Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 12.02.2014.

Srboljub Dimitrijević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.06,1958.
 • Mesto rođenja: Donje Žapsko Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Skoplje
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1983.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Димитријевић, С. (2010). Социјално порекло и професија, Учитељски факултет, Врање, стр. 132. ISBN 978-86-82695-76-9; COBISS.SR-ID 111355148

 • Knjige i udžbenici:

  Марковић, Д. Ж., Димитријевић, С. (2005). Социологија, МБ Графика,Ниш. ISBN 86–83935 –13 -2; COBISS.SR-ID 11355148.

  Ивковић, М. (2005). Социологија образовања,одабране теме, (друго допуњено издање), одељак Социологија наставника: наставници као професионална друштвена група,Учитељски факултет, Врање. Написан је у коауторству са Димитријевићем,Д.С. и Крстић-Марковић,С. ISBN 86-82695-16-2; COBISS.SR-ID 119012364.

  Ивковић, М. Димитријевић, С. (2013). Социологија васпитања и образовања. Врање:     Учитељски факултет, стр. 278. ISBN 978-86-82695-97-4; COBISS.SR-ID 196250380

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Димитријевић, С. (1989). Класици марксизма о религији. Зборник радова Педагпшке академије у Врању.

   Димитријевић, С. (1995). Основне категорије и аспекти информативне праксе друштвеног предузећа (социолошки аспект). Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 41-44. ISSN 0354-5997

   Димитријевић, С. (1996). Облици и средства информисања у друштвеним предузећима. Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 105-110. ISSN 0354-5997

  Димитријевић, С. (1996). Емитовање информације у предузећима. Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 191-196. ISSN 0354-5997

  Димитријевић, С. (1997). Традиционално и ново у култури села Горње Жапско. Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 221-222. ISSN 0354-5997

  Димитријевић, С. (1998). Процес прикупљања и обраде података и информација у предузећима. Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 223-226. ISSN 0354-5997

  Димитријевић, С. (2000). Рад као социолошка категорија. Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 241-244. ISSN 0354-5997

  Димитријевић, С. (2001). Социјално порекло студената прве године Учитељског факултета у Врању и његов утицај на избор студија. Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 159-168. ISSN 0354-5997

  Димитријевић, С. (2002).  Појам младих као социјалне групе. Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 59-64. ISВN 86-82695-06-5

  Димитријевић, С. (2003). Образовне аспирације и професионална интересовања сеоске женске омладине. Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 209-220. ISSN 0354-5997; COBISS. SR-ID 155301127

  Димитријевић, С. (2004). Допринос Милана Влаинца изграђивању методологије научног проучавања села. Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 109-114. ISВN 86-82695-06-5

  Ивковић,М., Димитријевић, С. (2005). Ставови учитеља о свом друштвеном угледу. Зборник радова са међународним учешћем ''Савремени токови у образовању наставника'', Учитељски факултет у Врању, стр. 183-190. ISВN 86-82695-21-9, COBISS. SR-ID 1257564228

  Илић, Д., Димитријевић, С. (2007). Социо-еколошкото воспитување во Србија- воспитување за 21. век. Просветно дело, бр.5, Скопје, стр. 107-115. ISSN 0350-6711; COBISS. SR-ID 174488844

  Димитријевић, С. (2007). Млади на селу и њихов однос према пољопривреди као професији. Тематски зборник са међународним учешћем, ''Традиционално и савремено у раду и животу људи у селу'', Завод за социологију развоја села, Балканска асоцијацја за социологију села и пољоппривреде у Београду, стр. 301-307. ISВN 978-86-87067-00-4; COBISS. SR-ID 143023372

  Димитријевић, С. (1996). Друштвени односи и образовање младих. Зборник радова Учитељског факултета у Врању, стр. 123-128. ISSN 0354-5997; COBISS. SR-ID 155301127

  Димитријевић, С. (1996).  Проф. др Данило Ж.. Марковић: ''Општа социологија'', Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 1996.

  Димитријевић, С. (1996).  ''О човеку ствараоцу'', др Милан Ратковић, Знати или нестати, Учитељски факултет, Београд, 1995. (Теме бр. 1,4, Ниш 1996).

  Димитријевић, С. (1998). Др Зоран Јовановић: ''Моћ привида – масовна култура као идеологија'', Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 1998.

  Димитријевић, С. (2000). Др Милан Недељковић: ''Време промена и образовања'', Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 2000.

  Димитријевић, С. (2000).''Образовање и други социјални подсистеми'', др Миомир Ивковић, Образовање у друштвеном контексту, СКЦ, Ниш, 1999, Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 2000.

