Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.10.2013.

Aleksandra Janić Mitić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18. 5. 1988.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu (osnovne i master studije), Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu (doktorske studije)
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik i književnost (osnovne studije), Srpski jezik (master i doktorske studije)
 • Godina diplomiranja: 2011. (osnovne studije), 2012. (master studije), 2018. (doktorske studije)
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Јанић, Александра. 2020. „Специфичности творбе жаргонских именица југоисточне Србије за означавање особа”, На темељима народних говора, зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Ниш: Филозофски факултет, 239–253. (УДК 811.163.41'276.4; 811.163.41'373.611; 811.163.41'282.2; ИСБН 978-86-7379-551-5; COBISS.SR-ID 27635977)

  Јанић, Александра, 2014. „Употреба енглеских речи у српском језику: идеолошка перспектива на примеру два новинска чланка“, у: Драган Бошковић (уредник), Филологије vs идеологије, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 67–78. (УДК 811.163.41’373.45, 81’38:070, 811.111:811.163.41’276,  ISBN 978-86-85991-67-7, COBISS.SR-ID 211485196)

  Јанић, Александра. 2012. Фреквенцијски речник именица у приповеци „Галопирајући војник“ (I, II) Саше Хаџи Танчића. У Недељко Богдановић & Ана Савић Грујић, прир. Лексички  слојеви, 83–99. Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу. (ISBN 978-86-7746-345-8 Свен, COBISS.RS-ID 192120332) 

  Јанић, Александра, прир. 2012. Радови, књ. 3. Ниш: Универзитет у Нишу, Западни универзитет у Темишвару. (ISBN 978-86-7746-352-6 (Свен), COBISS.SR-ID 193885708)

  Јанић, Александра. 2012. [CIP 2012, на корицама 2011] Именице које означавају временски интервал у српскоме језику. У Александра Јанић & Бранимир Станковић, прир. Радови, књ. 2, 7–22. Ниш: Универзитет у Нишу, Универзитет у Великом Трнову, Универзитет у Софији. (ISBN 978-86-7746-319-9 (Свен), COBISS.SR-ID 189126412)

  Јанић, Александра. 2010. Апелативизација онима. У Александра Јанић, прир. Радови, књ. 1, 5–23. Ниш: Универзитет у Нишу, Западни универзитет у Темишвару. (ISBN 978-86-7746-217-8, COBISS.SR-ID 174842380)

 • Knjige i udžbenici:

  Јанић, Александра, Душан Стаменковић. 2022. Енглеско-српска контрастивна лексикологија, Ниш: Филозофски факултет, 257 стр. (ISBN 978-86-7379-593-5, COBISS.SR-ID 68394505)

  Кристина Митић, Александра Јанић, Јелена Младеновић (ур.). 2021. Библиографија чланова Департмана за србистику [е-књига], Ниш: Филозофски факултет. (ISBN 978-86-7379-564-5; COBISS.SR-ID 42500617)

  Марковић, Јордана, Маја Вукић, Александра Јанић. 2020. Правописна и друга језичка вежбања, помоћни уџбеник, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 232. стр. (УДК 811.163.41(075.8)(076); ISBN 978-86-7379-532-4; COBISS.SR-ID 20982537)

  Branimir Stanković, Aleksandra Janić (eds.). 2019. SinFonIJA 6 Proceedings, the 6th conference Syntax, Phonology and Language Analysis, Niš: Faculty of Philosophy. (ISBN 978-86-7379-499-0; COBISS 277639180) 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Janić Aleksandra, Marta Veličković. 2023. “The association networks of select recent nominal anglicisms and their Serbian language equivalents”. Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature. 20/4: 888–905. https://doi.org/10.21638/spbu09.2023.413

  Янич Александра. 2017. Пропозициональность и фактивность выражений с союзами да, што и че в сербском и болгарском языках с точки зрения субъюнктивности. Вестник Кемеровского государственного университета. 2017;(1):222–231. (DOI:10.21603/2078-8975-2017-1-222-231; ISSN print 2078-8975; ISSN on-line 2078-8983)

  Veličković, Marta, Aleksandra Janić. 2023. „An Analysis of the Associative Networks of Recent Nominal Anglicisms of Serbian and English Language Majors”, Folia Linguistica et Litteraria, 45, 43–63. (DOI: 10.31902/fll.45.2023.3)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Јанић, Александра. 2024. „Асоцијативни приступ одабраним лексемама из домена хришћанства у српском језику”, Црквене студије, 21, 671–691. (УДК 811.163.41’373; 811.163.41’367) https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2024.21.21.42

