Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 06.03.2014.

Snežana Pavlović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.07.1953
 • Mesto rođenja: Ниш
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Медицински факултет Ниш
 • Odsek / Grupa / Smer: Медицина
 • Godina diplomiranja: 1978.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  1. Stefanović N, Antić S, Pavlović S. Anatomija donjeg ekstremiteta. Autorsko izdanje. Niš, 2002.


  2. Pavlović S, Stefanović N, Vučetić R, Antić S, Čukuranović R, Arsić S: Anatomija centralnog nervnog sistema i čula. Urednik Snežana Pavlović. Autorsko izdanje, Niš, 2004.


  3. Stefanović N, Pavlović S, Vasović Lj, Antić S, Čukuranović R, Arsić S. Anatomija čoveka – glava i vrat, za studente medicine i stomatologije. SVEN, Niš, 2006.


  4. Stefanović N, Vasović LJ, Antić S, Čukuranović R, Pavlović S, Arsić S: Anatomija čoveka za studente farmacije. Autorsko izdanje, Niš, 2004.


  5. Čukuranović R, Pavlović S, Stefanović N, Antić S, Vasović Lj, Arsić S. Anatomija čoveka – za student strukovnih studija. Autorsko izdanje. SVEN, Niš, 2008.


  6. Antić S, Čukuranović R, Stefanović N, Pavlović S, Vasović Lj, Arsić S. Anatomija čoveka – za student stomatologije – ruka, grudni koš, trbuh, karlica, noga..Autorsko izdanje. Niš, 2009.


  7. Pavlovic S, Živković V, Stojanović V, Pavlovic M, Kundalić B. Praktikum iz anatomije za studente farmacije. Autorsko izdanje. Niš, 2012.


  8. Čukuranović R, Jovanović I, Vasović Lj, Antić S, Pavlović S, Arsić S, Vlajković S, Daković-Bjelaković M, Ugrenović S. Vodič kroz praktični ispit iz anatomije. Urednik Rade Čukuranović. Autorsko izdanje. Niš, 2012. god.


  9. Pavlović S. Motorni system; Građa velikog mozga U: Neuronauke (Urednik M. Nešić),  Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš, 2013. str. 113-119; 133-144.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Vasović Lj, Milenković Z, Pavlović S. Comparative morphological variations and abnormalities of circles of Willis: a minireview including two personal cases. Neurosurg. rev. 25: 2002;247-251 (M22)

  2. Snežana Pavlović, Dejan Zdravković, Natalija Stefanović, Miljana Pavlović, Mirjana Bakić, Vladimir Živković. Anatomohistološke karakteristike Mekelovog divertikuluma fetusa. Vojnosanitetski pregled. 2008;65(8):606-611 (M23)

  3. Vladimir Živković, Natalija Stefanović, Tatjana Đurović – Filipović, Snežana Pavlović, Vesna Stojanović, Mirjana Bakić, Braca Kundalić, Miljana Pavlović. Oblici akumulacije lipofuscina u ganglijskim ćelijama gornjeg vratnog ganglion kod čoveka. Vojnosanitetski pregled. 2008;65(10):738-743 (M23)

  4. Snezana Pavlovic, Natalija Stefanovic, Slobodan Malobabic, Zorica Babic, Aleksandar Kostić and Miljana Pavlovic. Longitudinal striae of the human fornix: shape, relations and variations. Surg Radiol Anat 2009;31:501-506 (M23

  5. A. Kostic, D. Mihailovic, S. Veselinovic, D. Tasic, I. Stefanovic, V. Novak, N. Stojanovic, D. Veselinovic, S. Pavlovic. Tumor size and karyometric variables in brain astrocytoma. Journal of BUON 2009;14: 473-477 (M23)

  6. Snežana Pavlović, Dejan Janjić, Sunčica Mihajlović, Natalija Stefanović, Miljana Pavlović, Goran Stanojević, Vesna Stojanović. Citohemijske i imunocitohemijske karakteristike Mekelovog divertikuluma sa heterotopičnim pankreasnim tkivom. Vojnosanitetski pregled 2010. 67;12:1021-1024.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Ugrenović S, Jovanović I, Krstić V, Stojanović V, Vasović Lj, Antić S, Pavlović S. Odnos n. ishiadikusa sa piriformnim mišićem i nivo njegove završne račve - anatomska studija. Vojnosanitetski pregled. 2005;(1)62:45-49 (M51)

