Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.01.2014.

Vladimir Ranđelović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.02.1965.
 • Mesto rođenja: Kočane
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Biologija
 • Godina diplomiranja: 1988.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Novica Ranđelović, David A. Hill, Vladimir Ranđelović (1990): The genus Crocus L. in Serbia.  - Beograd, SANU, 52 p.


  Ranđelović, V., Zlatković, B. (2010): Flora i vegetacija Vlasinske visoravni. - Odsek za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu. 448 pp.


  Marko Stojanović, Vladimir Ranđelović, Aleksandar Đorđević, Zora Daić, 2005: Vlasina i održivi razvoj. Institut za nuklearne nauke "Vinča", 140 str.


  Vladimir Ranđelović, Jelena Blaženčić, 1997: Hidrofilna flora i vegetacija Vlasinskog jezera (str. 207-231). U: Vlasinsko jezero - Hidrobiološka studija. (Ed. Jelena Blaženčić.) - Biološki fakultet Beograd, 1996, 244 str.


  Lakušić, D., Blaženčić, J., Ranđelović, V., Butorac, B., Vukojičić, S., Zlatković, B., Jovanović, S., Šinžar-Sekulić, J., Žukovec, D., Ćalić, I., Pavićević, D. (2005): Staništa Srbije – Priručnik sa opisima i osnovnim podacima. – In: Lakušić, D. (ed.), Staništa Srbije, Rezultati projekta “Harmonizacija nacionalne nomenklature u klasifikaciji staništa sa standardima međunarodne zajednice”, Institut za Botaniku i Botanička Bašta “Jevremovac”, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.


  Ranđelović, N., Ranđelović, V., Zlatković, B. (1996): Flora i vegetacija prirodnih dobara na teritoriji grada Niša (str. 110-123).-U: Grad u ekologiji - ekologija u gradu. (Ed. Milena Vlajković) - Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Niša, 275 str.


  Lakušić, D., Ranđelović, V., Zlatković, B., Jovanović, S., Tomović, G., Ivančević, B., Sabovljević, M. (2007): Staništa Stare planine. Pp. 43-78. – In: Lakušić, D., Ćetković, A. (eds.), Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. – Rezultati projekta “Prekogranična saradnja kroz upravljanje zajedničkim prostornim resursima – Promocija umrežavanja i saradnje između zemalja jugoistočne Evrope”. – Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji, Beograd.


  Ivančević, B., Savić, S., Ranđelović, V., Sabovljević, M., Lakušić, D., Tomović, G., Ranđelović, V., Zlatković, B., Niketić, M., Ćetković, A., Pavićević, D., Krpo-Ćetković, J., Crnobrnja-Isailović, J., Puzović, S., Paunović, M. (2007): Diverzitet vrsta Stare planine. Pp. 79-94. – In: Lakušić, D., Ćetković, A. (eds.), Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. – Rezultati projekta “Prekogranična saradnja kroz upravljanje zajedničkim prostornim resursima – Promocija umrežavanja i saradnje između zemalja jugoistočne Evrope”. – Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji, Beograd.


  Ivančević, B., Savić, S., Sabovljević, M., Tomović, G., Ranđelović, V., Zlatković, B., Niketić, M., Lakušić, D., Ćetković, A., Pavićević, D., Crnobrnja-Isailović, J., Puzović, S., Paunović, M. (2007): Najugroženije vrste Stare planine u Srbiji. Pp. 111-149. – In: Lakušić, D., Ćetković, A. (eds.), Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. – Rezultati projekta “Prekogranična saradnja kroz upravljanje zajedničkim prostornim resursima – Promocija umrežavanja i saradnje između zemalja jugoistočne Evrope”. – Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji, Beograd.


  Ivančević, B., Savić, S., Sabovljević, M., Niketić, M., Tomović, G., Zlatković, B., Ranđelović, V., Lakušić, D., Ćetković, A., Pavićević, D., Krpo-Ćetković, J., Crnobrnja-Isailović, J., Puzović, S., Paunović, M. (2007): Pregled vrsta Stare planine u Srbiji. Pp. 159-219. – In: Lakušić, D., Ćetković, A. (eds.), Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. – Rezultati projekta “Prekogranična saradnja kroz upravljanje zajedničkim prostornim resursima – Promocija umrežavanja i saradnje između zemalja jugoistočne Evrope”. – Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji, Beograd.          


  Lakušić, D., Ćetković, A., Pavićević, D., Krpo-Ćetković, J., Crnobrnja-Isailović, J., Puzović, S., Paunović, M., Ivančević, B., Savić, S., Sabovljević, M., Zlatković, B., Niketić, M., Tomović, G., Ranđelović, V. (2007): Bibliografija o biodiverzitetu Stare planine u Srbiji. Pp. 227-252. – In: Lakušić, D., Ćetković, A. (eds.), Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. – Rezultati projekta “Prekogranična saradnja kroz upravljanje zajedničkim prostornim resursima – Promocija umrežavanja i saradnje između zemalja jugoistočne Evrope”. – Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji, Beograd.


  Randjelović, V., Niketić, M., Tomović, G. (2018): Liliopsida: Cyperaceae, Iridaceae. In: Niketić, M., Tomović, G. (2018): Kritička lista vrsta vaskularne flore Srbije 1. Lycopodiopsida, Polypodiopsida, Gnetopsida, Pinopsida i Liliopsida [Katalog taksona]: 72-87. - Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd.


  Niketić, M., Tomović, G., Anačkov, G., Djordjević, V., Lakušić, D., Randjelović, V., Jogan, N. (2018): Komentari. In: Niketić, M., Tomović, G. (2018): Kritička lista vrsta vaskularne flore Srbije 1. Lycopodiopsida, Polypodiopsida, Gnetopsida, Pinopsida i Liliopsida [Katalog taksona]: 175-198. - Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd.


  Ranđelović, V., Zlatković, B. (ed.), 2019. One botanical day on the Stara Planina Mt. Institute for Nature Conservation of Serbia, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš.


  Šabanović, E., Boškailo, A., Ranđelović, V., Đug, S., Šarić, Š., Boškailo, S., Bektić, S. 2020. Orhideje Zeničko-dobojskog kantona. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Zavičajni muzej Visoko.


   

 • Knjige i udžbenici:

  Ranđelović, V., 2005: Botanika.  Biološko društvo “Dr Sava Petrović”. Niš. ISBN 86-85227-41-0.


  Ranđelović, V., Jušković, M., Zlatković, B, 2006: Praktikum iz botanike, 1 – Anatomija i morfologija biljaka. Biološko društvo “Dr Sava Petrović”. Niš. ISBN 86-85227-69-0.