  Janić, Aleksandra, Marta Veličković. 2023. „Recent adjectival Anglicisms and their Serbian equivalents: an associative approach”, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 66/1, 93–118. (UDC 811.163.41:811.111, ISSN 0352-5724, COBISS.SR-ID 9630978)

  Veličković, Marta, Aleksandra Janić. 2023.  Examining lexical selection in sports terminology: the case of undergraduate students of sports and physical education. Facta Universitatis, series: Physical Education and Sport, vol. 21, no. 1, 29–43. (DOI: https://doi.org/10.22190/FUPES221210004, UDC 800.866-057.87, ISSN 1451-740X (Print), ISSN 2406-0496 (Online)) 

  Janić, Aleksandra. 2020. A Case Study on the Morpho-Phonological Status of Serbian Adjectival Derivational Suffixes with Initial J. Facta Universitatis, series: Linguistics and Literature, vol. 18, no 1, pp. 77–96. (UDC 811.163.41'367.623; 811.163.41'342; ISSN 0354-4702 (Print); ISSN 2406-0518 (Online))

  Јанић, Александра. 2019. „Суфикси -ак/-њак/-јак/-љак на примеру именичких жаргонизама  у српском језикуˮ, Philologia Mediana, 11, 215–231. (УДК 811.163.41’373.611; 811.163.41’276; ISSN 1821-3332)

  Јанић, Александра. 2018. „(Не)постојећи ненегирани придеви на -(љ)ив пасивне семантике у српском језику”, Philologia Mediana, 10, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 439–455. (УДК 811.163.41’367.623, ISSN 1821-3332, COBISS.SR-ID 171242508)

  Јанић, Александра. 2017. Асоцијативни приступ лексикализованим именичким деминтивима са суфиксом -ица код студената Србистике. Теме, XLI/1, Ниш: Универзитет у Нишу, 55–70. (DOI 10.22190/TEME1701055J, UDK 811.163.41’367.622.22, Print ISSN: 0353-7919, Online ISSN: 1820-7804, COBISS.SR-ID 559631)

  Јанић, Александра. 2017. Научни приступ једном типу маргинализоване лексике у српском језику. Теме, XLI/4, Ниш: Универзитет у Нишу, 1149–1151.  (DOI 10.22190/ТЕМЕ1704149Ј, Print ISSN: 0353-7919, Online ISSN: 1820-7804, COBISS.SR-ID 559631)

  Митић, Ивана, Александра Јанић, 2017. „Де Сосир и прашки лингвистички кружок: кратак преглед истраживања”, Годишњак за српски језик Филозофског факултета Универзитета у Нишу, 15,131–144. (УДК 81-116.2; 81-116.3, ISSN 2334-6922, COBISS.SR-ID 111243788)

  Јанић, Александра. 2017. „Кретање кроз енглеске и српске глаголе” (критички осврт на књигу Језик и кретање: когнитивносемантички огледи Душана Стаменковића), Philologia Mediana, 9, 749–755. (УДК 811.163.41.09(049.32), ISSN 1821–3332, COBISS.SR-ID 17124250)

  Јанић, Александра, Душан Стаменковић. 2016. Модални глаголи must, should, can / морати, требати, моћи у енглеском и српском језику: опште карактеристике и изазови при превођењу, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 59/2, 129–149. (UDC 811.111.’367.625, ISSN 0352-5724, COBISS.SR-ID 9630978)

  Јанић, Александра, Ивана Митић. 2016. „Одабрани српски вицеви у прагматичко-семантичком огледалу”, Годишњак за српски језик Филозофског факултета Универзитета у Нишу, 14, 127–136. (УДК 821.163.41-845; 81’33:81’42, ISSN 2334-6922, COBISS.SR-ID 111243788)

  Јанић, Александра. 2015. „Олга Мишеска Томић: A Macedonian Grammar” (критички осврт на књигу А Macedonian Grammar О. М. Томић), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 58/2, 310–317. (ISSN-0352-5724 UDC 811.163.3ʼ36, COBISS.SR-ID 9630978)

  Јанић, Александра. 2014. Субјунктивне релативне клаузе у српском и бугарском језику. Наслеђе, 28, 111–122. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. (УДК 811.163.41’367.3:811.163.2’367.3, ISSN 1820-1768, COBISS.SR-ID 115085068)

