Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.01.2014.

Branko Turnšek

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.09.1960
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinski
 • Odsek / Grupa / Smer: visokogradnja
 • Godina diplomiranja: 1984
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1.      Илић Д., Турншек АЈ Б.: Просторна организација и структура стамбене етаже студентског дома - у функцији задовољења потреба студената:, Монографија Студентски домови у Србији, Приређивач: др Цекић Н. ванред.проф.,  Грађевински факултет, Ниш, 1996.год., стр.41-59, ук.стр.184.


  2.      Дамњановић М., Турншек АЈ Б., Динић С.; Вишеспратне стамбене зграде у систему просторних рамовских конструкција са риглама висине спрата, Монографија: Становање 1 - Становање у вишепородичним спратним згра­дама у новим тржишним условима, Приређивач: др Душан Илић ред. проф., Грађевински факултет, Ниш, 1996.год., стр.103-113.


  3.      Илић Д., Турншек АЈ Б.: Стамбена етажа студентског дома -потребе и жеље студената, Монографија: Унапређење и развој становања, уредници Ралевић М., Куртовић-Фолић Н., едиција Архитектоника, Архитектонски факултет, Београд,1998.год,, стр.277-294.


  4.      Станковић Д., Турншек АЈ Б.:  Заједнички простори и отворене површине код спратних стамбених зграда у тржишним условима, Моно­графија: Становање 2 - Станови и зграде за тржиште, Приређивач: др Душан Илић ред. проф., Грађевински факултет, Ниш, 1998.год., стр.89-103, ук.стр.231.


  5.      Турншек АЈ Б., Васић, М.: Воденице на простору града Ниша, као могућност проширења туристичке понуде етно садржаја и промоције и афирмације региона, Власински сусрети 2006 - Обнова и развој сеоских заједница на маргиналним подручјима, Зборник радова (едитор: Радоњић, Ђ.), Тематски зборник радова националног значаја, Београд, 2006.год.,  стр. 187-200., М45; 1.5, ИСБН: 86-902797-7-6, УДК: 502.131.1:631(497)(082),  Издавач: Завод за социологију развоја села, Београд, 2006.год., 


  6.      Турншек АЈ Б.; The Zlatanovic Family House in Gornja Studena Village, in Monograph: Sićevo and Jelašnica Gorges Environment Status Monitoring, (editors: Trajković, S., Branković, S.), Nis,  ИСБН: 978-86-80877-26-3, 978-86-80295-80-0, Поглавље у монографији међународног значаја, УДК: 502.2(497.11)(082), Издавач: Institute for Nature Conservation of Serbia, Faculty of Civil Engineering and Architecture Nis, 2007.год., п.п. 145-149.


  7.      Турншек АЈ Б.: Комунална и инфраструктурна опремљеност у селима на подручју града Ниша, Власински сусрети 2007 – Традиционално и савремено у раду и животу људи на селу, Зборник радова (едитор: Радоњић, Ђ.), Београд, ИСБН: 978-86-87067-01-1, Тематски зборник радова националног значаја, УДК: 314.93(497.11), 316.334.55(497.11), Издавач: Завод за проучавање села, Српско удружење за социологију села и пољопривреде и Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде, 2007.год., Београд , стр. 529-543.


  8.      Турншек АЈ Б.: Село Медошевац у контексту одрживог развоја, Власински сусрети 2008 – Село у транзицији, Зборник радова, Београд, ИСБН: 978-86-87067-04-2, Тематски зборник радова националног значаја, УДК: 316.334.55(4-12)(082), 338.431(1-12)(082), Издавач: Завод за проучавање села, Српско удружење за социологију села и пољопривреде и Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде, Београд, 2008.год., стр. 135-152.


  9.      Турншек АЈ Б., Јевремовић, Љ.: Просторни размештај центара заједнице села и опремљеност инфраструктурним објектима и системима на примеру руралног простора града Ниша, Међународни научни скуп: Регионални развој, просторно планирање и стратешко управљање, (едитори: Марић, И., Милијић, С.) Књига 2, Београд, ИСБН: 978-86-80329-60-4, Тематски зборник радова националног значаја, УДК: 711.3 (497.11), Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Београд, 2009.год., 

 • Knjige i udžbenici:

   


  1. Бранко АЈ Турншек: Посебни проблеми пројектовања – конверзија силоса, уџбеник, ИСБН: 978-86-88601-04-7, 7282(0758), 725(0758), 624.954.059.3/7(0758), COBISS.SR-ID 196645132, pp.234, 2012-2013.год., Грађевинско-архитектонски факултет Ниш. Бр.реш.8/161, 30/08/2012.год.


  2. Турншек АЈ Б.: Рурална архитектура, ИСБН: 978-86-88601-45-0, УДК:728.6(497.11)(075.8), 72.012(497.11)(075.8), а. Архитектура,COBISS.SR-ID 281847052, п.п.268, 2019-2020.год., Грађевинско-архитектонски факултет Ниш. Бр.реш.8/13, 02/12/2019.год.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  19. Међународни Салон Урбанизма, Категорија: планови детаљне регулације, План детаљне регулације Блока 8 у Лесковцу, Detailed regulation plan of Block 8 in Leskovac, аутор: др Турншек АЈ Б. доц, са тимом: Јевремовић Љ. Арх и Станковић Н. Арх, Шабац, 2010.године, п.п. 4.20. ЕКВИВАЛЕНЦИЈА (ISBN 978-86-84275-23-5)


  22. Међународни Салон Урбанизма, Категорија: Публикације, Турншек АЈ Б.; Special design problems – conversion of silos, Ниш, , 8-15. Новембар, 2013,године, п.п. 10.09. ЕКВИВАЛЕНЦИЈА(ISBN 978-86-84275-30-3)