  Vladimir Ranđelović, Jelena Matejić, Zorica Mitić, 2012: Praktikum iz sistematike i ekologije lekovitih biljaka. Grafičko izdavačko preduzeće Punta i Biološko društvo “Dr Sava Petrović”, Niš. ISBN978-86-7990-092-0.


  Vladimir Ranđelović, 2012: Biologija – Udžbenik za 5. razred osnovne škole. Izdavačka kuća Klett, d.o.o., Beograd. ISBN 978-86-7762-396-8.


  Vladimir Ranđelović, Milosavljević, V. 2012: Biologija – Radna sveska za 5. razred osnovne škole. Izdavačka kuća Klett, d.o.o., Beograd. ISBN 978-86-7762-397-5.


  Vladimir Ranđelović, 2014: Biologija – Udžbenik za 8. razred osnovne škole. Izdavačka kuća Klett, d.o.o., Beograd. ISBN 978-86-7762-567-2.


  Vladimir Ranđelović, Rakić, S. 2014: Biologija – Radna sveska za 8. razred osnovne škole. Izdavačka kuća Klett, d.o.o., Beograd. ISBN 978-86-7762-576-4.


  Ranđelović, V. 2015. Biologija. Udžbenik za prvi razred gimnazije. Klett, d.o.o., Beograd. ISBN 978-86-7762-729-4


  Jušković, M., Ranđelović, V. 2017. Praktikum iz morfologije i anatomije biljaka. Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Niš.


  Ranđelović, V., Nikolić, D. 2020. Terenska istraživanja u botanici - Priručnik sa posebnim osvrtom na Vlasinsku visoravan. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Novica Ranđelović, David A. Hill and Vladimir Ranđelović 1989: Crocus dalmaticus Vis. in the flora of Serbia. - Periodicum Biologorum, Societas Scientiarum  Naturalium Croatica, Vol. 91, No. 1, p. 153.


  Blaženčić, J., Ranđelović, V. 1994: Chara visianii J.  Blaženčić et V. Ranđelović sp. nov. (Characeae) from the  river Krka (Croatia). - Cryptogamie Algologie, 15(1): 73-79.


  N. Simić, R. Palić, V. Randjelović, 2005: Composition and antibacterial activity of Achillea clypeolata essential oil, Flav. Fragr. J., 20(2), 127-130.


  D. Kitic, G. Stojanovic, R. Palic and V. Randjelovic, 2005: Chemical Composition and Microbial Activity of the Essential Oil of Calamintha nepeta (L.) Savi ssp. nepeta var. subisodonda (Borb.) Hayek from Serbia, Journal of Essential Oil Research, 17: 701-703. (IF za 2005: 0.367)


  R. Palić, J. Lazarević, G. Stojanović, V. Ranđelović, 2006: Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Stachys milanii Petrović. Journal of Essential Oil Research, 18: 290-292. (IF za 2006: 0.309)


  Radulović, N., Stojanović, G., Milovanović, V., Đoković, D., Ranđelović, V. (2008): Volatile Constituents of Equisetum fluviatile L. - Journal of Essential Oil Research 20: 437-441. (IF za 2008: 0.545)


  Tomović, G., Lakušić, D., Ranđelović, V., Marhold, K. (2009): Cardamine amara L. (Brassicaceae) in Serbia and Republic of Macedonia. - Biologia 64(6): 1095-1099. (IF za 2009: 0.617)


  Stojanović-Radić, Z., Čomić, Lj. R., Radulović, N. S., Dekić, M. S., Ranđelović, V. N., Stefanović, O. (2010): Chemical composition and antimicrobial activity of Erodium species: E. ciconium L., E. cicutarium L., and E. absinthoides Willd. (Geraniaceae). - Chemical Papers 64(3): 368-377. (IF za 2010: 0.754)


  Marina Jušković, P. Vasiljević, V. Ranđelović, V. Stevanović, Branka Stevanović, (2010): Comparative Analysis of Populations of the Balkan Endemic Species Daphne Malyana Blecic (thymeleaceae). - Archives of Biological Sciences, Belgrade, 62 (4), 1151-1162. (IF za 2010: 0.356)


  Savić, A., Randjelović, V., Krpo-Ćetković, J. (2010): Seasonal Variability in Community Structure and Habitat Selection of Mayflies (Ephemeroptera) in the Nišava River (Serbia). Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24 (2): 639-645.


  Matejić, J., Šarac, Z., Ranđelović, V. (2010): Pharmacological Activity of Sesquiterpene Lactones. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24 (2): 95-100.


  Dimitrijević, D., Stojanović-Radić, Z., Stanković, M., Ranđelović, V., Lakušić, D. (2010): Antimicrobial Activity, Total Phenol and Flavonoid Contents of Jovibarba heuffelii (Schott.) A Löve & D. Löve Extracts. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24 (2): 465-468.


  Ana Savić, Vladimir Ranđelović, Saša Branković, Jasmina Krpo-Ćetković, (2011): Mayfly (Insecta: Ephemeroptera) community structure as an indicator of the ecological status of the Nisava river (Central Balkan Peninsula). Aquatic Ecosystem Health & Management, 14 (3): 276-284. (IF za 2010: 0.705)


  B. Zlatković, L. Nikolić, V. Ranđelović, N. Ranđelović, V. Stevanović, (2011): Comparative Analyses of the Vascular Flora of the Pcinja River Gorges in Serbia and Macedonia. Archives of Biological Sciences, 63 (4): 1157-1166. (IF za 2010: 0.356)


  Jelena S. Matejić, Ana M. Džamić, Mihailo S. Ristić, Vladimir N. Ranđelović, Petar D. Marin, (2012): Essential Oil Composition of Cachrys cristata - a rare and Endangered Species in the Flora of Serbia. Natural Product Communications, 7 (2): 235-236. (IF za 2010: 0.894)


  Novica Ranđelović, Vladimir Ranđelović, Nikola Hristovski, (2012): Crocus jablanicensis (Iridaceae), a new species from the Republic of Macedonia, Balkan Peninsula. Annales Botanici Fennici, 49 (1-2): 99-102. (IF za 2010: 0.510)


  Matejić, J. S., Džamić, A. M., Mihajilov-Krstev, T. M., Ranđelović, V. N., Krivošej, Z. Đ., Marin, P. D. (2012): Total phenolic content, flavonoid concentration, antioxidant and antimicrobial activity of methanol extracts from three Seseli L. taxa. - Central European Journal of Biology 7(6): 1116-1122.