  Јанић, Александра. 2013. Неке субјунктивне конструкције у српском језику, Радови Филозофског факултета, бр. 15. књ. 1, 263–274. Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. (UDK 811.163.41’367, DOI 10.7251/RFFP15131263J, ISSN 1512-5858, COBISS.SR-ID 177164807)

  Јанић, Александра. 2013. Лексикализација именичких деминутива у српскоме језику. Philologia Mediana, V/5, 367–380. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. (УДК 811.163.41’367.622.22, ISSN 1821-3332, COBISS.SR-ID 17124250)

  Јанић, Александра. 2013. „Однос употребе именичких деминутива и њихових лексикализација у српском језику“, Годишњак за српски језик Филозофског факултета у Нишу, број 13, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 241–252. (УДК 811.163.41’37:398.6; 81’27; ISSN 2334-6922, наставак ISSN 1451-5415, COBISS.SR-ID 111243788)

  Јанић, Александра. 2012. Критеријуми за идентификацију лексикализованих деминутива у српскоме језику. Годишњак за српски језик, 12, 79–88. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. (УДК 811.163.41'367.622.22, ISSN 2334-6922, COBISS.SR-ID 516801124)

  Јанић, Александра. 2012. Глас, слог и сугласничке групе у песми Међу јавом и мед сном Лазе Костића. Philologia Mediana, IV/4, 191–201. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. (UDK 811.163.41’42, ISSN 1821-3332, COBISS.SR-ID 17124250)

  Јанић, Александра. 2011. Метонимија у стилистици и лексикологији. Школски час српског језика и књижевности, 3-4, 122–139. Београд: ИП „Ваша књига“. (УДК 811.163.41'373.612.2М ISSN 1450-6521, COBISS.SR-ID 522993300)

  Јанић, Александра. 2011. Квантитативно-фонолошка анализа песме Santa Maria della Salute Лазе Костића. Philologia Mediana, III/3, 465–483. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. (UDK 811.163.41’344, ISSN 1821-3332, COBISS.SR-ID 17124250)

  Јанић, Александра. 2010. Ословљавање у Покондиреној тикви Јована Стерије Поповића. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 121–137. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. (УДК 821.163.41.09-22 ПОПОВИЋ Ј. С., ISBN 978-86-80273-42-6, COBISS.SR-ID 177605132)

  Јанић, Александра. 2010. Нови зборници радова из сарадње Ниша и Трнова. Етно‑културолошки зборник, 14, 143–147. Сврљиг: Етно-културолошка радионица – Сврљиг.

  Јанић, Александра. 2010. Прво коло едиције Писци и језик, Бдење, 8/25, 49–54.  Сврљиг, Књажевац: Културни центар Сврљиг, Књижевни клуб Бранко Миљковић Књажевац.

  Јанић, Александра. 2009. Јелена Милошевић Петровић: Ратарска и повртарска лексика села Дебелице. Српски дијалектолошки зборник, LVI, 571–573. Београд: САНУ и Институт за српски језик.

  Јанић, Александра. 2009. Једносложнице у рими песме Santa Maria della Salute, Бдење 8/21‑22, 119–125. Сврљиг, Књажевац: Културни центар Сврљиг, Књижевни клуб Бранко Миљковић Књажевац.

  Јанић, Александра. 2009. Лексичке принове у Бучумикама Недељка Богдановића. Бдење, 8/21‑22, 116–118. Сврљиг, Књажевац: Културни центар Сврљиг, Књижевни клуб Бранко Миљковић Књажевац.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Јанић, Александра. 2023. „Семантика лексема пријатељ, друг и њихових именичких и придевских деривата кроз призму контролисаних асоцијација”, Приятелството в културата на българи и сърби / Пријатељство у култури Бугара и Срба, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 61–70. (ISBN 978-619-208-350-2)

  Јанић, Александра. 2022. „Асоцијације и колокације лексеме пут и њених деривата у српском језику”, Пътят в културата на българи и сърби / Пут у култури Бугара и Срба, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 31–40. (ISBN 978-619-208-327-4)

  Јанић, Александра. 2021. „Употреба модалних глагола у Представи о детету у српској култури Жарка Требјешанина”. У: Јелена Јовновић (прир.), Обичаји у култури Срба и Бугара, зборник радова. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 119–131. (УДК 811.163.41`367.625; 392.1(=163.41); ISBN 978-86-7379-567-6; COBISS.SR-ID 46512393)

