Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.01.2014.

Ema Miljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 30.03.1967
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki fakultet Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: Orijentalistika
 • Godina diplomiranja: 1989
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Смедеревски санџак 1476-1560 ѕемља - насеља - становништво. - Београд : Историјски 

  институт : Службени гласник, 2004. - 355 стр., карта : илустр.

  Браничево у 15. веку, историјско-географска студија, Пожаревац 2006, 297.

   Миљковић, Ема. 2013. На раскршћу епоха. Студије из историје српског народа под османском влашћу. Ниш 2013. Филозофски факултет.

  Миљковић, Ема. 2013. Огњиште које се не гаси. Београд 2013. Еволута.

  Поименични попис Крагујевца из 1476. године, У: Престоница Књаза,

  Господара / приредио Ђорђе С. Костић. – Крагујевац : Нова светлост ;

  Београд : ЛутЕразмо, 1998, стр. 7-12.

  Феудални систем на Балкану у првом веку османске владавине, У:

  Насеља и становништво области Бранковића. – Београд : САНУ, 2001, 533-

  547.

  Типологија сеоских насеља у првом веку османске владавине у српским

  земљама, У: Споменица Милана Васића, Бања Лука 2005, 185-213.

  Крстарећи Османским царством, У: Приватни живот у српским земљама у

  освит новог века, Београд 2005, 173-196.

  Поморавље од пада под османску власт до Првог српског устанка, У:

  Морава, Београд 2006, 283-321.

  1. Миљковић, Ема. 2009: Пљеваљско друштво - преображај српског трга у

  османску касабу, Историја Пљеваља, 89-141.

  16.Миљковић, Ема. 2012. Ибарски Колашин од пада под османску власт до

  избијања Првог српског устанка, Стари Колашин ,

  Зубин Поток, 35-57.

   

 • Knjige i udžbenici:

  Османско царство 16-18. век, зидна карта, [коаутор са Р. Љушићем] Завод

  за уџбенике и наставна средства, Београд 2004.

  Османлије, родослов, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Miljković, Ema. 2010. Studies of Ottoman History in Serbia, Montenegro and Croatia

  (Modern Serbian, Montenegrin and Croatian Historiography on the Ottoman Empire),

  Тürkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, XX, 1-18.

  2. Miljković, Ema. 2012. Structure of the Serbian family in the late Middle Ages,

  Romanian Journal of Population Studies • Vol. VI, No. 2, Cluj-Napoca, 5-18.

  (коауторство са С. Мишићем)

  3. Miljković, Ema. 2012. Ottoman heritage in the Balkans: The Ottoman Empire in

  Serbia, Serbia in the Ottoman Empire, Journal of Social Sciences, Suleyman Demirel

  University, Faculty of Arts and Sciences, vol. 27, 129-137.

  Structure of the Serbian rural family (reaya population) in the second half of the 15th century

  demographic survey, Along Clio’s ways --- topical problems of modern historical science

  / edited by Mihovil Vojnović, Saša Kožuh. - Koper : Faculty of Education, A.F.M Krakow

  University, 2013, 143-159.

  1. Миљковић, Ема. 2010. Крстарећи османским царством: путеви и градови, Теме 34

  (1), 339-363, Ниш: Универзитет.

  2. Миљковић, Ема. 2010. Oсманске пописне књиге дефтери као извори за

  историјску демографију: могућности истраживања, тачност показатеља и

  методолошке недоумице, Теме 34 (1), 363-373, Ниш: Универзитет.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Опширни дефтер Смедеревског санџака из 1476. године, У: Историјски

  часопис 38 (1991), 1992, стр. 31-42.

  Прилог проучавању почетака исламизације у Браничеву 1467-1476.

  године, У: Зборник Матице српске за историју 47-48 (1993), стр. 125-133.

  The beginning of the islamization in Serbia, Bosna and Herzegovina, U: Man

  on the Balkans - historical and art being, Balkanistic Forum 1, Blagoevgrad 1995,

  str. 97-104.