  22. Међународни Салон Урбанизма, Категорија: Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања, Трансформацијом до уштеде енергије и богатијег градског пејзажа: предшколске установе у Нишу, Носилац пројекта: Др Даница Станковић, 8-15. Новембар, Ниш, 2013,године, п.п. 7.07., 3 награда салона у категорији,  ЕКВИВАЛЕНЦИЈА (ISBN 978-86-84275-30-3)


  Danica Stanković, Nikola Cekić, Milan Tanić, Branko Turnšek, Aleksandar Milojković, Aleksandar Keković, Ljiljana Jevremović, Marko Nikolić, Ivan Kostić, Slaviša Kondić, Jasmina Tamburić, Miroljub Stanković, Vojislav Nikolić, Aleksandra Kostić, Vuk Milošević, Nataša Petković, Svetlana Vrečić, Miloš Nedeljković, Vladimir Jovanović and Mladen Ilić: Project By Transforming To Energy Savings And Richer City Landscape: Kindrgartens In The City Of Nis, International Academy of Architecture, Sofia, Bulgaria, XIVth World Triennial of Architecture, INTERARCH 2015, Sofia 17/20 may 2015 (SUA 1.5) (фотокопија, потврда о учешћу) http://iaa-ngo.com/2015/12/interarch-2015/


  Turnsek AJ. Branko, Jevremovic Ljiljana, Ciric Ninoslav, Vasic Milanka, Jordanovic Marina (2015) A Rural Resindential Building, International  Exibition of Contemporary Housing, University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Housing, November  2015, Nis, Serbia (catalogue: ISBN 978-86-88601-21-4;  page 80-81). (SUA 1.5) (odluka o priznavanju od strane Matičnog odbora) http://housing.gaf.ni.ac.rs/2015/2015.html


  Turnsek AJ. Branko, Stanojević Ana (2017) Apartment in blockhaus bunker, 2nd International  Exibition of Contemporary Housing, University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Housing, November  2017, Nis, Serbia (catalogue: ISBN 978-86-88601-32-0;  page 99-100).(SUA 1.5) (odluka o priznavanju od strane Matičnog odbora) http://housing.gaf.ni.ac.rs/2017/2017.html


  Branko Anton-Jožef Turnšek, Ana Stanojević, Ljiljana Jevremović: Developing a Model for Sustainable Conversion of Blockhouse Bunkers in Serbia, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, DOI: 10.17559/TV-20190518181024  (Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339), Vol. 27/No. 4, Scientific-professional Journal of Technical Faculties of University in Osijek, 2019.god.(SCIe, IF:0.644 for 2018)(Петогодишњи IF за 2018.год =0.678)(M23) https://hrcak.srce.hr/242341, file:///C:/Users/Branko/AppData/Local/Temp/tv_27_2020_4_1337_1344-2.pdf


  Danica Stanković, Milan Tanić, Marko Nikolić, Miomir Vasov, Branko Turnšek, Aleksandra Cvetanović, Aleksandra Rančić: Globalisation Influences and Current forms of Construction in Belgrade (Serbia),  Tehnički vjesnik/Technical Gazette, DOI: 10.17559/TV-20190729193543,  (Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339), Vol. 27/No. 5, Scientific-professional Journal of Technical Faculties of University in Osijek, 2019.god.(SCIe, IF:0.644 for 2018) (Петогодишњи IF за 2018.год =0.678) (M23) , file:///C:/Users/Branko/AppData/Local/Temp/tv_27_2020_5_1662_1669-1.pdf


  Ana D. Stanojevic, Mimica R. Miloševic, Dušan M. Miloševic, Branko AJ. Turnšek,
  Ljiljana Lj. Jevremovic.: Developing multi-criteria model for the protection of built heritage from
  the aspect of energy retrofitting, Energy & Buildings 250 (2021) 111285, pp.1-16, Novembar 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778821005697


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Турншек АЈ Б., Костић Д.;  A Supplement to the analysis of Hiperbolic Para­boloid Shaped Hanging Roofs (I), Прилог анализи обе­ше­них кровова облика хиперболичког параболоида (I), Facta Univerzitatis, Series Architecture and Civil Engineering No.1, Универзитет у Нишу, Ниш, 1994.год. стр. 77-91.


  Турншек АЈ Б., Костић Д.; A Supplement to the analysis of Hiperbolic Para­boloid Shaped Hanging Roofs (II), Прилог анализи обе­ше­них кровова облика хиперболичког параболоида (II), Facta Univerzitatis, Series Architecture and Civil Engineering  No. 2, , Универзитет у Нишу, Ниш, 1995.год. стр. 197-208.


  Турншек АЈ Б. : The Village of Kunovica in the Sustainable Development Context, Facta Univerzitatis, Series Architecture and Civil Engineering  Vol. 4, No. 1, Nis,.М24; 3п. ИССН: 0354-4605, УДК: 728.6(045)=20, Издавач: Универзитет у Нишу, 2006.год., п.п. 25 – 39.


  Турншек АЈ Б.;  The Village of Gornja Studena in the Sustainable Development Context, Facta Univerzitatis, Series Architecture and Civil Engineering  Vol. 5, No. 2, Нис, ИССН: 0354-4605, УДК: 728.6+711.437(045)=111, Издавач: University of Nis, 2007.године, п.п. 125-140. 


  Турншек АЈ Б..;Прилог унификацији елемената чворних веза код лаких кровних дрвених везача, Зборник радова Грађевинског факултета бр.12, Ниш, 1991.год., стр.35-47.


