Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.05.2021.

Marija Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.04.1990.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2013.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ђорђевић, М. и Матејевић, М. (2018). Израженост и корелати конфликта родитељских и пословних улога родитеља. Тeme, XLII, бр. 3, стр. 763-778. DOI https://doi.org/10.22190/TEME1803763D    ISSN: 0353-7919 

  Matejević, М. i Đorđević, М. (2019). Parenting style in the context of the conflict between parental and business roles. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 7, iss. 1, str. 51-61.  ISSN: 2334-8496 (online) ISSN: 2334-847Х (print), DOI: 10.5937/ijcrsee1901051M 

  Ђорђевић, M. (2020). Васпитна улога рутина и ритуала породичног окупљања у развоју емпатије и алтруизма. Годишњак Педагошког факултета у Врању, XI (2): 77-90.

  Матејевић, М. и Ђорђевић, М. (2019). Компаративна анализа Породичне педагогије у студијским програмима педагогије филозофских факултета у Србији и окружењу. Годишњак за педагогију, 4(2), 7-19.

  Ђорђевић, М. (2020). Породичне рутине и ритуали успављивања деце - квалитативно истраживање. Годишњак за педагогију, 5(1), 35–58. DOI: https://doi.org/10.46630/gped.1.2020.03  

  Петровић, J. и Ђорђевић, М. (2020). Постпедагогија: развој концепта и најзначајније поставке. Годишњак за педагогију, 5(2), 35–49. DOI: https://doi.org/10.46630/gped.2.2020.03 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ђорђевић, М. и Матејевић, М. (2020). Између традиционалног и модерног: породично васпитање у контексту рутина и ритуала успављивања деце; у: Митровић, Љ., Стојић, Г., Станојевић, Н. (прир.) Традиција, модернизација, идентитети Х: Биланс транзиције у Србији и на Балкану, зборник саопштења са научног скупа (стр. 141-154). Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања. ISBN 978-86-7379-520-1 COBISS.SR-ID 283585292

  Матејевић, М., Максимовић, Ј. и Ђорђевић, М. (2020). Васпитни стил родитеља талентованих ученика. 2nd International Scientific Conference: Gifted аnd Talented Progress – Makers. October 28, 2020. “St. Kliment Ohridski” University, Faculty оf Education – Bitola.

  Djordjevic M. & Matejevic, M. (2020). Patterns of Family Functioning and Family Gathering Routines and Rituals. 14th LUMEN International Scientific Conference RSCAVP2020: Rethinking Social Action. Core Values in Practice. May 22-23, 2020. Working papers volume (pp. 52-53). Iasi, Romania (online conference).

  Ђорђевић, М. и Матејевић, М. (2019). Између традиционалног и модерног: породично васпитање у контексту рутина и ритуала успављивања деце. Научни скуп са међународним учешћем Традиција, модернизација, идентитети Х: Биланс транзиције у Србији и на Балкану, 24. мај 2019. Књига сажетака (стр. 42-44). Филозофски факултет у Нишу (пројекат 179074).

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Матејевић, М., Видановић, А. и Ђорђевић, М. (2020). Васпитни стил очева у контексту породичне функционалности.  НИСУН 9, Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама -тематски зборник радова (229-246). Ниш: Филозофски факултет .

  Đorđević, M. I Matejević, M. (2021). Uključenost oca u rutine i rituale uspavljivanja dece - iz ugla majke. Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika - zbornik saopštenja / XXVI naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksa", 12. i 13. mart 2021, Srbija (122-127). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

  Марија Ђорђевић (2018). Родитељски стилови као фактор социјализације. Научно-стручна конференција са међународним учешћем „Породица – камен спотицања или подстицања“, Златибор, 20-23.12.2018., књига резимеа, стр. 31-32. Ниш: СКЦ. ИСБН: 978-86-7757-245-7

  Матејевић, М., Видановић, А. и Ђорђевић, М. (2019). Васпитни стил очева у контексту породичне функционалности. Конференција са међународним учешћем Наука и савремени универзитет – НИСУН 9, 9. новембар 2019. Kњига резимеа (стр. 78-79). Филозофски факултет у Нишу.

Poslednji put izmenjeno petak, 21 maj 2021 00:08