  Кнежинска самоуправа у Смедеревском санџаку у другој половини 15. и

  првој половини 16. века, У: Зборник МС за историју 57 (1998), стр. 87-97.

  Пљевља и нахија Кукањ у у другој половини 15. века, У: Гласник

  Завичајног музеја. Пљевља 1 (1999), стр. 157-169.

  Насеља Нишког кадилука 1516. године, У: Гласник одбора за проучавање

  југоисточне Србије САНУ (2000), стр. 24-34.

  Подриње у првом веку турске власти у српским земљама, У: Рачански

  зборник 5, Бајина Башта (2000), стр. 7-16.

  O значају османских пописних књига као историјских извора – на

  примеру дефтера смедеревског санџака, У: Историјски часопис 49(2002),

  2003, стр. 123 – 138.

  Породица у пљеваљском крају у првом веку османске владавине, У:

  Гласник Завичајног музеја (Пљевља) 2 (2001) 103-117.

  Сеоска привреда у Смедеревском санџаку (1476-1560), У: Историјски

  часопис 28 (2001), 2002, 117-136.

  Детаљни попис нахије Ниш из 1516. године, У: Пешчаник – часопис за

  историографију, архивистику и хуманистичке науке 1, Ниш 2004, стр. 193-

  205.

  Расветљавање неколико аспеката из прошлости српског народа на

  основу османских пописа, Глас CDII Српске академије наука и уметности,

  Одељење друштвених наука, књ. 30, Београд 2005, 180-184.

  Развој града оријенталног типа у Полимљу и Потарју: Пљевља од

  средњовековног српског трга до оријенталне касабе, У: Гласник

  завичајног музеја 5, Пљевља 2006, 29-40.

  Град Бихор као османско утврђење, Милешевски записи 7, Пријепоље

  2007, 127-132.

  Прилог проучавању миграција влашког становништва на српском

  етничком простору у другој половини 15. века: пример влаха нахије

  Кукањ, Браничевски гласник 3/4 (2006), 85-93.

  Манастир Свете Тројице – духовно средиште Потарја, Црквене студије 4,

  Ниш 2007, 303-310.

  1. Миљковић, Ема. 2008. На раскршћу две епохе: континуитет и промене

  друштвене структуре у Браничеву у 15. веку, Историјски часопис 56 , 279-

  304 (коауторство са А. Крстићем).

  2. Миљковић, Ема. 2008. Парохијско свештенство у Браничеву у другој

  половини 15. века, Црквене студије 5, Ниш, 329-344 (коауторство са А.

  Крстићем)

  3. Миљковић, Ема. 2009. Прилог проучавању исламизације на српском

  етничком простору у првом веку османске владавине: градска насеља

  као носилац исламске културе и цивилизације (на примеру Смедеревског

  санџака), Црквене студије 6, Ниш, 341-351.

  4. Миљковић, Ема. 2010. Прилог проучавању исламизације на српском

  етничком простору: ток исламизације у сеоским насељима у првом веку

  османске владавине, Црквене студије 7, Ниш, 375-385.

  5. Miljković, Ema. 2010. The Christian Sipahis in the Serbian lands (second half of

  15th

  6. Miljković, Ema. 2011. Who was rich and who was poor? Creation of the new

  Serbian „elite“ in the Serbian 15th

  Belgrade, 129-142.

  7. Миљковић, Ема. 2011. Исламизација као тема југословенске историографије

  (1950-2000), Црквене студије 8, Ниш, 371-384.

  M53 Рад у научном часопису 

   Миљковић, Ема. 2008. Каравансарај у Пљевљима: трговачка станица на

  Дубровачком друму, Гласник Завичајног музеја књ. 6 (2007), Пљевља, 15-21.

  Миљковић, Ема. 2009. Тимарски систем у нахији Сјеница у другој половини

  15. века, Милешевски записи 8, Пријепоље, 97-109.