  Турншек АЈ Б., Костић Д.; Методе прорачуна преднапрегнутих мрежа обе­ше­них кровова облика хиперболичног параболоида, рецензиран и прихва­ћен за шта­м­пу у од редак­циј­ског одбора часописа "Изградња", Београд, 1992.год.,страна 15.


  Турншек АЈ Б., Костић Д.; Нумерички пример примене метода прорачуна преднапрег-нутих мрежа обешених кровова, рецензиран и прихваћен за штампу у од редакциј­ског одбора часописа "Изградња", Београд, 1992.год., страна 17.


  Турншек АЈ Б.; Компаративна аналализа армирано-бетонских елемената рађених у класичном и лакоаг­ре­гатном бетону на примеру порталног рама, Зборник радова Грађе­вин­ског факултета бр.15-16, Ниш, 1995.год., стр.23-26.


  Јовановић Г., Турншек АЈ Б.; Приказ идејног решења слободностојећих индивидуалних стамбених зграда ВП+1 са позивног конкурса стамбене задруге Јужна Морава, Зборник Института Грађевинског Факултета Ниш бр.1/94-1/95, Ниш , 1995.год., стр.42-44.


  Анђелковић М., Турншек АЈ Б.; Пројекат дечјег вртића у Луковској Бањи, Зборник Института Грађевинског Факултета Ниш “Наука и пракса” бр.1/94-1/95, Ниш, 1995.год., стр.38-41.


  Турншек АЈ Б.; Приказ конструктивног система дворана спортско-рекреативног комплекса КПД Медијана, Зборник Института Грађевинског Факултета Ниш: Наука и пракса, Ниш, 1991.год.


  Васић М., Турншек АЈ Б.: “Прилог анализи архитектонског наслеђа”, Збор­ник радова Гра­ђе­винско-Архитектонског факултета бр.20 у Нишу, Грађе­винско-Архитектонски факултет, 2004.год., стр.41-59.


   Jevremovic, Ljiljana; Turnsek, AJ. Branko; Vasic, Milanka; Jordanovic, Marina (2014) Passive Design Applications - Industrial Architecture Perspective, Facta Universitatis - Series: Architecture and Civil Engineering (ISSN 0354-4605; ISSN 2406-0860) Vol 12 No 2, p.p. 173-182, University of Nis, Nis  DOI: 10.2298/FUACE1402173J,  UDC 725.4:502.174.3=111(M24) http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng/article/view/620


  Milojković Aleksandar, Jevremović Ljiljana, Nikolić Marko, Branko AJ Turnšek: (2017), Industrial Brownfields As Modernist Legacy In Post-Socialistic City – A Qualitative Analysis, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 15, No 3, 2017, pp. 477 – 487, UDC 725.4, https://doi.org/10.2298/FUACE170508037M (M24), http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng/article/view/2840


  Turnsek AJ. Branko, Đorđević Isidora.: (2018)  Traditional Gates In The Pirot Area Villages (Relationship To The Architectonic Heritage), Facta Universitatis - Series: Architecture and Civil Engineering (ISSN 0354-4605; ISSN 2406-0860) Vol. 16, No 3, 2018, pp. 529-544, University of Nis, Nis,  https://doi.org/10.2298/FUACE181209027T, UDC 692.81(497.11) 728.6(497.11)(М24), http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng/article/view/4628


  Костић Александра, Кековић Александар, Станковић Даница, Турншек АЈ Бранко, Танић Милан.(2018); Adaptive Reuse Of Industrial Heritage-Case Of The Textile Factory “Kosta Stamenkovic” In Serbia, Архитектура Стрителство Образование, УДК 72.025.5, DOI: 10.18503/2309-7434-2018-1(11)-3-11, п.п.3-11. Architecture. Construction. Education, Annual scientific-technical and production journal, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»  (M51), http://ace-journal.ru/en/2018-111-3-11en/, https://www.researchgate.net/publication/325444641_Adaptive_reuse_of_industrial_heritage-case_of_the_textile_factory_Kosta_Stamenkovic_in_Serbia


  Станојевић Ана, Турншек АЈ Бранко, Станковић Даница.(2018); Terrain As An Influential Factor In Designing Of Contemporary Wineries Архитектура Стрителство Образование, УДК 725.4, DOI: 10.18503/2309-7434-2018-1(11)-18-27, п.п.18-27. Architecture. Construction. Education, Annual scientific-technical and production journal, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» (M51), http://ace-journal.ru/en/2018-111-18-27en/, https://www.researchgate.net/publication/325447809_Terrain_as_an_influential_factor_in_designing_of_contemporary_wineries


  Ljiljana Jevremović, Branko Turnšek, Ana Stanojević, Marina Jordanović, Milanka Vasić: (2020USE OF COLOR IN ARCHITECTURE – INDUSTRIAL ARCHITECTURE PERSPECTIVE, Facta Universitatis - Series: Architecture and Civil Engineering (ISSN 0354-4605; ISSN 2406-0860) Vol. 18, No 1, 2020, pp. 49-63, University of Nis, Nis,  https://doi.org/10.2298/FUACE191016004J, UDC 72:667-12, 725.4 (M51), http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng/article/view/4628


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Митковић П., Јовановић Г., Турншек АЈ Б.; Планирање и савре­ме­на урбанистичка пракса код нас као узрок деградације урбане средине, 1.међународни скуп: Урбана Екологија, Зборник радова, Ниш, 1992. године.


  Турншек АЈ Б.; Приказ једног система лаких развлачећих структура, The presentation of a System of Light-Weight stretching structures, 5от Симпозиј ДГКМ, Зборник радова, Македонија, 1993.год., стр. 393-398.