  Александра Јанић. 2021. „Придевски суфикс -јаст као морфофонолошка алтернатива суфиксу ‑аст”, Језик, књижевност, алтернативе (конференција одржана 15. 4. 2021), Књига сажетака, Ниш: Филозофски факултет, 46. (ISBN 978-86-7379-557-7, COBISS.SR-ID 36117513)

  Јанић, Александра. 2020. „Колокабилност придева на -(љ)ив и прилога у српском језику”. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић (ур.), Језик, књижевност, контекст. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 167–181. (УДК 811.163.41’373.74; 811.163.41’367.623/624; ISBN 978-86-7379-526-3; COBISS.SR-ID 17218569)

  Јанић, Александра. 2019. „Синонимија и блискозначност именица у Речнику жаргонизама јужне пруге”. Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, зборник радова. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 87–108. (УДК 811.163.41’373.421; 811.163.41’374; 811.163.41’276.4; ISBN 978-86-7379-510-2, COBISS.SR-ID 280406284)

  Јанић, Александра. 2017. „Трајност особине код придева на -(љ)ив у српском језику”. Језик, књижевност, време: језичка истраживања (конференција одржана 22. 4. 2016). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 159–171. (УДК 811.163.41’367.623, ISBN 978-86-7379-446-4, COBISS.SR-ID 233202444)

  Јанић, Александра, Александар Новаковић. 2017. „Различити нивои исказивања лепоте у уџбеницима за српски и бугарски језик као страниˮ. Красотата в културата на българи и сърби (15. 5. 2016). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 159–172. (ISBN 978-619-208-100-3, COBISS.SR-ID 1546199274)

  Јанић, Александра. 2016. Карактеристике придева на -(љ)ив за изражавање емоција у српском језику, у: Данијела Костадиновић (прир.), Емоције у култури Срба и Бугара, зборник радова (8. 5. 2015), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 89–102. (УДК 811.163.41’623 ISBN 978-86-7379-411-2, COBISS.SR-ID 223321100)

  Јанић, Александра. 2016. „Семантичке нијансе код вишезначних изведених придева на -(љ)ив у српском језикуˮ, у: Б. Мишић Илић, В. Лопичић (ур.), Језик, књижевност, значење, језичка истраживања, зборник радова са истоимене конференције одржане 24. 4. 2015. године, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 177–188. (UDK 811.163.41’367.623’373.611; 81’371, ISBN 978-86-7379-409-9, COBISS.SR-ID 222937612)

  Александра Јанић, „Анафоричне карактеристике епистемичког израза мора да у српском језику“, Језик, књижевност, дискурс, Књига сажетака, 42. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. (25. 4. 2014)

  Александра Јанић, „Модална значења и специфичности придева изведених суфиксом -(љ)ив у српском језику“, Српски језик, књижевност, уметност, VIII, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. (25. 10. 2013)

  Јанић, Александра. 2014. Прескриптивна маргинализација уметања адвербијала у да‑допуну модалним глаголима у српском језику и реално стање. Језик, књижевност, маргинализација, Зборник радова са истоимене конференције (26. 4. 2013), 327–341. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. (УДК 811.163.41’36, ISBN 978-86-7379-323-8, COBISS.SR-ID 206863628)

  Јанић, Александра. 2014. Глаголи инсистирати и казати у светлу субјунктивне семантике. У: Надежда Јовић, прир. Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, зборник радова (17. 5. 2013), 101–110. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. (УДК 811.163.41’367.3, ISBN 978-86-7379-329-0, COBISS.SR-ID 207229708)

  Јанић, Александра. 2013. „Сличности и разлике у изражавању субјунктивности да‑допунама у српском и бугарском језику“, Традиција и иновације у савременом српском језику, Зборник са VII међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност (27. 10. 2012), књ. 1, 183–194. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. (УДК 811.163.41’36:811.163.2’36, ISBN 978-86-85991-52-3 (ФФ), COBISS.SR-ID 201955084)

  Јанић, Александра. 2013. Модални глаголи морати, требати, трябва и могући светови. У: Радослав Радев, Ценка Иванова, прир. Време и пространство в културата на българи и сърби, Зборник радова са истоимене конференције (29. 5. 2012), 104–120. Варна: Славена. (ISBN 978-954-579-975-4, COBISS.SR-ID 203800588)

  Јанић, Александра. 2012. Именослов Газда Младена Борисава Станковића. У: Дубравка Поповић Срдановић, прир. Име у култури Срба и Бугара, Зборник радова (13. 5. 2011), 237–248. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. (UDK 811.163.41’42 Станковић Б., ISBN 978-86-7379-242-2, COBISS.SR-ID 191056908)