  2. Stojanović V, Jovanović I, Ugrenović S, Pavlović S. Quantification of sclerotic renal glomeruli during the aging process in humans. Med Pregl. 2010;63(11-12):775-8

  3. Pavlović N.M, Strahinjić S, Vukušić Z, Ivković T, Pavlović S, Antić S, Stefanović V. 1979. Renal osteodistrophy in endemic (Balcan) nephropathy patients on maintenance haemodialysis. Comparative study with other nephropathies. Proceedings of the 4-th symposium on endemic (Balcan) nephropathy. Nish. 169-175 (M44)

  4. Kutlešić Č, Pavlović S. 1985. G i D ćelije sluzokože želuca pacova tretiranih hidrokortizonom. XII intersekcijski sastanak patologa Jugoslavije, Niš. Zbornik radova 25 godina Medicinskog fakulteta Niš, 1986. 175-176 (M63)

  5. Vasović Lj, Filipović V, Pavlović S, Govedarović N. 1985. Varijacije početka kičmene arterije i njihov praktični značaj. Folia anatomica Yugoslavica, 15/1:99-107 (M52)

  6. Stefanović N, Vasović Lj, Filipović V, Đorđević Z, Pavlović S. 1985. Arterijska vaskularizacija gornjeg vratnog gangliona. Folia anatomica Yugoslavica 151:119-127 (M52)

  7. Vasović Lj, Filipović V, Radenković M, Stefanović N, Pavlović S, Čukuranović R. 1986. Gornja štitna arterija kao grana leve zajedničke karotidne arterije. Acta Medica Medianae, 5:103-106 (M52)

  8. Vasović Lj, Filipović N, Pavlović S, Vučetić R. 1986. Prilog proučavanju Arteria subclavia dextra lusoria-e. Acta Medica Medianae, 7-8:5-9 (M52)

  9. Čukuranović R, Filipović V, Stefanović N, Radenković M, Vasović Lj, Pavlović S. 1986. Visoki početak arterije radialis. Prikaz slučaja. Acta Medica Medianae, 4:123-128 (M52)

  10. Pavlović N.M, Strahinjić S, Savić V, Mitić M, Pavlović S. 1986. Poremećaji metabolizma lipida u pacijenata sa nefrotskim sindromom. Primarne i sekundarne glomerulopatije. Zbornik radova majskog nefrološkog seminara, Niš, 25-33 (M44)

  11. Pavlović S, Vasović Lj, Stefanović N, Antić S, Bakić V. 1987. Prilog proučavanju varijacija bubrežne arterije. Acta Medica Medianae, 5:55-59 (M52)

  12. Vučetić R, Stefanović N, Bakić V, Vasović Lj, Antić S, Pavlović S, Slavković A. 1987. Meningo-hipofizarno stablo intrakavernoznog dela unutrašnje karotidne arterije. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 7:76-85 (M52)

  13. Vasović Lj, Đorđević Z, Stefanović N, Pavlović S, Bakić v, Antić S. 1990. Retke anomalije moždanih arterija - perzistencija arterije trigemini. Acta medicae medianae, 1:91-96 (M52)

  14. Antić S, Vasović Lj, Pavlović S, Stefanović N. 1991. Arteria commitans nervi mediani (poreklo, put, odnosi).  Acta Medica Medianae, 6:37-45 (M52)

  15. Vučetić R, Antić S, Pavlović S, Arsić S, Vučetić D, Vasović Lj, Jovanović P, Čukuranović R. 1995. Eksperimentalno izazvana aneurizmatska proširenja na bazi mozga kod albino pacova by-pass karotidnih arterija. Acta Medica Medianae, 4:5-11 (M52)

  16. Antić S, Stefanović N, Rančić G, Pavlović S, Čukuranović R. 1995. Morfometrijska analiza intime zida karotidnih arterija u procesu starenja kod čoveka. Acta Medica Medianae, 3:5-11 (M52)