  Турншек АЈ Б., Костић Д.; Поступци за прорачун висећих структура у ре­фе­ре­нтном положају, The Ways of Calculating Hanging Structures in the Refe­r­e­n­tial Position, 5от Симпозиј ДГКМ, Зборник радова, Македонија, 1993.год., стр. к2/31-38.


  Јовановић Г., Митковић П., Турншек АЈ Б.; Неки поступци и ме­тоде заштите од буке у процесу пројектовања стамбених зграда, Some Operations and Noise Protection Methods in Housing Projecting Process, 14. Југословенска и 2. међународна конференција: Бука и вибрације у животној и радној средини, Зборник радова, 1996.год., Ниш.


  Турншек АЈ Б., Костић Д.; Прорачун висећих еластичних система, по ме­то­ди коначних померања у функцији параметара референтног положаја, Calculating Hanging Elastic Systems Using Final Movements Method in the Function of Referential Position Parameters, Симпозиј "ЕЛФИН 3", Зборник радова, Costanza, Румунија, 1995.год., стр.99-109.


  Турншек АЈ Б., Анђелковић Х.; Анализа претпоставки за дефини­сање једног типа модула лаких развлачећих структура, The presentation of a System of Light-Weight stretching structures, 6от Симпозиј ДГКМ, Зборник радова, 1995.год., Македонија.


  Турншек АЈ Б.; Пример упоредног прорачуна претходнонапрегнуте мреже облика хипара, двама поступцима Методе коначних померања, The presentation of a System of Light-Weight stretching structures, 6от Симпозиј ДГКМ, Зборник радова, 1995.год., Македонија.


  Турншек АЈ Б., Анђелковић М.; Неки аспекти становања на селу, Први Научни скуп са међународним учешћем на тему: Унапређење становања, Грађевински факултет, Зборник радова, 1995.год., Ниш.


  Станковић Д., Василевска Љ., Турншек АЈ Б.; Анализа карактеристика заједничких простора у вишеспратним стамбеним зградама са аспекта загађивања и нарушавања животне средине, Analysis of Characteristics of Common Room in Multistory Buildings from Aspect of Polution and Disturbance of the Environment, Међународни Научни скуп: Превентивни инжењеринг и животна средина, Зборник радова, Ниш, 1995.год., стр.б18-1/4.


  Турншек АЈ Б., Василевска Љ., Станковић Д.: Неки примери урбаног зонирања у градовима и њихов утицај на квалитет живота, Some Examples of Urban Areas in Towns and their Influences on a Quality of Living, Међународни Научни скуп: Превентивни инжењеринг и животна средина, Зборник радова, Ниш, Ниш, 1995.год., , стр.б15-1/4.


  Василевска Љ., Турншек АЈ Б., Станковић Д.: Однос просторних димензија неразвијености и квалитета живљења у одређеној средини, ”Relation between Track’s Dimensions of Undevelopment and Quality of Living in Determining Environment”, Међународни Научни скуп: Превентивни инжењеринг и животна средина, Зборник радова, Ниш, Ниш, 1995.год., стр.б13-1/4.


  Турншек АЈ Б., Костић Д.; Примена методе коначних еле­мената на прорачун геометријски нелинеарних структура -приказ програма “хипар”, The application of final elements method on the geometrical nonlinear structures calculation -presentation of ’hypar’ program, Међународни симпозијум ЕЛФИН 4, Зборник радова, Iashi, Румунија, 1997.год..


  Костић Д., Турншек АЈ Б.; Допринос решењу проблема дефинисања почетних параметара за прорачун геометријски нелинеарних структура по методи коначних елемената, A contribution to the solution of the problem of defining the initial parameters for calculating geometrically nonlinear structures by means of the final elements method, Међународни симпозијум ЕЛФИН 4, Зборник радова, Iashi, Румунија. 1997.год..


  Турншек АЈ Б., Станковић Д.: Архитектура у инду­стрији,: Arc­h­i­tecture in Industry: International Conference Architecture and Urba­nism at the Turn of the III Millennium, Зборник радова, Београд, 1996.год., књига 2-стр.339-344.


  Турншек АЈ Б., Анђелковић М.: Индустрија на селу као мо­гу­ћност запошљавања младих, Industry in the Village as a Possibility of Emplo­y­ment for young People, Трећи међународни научни скуп Власински сусрети ’97, Зборник радова,  1997.година, стр. 61-62 и стр.223-224, ук.стр. 307.


  Турншек АЈ Б., Васић, М. Water mills in the Municipality of Niš as an opportunity for enriching the tourist offers of ethnno programs, promotion and affirmation of the area, XII International Conference: Vlasina Encounters 2006 –Reviving and Development of Village Communities in Marginal Areas, Abstracts book (editor: Pavic, V.), Vol. 4, Власина, М34; 0.5п. ИСБН: 86-902797-4-1, Тип публикације: Зборник радова штампаних у изводу УДК: 316.334.55(497)(048), Издавач: Завод за проучавање села, Српско удружење за социологију села и пољопривреде и Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде, Београд, 2006.год. п .п. 49-50


  Турншек АЈ Б.; Public And Infrastructural Equipment In The Villages Of The Municipality Of Nis, XIII International Conference: Vlasina Encounters 2007 – Traditional and Contemporary in Work and Life in Village, Abstracts book (едитор: Попов, В.), Власина, ИСБН: 978-86-87067-00-4, Зборник радова штампаних у изводу, УДК: 314.93(497.11)(048), Издавач: Завод за проучавање села, Српско удружење за социологију села и пољопривреде и Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде, Београд, 2007.год., п.р. 80-82.


