Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.02.2014.

Jelena Šuput

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.09.1981.
 • Mesto rođenja: Zvornik
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: krivičnopravni smer
 • Godina diplomiranja: 2006
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Šuput J., "Mediji i kriminalitet" u: Stanje kriminaliteta u Republici Srbiji i pravna sredstva reagovanja, treći deo, treće izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009, str. 447-463, ISBN 978-86-7630-202-4


   


  Šuput J., "Usaglašenost propisa koji uređuju internu reviziju sa međunarodnim standardima" u: Dobra uprava i interna revizija, Udruženje ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru i Institut za uporedno pravo, Beograd, 2012, str. 96-110, ISBN 978-86-800059-84-6


   


  Šuput J. "Interna finansijska kontrola u javnom sektoru" u: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, prioriteti, problemi i perspektive, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2012, str. 247-261, ISBN 978-86-80059-85-3

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Šuput J., "Odgovornost pravnog lica za krivična dela", Strani pravni život, broj 1/2009, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2009, str. 169-190, ISSN 039 2138, UDK 34


   


  Šuput J., "Interna finansijska kontrola u prevenciji krivičnog dela nenamensko trošenje budžetskih sedstava", Nauka, bezbednost, policija (NBP), broj 1/2012, Kriminalističko policijska akademija, Beograd, 2012., str. 153-163, ISSN 0354-8872


   


  Šuput J., "Organi u italijanskom krivičnom postupku prema maloletnicima", Strani pravni život, broj 1/2014, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2014, str. 265-277, ISSN 0039 2138, UDK 34


   


  Šuput J., "Harmonizacija nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije sa Konvencijom o zaštiti finansijskih interesa Evropske unije", Evropsko zakonodavstvo, broj 47-48/2014, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2014, str. 187-202, ISSN 1451-3188, UDK 34


   


  Šuput J., "Zaštita finansijskih interesa Evropske unije - Uspostavljanje Afcos sistema u Republici Srbiji", Pravni život, broj 7-8/2014, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, 2014, str. 19-30, YU ISSN 0350-0500, UDK 34 (497.11) (05)


   


  Šuput J., "Krivičnopravno sankcionisanje diskriminacije", Kultura polisa-Pravo i savremeno društvo, Kultura polis-Novi Sad i Institut za evropske studije, Beograd, 2014. str. 127-140, ISSN 1820-4589, UDK 316.334.56:008


   


  Šuput J., "Državna revizorska institucija i prevencija kriminaliteta belog okovratnika u javnom sektoru", Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, broj 67/2014, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2014, str. 331-346, ISSN 0350-8501, UKD 34(058)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Šuput J., "Organizacija i nadležnosti vrhovnih revizorskih institucija u Republikama bivše SFRJ", Pravo i društvo, broj 2/2011, Službeni glasnik, Beograd, 2011, str. 161-183, ISSN 1821-4118, UDK 336.146 (4-12)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Šuput J., "Enlargement of the European Union and protection or its financial interests" in: The Old and the New World Order-between European integration and the historical burdens: Prospects and challenges for Europe of 21st century, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, May 29-30, 2014, str. 541-551, ISBN 978-86-7067-207-9, UDK 316.322:32(082)

Poslednji put izmenjeno utorak, 28 april 2015 19:48