  17. Pavlović S, Antić S, Stefanović N. 1999. The human pineal gland: histochemical and stereological examination of some structures.  Folia anatomica, Beograd, 27, Suppl. I(1999) pp. 18-19 (M52)

  18. Stefanović N, Rančić D, Čukuranović R, Pavlović S, Antić S. 1999. The stereological analysis of the nasal septum in experimental septoplasty.  Folia anatomica, Beograd, 27, Suppl. I(1999) pp. 52-54 (M52)

  19. Čukuranović R, Miljković P, Stefanović N, Pavlović S, Daković-Bjelaković M, Vlajković S, Veljković V. 2000. Dužina bubrega dece tokom prvih sedam godina života merena ultrazvukom. Acta Medica Medianae, (2000)2:23-34 (M52)

  20. Čukuranović R, Miljković P, Stefanović N, Stojanović M, Veljković S, Golubović E, Pavlović S, Daković-Bjelaković M, Vlajković S. 2001. Dimenzije renalnog parenhima u zdrave dece određivane ultrazvukom. Acta medica medianae 5:2001;5-14 (M52)

  21. Ugrenović S, Pavlović S, Vasović Lj, Bakić V, Jovanović I. The sural nerve: Types of derivation, course and relationship of its components. Folia anatomica 29;I,2001. pp.35-42. (M52)

  22. Pavlović S, Stefanović N, Čukuranović R, Antić S, Vasović Lj. Longitudinal striae of human fornix. Journal of morphology (Turski) Vol 10;1-2:2002. pp.1-5 (M24)

  23. Stefanović N, Čukuranović R, Savić V, Antić S, Pavlović S, Jovanović I, Stojanović V, Ugrenović S. Neke mogućnosti primene morfometrijskih I stereoloških metoda pri analizi bubrežnih biopsija. U: Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. Gudović R, Srdić B, eds. Zbornik radova sekcije za kliničku i primenjenu anatomiju. Ortomedics, Novi Sad. 2003;164-168 (M44)

  24. Lj. Vasović, S. Vlajković, S. Pavlović, V Stojanović. Parakondilarni kanal na bazi humane lobanje. Acta medica medianae. 2003:2;27-29 (M52)

  25. R. Čukuranović, Lj. Vasović, S. Pavlović, S. Vlajković, M. Daković-Bjelaković, I. Jovanović, V. Stojanović, S. Ugrenović, D. Zdravković. Four decades of endemic nephropathy in Mezgarja. Acta Medica Medianae 3:2003;27-29 (M52)

  26. S. Pavlović, N. Stefanović, R. Čukuranović, S. Antić, V. Stojanović. Size and number of neurons in the aging indusium griseum. Facta Universitati - series medicine and biology. 10:3;2003. pp.116-119. (M52)

  27. Stojanović V, Jovanović I, Čukuranović R, Pavlović S, Ugrenović S, Vlajković S. Morfometrijske karakteristike bubrežnih sinusa i parenhima u toku procesa starenja kod čoveka. Acta Medica Medianae 1:2004;5-10 (M52)

  28. Čukuranović R, Marinković D, Pavlović S, Vasović Lj, Vlajković S, Daković-Bjelaković M, Stojanović V, Jovanović I, Ugrenović S, Zdravković D. Populaciono-genetički aspekti balkanske endemske nefropatije u slivu Južne Morave. Acta Medica Medianae 43:1;2004 pp11-18 (M52)

  29. Aleksandar Kostić, Radisav Mitić, Dragan Stojanov, Miljan Krstić, Snežana Pavlović, Stefan Lukić. An unusual presentation of a chronic subdural hematoma in a patient with an arachnoid cyst. Acta fac med naiss 2009;26(2):101-104 (M52)

  30. Vesna Stojanović, Rade Čukuranović, Ivan Jovanović, Ljiljana Vasović, Slobodan Vlajković, Slađana Ugrenović, Snežana Pavlović, Logkou Dimitra. The quantification of glomerular endothelial and mesangial cells during the human aging. Acta Fac. Med. Naiss 2004;(2):73-77 (M52)