  Миљковић, Ема. 2011. Власи у домаћој историографији (1960-2010),

  Браничевски гласник 7, Пожаревац, 5-23.

  Миљковић, Ема. 2011. Власи у Смедеревском санџаку у другој половини

  15. и првој половини 16. века (с посебним освртом на влахе Браничева),

  Браничевски гласник 7, Пожаревац, 49-69.

  Миљковић, Ема. 2010. Пљевља и пљеваљски крај као истраживачке теме

  јужнословенске османистике, Гласник Земаљског музеја књ. 7, 29-35.

  Миљковић, Ема. 2011. Још једанпут о манастирима у Ждрелу у другој

  половини 15. века, Гласник ДКС 35, 111-115. (коауторство са А. Крстићем)

  Миљковић, Ема. 2012. Османско освајање херцегових поседа у Полимљу,

  Милешевски записи 9, Пријепоље 2012, 101-112.

  century), Belgrade Historical Review, vol. 1, Belgrade, 103-121.

  century society, Belgrade Historical Review 2,

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Муслиманство и богумилство у историографији, У: Босна и Херцеговина

  од средњег века до новијег времена. Међународни научни скуп 13-15.

  децембра 1995. – Београд : Историјски институт САНУ ; Нови Сад :

  Православна реч, 1995, стр. 285-295.

  Путопис и историјски извор: Београд у 16. веку, У: Београд у делима

  европских путописаца: зборник радова са међународног научног скупа,

  Балканолошки институт САНУ, Београд, 25.03-27.03 2001, стр. 45-53.

  The population of Kosovo and Metohija under Ottoman rule, In: Kosovo and

  Metohija, past, present, future, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade

  2006, 5-17.

  Становништво Косова и Метохије под османском влашћу, У: Косово

  и Метохија, прошлост, садашњост, будућност, Српска Академија наука у

  уметности, Београд 2006, 17-29.

  Османска популациона политика на крајишту: Насеља и становништво

  Браничева у другој половини 15. века, Међународни научни скуп

  Браничево у историји Србије, Историјски архив Пожаревац, Институт за

  новију историју Србије, Београд, Пожаревац 30. новембар 2007, Зборник

  резимеа, 79-81.

  Градска насеља Капије Поморавља у од пада под османску власт до

  избијања Првог српског устанка, Зборник радова са међународног научног

  скупа "Делиград од устанка ка независности 1806-1876", Београд 2007, 9-19.

  Малколмова апологија “Pax ottomana”, У: Одговор на књигу Ноела

  Малколма Kosovo. A Short History. – Београд : Историјски институт САНУ,

  2000, стр. 69-85.

  Malcolm`s Apology of the "Pax Ottomana", U: Response to the Noel Malcolm`s

  Book Kosovo. A Short history. – Belgrade : Institute of History, 2000, str. 47-73.

  The timar system in the Balkans in the second half of 15th

  General survey, Balkan History. Contributions to the Culture and Civilization. Stoica Lascu

  (ed.),Foreword by Richard C. Hall, Ovidius University Press, Constantza 2013,59-67.

  ISBN 978-973-614-790-6.

  Крај „најдужег века империје“. Османско царство уочи Балканских ратова, Зборник

  радова са међународног научног скупа „Први Балкански Рат 1912/13. године. Друштвени

  и цивилизацијски смисао“, Ниш – Врање – Прохор Пчињски јун 2012, Филозофски

  факултет Ниш 2013 (ур. А. Растовић), 23-31.

  Miljković, Ema. 2010. Pilgrimage in the Ottoman Empire (16-18th

  Grand Turque as Protector of the Holly Places, In: “Pilgrimages, cult places and

  religious tourism“, YSSSR Annual, year XVII, 55-63, Niš.

  Миљковић, Ема. 2010. Бранислав Ђурђев и „Деспотов канун“, U: „Naučno

  djelo akademika Branislava Đurđeva“, 101-109, Sarajevo: ANUBIH.

