Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.02.2014.

Nihad Ukić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.09.1975
 • Mesto rođenja: Gurdijelje, Tutin
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: opšti smer
 • Godina diplomiranja: 2001
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Nihad Ukić, Pravo da se pozovu i ispitaju svedoci u krivičnom postupku- Međunarodni standardi, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2012, LX, pp. 79-90.


  2. Nihad Ukić, Pravo na javno suđenje, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad,  2012, LXXXIV, broj 3, pp. 216- 226.


  3. Nihad Ukić, Međunarodni i domaći pravni standardi prava uhapšenih ili pritvorenih lica na informaciju, Branič, Beograd, 2013, CXXVI, broj 1-2, pp. 48-62.


  4. Nihad Ukić, Pojam „ nezavisan i nepristrasan sud“ u praksi Evropskog suda za ljudska prava, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Pravo- teorija i praksa, Novi Sad, 2012, XXIX, broj 7-9/2012, pp. 164-175.


  5. Nihad Ukić, Pravo da se osoba brani sama ili uz pomoć advokata- međunarodni, regionalni i domaći standardi, Udruženje pravnika Republike Srpske, Pravna riječ, Banja Luka, 2011, VIII, broj 29, pp. 719-730.


  6. Nihad Ukić, Međunarodni standardi presude u krivičnom postupku, Udruženje pravnika Republike Srpske, Pravna riječ, Banja Luka, 2013, X, broj 37, pp. 763-770.


  7. Ukić N., Biočanin R., Badić M., Krivično- pravni aspekti zaštite i unapređenja životne sredine, Udruženje pravnika Republike Srpske, Pravna riječ, Banja Luka, 2010, VII, broj 23/2010, pp. 321- 337.


  8. Ukić, Nihad., Prava dece na pravično suđenje: odabrani međunarodni dokumenti, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2014.


  9. Ukić, N., Muratović, M., Principle of custody restrictiveness against juveniles - international and domestic legal standards, International journal of economics & law, Faculty for education of the executives, ISSN: 2217-5504.- vol. 3, br. 9 (2013).


  10. Ukić N., Kukalj P., Muratović M.,, Međunarodni standardi načela ažurnosti i specijalnosti krivičnog postupka prema maloletnicima, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH NIR, godina II, broj 4, Brčko, 2013.


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.      Ukić N., International aspects of the "ne bis in idem" principle (not twice in the same thing), Beograd, Faculty for Education of the Executives Novi Sad, Serbia, 3rd International Conference, ”Law, Economy and Management in Modern Ambiance”, LEMiMA 2013, Beograd, Volume 3, 2013. godina.


  2.      Ukić N., Badić M., Pravno- ekonomski aspekti zaštite životnog ambijenta, I Simpozijum ekoloških nauka „ Ekologija i održivi razvoja“, Travnik, 2012.


  3.      Bataveljić D., Biočanin R., Ukić N., Pravni aspekti eko- bezbednosti u posmodernom ambijentu, Srpska Kraljevska asocijacija Akademika Inovatora i naučnika Beograd, Svesrpski simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti, Zbornik radova (knjiga 1), Kruševac, 2012. godina.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 06 februar 2017 12:44