  31. Svetlana Antić, Ivan Jovanović, Natalija Stefanović, Snežana Pavlović, Gorana Rančić, Slađana Ugrenović. Morphology and histochemical characteristics human pineal gland acervuli during the aging. Facta Universitatis - series medicine and biology. 2004;(2)11:63-67. (M52)

  32. Vesna Stojanović, Natalija Stefanović, Ivan Jovanović, Slađana Ugrenović, Rade Čukuranović, Snežana Pavlović, Dejan Zdravković. Kvantifikacija zapremine glomerula u toku procesa starenja kod čoveka. Acta Medica Medianae 2004;(4):5-7 (M52)

  33. Aleksandra Vuksanović-Božarić, Natalija Stefanović, Snežana Pavlović, Ratomir Đurašković, Jovan Ranđelović Analysis of deep femoral artery origin variances on fetal material. Facta universitatis- series medicine and biology, 2007;14(3):112-116. (M52)

  34. Aleksandar Kostić, Radisav Mitić, Dragan Stojanov, Miljan Krstić, Snežana Pavlović, Stefan Lukić. An unusual presentation of a chronic subdural hematoma in a patient with an arachnoid cyst. Acta fac med naiss 2009;26(2):101-104

  35. Snezana Pavlovic, Natalija Stefanovic, Slobodan Malobabic, Zorica Babic, Aleksandar Kostić and Miljana Pavlovic. Longitudinal striae of the human fornix: shape, relations and variations. Surg Radiol Anat 2009;31:501-506

  36. .Natalija Stefanović, Ivana Mladenović Ćirić, Snežana Pavlović, Braca Kundalić, Saša Bubanj, Emilija Petković, Miloš Puletić, Vlada Antić. Procena nekih anatomskih i antropometrijskih karakteristika grudnog koša analizom digitalne slike prednjeg aspekta trupa kod vrhunskih atletičara. Acta facultatis medicae naissensis. 2012;29(1):43-51

  37. Miljana Pavlović, Ivan Jovanović, Snežana Pavlović, Vesna Stojanović, Vladimir Živković, Mirjana Bakić, Braca Kundalić, Vladimir Antić. Morphometric Study of Conective Tissue in the Human Pituitary during Aging Process.Acta Facultatis Medicae Naissensis2013;30:79-84

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Pavlović S, Katić V, Stefanović N. 1991. Structure of parathyroid glands in chronic renal failure patients. Proceedings of the IX-th european congress of anatomy. Krakow

  2. Antić S, Stefanović N, Rančić G, Čukuranović R, Pavlović S. 1994. Human arteria carotis age changes: stereological observation on tunica media thicknes variability. I Congress of Anatom Society, Temisoara. A

  3. Antić S, Rančić G, Avramović V, Mojsilović M, Čukuranović R, Pavlović S, Stefanović N, Bakić V. 1995. Topografical distribution and hystochemical caracteristics of human pineal acervuli. X-th European Anatomical Congress, Firenze. Acta Anatomica, 152:4,95 p.252

  4. Pavlović S, Katić V, Antić S, Stefanović N. 1996. Morphometrical analysis of human parathyroid glands. The first international symposium of experimental morphology, Sofia. Annals of Anatomy 179: p 191

  5. Antić S, Stefanović N, Rančić G, Pavlović S, Čukuranović R. 1996. Morphometric analysis of human pineal gland acervuli in aging. The first international symposium of experimental morphology, Sofia. Annals of Anatomy 179: p 178

  6. Vlajković S, Vasović Lj, Pavlović S. 1996. Morphometrical aspects of the bony jugular foramen. The first international symposium of experimental morphology, Sofia. Annals of Anatomy 179: p 199

  7. Vasović Lj, Milenković Z, Pavlović S. 1998. Comparative morphological variations and abnormalities of the fetal and adult Willis circles: a hypothesis. The eleventh european anatomical congress, Temisoara. Abstract book, p 236

  8. Stefanović N, Rančić D, Marjanović S, Pavlović S. 1998. Stereological analysis of the nasal septum in experimental septoplasty. The eleventh european anatomical congress, Temisoara. Abstract book, p 220