  Dimitrijević, D., Stanković, M., Stojanović-Radić, Z., Ranđelović, V., Lakušić, D. (2012): Antioxidant and antimicrobial activity of different extracts from leaves and roots of Jovibarba heuffelii (Schott.) A. Löve and D. Löve. - Journal of Medicinal Plants Research 6(33): 4804-4810.


  Miladinovic, D. L., Ilic, B. S., Matejic, J. S., Randjelovic, V. N., Nikolic, D. M., Mihajilov-Krstev, T. M., Mladenovic, I.O. (2013): Chemical composition of the essential oil of Geum rhodopeum Stoj. and Stefanov. Chemistry of Natural Compounds, in press.


  A. Savić, V. Ranđelović, M. Đorđević, B. Karadžić, M. Đokić, J. Krpo-Ćetković (2013): The influence of environmental factors on the structure of caddisfly (Trichoptera) assemblage in the Nišava River (Central Balkan Peninsula). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 409, 03.


  Tomović, G., Niketić, M., Lakušić, D., Ranđelović, V., Stevanović, V. (2014): Balkan endemic plants in Central Serbia and Kosovo regions: distribution patterns, ecological characteristics and centres of diversity. - Botanical Journal of the Linnean Society 176(2): 173-202.


  Vukojičić, S., Jakovljević, K., Matevski, V., Ranđelović, V., Niketić, M., Lakušić, D. (2014): Distribution, Diversity and Conservation of Boreo-Montane Plant Species in the Central Part of the Balkan Peninsula and the Southern Part of the Pannonian Plain. - Folia Geobotanica 49(4): 487-505.


  Nikolić, D., Kuzmanović, N., Walter, J., Lakušić, D., Ranđelović, V., Letz, D. R. (2014): Lectotypification of some names in the Jovibarba heuffelii group (Crasulaceae). - Phytotaxa 174(4): 206-222.


  Harpke, D., Peruzzi, L., Kerndorff, H., Karamplianis, Th., Constantinidis, Th., Ranđelović, V., Ranđelović, N., Jušković, M., Pasche, E., Blattner, F. R. (2014): Phylogeny, geographic distribution and new taxonomic circumscription of the Crocus reticulatus species group (Iridaceae). - Turkish Journal of Botany 38(6): 1182-1198.


  Matejić, J. S., Džamić, A. M., Mihajilov-Krstev, T. M., Ranđelović, V. N., Mileski, K. S., Marin, P. D. (2014): Total phenolic and flavonoid contents and biological activities of Cachrys cristata DC. extracts. - Archives of Biological Sciences 66(3): 1117-1123.


  Miladinović, D. L., Ilić, B. S., Matejić, J. S., Ranđelović, V. N., Nikolić, D. M., Mihajilov-Krstev, T. M., Mladenović, I. O. (2014): Chemical composition of the essential oil of Geum rhodopeum. - Chemistry of Natural Compounds 50(5): 926-928.


  Crnobrnja-Isailović, J., Dinov, J., Isailović, O., Ranđelović, V. (2015): Westernmost record of Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) in the Rhodope Massif, Serbia. - Herpetozoa 27(3-4).


  Harpke, D., Carta, A., Tomović, G., Ranđelović, V., Ranđelović, N., Blattner, F. R., Peruzzi, L. (2015): Phylogeny, karyotype evolution and taxonomy of Crocus series Verni (Iridaceae). - Plant Systematics and Evolution 301(1): 309-325.


  Dekić, M. S., Radulović, N. S., Ranđelović, V. N., Stojanović-Radić, Z. Z., Veljković, B. P. (2015): Essential Oils and Diethyl Ether Extracts of Serbian Xeranthemum cylindraceum and X. annum: Chemical Composition, Antimicrobial Activity, and Chemotaxonomic Implications. - Chemistry and Biodiversity 12(9): 1378-1397.


  Nikolić, D., Šinžar-Sekulić, J., Ranđelović, V., Lakušić, D. (2015): Morphological variation of Jovibarba heuffelii (Crassulaceae) in the central Balkan Peninsula—The impact of geological, orographical and bioclimatic factors on the differentiation of populations. - Phytotaxa 203(3): 213-230.


  Nikolić, D., Spasić, M., Šinžar-Sekulić, J., Ranđelović, V., Lakušić, D. (2015): Мorphometric analysis of nectaries and their potential use in the taxonomy of the Jovibarba heuffelii complex (Crassulaceae). - Archives of Biological Sciences 67(2): 511-524.


  Miladinović, D.L., Ilić, B.S., Matejić, J.S., Randjelović, V.N., Nikolić, D.M. (2015): Chemical composition of the essential oil of Geum coccineum. – Chemistry of Natural Compounds, 51 (4): 785-786.


  Lakušić, D., Ranđelović, V., di Pietro, R. (2015): Nomencalture adjusments to neglected syntax of the tall-herb hygrophilous communities of the SE-Europe. Periodicum Biologorum, 117 (3): 383-397.


  Radulović, N.S., Filipović, S.I., Zlatković, D.B., Đorđević, M.R., Stojanović, N.M., Randjelović, P.J., Mitić, K.V., Jevtović-Stoimenov, T.M., Ranđelović, V.N., 2016: Immunomodulatory pinguisane-type sesquiterpenes from the liverwort Porella cordaeana (Porellaceae): the “new old” furanopinguisanol and its oxidation product exert mutually different effects on rat splenocytes. RSC Advances, 6(48), 41847-41860.


  Miljković, M., Ranđelović, V., Harpke, D. (2016): A new species of Crocus (Iridaceae) from southern Albania (SW Balkan Peninsula). Phytotaxa 265(1): 39-49.


  Jenačković, D. D., Zlatković, I. D., Lakušić, D. V., Ranđelović, V. N. (2016): The assessment of seasonal variability in emergent macrophyte communities. - Biologia 71(3): 287-297.


  Matejić, J. S., Džamić, A. M., Mihajilov-Krstev, T. M. Ristić, M. S., Ranđelović, V. N., Krivošej, Z. Đ., Marin, P. D. (2016): Chemical Composition, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Essential Oil and Extracts from Heracleum sphondylium L. - Journal of Essential Oil Bearing Plants 19(4): 944-953.


  Milenković-Anđelković, A. S., Anđelković, M. Z., Radovanović, A. N., Radovanović, B. C., Ranđelović, V. N. (2016): Phenol composition, radical scavenging activity and antimicrobial activity of berry leaf extracts. - Bulgarian Chemical Communications 48(1): 27-32.


  Savić, A., Ranđelović, V., Đorđević, M., Pešić, V., 2016: Assemblages of Freshwater Snails (Mollusca: Gastropoda) from the Nišava River, Serbia: Ecological Factors Defining their Structure and Spatial Distribution. Acta Zoologica Bulgarica, 68 (2): 235-242.