  Димитријевић, С. (2000).''Годишњак института за социолошка и политичко-правна истраживања у Скопљу'', Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 2000.

  Димитријевић, С. (2001). Др Зоран Јовановић: ''На рубовима савести'', Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 2001.

  Димитријевић, С. (2001). Др Данило Ж... Марковић: ''Социологија и глобализација'', Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 2001.

  Димитријевић, С. (2002). 'Социо-економско истраживање у Републици Македонији'', Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 2002.

  Димитријевић, С. (2003). ''Значајан допринос афирмацији социолошких наука'', др Данило Ж.. Марковић, изабрана дела: Општа социологија, Социологија рада, Социологија безбедног рада, Социјална екологија, Савременост и образовање и Социологија глобализације, Просвета, Ниш и Савремена администрација, Београд 2001, Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 2003.

  Димитријевић, С. (2003). ''Допринос Социологије образовања'', (Др Миомир Ивковић, Социологија образовања, Филозофски факултет, Ниш, ''Нота'', Књажевац,2003.), Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 2003.

  Димитријевић, С. (2006). ''Значајан допринос-државно-правне историје света'', Слободна реч, 2006.

  Димитријевић, С. (2008).''Образовање за очување културног идентитета појединих народа'', Др Данило Ж.. Марковић, Цивилизацијске промене и образовање, Учитељски факултет у Призрену, Лепосавић, 2004, Зборник радова Учитељског факултета, Врање, 2008.

  Илић,Д., Марковић, М., Димитријевић, С. (2010). Значај еколошке свести студената Учитељског факултета за заштиту човекове животне средине. Годишњак Учитењског факултета у Врању, стр. 241-250. ISSN 1820-3396; COBISS.SR-ID 174488844

  Димитријевић, С. (2010). Млади и сиромаштво (социолошки аспект). Годишњак Учитељског факултета у Врању, стр. 247-252. ISSN 1820-3396, COBISS. SR-ID 174488844

  Димитријевић, С. (2012). Социјално порекло студената Учитељског факултета у Врању и његов утицај на избор студија. Годишњак Учитељског факултета у Врању, стр. 345-352. ISSN 1820-3396; COBISS. SR-ID 174488844

  Илић, Д., Димитријевић, С. (2013). Књижевност за децу и еколошко васпитање у предшколском узрасту. Годишњак Учитељског факултета у Врању, стр. 471-477. ISSN 1820-3396; COBISS. SR-ID 174488844 

  Димитријевић, С. (2013). Противуречности патриотског васпитања у глобализирајућем друштву. ТЕМЕ, г. XXXVII, бр. 2, 555-565

  Маркович, Д., Димитријевич, Д. (2013). Социјализациа личности: Проблема насилиа, ВЕСТНИК Россииского университета дружби народоб, Сериа Социологиа, No 4, 34-44

  Dimitrijevic, S., Slaninka-Dineva, M., Cacanoska, R. (2015). Sociological and Legal Aspects of  the Member of Parliament Mandate in the Republic of Macedonia-Basic Theses for Interdisciplinary Research- Pro Futuro, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Annual XXXIX/4, Skopje, str. 95-105 ISSN 1857-7350

  Dimitrijoska, S., Dimitrijević,S. (2016). International and National Standards for Protection and Treatment of  Unaccompaniedminors, Journal of Social Policy, Year 9, No12, Skopje, str. 81-113, ISSN 1857-6052

  Dimitrijevic,S., Stojanovic,S. (2017). Poverty as a social global phenomenon (Sociological aspekt), Teacher, International Journal of Education, Year ХV, No. 2, Bitola, str.54-59, ISSN 1857-8888 (online).

  Stojanovic,S., Dimitrijevic,S. (2017). Frequency of violent behavior in primary schools,Teacher, International Journal of Education, Year ХV, No. 2, Bitola, str. 60-70, ISSN 1857-8888 (Online).

  Stojanović,S., Ristić, M., Đorđević, S., Dimitrijević,S. (2017). Leisure time activities and interests of elementary school children, Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, Vol.1,No 1, Niš, str. 1-10, ISSN 2560-4600 ( Print),ISSN 2560-4619 (Online).