  9. Pavlović S., Antić S, Stefanović N. 1998. The human pineal gland: stereological examination of certain structures. The eleventh european anatomical congress, Temisoara, Romania. Abstract book, p 185

  10. Pavlović S, Stefanović N, Malobabić S, Antić S, Čukuranović R, Vulić D. 2000. Longitudinal striae of human indusium griseum. The IV-th National Congress of the Romanian Society of Anatomists, and the I-st Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Bleack Sea Region Countries, Abstracts Book. Oradea, Romania, p. 186

  11. Stefanović N, Čukuranović R, Savić V, Stefanović V, Antić S, Pavlović S. 2000. Stereological Analysis of renal cortical interstitium and its capilaries network in balcan endemic nephropathy. The IV-th National Congress of the Romanian Society of Anatomists, and the I-st Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Bleack Sea Region Countries, Abstracts Book. Oradea, Romania, p. 216

  12. Čukuranović R, Miljković P, Stefanović N, Pavlović S, Antić S, Daković-Bjelaković M, Vlajković S, Stojanović V. 2000. Anatomical characteristics of children's kidneys examined by ultrasound. The IV-th National Congress of the Romanian Society of Anatomists, and the I-st Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Bleack Sea Region Countries, Abstracts Book. Oradea, Romania, p.62

  13. Antić S, Rančić G, Stefanović S, Pavlović S, Bjelaković M, Jovanović I. Histochemical characteristics of the human pineal gland’s acervuli. Scripta Scientifica Medica. Vol 34,2002. Suppl.1 p.40

  14. Čukuranović R, Stojanović V, Stefanović N, Pavlović S. Investigation of absolute and relative renal length in adults. Scripta Scientifica Medica. Vol 34,2002. Suppl.1 p.49

  15. Jovanović I, Antić S, Pavlović S, Stefanović N, Čukuranović R, Stojanović V, Ugrenović S. Morphology and sterological analysis of a shape of a human pineal gland acervuli. Scripta Scientifica Medica. Vol 34,2002. Suppl.1 p.62

  16. Pavlović S, Stefanović N, Čukuranović R, Antić S, Jovanović I. Some anatomical changes in human indusium griseum associated with non-pathological aging. Scripta Scientifica Medica. Vol 34,2002. Suppl.1 p.87.

  17. Pavlović S, Stefanović N, Pavlović M, Janjić D. Cytochemical and immunocytochemical characteristics of Meckel’s diverticulum with heterotopic rests of pancreatic tissue. A case raport. III. BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi", 2009. Sarajevo. Folia Medica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis, str 61.

  18. Živković V, Pavlović S, Stefanović N, Bakić M, Stojanović V. The accumulation of lipofuscin in pyramidal cells of isocortex and allocortex. . III. BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi", 2009. Sarajevo. Folia Medica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis, str 68.

  19. Pavlović M, Pavlović S, Antić S, Živković V, Kundalić B. Incidence, position and size of massa intermedia in man. . III. BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi", 2009. Sarajevo. Folia Medica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis, str 60.cta Anatomica Temisoara 1(1):p. 33.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Stefanović N, Đorđević Z, Marjanović S, Bakić V, Pavlović S. 1994. Karakteristične promene na ganglijskim ćelijama gornjeg vratnog gangliona kod starenja čoveka. XXIII Kongres društva anatoma Jugoslavije, Beograd. Folia anatomica 21/22 (Supl. 1):p 41

  2. Bakić V, Stefanović N, Vasović Lj, Antić S, Čukuranović R, Pavlović S. 1994. Lateral position of external carotid artery. XXIII Kongres anatoma Jugoslavije, Beograd. Folia Anatomica 21/22 (Suppl. 1) p 5

  3. Pavlović S, Vasović Lj, Stefanović N, Čukuranović R. 1994. Pozicija i dispozicija arterija luka aorte. XXIII Kongres anatoma Jugoslavije, Beograd. Folia Anatomica 21/22 (Suppl. 1) p 33