  Jenačković, D.D., Zlatković, I.D., Lakušić, D.V. and Ranđelović, V.N., 2016. Macrophytes as bioindicators of the physicochemical characteristics of wetlands in lowland and mountain regions of the central Balkan Peninsula. Aquatic Botany134, pp.1-9.


  Savić, A., Pešić, V., Đorđević, M., Ranđelović, V., Jušković, M., Andrzej, G., 2018: Effects of nutrients and turbidity on grazer–periphyton interactions: a case study from the Nišava River, Balkan Peninsula. North-Western Journal of Zoology, 14 (2), 226-231.


  Matejić, J.S.,, Ristić, M.S., Ranđelović, V.N., Marin, P.D., Džamić, A.M. 2018. Chemical Composition of the Essential Oil of Opopanax hispidus. Chemistry Of Natural Compounds, 54 (6); 1174-1176.


  Zlatković, I. D., Jenačković, D. D., & Ranđelović, V. N. (2019). Inland salt areas of Southeast Serbia: ecological preferences of certain representatives of flora. Biologia, 1-16.


  Dekić, B. R., Ristić, M. N., Mladenović, M. Z., Dekić, V. S., Ristić, N. R., Ranđelović, V., & Radulović, N. S. (2019). Diethyl‐ether flower washings of Dianthus cruentus Griseb.(Caryophyllaceae): derivatization reactions leading to the identification of new wax constituents. Chemistry & biodiversity, DOI: 10.1002/cbdv.20190015.


  Raca, I., Jovanovic, M., Ljubisavljevic, I., Juskovic, M., & Randelovic, V. (2019). Morphological and leaf anatomical variability of Crocus cf. heuffelianus Herb.(Iridaceae) populations from the different habitats of the Balkan Peninsula. Turkish Journal of Botany43(5), 645-658.


  Jenačković, D., Lakušić, D., Zlatković, I., Jušković, M., Ranđelović, V., 2019: Emergent wetland vegetation data recording: does an optimal period exist? Applied Vegetation Sciences, DOI: 10.1111/avsc.12419.


  Radulović, N.S., Filipović, S.I., Nešić, M.S., Stojanović, N.M., Mitić, K.V., Mladenović, M.Z. and Ranđelović, V.N., 2020. Immunomodulatory Constituents of Conocephalum conicum (Snake Liverwort) and the Relationship of Isolepidozenes to Germacranes and Humulanes. Journal of Natural Products, 83(12);3554-3563.


  Nikolić, D., Jenačković Gocić, D., Jušković, M., & Ranđelović, V. 2020. Morphological differentiation of populations of Bolboschoenus taxa in Serbia. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 154(4): 488-502.


  Radulović, N., Stevanović, M., Nešić, M., Stojanović, N., Ranđelović, P. and Ranđelović, V., 2020. Constituents of Bupleurum praealtum and Bupleurum veronense with Potential Immunomodulatory Activity. Journal of Natural Products83(10), pp.2902-2914. 


  Raca, I., Harpke, D., Shuka, L. and Ranđelović, V., 2020. A new species of Crocus ser. Verni (Iridaceae) with 2 n= 12 chromosomes from the Balkans. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, pp.1-7.


  Golubovic, T., Stojanovic, G., Kitic, D., Zlatkovic, B., Randjelovic, V., Djordjevic, A. and Krstic, I., 2020. Comparative Study Of The Essential Oils Of Two Acinos Species: Chemical Composition And Antimicrobial Activity. Fresenius Environmental Bulletin29(6), pp.4201-4208.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Novica Ranđelović, Ratko Đenić, Vladimir N. Ranđelović, 1983: Ostaci lužnjakovo jasenovih šuma (Querco-Fraxinetum moesiacum  Rud.) u Leskovačkom polju i njihova zaštita. - Leskovački zbornik, Vol. 23, 365-369.


  N. Ranđelović, Ž. Martinović, V. Jovanović, M. Ružić, V. Stamenković, D.A. Hill, Z. Krivošej, V. Ranđelović, S. Sotirov 1983: Flurescencija na ostrozubskoto zeleniče. - Most. Vol. 81, 98-100.


  Vlastimir Stamenković, Novica Ranđelović, Vladimir Ranđelović, 1993: Lekovite i začinske biljne vrste okoline Bosiljgrada. - Leskovački zbornik, Vol. 34, 179-195.


  N. Ranđelović, Ž. Martinović, S. Sotirov, V. Jovanović, M. Ružić, V. Stamenković, D.A. Hill, Z. Krivošej,  V. Ranđelović, 1983: Prunus laurocerasus L. na  Ostrozubu cveta. - Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Ser. B, Vol. 38, 73-80.


  N. Ranđelović, V. Stamenković, D.A. Hill, V. Ranđelović 1983: Rasprostranjenost biljnih vrsta u jugoistočnoj Jugoslaviji. - Glasnik Prirodnjačkog muzeja, Ser. B, Vol. 38, 67-72.


  Vladimir Ranđelović, Novica Ranđelović 1984: Sistematska i  horološka istraživanja roda Crocus L. (šafran, kaćunka) u  jugoistočnoj Srbiji. - Leskovački zbornik, Vol. 24, 393-395.


  Novica Randjelović, David A. Hill, Vlastimir Stamenković and Vladimir Randjelović 1990: A New Species of Crocus from Yugoslavia. - The Kew Magazine, Vol. 7, Part 4. (1990), p. 182-186.


  Ranđelović, V. 1992: Nitrofilna vegetacija klase Bidentetea tripartiti Tx., Lohm. et Prsg. 1950. u Leskovačkom polju. - Leskovački zbornik, Vol. 3, 209-223.


  Nataša Antić, N. Milosavljević, V. Ranđelović, R. Danilović, M. Stanković 1991: Diferencijacija vrsta Allium  moschatum L. i Allium cupani Rafin. iz sekcije Scordon  Koch. na osnovu fitoncidne aktivnosti i nekih  hemotaksonomskih pokazatelja. - Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Vol. 7, 153-157.


  N. Milosavljević, Nataša Antić, V. Ranđelović, N. Ranđelović, R. Danilović, M. Stanković 1991: Fitoncidna  aktivnost lukova sekcije Porrum G. Don.. - Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Vol. 7, 157-162.


  N. Ranđelović, V. Stamenković, S. Sotirov, V. Jovanović, V. Ranđelović 1991: Prirodni resursi divljeg lekovitog bilja niškog subregiona. - Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Vol. 7, 35-41.