  Турншек АЈ Б.; The Village of Medosevac in the Context of Sustenable Development, XIV International Conference: Vlasina Encounters 2008 – The Village in Transition, Abstracts book (едитор: Попов, В.), Власина, ИСБН: 978-86-87067-02-8, Зборник радова штампаних у изводу УДК: 316.334.55(4-12)(082), Издавач: Завод за проучавање села, Српско удружење за социологију села и пољо­п­ри­вреде и Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде, Београд, 2008.год., п.р. 92-93.


  Турншек АЈ Б., Маринковић, Д.:  Прилог решавању проблема одлагања пластичног отпада на пр­о­сто­­ру који обухвата град Ниш, 5. Међународни научно-стручни скуп „Савремена теорија и пракса у градитељству“, Зборник радова (едитори: Аћић, М., Пуцар, Р.), Бања Лука, БИХ, ИССН: 978-99938-26-20-0, Зборника радова штампаних у целини,УДК: 69(082), 624(082), 71/72(082), Издавач: Министарство за просторно уређење, градитељство и екологију Владе РС, Архитектонско-грађе­вин­ски факултет Бања Лука, Привредна комора РС и Завод за изградњу а.д. Бања Лука, 2009.год., стр. 255-267.


  Јевремовић, Љ. Турншек АЈ Б.; Contribution to analysis the problem of the reintegration desolated industrial complexes in urban city structure, 11th National and 5th International scientific meeting INDIS 2009, Planning, Design, Construction and Renewal in The Civil Engineering, Proceedings, (editors: Folic, R., Radinjanin, V., Malesev, M.) Нови Сад, М33; 1п. ИСБН: 978-86-7892-221-3, Зборник радова штампаних у целини, УДК: 69.05(082), 624(082), Издавач: Department of Civil Engineering, Faculty of Technical Sciences Нови Сад, 2009.год., п.р.225-233.


  Турншек АЈ Б., Кековић, А.: Надградње, стање и последице на примеру града Ниша, 3. Интер­на­ци­о­ални научно-стручни скуп ГНП – Грађевинарство, наука и пракса, 15.-19. Фебруар, Жабљак, Црна Гора, Зборник радова, Књига 2, (едитор: Лучић, Д.), ИСБН: 978-86-82707-19-6, Зборник радова штампаних у целини, Издавач: Грађевински факултет у Подгорици, 2010.год., стр. 1231-1236


  Јевремовић Љ., Турншек АЈ Б.; Possibilities of Brownfield Sites as Land Resource for Sustainable Urban Development and Space Management, Conference Importance of Place - Conference Proceedings (CD ROM), CICOPBH, ИССН / ИСБН 2232-965X, Сарајево, 2011.год.


  Врећић С., Турншек АЈ Б.; Анализа архитектонског решења индустријских објеката-критеријум природно осветљење, 4. Интернационални научно-стручни скуп: Грађевинарство–наука и пракса”, ГНП 2010, Универзитет Црне Горе, Грађевински Факултет у Подгорици, Зборник одабраних и селектираних радова, ISBN 978-86-82707-21-9, COBISS.CG-ID 19893008, стр. 1597-1605, Жабљак, 2012.год.


  Јордановић М., Турншек АЈ Б., Васић М.: Evironmental innovation in architecture, 70th Anniversary UACEG, International Jubilee Scientific Conference UACEG 2012 : Science & Practice, Sofia, Bulgaria, 15th – 17th November 2012, Proceedings Volume 1, ISBN: 978-954-724-049-0, p.p. 195-201


  Турншек АЈ Б., Јевремовић Љ.: Possible Models of Improvements of Energy Efficiency in Kindergartens, 70th Anniversary UACEG, International Jubilee Scientific Conference UACEG 2012 : Science & Practice, Sofia, Bulgaria, 15th – 17th November 2012, Proceedings Volume 1, ISBN: 978-954-724-049-0, .п.п. 337-342


  Турншек АЈ Б., Јевремовић Љ.:Conversion in the Context of Responsible Management of Space, International Scientific Conference - iNDiS 2012 - Planning, Design, Construction and Renewal in the Civil Engineering, 28-30 November 2012, Novi Sad, Serbia, Proceedings (ed. V. Radonjanin, R. Folić, Đ. Lađinović) ISBN: 978-86-7892-453-8, п.п.920-927


  Васић М., Јордановић М., Јевремовић Љ., Турншек АЈ Б.; Repurposing Abandoned Factory – European Experiences and Our Potential, International Scientific Conference - iNDiS 2012 - Planning, Design, Construction and Renewal in the Civil Engineering, 28-30 November 2012, Novi Sad, Serbia, Proceedings (ed. V. Radonjanin, R. Folić, Đ. Lađinović) ISBN: 978-86-7892-453-8,  п.п. 928-936


  Vrećić S., Turnšek B., Roofs Of Modern Industrial Building In Context Of Aesthetics And Ecology, 6th International Scientific Conference “Architecture, Civil Engineering – Modernity”, Varna, Bulgaria, 30 May - 1 June, 2013., ISSN 1314-3816, Varna Free University ―“Chernorizets Hrabar“ Faculty of Architecture, Proceedings, p. 373-382


  Vrećić S., Turnšek B., Analysis Of Existing Capacities And Developmental Needs Of Indoor Sport Facilities In The Area Of The City Of Niš, The Second Scientific Conference Respag  „Regional Development, Spatial Planning And Strategic Governance”, , p.p. 1158-1169, Belgrade 22 - 25 May 2013,  Beograd. ISBN 978-86-80329-76-5


  Vrećić S., Turnšek B., Analysis Of Existing Capacities And Developmental Needs Of Indoor Sport Facilities In The Area Of The City Of Niš, The Second Scientific Conference Respag  Book of Abstracts „Regional Development, Spatial Planning And Strategic Governance”, , p.p. 136, Belgrade 22 - 25 May 2013,  Beograd. ISBN 978-86-80329-75-8