  15. Миљковић, Ема. 2011. Пад Смедерева и оснивање Смедеревског санџака,У:

  Пад српске деспотовине 1459. године, 91-301, Београд: САНУ.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ваљевски крај у првим деценијама турске власти, У: Ваљево, постанак

  и успон градског средишта. Саопштења са научног скупа поводом шест

  векова од најстаријег помена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-

  10. октобра 1993. године у Ваљеву. – Ваљево : Народни музеј ; Београд ;

  Одељење за историју Филозофског факултета, 1994, стр. 152-160.

  Ваљевски крај у првим деценијама турске власти, У: Ваљево, постанак

  и успон градског средишта. Саопштења са научног скупа поводом шест

  векова од најстаријег помена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-

  10. октобра 1993. године у Ваљеву. – Ваљево : Народни музеј ; Београд ;

  Одељење за историју Филозофског факултета, 1994, стр. 152-160.

  Ваљевски крај у првим деценијама турске власти, У: Ваљево, постанак

  и успон градског средишта. Саопштења са научног скупа поводом шест

  векова од најстаријег помена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-

  10. октобра 1993. године у Ваљеву. – Ваљево : Народни музеј ; Београд ;

  Одељење за историју Филозофског факултета, 1994, стр. 152-160.

  Зеaмет Кушлат, У: Земља Павловића : средњи вијек и период турске

  владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. –

  Бања Лука ; Српско Сарајево, стр.367 - 378.

  Османске пописне књиге као извор за историју српског народа под

  османском влашћу (О постојећим критичким издањима и планираним

  пројектима), Бањалучки новембарски сусрети „Наука и образовање“,

  Филозофски факултет у Бањалуци, Научни скупови, књ. 6, том I, Бања Лука

  2006, 269-281.

  1. Миљковић, Ема. 2009. Типологија сеоских насеља у области Браничева у

  прво веку османске власти (постављање проблема и правци истраживања),

  Браничево кроз војну и културну историју Србије, Зборник радова са

  међународног научног скупа Историјског архива Пожаревца св. 3,

  Пожаревац, 29-40.

  2. Миљковић, Ема. 2008. Османска популациона политика на крајишту: насеља

  и становништво Браничева у другој половини 15. века, Браничево у историји

  Србије, Пожаревац-Београд, 209-221.

  3. Миљковић, Ема. 2009. Васиљ Поповић о задрузи и задругарству, „Јевто

  Дедијер и Васиљ Поповић – живот и дјело“, Билећа-Гацко, 340-347.

  4. Миљковић, Ема. 2009. Посебности турског језика у првим пописним

  дефтерима Смедеревског санџака, У: Истоци и Утоци, Споменица

  Славољуба Ђинђића, 133-147, Београд: Филолошки факултет.

  5. Миљковић, Ема. 2009. Трагови српског средњовековног права у раним

  османским канунима и кануннамама, У: Средњовековно право у Срба у

  огледалу историјских извора, Зборник радова са научног скупа одржаног 19-

  21. марта 2009, 301-319, Београд: САНУ. (коауторство са А. Крстићем)

  6. Миљковић, Ема. 2010. О Пурковићевој књизи „Историја српске православне

  цркве у Трсту“, Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело, Пожаревац, 93-101.

  7. Миљковић, Ема. 2010. Историографија о Србима под турском влашћу,

  Домети српске и европске историографије у последње две деценије, Београд,

  89-105.

  Миљковић, Ема. 2010. Нишки крај у 18. веку, Бој на Чегру 1809. у историји

  и традицији балканских народа, Београд, 3-11.

  Миљковић, Ема. 2011. Насеља и тимарска организација у крушевачком

  крају, Топлици и Дубочици према попису из 1444/45. године, Стефан

  Немања и Топлица, Ниш, 163-175. (са А. Крстићем)

  Миљковић, Ема. 2011. Милорадовићи – Храбрени као османске спахије

  у другој половини 15. века, Зборник радова „Породице Владисавић и

  Милорадовић“, Гацко, 237-246.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 26 januar 2014 11:15