  N. Ranđelović, S. Sotirov, V. Stamenković, F. Rexhepi, V. Ranđelović, B. Zlatković 1991: Lekovito bilje subregiona Pirot. - Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Vol. 7, 29-35.


  B. Zlatković, V. Ranđelović 1991: Nove vrste za floru Seličevice. - Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Vol. 7, 59-63.


  Vladimir Ranđelović, Novica Ranđelović, Bojan Zlatković 1992-93: Eleusine indica (L.) Gaertn. - an adventive plant species in the  flora of the southeastern Yugoslavia. - Glasnik Instituta za botaniku i botaničke bašte Univerziteta u Beogradu, Vol. 26-27, 71-77.


  V. Ranđelović, Jelena Blaženčić, Ž. Blaženčić 1993: Hydrofilous and Hygrofilous Vegetation of River Krka. - Archives of Biological Sciences, Vol. 45, No. 3-4, 137-146.


  V. Ranđelović, B. Zlatković 1993/94: Vegetacija sveze Calthion Tx. 1936 u jugoistočnoj Srbiji. - Ekologija, Vol. 28-29, no. 1-2, 19-31.


  Bojan Zlatković, Vladimir Ranđelović 1993/94: Ugroženost i zaštita flore Sićevačke klisure. - Zaštita prirode, Vol. 46-47, 191-199.


  D. Lakušić, V. Ranđelović, 1996: Pregled biljnih zajednica Kopaonika. - Ekologija, Vol. 31, no. 1, 1-16.


  Ranđelović, V., Amidžić, L., Zlatković, B., Pešić, V., 1997:  Contribution to the Flora of Mt. Šar-planina. - The University Thought, Publication in Natural Sciences, 4 (1): 23-27.


  Ranđelović, V., Zlatković, B., Amidžić, L., 1998: Flora i vegetacija visokoplaninskih tresava Šar planine. - Zaštita prirode, 50: 377-399.


  Krivošej, Z., Amidžić, L., Ranđelović, V., 1998: Cerastium banaticum (Roch) Heuff. ssp. banaticum var. kosaninii (Georg.) Micev. - nov varijetet za floru Srbije. - Zaštita prirode, 50: 397-401. Beograd.


  V. Ranđelović, B. Zlatković, 1998: Campanula calycialata (series Saxicolae Witasek) a new species from Serbia (Yugoslavia). - Flora Mediteranea, 8: 85-92.


  Zlatković, B., Ranđelović, V., Amidžić, L., 2004: Cotoneaster niger (Thunb.) Fries. u flori Srbije. Zaštita prirode, 55 (1-2): 107-113.


  G. Tomović, M. Niketić, V. Ranđelović, V. Stevanović, 2005: The vascular flora of Mountain Sokolovica in Central Serbia (Serbia and Montenegro). Flora Mediteranea, 15: 9-55.


  B. Zlatković, V. Ranđelović, V. Stevanović 1995: Kindingerova čuvarkuća (Sempervivum kindingeri Adamović, Crassulaceae) - nova vrsta u flori Srbije. - Ekologija, Vol. 30, No. 1-2, 19-25.


  B. Zlatković, V. Ranđelović 1996: Distribution and ecology of Sedum species (Crassulaceae) in Serbia: I. Sedum tuberiferum Stoj. & Stef., S. stefco Stef. and S. aetnense Tineo. - Ekologija, Vol. 31, No. 1, 65-71.


  Blaženčić, J., Blaženčić, Ž., Lakušić, D., Ranđelović, V., 1998: Phytogeographical and Ecological Characteristics of the Charophytes of the East Adriatic Coast. - Arch. Biol. Sci., Belgrade, 50 (2): 119-128.


  Ranđelović, V., Zlatković, B., Amidžić, L., 1998: Flora and Vegetation of High-mounatain Peat-bogs of Mt. Šar-planina. - The University Thought, Publication in Natural Sciences, 5 (1).


  R. Palić, G. Stojanović, N. Ranđelović, V. Ranđelović, J. Veličković, 2000: The fatty acids from plants of genus Achillea. Facta universitatis - Physics, Chemistry and Technology, 2 (2): 101-104.


  Kojić M., V. Ranđelović, Z. Dajić, I. Šoštarić, 2002: Review on the weed flora of medows and pastures of Vlasina plain. Acta herbologica, Vol. 10, No 2.


  Tomović, G., Ranđelović, V., Niketić, M., Vukojičić, S., Zlatković, B. 2003: New distribution of some pontic and submediterranean plant species in Serbia. Archives of Biological Sciences, 55 (1-2): 45-54.


  Ranđelović, V., Zlatković, B., Ranđelović, N., Jušković, M. (2006): Campanula moravica (Spitzn.) Kovanda, Lindernia dubia (L.) Pennell, Cyperus rotundus L., Poa timoleontis Heldr. ex Boiss. - In: Vladimirov, V., Tan, K., Stevanović, V. (eds.): New floristic records in the Balkans 1. - Phytologia Balcanica 12(1): 123.


  Zlatković, B., Ranđelović, V., Jušković, M. (2007): Chenopodium ambrosioides L., Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani, Typha laxmannii Lepech. - In: Vladimirov, V., Dane, F., Stevanović, V., Tan, K. (eds.): New floristic records in the Balkans 6. - Phytologia Balcanica 13(3): 452-453.


  Ranđelović, V., Zlatković, B., Milosavljević, V., Ranđelović, N. (2008): The endemic flora of Bosilegrad surroundings (Krajište region) in southeastern Serbia. - Phytologia Balcanica 14(3): 367-375.


  Milosavljević, V., Ranđelović, V., Zlatković, B., Ranđelović, N., (2008): Phytocenologic diversity of Krajište in southeastern Serbia. - Natura Montenegrina 7(3): 193-204.


  Momčilović-Petronijević, A., Trajković, S., Ranđelović, V., (2009): Anthropogenic Effects on Environment. Case Study: Peat Islands of Lake Vlasina. Facta Universitates, series: Architecture and Civil Engineering, 7 (1): 95 – 105.


  Zlatković, B., Tomović, G., Ranđelović, V., Vukojičić, S., Niketić, M. (2009): Distribution and conservation status of several new and neglected vascular plants in Serbia. - Phytologia Balcanica 15(1): 95-105.


  Jušković, M., Ranđelović, V., Zlatković, B., Stevanović, V., (2010): Diversity of the vascular flora of Mt Šljivovički Vis in East Serbia. Phytologia Balcanica, 16 (3): 361 – 367.