  Александра Јанић, „Критеријуми за идентификацију лексикализованих деминутива у српскоме језику“, Четврти научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“, Бањалука: Универзитет у Бањој Луци. (24. 11. 2011)

  Јанић, Александра. 2011. Хипероним панталоне и његови хипоними страног порекла у српском језику. У Роберт Сендек, ур. Трагови страних утицаја у језику, култури и свести јужнословенских народа, 43–57. Краков: Јагелонски универзитет. (ISBN 978-83-61026-67-9)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Јанић, Александра. 2023. „Конкурентност међу дублетима и синонимима у српском језику актуелним током пандемије вируса корона”, у: Тамара Костић Пахноглу, Оливера Марковић (ур.), Савремена филолошка проучавања младих истраживача I, Ниш: Филозофски факултет, 21–29. (ДОИ https://doi.org/10.46630/zmi.2023; ISBN 978-86-7379-626-0, COBISS.SR-ID 124612873)

  Јанић, Александра. 2022. „Асоцијативни приступ фреквентним именицама у српском језику током епидемије вируса SARS-CoV-2 на примеру нишких студената Србистике”, у: Софија Милорадовић, Марина Јањић (ур.), Јавни говор у условима пандемије ковид 19, Београд: Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу – Институт за српски језик, 155–174. (ISBN 978-86-82496-00-7)

  Јанић, Александра. 2021. „Конкурентност суфикса -љив, -јив и -ив уз основе на н код изворних говорника српског језика”, Актуелна питања морфологије и творбе р(иј)ечи српскога језика, Андрићград–Вишеград: Андрићев институт, 223–242. (УДК 801+811.163.41'373, ISBN 978-99976-21-84-9, COBISS.RS-ID 134394625)

  Јанић, Александра. 2020. „Англицизми у жаргону југоисточне Србије”. Исходишта, 6, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Темишвар: Савез Срба у Румунији Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, 109–127. (УДК 811.163.41’276.4; 811.163.41’373.45:811.111, ДОИ https://doi.org/10.46630/ish.6.2020.8; ISSN 2457-5585; COBISS.SR-ID 219964428)

  Јанић, Александра. 2016. „Падежни синкретизам именичких облика у старословенском и савременом српском језику у светлу генеративне граматике“, у: М. Ковачевић, Ј. Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности (зборник са научног скупа одржаног 28. 3. 2015), година VII, књига 1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 13–24. (УДК 811.163.1’366.54’367.622, 811.163.41’366.54’367.622, ISBN 978-86-85991-88-2, COBISS.SR-ID 222431244)

  Александра Јанић, „Модалност и темпоралност реченица са изразом пре (него) да“, Наука и савремени универзитет (НИСУН) 3, Књига сажетака, 71–72. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. (16. 11. 2013)

  Јанић, Александра. 2014. „Помоћни глагол јесам/съм, будем/бъда и субјунктивна семантика у српском и бугарском језику“, Савремена проучавања језика и књижевности, год. V, књ. 1, Зборник са V Скупа младих филолога Србије (30. 3. 2013), 39–49. Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. (УДК 811.163.41’367.625’37, 811.163.2’367.625’37, ISBN 978-86-85991-60-8, COBISS.SR-ID 206008588)

  Александра Јанић, „Пропозиционалност и фактивност исказана везницима дашто и че у српском и бугарском језику“, Наука и савремени универзитет (НИСУН) 2. (16. 11. 2012)

  Јанић, Александра. 2012. Начини исказивања људских особина у српским изрекама и пословицама. У Бојана Димитријевић, ур. Филологија и универзитет, Наука и савремени универзитет (НИСУН) 1, Зборник радова са конференције одржане 11. 11. 2011, 561–572. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. (УДК 811.163.41'367:[821.163.41-84:398, ISBN 978-86-7379-263-7)

  Јанић, Александра. 2012. Хипербола у опису активности неких ликова српских јуначких песама. У зборнику са међународног скупа Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Зборник радова (31. 8. 2011), 166–169. Ниш: Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања. (УДК 061.91, ISBN 978-86-87249-43-1, COBISS 190910476)

  Александра Јанић, „О лексикализацији деминутива у српскоме језику“, Студентска лингвистичка конференција (СтуЛиКон), Београд: Филолошки факултет. (6. 5. 2011) 

Poslednji put izmenjeno nedelja, 19 maj 2024 09:52