  Turnšek B., Vrećić S., Jevremović Lj., Analysis Of Potential Of Villages In The Area Of Nis Hilly Villages, The International Symposium “Problems And Perspectives Of Hilly-Mountain Areas – Ohrid”, 12-15. septembar 2013


  Turnšek B., Vrećić S., Jevremović Lj., Analysis Of Potential Of Villages In The Area Of Nis Hilly Villages, The International Symposium “Problems And Perspectives Of Hilly-Mountain Areas – Ohrid”, Respag  Book of Abstracts p.p. 11, 12-15. septembar 2013


  Vrećić S., Turnšek B., Jordanović M., Analysis And Improvement Proposal To Design And Equipment Of The Nis Waterfront, IX Međunarodni naučno stručni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu”, Banja Luka, 11. i 12. april 2013. ISBN 978-99955-630-8-0


  Jevremovic, Ljiljana; Turnsek, Branko, AJ.; Vasic, Milanka (2013): Improvement of the Built Environment on the Example of the Redesign Concepts of Kindergartens in Serbia Built Between 1970 and 1990, : 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage, 22nd-24th April 2013, Conference Importance of Place - Conference Proceedings (ISSN 2232-965X), Vol. 2 No. 1, 2013, p.p. 37-49,  CICOPBH, Sarajevo, B&HJevremović


  Ljiljana, Branko AJ Turnsek; (2014) A Role of Brownfields in Strategic Plann- Understanding Potential, International Academic Conference Browninfo At Banja Luka, Bosnia & Herzegovina, 6-7 November 2014, University of Banja Luka Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,Conference Proceedings (ISBN 978-99955-752-4-3), UDK: 711.168(082) , COBISS.RS-ID 4609048, eds. Đukic A.,Stankovic M., Milojevic B., Novakovic N., p.p. 55-63, Banja Luka, Bosnia & Herzegovina (M33),  https://www.academia.edu/9690490/A_Role_of_Brownfields_in_Strategic_Planning_Understanding_PotentialJevremovic


  Ljiljana, Turnsek AJ. Branko, Vasic Milanka, Jordanovic Marina (2015): Increasing Capacity Тo Redevelop Industrial Brownfields Through Urban Heritage Promotion, 13. International Scientific Conference - iNDiS 2015 - Planning, Design, Construction and Renewal in the Civil Engineering, 25-27 November 2015, Novi Sad, Serbia, Proceedings (ed. V. Radonjanin, Đ. Lađinović, R. Folić) ISBN: 978-86-7892-750-8, COBISS.SR-ID 301196551, pp.492-499. (M33); https://www.academia.edu/41412052/INCREASING_CAPACITY_TO_REDEVELOP_INDUSTRIAL_BROWNFIELDS_THROUGH_URBAN_HERITAGE_PROMOTIONJevremović


  Ljiljana, Turnšek AJ. Branko, Milojković Aleksandar, Vasić Milanka, Jordanović Marina (2016): Spontaneous Development And Resilience Places – A Case Study Of Electronic Industry Nis (Serbia),3rd International Academic Conference  - Places and Technologies 2016, Book of Proceedings (eds. Vaništa-Lazarević E., Vukmirović M., Krstić-Furundžić A., Đukić A.) Beograd. - ISBN: 978-86-7924-161-0; p.p. 613-619(M33); https://www.academia.edu/28227971/SPONTANEOUS_DEVELOPMENT_AND_RESILIENCE_PLACES_A_CASE_STUDY_OF_ELECTRONIC_INDUSTRY_NIS_SERBIA_https://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2018/11/Book_of_Proceedings_PT2016.pdf


  Stanojević Ana, Turnšek AJ Branko: (2016) Revitalization And Conversion As Tools Of Successful Regeneration And Protection Of Bunkers In Urban Context, 12th International Scientific And Professional Conference On Contemporary Theory And Practice In Construction, Book Of Proceedings, pp.437-445, ISBN 978-99976-663-3-8 , COBISS.RS-ID 6240024 , University of Banja Luka Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Banja Luka(M33);https://www.researchgate.net/publication/328733907_Revitalization_and_conversion_as_tools_of_successful_regeneration_and_protection_of_bunkers_in_urban_contextJevremović


  Ljiljana, Turnšek Branko, Milojković Aleksandar, Jordanović Marina, Vasić Milanka (2017): The Built Heritage Of Pre-WWII Industrial Architecture In Niš (Serbia). Current Position And Opportunities, 4th International Conference on Hazards and Modern Heritage, 20th-22th October 2017, Conference Importance of Place - Conference Proceedings (ISSN 2232-965X), Vol. 4 No. 1, 2017, p.p. 214-224,  CICOPBH, Sarajevo, B&H (M33);https://www.academia.edu/35666582/THE_BUILT_HERITAGE_OF_PRE-WWII_INDUSTRIAL_ARCHITECTURE_IN_NI%C5%A0_SERBIA_._CURRENT_POSITION_AND_OPPORTUNITIESBranko


  AJ Turnsek, Jevremovic Ljiljana, Stanojevic Ana (2018): Silo Conversion - Potentials, Flexibility And Constraints, 5rd International Academic Conference  - Places and Technologies 2018, Book of Proceedings (eds. Krstić-Furundžić A., Vukmirović M.,Vaništa-Lazarević E., Đukić A.) - ISBN: 978-86-7924-199-3; COBISS.SR-ID 262556428: p.p. 537-544. (M33);https://www.researchgate.net/publication/330486115_Silo_conversion_-_potentials_flexibility_and_constraints, https://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2018/11/Book_of_Proceedings_PT2018.pdf