  Jenačković, D., Dimitrijević, D., Ranđelović, V., (2010): Macrophytic flora and vegetation of the rivers Svrljiški and Beli Timok (Eastern Serbia). Biologica Nyssana, 1 (1-2): 23-26.


  Ranđelović, V., Zlatković, B., Dimitrijević, D., Vlahović, T. (2010): Phytogeographical and phytocoenological analysis of the threatened plant taxa in the flora of the Vlasina plateau (SE Serbia). Biologica Nyssana, 1 (1-2): 1-7.


  Bojan Zlatković, Vladimir Ranđelović, Dmitar Lakušić, Vladimir Stevanović, (2011): Novelties for the vascular flora of Serbia. Botanica Serbica, 35 (2): 103-110.


  Dimitrijević, D., Šinžar-Sekulić, J., Ranđelović, V., Lakušić, D. (2011): The nature of the variability of the morphological characteristics of the taxon Jovibarba heuffelii (Schott) A. Löve & D. Löve (Crassulaceae) in Serbia. - Biologica Nyssana 2(1): 7-18.


  Branko Jotić, Marija Marković, Bojana Petrović, Ivana Fusijanović, Dragana Pavlović, Vladimir Ranđelović, (2011): The vascular flora of the Vučje hill near Pirot city (Eastern Serbia). Biologica Nyssana, 2 (2): 7-22.


  Crnobrnja-Isailović, J., Dinov, J., Ranđelović, V. (2011):  Occurrence of  European Adder (Vipera berus, Viperidae, Ophidia) on Vlasina Plateau (Southeastern Serbia). Biologica Nyssana, 2 (1), September 2011: 81-84.


  Atanacković, V., Ranđelović, V., Ibrahim, R.I.H. (2012): Morphological and anatomical observations on Ranunculus lingua L. under flooding conditions in Vlasina Lake (SE Serbia), Biologica Nyssana, 3 (2), December 2012: 97-103.


  Miljković, M. Ranđelović, N., Ranđelović, V. (2012): Phytogeographical analysis of the flora of Miljovačka gorge in Eastern Serbia. Biologica Nyssana, 3 (2), December 2012: 77-90.


  Matejić, J. S., Džamić, A. M., Mihajilov-Krstev, T. M., Ranđelović, V. N., Krivošej, Z. Đ., Marin, P. D. (2013): Total phenolic and flavonoid content, antioxidant and antimicrobial activity of extracts from Tordylium maximum. - Journal of Applied Pharmaceutical Science (accepted).


  Matejić, J. S., Džamić, A. M., Mihajilov-Krstev, T. M., Ranđelović, V. N., Krivošej, Z. Đ., Marin, P. D. (2013): Total phenolic and flavonoid content, antioxidant and antimicrobial activity of extracts from Tordylium maximum. - Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 3 (01),  055-059.


  Jotić, B., Miljković, M., Marković, M., Zlatković, B., Ranđelović, V. (2013): The vascular flora of the Tepoš plateau around Pirot city. Biologica Nyssana, 4 (1-2): 19-33.


  Atanacković, V., Ranđelović, V., Ibrahim, R.I.H. (2013): Morphological and anatomical observatoris on Raunculus auricomus L. var. biformis L. in Vlasina Lake, Serbia . Biologica Nyssana, 4 (1-2): 41-48.


  Papović, O., Miljković, M., Ranđelović, N., Ranđelović, V. (2014): Analysis of the flora of Rogozna Mountain in Southwestern Serbia. - Biologica Nyssana 5(1): 17-30.


  Matejić, J. S., Džamić, A. M., Mihajilov-Krstev, T., Ranđelović, V. N., Krivošej, Z. Đ., Marin, P. D. (2014): Antimicrobial potential of essential oil from Pastinaca sativa L. - Biologica Nyssana 5(1): 31-35.


  Zlatković, B., Bogosavljević, S., Smiljković, N., Ranđelović, V. (2014): Report on the new and insufficiently studied taxa in the flora of Serbia. - Biologica Nyssana 5(1): 63-69.


  Zlatković, I., Zlatković, B., Ranđelović, V., Jenačković, D., Amidžić, L. (2014): Taxonomical, phytogeographical and ecological analysis of the salt marsh flora of Central and Southern Serbia. - Biologica Nyssana 5(2): 91-102.


  Papović, O., Miljković, M., Ranđelović, N., Ranđelović, V. (2014): Phytogeographical characteristics and endemism of the flora of Rogozna Mt. (SW Serbia). - Biologica Nyssana 5(2): 103-112.


  Nikolić, D., Šinžar-Sekulić, J., Ranđelović, V., Lakušić, D. (2015): The influence of orographical and bioclimatic factors on morphological variability of analyzed characters of Jovibarba heuffelii (Schott) A. Löve & D. Löve (Crassulaceae).  - Biologica Nyssana 6(1): 1-9.


  Matejić, J., Džamić, A., Mihajilov-Krstev, T., Ranđelović, V. Marin, P. (2015): Antioxidant and antimicrobial potential of Opopanax hispidus (Apiaceae) extracts. Lekovite sirovine 35: 141-150.


  Raca, I. L., Ljubisavljević, I., Jušković, M., Ranđelović, N., & Ranđelović, V. 2017. Comparative anatomical study of the taxa from series Verni Mathew (Crocus L.) in Serbia. Biologica Nyssana, 8(1): 15-22.


  Nikolić, D., Veličković, M., Raca, I., Jenačković Gocić, D., Jušković, M., Ranđelović, V. (2019): Morphometric analysis of vegetative and reproductive organs of the Fragaria species. - Biologica Nyssana 10(1): 9-16.


  Šabanović, E., Boškailo, A., Šarić, Š., Bektić, S., Ranđelović, V. (2019): The genus Orchis Tourn. ex L. and its related genera in the Zenica-Doboj Canton (Bosnia and Herzegovina): diversity, distribution and conservation. - Biologica Nyssana 10(2): 143-153.


  Sarajlić, N., Jogan, N., Murtić, S., Ranđelović, V. (2019): Spontaneous flora of the Vraca Memorial Park (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina). - Biologica Nyssana 10(2): 135-142.


  Stojanović, J., Raca, I., Jevtić, J., Jušković, M., Ranđelović, V. (2019): Comparative morphoanatomical analysis of Gagea pratensis (Pers.) Dumort. (Liliaceae) from Serbia and Montenegro. - Biologica Nyssana 10(2): 125-133.


  Jenačković Gocić, D., Bolbotinović, Lj., Jušković, M., Nikolić, D., Ranđelović, V. 2020. Insight into the chorology of some endangered, rare and potentially invasive plant species in Serbia. Biologica Nyssana, 11(2): 71-84.


