Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.12.2013.

Sanja Marjanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.06.1979
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2005
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Zaštita dece u haškim konvencijama o međunarodnom privatnom pravu, doktorska disertacija, Niš, 2014, str. 459

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  O usklađenosti domaćeg međunarodnog privatnog prava sa tendencijama komunitarnog prava u materiji merodavnog prava za nasledne odnose / Sanja Marjanović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2007. – Br. 49 (2007), str. 363-390.
     ISSN 0350-8501

   

  Priznanje stranih sudskih odluka kao prejudicijelno pitanje u izvršnom postupku / Sanja Marjanović
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50. – Niš: Pravni fakultet, 2007. – Br. 50 (2007), str. 209-222, ISSN 0350-8501

  Merodavno pravo za vanugovorne obligacije u komunitarnom međunarodnom privatnom pravu / Sanja Marjanović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 51 (2008), str. 209-240.
     ISSN 0350-8501 

   

  Evropske perspektive međunarodne medijacije u građanskim i trgovinskim sporovima / Sanja Marjanović
     Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – 55 (2010), str. 173-194.
     ISSN 0350-8501

   

   International Adoption in Serbian Law / Mirko Živković, Sanja Marjanović
     U: Revue hellenique de droit international. - Athens : Sakkoulas Publ., 2011. - 1(2011), str. 173-198.
     ISSN 0035-3256

   

  Questionnaire on the Law of Adoption. Part 1, Private International Law / Mirko Živković, Sanja Marjanović...[et al.]
     U: Revue hellenique de droit international. - Athens : Sakkoulas Publ., 2011. - 1(2011), str. 199-198-284.
     ISSN 0035-3256

   

  Марјановић Сaња
  (2013). Међународна надлежност за спорове о издржавању у међународном приватном
  праву Србије. Зборник Правног
  факултета у Нишу.
  65 (2013).
  стр. 399-418.

  UDK: 341.96:347.615](497.11)

  ISSN 0350-8501

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Med-arb kao model altenativnog rešavanja sporova / Sanja Marjanović    U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 191-200.    ISBN 978-86-7148-121-2

  Saopštavanje pravnih shvatanja suda u parničnom postupku / Sanja Marjanović-Cvetković    U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 203-212.    ISBN 978-86-7148-103-8

  Ostvarivanje prava na pravično suđenje u postupku povodom naslednopravnih odnosa sa inostranim elementom / Sanja Marjanović    U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – Str. : 149-160.    ISBN 978-96-7148-080-2

  Sudska nadležnost i merodavno pravo za razvod braka u komunitarnom međunarodnom privatnom pravu / Sanja Marjanović    U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 57-77.    ISBN 978-86-7148-087-1

   Uobičajeno boravište deteta - presuda u slučaju Harun / Sanja Marjanović
     U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 463-486.
     ISBN 978-86-7148-187-8

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Jurisdikcioni imunitet strane države - između unutrašnjeg i međunarodnog prava / Sanja Marjanović
     U: Zbornik na trudovi od devettata Konferencija za Međunarodno privatno pravo „Recent trends in European Private International Law – Challenges for the national legislations of the South East European countries”, 23 Septemvri, 2011. - Skopje : Praven fakultet "Justinijan Prvi", 2011. - Str. 233-248.

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Naučna konferencija „Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive“, Pravni fakultet u Nišu, 2009. godina - rad "Obaveza izdržavanja dece u komunitarnom međunarodnom privatnom pravu" / Sanja Marjanović
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive. Sv. 2 / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 283-314.
     ISBN 978-86-7148-099-4

  Naučna konferencija „Ekologija i pravo“, Pravni fakultet u Nišu, 2011. godina - rad "Ekološke štete u međunarodnom privatnom pravu EU" / Mirko Živković, Sanja Marjanović    U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 385-404.    ISBN 978-86-7148-146-5

  Naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU", Pravni fakultet u Nišu, 2014. godina, rad - "Uticaj haških konvencija o međunarodnom privatnom pravu na usklađivanje prava Srbije sa pravom EU u materiji zaštite dece / Sanja Marjanović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2014. – Br. 68 (2014), str. 875-892.
     ISSN 0350-8501

Poslednji put izmenjeno nedelja, 31 maj 2015 16:19