  Branko AJ Turnsek, Kostic Aleksandra, Rancic Milun (2018): Conversion As Model Of Sustainable Solution For Devastated Indus­trial Complexes, 5rd International Academic Conference  - Places and Technologies 2018, Book of Proceedings (eds. Krstić-Furundžić A., Vukmirović M.,Vaništa-Lazarević E., Đukić A.) - ISBN: 978-86-7924-199-3; COBISS.SR-ID 262556428: p.p. 529-536. (M33); https://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2018/11/Book_of_Proceedings_PT2018.pdf


  Branko AJ Turnsek, Stanojevic Ana, Jevremovic Ljiljana (2018): The Impact Of Climate Changes On The Design Elements Of Contempo­rary Wineries - Case Studies, 5rd International Academic Conference  - Places and Technologies 2018, Book of Proceedings (eds. Krstić-Furundžić A., Vukmirović M.,Vaništa-Lazarević E., Đukić A.) - ISBN: 978-86-7924-199-3; COBISS.SR-ID 262556428: p.p. 617-625. (M33); https://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2018/11/Book_of_Proceedings_PT2018.pdf


  Branko AJ Turnsek, Jevremovic Ljiljana, Stanojevic Ana: (2018) Apartment Units Into Converted Silos defining Determining Factors For Successful Conversion Process, INDIS 2018, novembar 2018, 14th International Scientific Conference [iNDiS], with Subconference "Eco build", Novi Sad, pp.771-779, ISBN 978-86-6022-105-8, COBISS.SR-ID 326766855, UDK: 69.05(082), 624(082), 72:502.1(082) (M33); https://www.researchgate.net/publication/330486123_APARTMENT_UNITS_INTO_CONVERTED_SILOS-DEFINING_DETERMINING_FACTORS_FOR_SUCCESSFUL_CONVERSION_PROCESS


  Ljiljana Jevremovic, Branko Turnsek, Marina Jordanovic, Milanka Vasic, Ana Stanojevic, Isidora Djordjevic (2018):Testing Greening Potential With Green Rooftops Of Industrial Buildings, 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, ISBN 978-86-88601-36-8, COBISS.SR-ID 269975564, CIP 711.4(082),  pp.81-89.pp. 339str. (M33); https://www.academia.edu/41412382/TESTING_GREENING_POTENTIAL_WITH_GREEN_ROOFTOPS_OF_INDUSTRIAL_BUILDINGS


  Marina Jordanovic, Ljiljana Jevremovic, Milanka Vasic, Branko Turnsek, Ana Stanojevic, Isidora Djordjevic (2018):Potential Of The South Serbia In Renewable Energy Sources And Their Exploitation, 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis,  ISBN 978-86-88601-36-8, COBISS.SR-ID 269975564, CIP 711.4(082),  pp.97-105. pp.339str. (M33); https://www.academia.edu/41412403/POTENTIAL_OF_THE_SOUTH_SERBIA_IN_RENEWABLE_ENERGY_SOURCES_AND_THEIR_EXPLOITATION


  Stanojević, Ana; Jevremović, Ljiljana; Milošević, Mimica; Turnšek, Branko AJ; Milošević, Dušan (2019): Identifying Priority Indicators For Reuse Of Industrial Buildings Using Ahp Method - Case Study Of Electronic Industry In Nis, Serbia, 6th International Academic Conference On Places And TECHNOLOGIES 2019, ISBN: ISBN 978-963-429-401-6, str.555-563,www.placesandtechnologies.eu, (M33); https://www.researchgate.net/publication/333093165_IDENTIFYING_PRIORITY_INDICATORS_FOR_REUSE_OF_INDUSTRIAL_BUILDINGS_USING_AHP_METHOD_-CASE_STUDY_OF_ELECTRONIC_INDUSTRY_IN_NIS_SERBIA , https://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2019/06/PT_2019_CONFERENCE_PROCEEDINGS_06_14.pdf


  Ljiljana Jevremovic, Ana Stanojevic, Branko Turnsek, Marina Jordanović, Milanka Vasić, Isidora Đorđević (2019): Testing the sustainability and validity of installing photovoltaic panels on the rooftops of industrial buildings, Proceedings 5th International Symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection „PhIDAC 2019“, Nis, Serbia, 24-25.  oktobar 2019. godine, ISBN: 978-86-88601-43-6, pp. 93-100 (M33); https://www.academia.edu/41412463/TESTING_THE_SUSTAINABILITY_AND_VALIDITY_OF_INSTALLING_PHOTO-VOLTAIC_PANELS_ON_THE_ROOFTOPS_OF_INDUSTRIAL_BUILDINGS


  Ana Stanojević, Ljiljana Jevremović, Branko AJ Turnšek, Danica Stanković, Marina Jordanović, Milanka Vasić, Isidora Đorđević (2019): The quality of outdoor urban spaces - Case study of the kindergartens in the city of Nis, Proceedings 5th International Symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection „PhIDAC 2019“, Nis, Serbia, 24-25.  oktobar 2019. godine, ISBN: 978-86-88601-43-6, pp. 109-116 (M33); https://www.academia.edu/41412475/THE_QUALITY_OF_OUTDOOR_URBAN_SPACES_-CASE_STUDY_OF_THE_KINDERGARTENS_IN_THE_CITY_OF_NIS