  Niketić, M., Tomović, G., Anačkov, G., Bartula, M., Djordjević, S., Djordjević, V., Djordjević-Milošević, S., Duraki, Š., Gavrilović, M., Janaćković, P.,  Kabaš, E., Kuzmanović, N., Lakušić, D., Lazarević, P., Perić, R., Randjelović, V., Savić, D., Stanković, M., Stevanoski, I., Stojanović, V., Vasić, O., Vukojičić, S., Zlatković, B., Stevanović, V., 2020. Material on the Annotated Checklist of Vascular Flora of Serbia. Nomenclatural, taxonomic and floristic notes II. Bulletin of the Natural History Museum, 13: 87-169.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Matejić, S. J., Džamić, A., Ranđelović, V., Marin, P. D. (2015): Antioxidant activity, total flavonoids and phenolic content of Opopanax hispidus extracts. - 2nd International Conference on Natural Products Utilization: From plants to pharmacy shelf, Book of Abstracts, Plovdiv, Bulgaria, 221.


  Ranđelović, V., Miljković, M., Harpke, D. (2015): Crocus novicae sp. nov. from southern Albania (SW Balkan Peninsula). In: Bogdanović, S., Nejc, J. (eds.): 6th Balkan Botanical Congress, Book of abstracts, Rijeka Croatia, 33.


  Jenačković, D., Zlatković, I., Ranđelović, V., Lakušić, D. (2015): Emergent macrophytes as indicators of physicochemical properties of wetland habitats in SE Serbia. In: Bogdanović, S., Nejc, J. (eds.): 6th Balkan Botanical Congress, Book of abstracts, Rijeka Croatia, 71-72.


  Jenačković, D., Zlatković, I., Ranđelović, V., Lakušić, D. (2015): Do emergent macrophyte communities show seasonal changeability in regard to species composition?. In: Bogdanović, S., Nejc, J. (eds.): 6th Balkan Botanical Congress, Book of abstracts, Rijeka Croatia, 72.


  Nikolić, D., Šinžar-Sekulić, J., Ranđelović, V., Lakušić, D. (2015): The influence of orographic and bioclimatic factors on morphological variability of analyzed population of Jovibarba heuffelii (Schott) A. Löve & D. Löve (Crassulaceae). In: Bogdanović, S., Nejc, J. (eds.): 6th Balkan Botanical Congress, Book of abstracts, Rijeka Croatia, 92-93.


  Jenačković, D., Jušković, M., Ranđelović, V. (2016): Effects of physicochemical properties of habitats on morphological variability species of monotypic genus Typha. In: Barina, Z., Buczkó, K., Lökös, L., Papp, B., Pifkó, D., Szurdoki, E. (eds.): 11th International Conference „Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region”, Book of abstracts, Budapest, Hungary, 162.


  Raca, I., Ljubisavljević, I., Miljković, M., Jušković, M., Ranđelović, V. (2016): Morpho-anatomical differentiation of the southeast European population of Crocus heuffelianus Herb. (Iridaceae). In: Barina, Z., Buczkó, K., Lökös, L., Papp, B., Pifkó, D., Szurdoki, E. (eds.): 11th International Conference „Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region”, Book of abstracts, Budapest, Hungary, 215.


  Raca, I., Ljubisavljević, I., Jušković, M., Ranđelović, N., Ranđelović, V. (2016): Comparative anatomical study of the taxa from series Verni Mathew (Crocus L.) in Serbia. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.): 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Kopaonik, Serbia, 15.


  Miljković, M., Raca, I., Harpke, D., Ranđelović, V. (2016): Comparative anatomical study of the taxa from agregate Crocus veluchensis on the Balkan Peninsula. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.): 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Kopaonik, Serbia, 16.


  Harpke, D., Peterson, A., Tison, J-M., Ranđelović, V., Peruzzi, L. (2016): Species and species borders in Gagea sect. Gagea. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.): 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Kopaonik, Serbia, 17-18.


  Jušković, M., Mitić, M., Ranđelović, N., Ranđelović, V. (2016): Comparative leaf anatomical investigations of species Crocus alexandrii Ničić ex Velen. (Iridaceae) from Serbia. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.): 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Kopaonik, Serbia, 27.


  Mijić, J., Jenačković, D., Nikolić, D., Ranđelović, V. (2016): Morphological differentiation of the South Serbian Bolboschoenus taxa. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.): 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Kopaonik, Serbia, 27-28.


  Ranđelović, N., Hristovski, N., Ranđelović, V. (2016): Rujan Mountain – center of diversity of the genus Crocus L. on the Balkan Peninsula. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.): 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Kopaonik, Serbia, 42.


  Zlatković, I., Jenačković, D., Ranđelović, V. (2016): Ecological characteristics of halophytes at salt marshes of Southern and Central Serbia. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.): 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Kopaonik, Serbia, 47.


  Papović, O., Miljković, M., Ranđelović, N., Ranđelović, V. (2016): Analysis of the flora and phytogeographical affiliation of the Rogozna mountain. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.): 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Kopaonik, Serbia, 53.


  Jenačković, D., Lakušić, D., Ranđelović, V. (2016): Helophytic vegetation of the Smilovska lakes (Southeastern Serbia). In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.): 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Kopaonik, Serbia, 57.


  Miljković, M., Raca, I., Ranđelović, V., Harpke, D. (2016): Differentiation within the Balkan endemic species Crocus veluchensis Herb. (Iridaceae). - 23th International Symposium on Biodiversity and Evolutionary Biology of the German Botanical Society, Book of Abstracts, Munich, Germany, ??.


  Stojanović, N. M., Radulović, N. S., Filipović, S. I., Zlatković, D. B., Đorđević, M. R., Ranđelović, P. J., Mitić, K. V., Jevtović-Stoimenov, T. M., Ranđelović, V. N. (2016): Immunomodulatory activity of pinguisane-type sesquiterpenes from the essential oil of the liverwort Porella cordaeana (Hub.) Moore (Porellaceae). - 47th International Symposium on Essential Oils (ISEO2016), Program & Book of Abstracts, Nice, France, 138.


  Maksimović, M., Nikolić, D., Jušković, M., Jenačković, D., Ranđelović, V. (2016): Does differentiation between Typha species in terms of micromorphological characters exist? - 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, Abstract book, Ohrid, Macedonia, 84.


  Ljubisavljević, I., Raca, I., Jušković, M., Ranđelović, V. (2016): Comparative morpho-anatomical analysis of species Crocus reticulates Steven ex Adam (Iridaceae) from Serbia. - 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, Abstract book, Ohrid, Macedonia, 100.


