., Janjić, L., Rudan, R., Milanov, R.: Pravilna kontro­la život­nih namirnica — manji rizik po zdravlje lju­di, Zbornik radova 12. Naučnog skupa “Rizik tehnoloških sistema i ži­votna sredina”, Niš, 1977, str. 41— 43.

  7. Popović,V., Tričković, K., Stojković, L., i sar.:  Invalidizirani rad­nici u rudniku mrkog uglja aleksinac za period od 1970. do 1976. godine, Simpozijum “Onesposobljavanje produk­tivnog stanovništva”, Cavtat 1977.

  8. Popović,V., Tričković, K., Stojković, L., i sar.:  Značaj analize res­­­pi­rator­nih gasova u oceni radne sposobnosti, 17 seminar Me­di­­cine rada Jugos­lavije Crikvenica, 1977.

  9. Popović,V., Tričković, K., Stojković, L., i sar.:  Upoređenje ne­kih pa­rame­ta­ra dobijenih telesnom pletizmogra­fijom spi­ro­metrijskih na­la­za sa tumačenjem njiho­vih vre­d­nosti pri oceni radne spo­sobnosti, “Simpozi­jum o pneumo­koniozama”, So­ko­banja 1979.

  10. Jovanović, D., Janjić, L., Tomanović, D.:  Dejstvo pojedinih pa­ra­me­tara po­žara na čoveka, Preventivni inženjering, br.2., Beograd, 1995., str. 51 – 54.

  11. Kostić Ž., Nikolić M.,, Janjić L., Golubović R.: Nutritivni faktori hi­perlipoproteinemija stanovnika Niša, VII Jugoslovenski simpozi­jum o hiperlipoproteinemijama, Novi Sad, 2000. g.

  12. Kostić Ž., Nikolić M., Stojanović D., Janjić L., Stanković A., Golu­bo­vić R.: Ishrana kao morbogeni i profilaktički čini­lac ma­lignih oboljenja digestivnog trakta stanov­ni­ka niša, Zbornik sažetaka, II Konferencija o hrani i ishrani sa međunarodnim u­češ­ćem, str. 80 - 81., Subotica - Palić, 2000. g.

  13. Kostić Ž., Nikolić M., Janjić L., Stojanović D.:  Dnevni unos mag­ne­zijuma kod osoba iznad 20 godina starosti, Zbor­nik rezi­mea IX Kongresa pre­ventivne medicine Jugoslavije sa međuna­rodnim učešćem, Tara – Hotel “Omorika”, 2001. g.

  14. Milovanović G., Janjić. L.: Vodosnabdevanje stanovništva opš­tine Aleksinac i prisutni ekološki i zdravs­tve­ni ri­zici, 32 Konferencija o koriš­ćenju i zaštiti voda, Zlatibor, 2003. g.

  15. Milenović, V. Janjić L,: Ocena ekološke vrednosti sliva reke Moravice i identifikacija zagađivača, 8 Simpo­zijum o flori jugoistočne Srbije i regi­ona, Niš 2005. g.

  16. Milenović, V., Janjić L,:  Uporedni prikaz fizičko–he­mij­skih ana­­­liza vode reke Moravice i prisutnosti teš­kih me­tala u mulju i biljci Menta aquatica, 35 Konfe­rencija o koriš­ćenju i zaštiti voda, Zlatibor, 2006. g.

Poslednji put izmenjeno sreda, 29 januar 2014 04:35