  Ljiljana Jevremovic, Branko Turnsek, Aleksandar Milojkovic, Ana Stanojevic, Marina Jordanovic, Milanka Vasic, Isidora Djordjevic (2019): Nurturing industrial heritage in area of the city of Niš (Serbia) - its identification and valorisation as initial steps for cultural urban (re)development, 3rd International Scientific Conference „Preservation of Cultural Heritage“ BASA 2019, Sofia, Bulgaria, 21-23 November 2019 ISBN: 978-954-8931-54-0, pp.158-169 (М33)https://basa-architecture.eu/_2019files/159_PDFsam_osnovna_tqlo_2019.pdf


  Ana Stanojević, Mimica Milošević, Dušan Milošević, Branko Aj Turnšek, Ljiljana Jevremović (2020); Developing Multi-Criteria Model For The Protection Of Cultural Built Heritage In Serbia From The Aspect Of Energy Recovery Of The Buildings,  Proceedings Conference: 50th International HVAC&R Congress and Exhibition,  , 2020, pp. 397-408, (M33) DOI:10.24094/kghk.019.50.1.397


  Ljiljana Jevremovic, Branko AJ Turnsek, Aleksandar Milojkovic, Ana Stanojevic, Marina Jordanovic ; (2020):  Communicating Built Heritage - Semiotics Of Industrial Heritage In The Context Of Urban Transformation, 3rd International Conference on Urban Planning - ICUP2020, Serbia, Niš, November 13, 2020, pp. 91-99, University of Nis , ISSN 2738-0548, University of Nis, (M33) http://upcluster.org/conference/icup-2020/


  Ana Stanojevic, Branko AJ Turnsek, Ljiljana Jevremovic, Marina Jordanovic, Isidora Djordjevic; (2020):  The Potentials Of Wine Regions For The Formation Of Cultural Landscapes: European Experiences, 3rd International Conference on Urban Planning - ICUP2020, Serbia, Niš, November 13, 2020, pp. 113-121, University of Nis, ISSN 2738-0548, University of Nis, (M33)  http://upcluster.org/conference/icup-2020/


   


  Branko AJ Turnsek ; (2020): Ruralna arhitektura |/ Rural Architecture , The 22ND  Salon Of Architecture Novi Sad, Publications , p.p.82., the Association of Novi Sad Architects, Novi Sad october 2020, ISBN 978-86-81662-01-4 , (M105) https://salonarhitekturenovisad.rs/

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Јовановић Г., Турншек АЈ Б., Здравковић С.; Утицајни фактори на дефинисање форме, места и организације стана у контексту склопа типског спрата, Научни скуп: Унапређење становања '94, Зборник радова, Београд, 1994.год., стр.387-393.


  Митковић П., Василевска Љ., Турншек АЈ Б.; Неки принципи ре­ша­вања стационарног саобраћаја у стамбеним зонама, Научни скуп: Унапређење стано­ва­ња '94, Зборник радова, Београд, 1994.год., стр.501-507.


  Василевска Љ., Турншек АЈ Б., Митковић П.; Могућности утицаја на грађење енергетско и еколошко рационалних стамбених групација са урба­ни­стичког становишта, Научни скуп: Унапређење становања '94, Зборник радова, Београд, 1994.год., стр.509-516.


  Здравковић С., Турншек АЈ Б., Јовановић Г.; Актуелни проблеми при адаптацији и реконструкцији стамбених зграда у сеизмичким подручјима, Научни скуп: Унапређење становања '94, Зборник радова, Београд, 1994.год., стр.324-332.


  Турншек АЈ Б.; Отворене површине на фасади у вишеспратним стам­бе­ним зградама - садашње и пројекција будућег стања, Научни скуп: Становање 2, Зборник радова, Грађевински факултет, Ниш, 1997.год., стр.129-135.


  Дамњановић М., Турншек АЈ Б.; Спрегнути решеткасти но­сачи висине спрата у стамбеној изградњи, Научни скуп: Становање 2, Зборник радова, Грађевински факултет, Ниш, 1994.год., стр.269-279.


  Кековић А., Турншек АЈ Б.: Однос куће и кућишта -Везе куће са окућницом, Научно стручно саветовање Село у новим развојним условима, Матарушка Бања, октобар 2002, Програмска тема: Архитектура села између традиције и савремености, Зборник радова, Матарушка бања, 2002.год., стр. 320-325.


  Турншек АЈ Б., Кековић А.: Село на путу у Европу -Имати а не умети исто је што и немати, Научно стручно саветовање Село у новим развојним усло­ви­ма, Матарушка Бања, октобар 2002, Програмска тема: Развој села у новим дру­ш­твено економским условима, Зборник радова, Матарушка бања, 2002.год., стр.57-63.


  Турншек АЈ Б., Анђелковић М.: Могући правци развоја привреде села Нишког региона, Научно стручно саветовање Село у новим развојним усло­ви­ма, Матарушка Бања, октобар 2002, Програмска тема: Село и остали развојни аспекти, Зборник радова, Матарушка Бања, 2002.год., стр.441-449.


  Турншек АЈ Б.: Одрживи развој села на админи­стративном подручју града Ниша, (приказ стања, потенцијала и могућности привреде), Sustainable Village Deve­lo­p­ment On The Territory Of The City Of Nis, (Present State, Potentials And Perspe­c­tives Of The Economy), Научно стручно саветовање Село у новим развојним условима (транзиција), Бач, октобар 2003, програмска тема: Развој села у новим друштвено економским условима, Зборник радова, Бач, 2003год., стр. 330-345.


  Анђелковић М., Анђелковић Х., Турншек АЈ Б.; Идејно решење, реконструкције, доградње и наткривања источне трибине стадиона “Чаир” у Нишу”, Научно стручно саветовање: Од науке до праксе, Зборник радова-Наука и пракса, Грађевинско-Архитектонски факултет, Ниш, 2005.год., стр. 330-345.


   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 09 decembar 2021 18:34