  Landucci, F., Chytrý M., Šumberová, K., Tichý, L, Aunin, L., Biţă-Nicolae, C., Bobrov, A., Borsukevych, L., Čarni, A., Csiky, J., Cvijanović, D., De Bie, E., Dubyna, D., Dimopoulos, P., Dziuba, T., FitzPatrick, Ú., Font, X., Gigante, D., Golub, V., Hennekens, S.M., Holubová, D., Hrivnák, R., Lastrucci, L., Iemelianova, S., Jandt, U., Jansen, F., Jenačković, D., Kącki, Z., Lájer, K., Matulevičiutė, D., Mesterházy, A., Molina, J.A., Paal, J., Papastergiadou, E., Properzi, A., Radulović, S., Ranđelović, V., Řezníčková, M., Rodwell, J. S., Schaminée, J. H. J., Šilc, U., Sinkevičienė, Z., Stančić, Z., Stepanovich, J., Teteryuk, B., Tzonev, R., Venanzoni, R., Weekes, L., Willner, W., Zelnik, I. (2018): WetVegEurope, not only a classification exercise… Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts. - 27th Congress of the European Vegetation Survey, Book of Abstracts, Wroclaw, Poland, 54.


  Raca, I., Lazarević, M., Žikić, V., Nikolić, D., Harpke, D., Ranđelović, V. (2018): Geometric morphometrics of perigone segments shape in different species from series Verni Mathew (Crocus L. Iridaceae). - 7th Balkan Botanical Congress, Book of abstracts, Novi Sad, Serbia. - Botanica Serbica 42(supplement 1): 44.


  Nikolić, D., Jenačković, D., Jušković, M., Ranđelović, V. (2018): Morphological variability of Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Smith (Cyperaceae) populations from Serbia. - 7th Balkan Botanical Congress, Book of abstracts, Novi Sad, Serbia. - Botanica Serbica 42(supplement 1): 48.


  Jenačković, D., Lakušić, D., Jušković, M., Nikolić, D., Raca, I., Ranđelović, V. (2018): Marshland vegetation (Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941) of the central Balkan Peninsula: floristic differentiation of associations. - 7th Balkan Botanical Congress, Book of abstracts, Novi Sad, Serbia. - Botanica Serbica 42(supplement 1): 95.


  Raca, I., Jovanović, M., Harpke, D., Ranđelović, V. (2018): Does Crocus heuffelianus Herb. (Iridaceae) actually presents an aggregate of species? - 18th Austrian Botanical Conference & 24th International Symposium on Biodiversity and Evolutionary Biology of the German Botanical Society, Book of Abstracts, Klagenfurt am Wörthersee, Austria, 65.


  Jovanović, M., Raca, I., Shuka, L., Harpke, D., Ranđelović, V. (2019): On the border - A new species of Crocus (Iridaceae) from the Northern Pindus. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 19.


  Raca, I., Manić, J., Harpke, D., Jušković, M., Jovanović, M., Ranđelović, V. (2019): Crocus randjeloviciorum Kernd., Pasche, Harpke & Raca in Serbia - State of the art. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 21.


  Stojanović, J., Raca, I., Jevtić, J., Jušković, M., Ranđelović, V. (2019): Comparative analysis of morphological and anatomical characters of species Gagea pratensis (Pers.) Dumort. (Liliaceae) from Serbia and Montenegro. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 33.


  Nikolić, D., Marinković, J., Jušković, M., Jenačković Gocić, D., Raca, I., Ranđelović, V. (2019): Anatomical study of Bolboschoenus taxa distributed in Serbia. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 34-35.


  Šabanović, E., Boškailo, A., Šarić, Š., Sarajlić, N., Ranđelović, V. (2019): New locality of Orchis spitzelli Sauter ex W.D.J. Koch (Orchidaceae) in Bosnia and Herzegovina. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 46-47.


  Jušković, M., Nešić, M., Stojanović, J., Jenačković Gocić, D., Nikolić, D., Ranđelović, V. (2019): Anatomical differentiation of populations Trollius europaeus L. (Ranunculaceae) from Serbia. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 55-56.


  Jenačković Gocić, D., Jušković, M., Nikolić, D., Ranđelović, V. (2019): Ecological differentiation of marshland communities recorded in the area of Central Balkan Peninsula. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 66.


  Bolbotinović, Lj., Ranđelović, V., Jušković, M., Nikolić, D., Jenačković Gocić, D. (2019): Flora of Danube River in vicinity of Tekija (Northeast Serbia): Taxonomical, ecological and phytogeographic analysis. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 67.


  Zlatković, I. D., Jenačković Gocić, D., Ranđelović, V. (2019): Allio guttate-Limonietum gmelinii - new halophytic association in South Serbia. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 68.


  Sarajlić, N., Jogan, N., Ranđelović, V., Murtić, S. (2019): Spontaneous flora of the Vraca Memorial Park (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina). In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 70.


  Beatović, M., Jenačković Gocić, D., Nikolić, D., Ranđelović, V. (2019): Drosera rotundifolia L. (Droseraceae), endangered carnivorous plant species in the flora of Serbia - state of populations and phytocoenological affilation in the area of the Vlasina plateau. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 80.


  Arsenijević, J., Stanojković, T., Ranđelović, V., Kundaković-Vasović, T. (2019): Chemical analysis and cytotoxity of Rumex balcanicus Rech.F. (Polygonaceae). In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 158.


  Radović, J., Milenković, M., Ranđelović, V., Kundaković-Vasović, T. (2019): Pharmacological activity of Rumex balcanicus Rech. F. (Polygonaceae). In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (eds.): 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Stara planina Mt., Serbia, 159.


  Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (2016): (eds.). 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Abstracts, University of Niš, Niš, 1-157.


  Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D. (2019): (eds.). 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Abstracts, Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Niš; Institute for Nature Conservation of Serbia, Belgrade, 1-219.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Miljković, M., Harpke, D., Ranđelović, V. (2015): Morphology and phylogeny in the taxonomical critical Crocus sieberi group. 3rd Leibniz PhD symposium of Section C „Keep it simple - Science Communication“, Berlin.


  Nikolić, D., Lazarević, M., Jenačković, D., Jušković, M., Ranđelović, V. (2018): Analiza oblika ahenija kod vrsta roda Bolboschoenus (Ach.) Palla (Cyperaceae J. St. Hill.) primenom geometrijske morfometrije. - Drugi kongres biologa Srbije. Osnovna istraživanja, metodika nastave, Knjiga sažetaka, Kladovo, Srbija, 58.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 13 maj 2021 23:55