  4. Vučetić R, Filipović V, Marjanović S, Antić S, Čukuranović R, Pavlović S, Vučetič R, Golubović M. 1994. Arterijski krvni sudovi fetalnog srca. XXIII Kongres anatoma Jugoslavije, Beograd. Folia Anatomica 21/22 (Suppl. 1)

  5. Antić S, Rančić G, Stefanović N, Čukuranović R, Pavlović S. 1996. Starosne promene debljine zida humanih karotidnih arterija. XXIVKongres DAJ, Novi Sad. Folia Anatomica 24 (Suppl. 2)

  6. Bjelaković M, Pavlović S, Vasović Lj. 1996. Arteria brachialis superficialis – case report. XXIV Kongres DAJ, Novi Sad. Folia Anatomica 24 (Suppl. 2)

  7. Pavlović S, Katić V, Stefanović N, Antić S. 1996. Morfometrijske karakteristike pankreasnog tkiva bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom. XXIVKongres DAJ, Novi Sad. Folia Anatomica 24 (Suppl. 2)

  8. Antić S, Stefanović N, Rančić G, Pavlović S. 1998.  Starosne promene humanih karotidnih arterija. XXV Kongres DAJ, Niš. Folia anatomica, zbornik sažetaka XXV Kongresa DAJ.

  9. Pavlović S. 1998. Morphological chsrscteristics of human indusium griseum. XXV Kongres DAJ, Niš. Folia anatomica, zbornik sažetaka XXV Kongresa DAJ.

  10. Vasović Lj. Pavlović S, Vlajković S. 1998. Variable Macklin’s bony canal. XXV Kongres DAJ, Niš. Folia anatomica, zbornik sažetaka XXV Kongresa DAJ.

  11. Pavlović S, Antić S, Stefanović N. 1999. The human pineal gland: histochemical and stereological examination of some structures. Saopšten na IV jugoslovenskom simpozijumu za stereologiju "Memorijal Profesor dr Milan Kecman". Objavljen u: Folia anatomica, Beograd, 27, Suppl. I(1999) pp. 18-19

  12. Stefanović N, Rančić D, Čukuranović R, Pavlović S, Antić S. 1999. The stereological analysis of the nasal septum in experimental septoplasty. Saopšten na IV jugoslovenskom simpozijumu za stereologiju "Memorijal Profesor dr Milan Kecman". Objavljen u: Folia anatomica, Beograd, 27, Suppl. I(1999) pp. 52-54

  13. Pavlović S, Stefanović N, Malobabić S, Antić S, Čukuranović R, Ugrenović S. 2001. Human allocortex in the aging process. Saopšten na XXVI kongresu DAJ, Herceg Novi. Folia anatomica Vol 29, Suppl.1 str.53

  14. Stefanović N, Pavlović S, Antić S, Bakić V, Čukuranović R, Jovanović I. 2001. Dissector as a method of choice while determining the numerical density of the ganglion cells of the superior cervical ganglion in human beings. Saopšten na XXVI kongresu DAJ, Herceg Novi. Folia anatomica Vol 29, Suppl.1 str.59

  15. Ugrenović S, Pavlović S, Bakić V, Jovanović I, Stojanović V, Zdravković D. 2001. The sural nerve: Types of derivation, course and relationship of it’s components. Saopšten na XXVI kongresu DAJ, Herceg Novi. Folia anatomica Vol 29, Suppl.1 str.62

  16. Antić S, Mihailović D, Čukuranović R, Bakić V, Pavlović S, Rančić G, Stojanović V. 2001. Estimation of the changes in size of the corpuscular part of a nephron during the aging period of human beings. Saopšten na XXVI kongresu DAJ, Herceg Novi. Folia anatomica Vol 29, Suppl.1 str.81

  17. Čukuranović R, Miljković P, Stefanović N, Stojanović M, Pavlović S, Daković-Bjelaković M, Vlajković S, Stojanović V, Jovanović I, Ugrenović S. 2001. Anatomical standards for normal kidney parameters in children estimated by ultrasonography. Saopšten na XXVI kongresu DAJ, Herceg Novi. Folia anatomica Vol 29, Suppl.1 str.83

  18. Antić S, Stefanović N, Vasović Lj, Pavlović S, Bakić V, Žikić O. 1988. Arterijska vaskularizacija srednjeg vratnog gangliona. XXI kongres anatoma Jugoslavije, Tuzla.