  Dimitrijevic,S. (2017). Religion and education in social context (Sociological aspect), Knowledge- International Journal, Greece, Vol 19 No. 2, pp. 547-555, ISSN 2545-(printed)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Димитријевић, С. (2009). Традиционално и савремено у животу и раду људи на селу (социолошки аспект), Међународни научни скуп, Власински сусрети, Власотинце. COBISS. SR-ID 512584796; UDK 316.334.55 (4-12) (082)

  Димитријевић, С. (2009). Млади и сиромаштво (социолошки аспект), Међународни научни скуп, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Филозофски факултет, Косовска Митровица.ISSN 0353293 COBISS. SR-ID 10455311

  Илић, Д., Димитријевић, С. (2009). Зорица (социолошки аспект), Међународни научни скуп, Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци, Учитељски факултет, Врање. ISBN 978-86-82675-68-4; COBISS. SR-ID 170686732

  Димитријевић, С. (2010): Сеоске установе и организације (социолошки аспект),Међународни научни скуп, Власински сусрети, Власотинце. COBISS. SR-ID 512698972; UDK 338.431(1-12) (082)

  Димитријевић, С. (2011). Учествовање становника у обнови и развоју села Доње Жапско,Међународни научни скуп, Власински сусрети, Власотинце. COBISS. SR-ID 193213196, UDK 338.431 (1-12) (082)

  Димитријевић, С. ( 2012). Промене друштвене структуре у селу Доње Жапско код Врања, Међународни научни скуп, Власински сусрети, Власотинце. COBISS. SR-ID 193213196; UDK 338.431 ( 1-12) (082)

  Димитријевић, С. (2012). Сиромаштво као друштвена појава ( социолошки аспект), Међународна научна конференција ,,Миграције и тржиште рада“, Крушево – Македонија. ISBN 978-9989-695-53-7; COBISS. MK –ID 92214538

  Đorđević, L., Đorđević, S. & Dimitrijević, S. (2014): Employment of Persons with      Disabilities, Education and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities- Thematic Collection of International Importance, Foča: University of East Sarajevo, Faculty of Medicine Foča, Bosnia and Herzegovina;  University of Belgrade- Faculty of Special Education and Rehabilitation- Publishing Centre of the Faculty (ICF), Serbia, ISBN 978-99955-733-9-3, COBISS. RS-ID 4515352, str. 327-337. 

  Dimitrijoska, S., Dimitrijević, S. (2016). Recidivism at children in conflict with the law, Тематски зборник VII Међународне научно-стручне конференције, ''Унапређење квалитете живота деце и младих'', Тузла, Босна и херцеговина, ISSN 19869886, стр. 61-68

  Dimitrijoska, S., Dimitrijević,S., Petrov, R. (2017). Risk Factors for Recidivism in Juvenile Criminal Offenders, Tematski zbornik VIII medjunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ 23-25.06.2017. godine, Aranđelovac, Srbija, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, str. 439-446, ISSN 1986-9886

  Dimitrijević,S., Dimitrijoska, S. (2017). Identification of Resources and Planning of the Intervention, Tematski zbornik VIII medjunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ 23-25.06.2017. godine, Aranđelovac, Srbija, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, str. 447-458, ISSN 1986-9886

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Илић, Д., Димитријевић, С. (2010). Питање опстанка националног васпитања у ери глобализације. У Сунчица Денић (ур.), Могућност националног васпитања у време глобализације, стр. 246-251. Врање: Учитењски факултет у Врању. ISBN 978-8682695-71-4; COBISS.SR-ID 176593932.

  Марковић, Д. Ж., Димитријевић, С. (2011). Социјализација личности и насиље у школама. У Сунчица Денић (ур.), Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља, стр. 17-30. Врање: Учитељски факултет у Врању. ISBN 978-82695-81-3; COBISS.SR –ID 186201100

  Димитријевић, С. (2011). Етика учитеља. У Сунчица Денић (ур.), Учитељ у балканским културама, стр. 365-372. Врање: Учитељски факултет у Врању, ISBN 978-86-82695-82-0; COBISS.SR-ID 186201100

   

  Димитријевић, С., Илић, Д., Марковић, М. (2011). Наркоманија као друштвени пшроблем и друштвена стварност. У Милутин Ђуричковић (ур.), Наше стварање - Зборник радова са шестог симпозијума са међународним учешћем ,,Васпитач у 21. веку“, стр. 142-147. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. ISBN 978-86-88561-00-6; COBISS.SR-ID 180760588

  Димитријевић, С., Стошић, Л. (2012). Информатизација образовања као суштина и обележје новог миленијума. У Мирољуб Јоковић (ур.), Наше стварање - Зборник радова са међународним учешћем ,,Васпитач у 21. веку“, стр. 399-406. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. ISBN 978-86-88561-01-3 COBISS. SR-ID 189155596 

  Марковић, М., Илић, Д., Димитријевић, С. (2013). Вредности, образовање и друштво у једном интегрисаном приступу, Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту, број 1/2013, ISBN 978-86-83729-18-0 

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 05 oktobar 2017 20:30