  19. Stefanović N, Bakić V, Pavlović S, Antić S. 1990. Određivanje apsolutnog broja ganglijskih ćelija gornjeg vratnog gangliona kod fetusa i neonatusa čoveka. XXII kongres anatoma Jugoslavije, Opatija. Zbornik apstrakata, str. 64

  20. Pavlović S, Avramović V, Stefanović N, Antić S. 1990. Morfometrijske karakteristike bubrežnih korpuskula pacova. XXII kongres anatoma Jugoslavije, Opatija. Zbornik apstrakata, str. 71

  21. Vasović Lj, Đorđević Z, Stefanović N, Pavlović S, Bakić V, Antić S. 1990. Arteria mediana corporis callosi treći A2 segment. XXII kongres anatoma Jugoslavije, Opatija. Zbornik apstrakata str. 82

  22. Pavlović S, Vasović Lj. 1995. Arteria pericallosa azygous. II Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke, Sveti Stefan. Zbornik sažetaka II Kongresa jugoslovenskog društva za neuronauke, jun1995, str 29

  23. Pavlović S, Antić S, Stefanović N. 1998. Stereološka analiza acervulusa humanih pinealnih žlezda. IV simpozijum iz stereologije “Memorijal prof. dr Milana Kecmana”, Novi Sad. Zbornik sažetaka, str. 4

  24. Stefanović N, Rančić G, Čukuranović R, Pavlović S, Antić S. 1998. Numerička gustina jedara hondrocita hrskavice nosne pregrade kod eksperimentalne hondroplastike. IV simpozijum iz stereologije “Memorijal prof. dr Milana Kecmana”, Novi Sad. Zbornik sažetaka, str. 10

  25. Pavlović S, Stefanović N, Đorđević Z, Malobabić S, Antić S, Vulić D. 1999. Numerička gustina piramidnih ćelija induzium grizeuma čoveka. V simpozijum iz stereologije "Memorijal prof. Dr Milana Kecmana" Novi Sad. Zbornik sažetaka, str.7

  26. Pavlović S, Stefanović N, Antić S, Daković-Bjelaković M, Vulić D. 2000. Veličina i numerička gustina piramidalnih ćelija induzium grizeuma čoveka. Saopšten na VI jugoslovenskom simpozijumu iz stereologije "Memorijal prof. Dr Milana Kecmana" Novi Sad. Zbornik sažetaka, str.2

  27. Daković-Bjelaković M, Stefanović N, Antić S, Pavlović S, Čukuranović R, Vlajković S. 2000. Učešće epitela tubularne porcije nefrona u organizaciji korteksa humanog fetalnog bubrega. Saopšten na VI jugoslovenskom simpozijumu iz stereologije "Memorijal prof. Dr Milana Kecmana" Novi Sad. Zbornik sažetaka, str.7

  28. Pavlović M, Pavlović S, Stefanović N, Živković V, Antović A, Kundalić B. Massa intermedia čoveka- položaj i morfoanatomske karakteristike. II Kongres srpskog anatomskog društva, Vrnjačka Banja, 2008. Zbornik sažetaka II Kongresa srpskog anatomskog društva, str. 22.

  29. Stefanović N, Đurović-Filipović T, Pavlović S, Antić S, Živković V. Oblici distribucije lipofuscina u ganglijskim ćelijama simpatičkog stable kod čoveka. II Kongres srpskog anatomskog društva, Vrnjačka Banja, 2008. Zbornik sažetaka II Kongresa srpskog anatomskog društva, str. 28.

  30. Živković V, Pavlović S, Stefanović N, Antić S, Daković-Bjelaković M, Vlajković S, Stojanović V. Lipofuscin u delovima kore velikog mozga. II Kongres srpskog anatomskog društva, Vrnjačka Banja, 2008. Zbornik sažetaka II Kongresa srpskog anatomskog društva, str. 35.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 13 mart 2014 08:26