Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.02.2014.

Vesna Novković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 31.03.1969.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Tehnološki fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo
 • Godina diplomiranja: 1994
 • Spisak publikacija

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Rad  u istaknutom medjunarodnom časopisu (M22):


  1. Vesna M. Novković, Ljiljana P. Stanojević, Milorad D. Cakić, Radosav M. Palić, Vlada B. Veljković, Mihajlo Z. Stanković, Extraction of digoxin from fermented woolly foxglove foliage by percolation, Sep. Sci. Technol. (2013), doi/10.1080/01496395.2013.864679.


  Rad  u medjunarodnom časopisu (M23):


  1. Novković Vesna M.., Stanojević Ljiljana P., Cakić Milorad D., Veljković Vlada B., Stanković Mihajlo Z., Separation of digoxin by luiquid-luiquid extraction from extracts of foxglove secondary glycosides, Hem. Ind. (2013), doi/10.2298/HEMIND130422040N


  2. M. Dimić, Z. Stanković, V. Novković, Z. Stoiljković, D.Mihailović, Testing of the antimicrobial activity of preparation herbalm®2000 and oily extracts which are the part of its composition; Third comgress of Macedonian Microbiologists with international participation ICOSEC 5., 17-12 maja 2006, Ohrid, Macedonia.


  3. Vladimir M. Bankovic, Suzana B. Ristic, Vesna M. Novkovic, Determination of the rutin in the tablets with Echinacea extract by HPLC method, Third comgress of Macedonian Microbiologists with international participation ICOSEC 5, 10-14 . septembar, 2006, Ohrid, Macedodonia, Book of Abstracts, Vol. I, ACH-7, p. 52.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Рад у водећем часопису националног значаја са рецензијом (М51)          


  1. Novković Vesna, Petković Ivana, Stoiljković Zora, Nikolić Milan, Hemijska karakterizacija semena i lišća gajenih vrsta roda Amaranthus L, Arh. farm. 3-4 (284-285) 2000.


  2. Mihajlo Z. Stanković, Nadica Z. Stojanović, Nada Č. Nikolić, Vesna M. Novković, The extraction of totalipids from pursley (Petroselinim cridpum (Mill) Nym. ex. A.W.) seeds, Chem. Ind. 58 (12)(2004) 535-592.


  3. Novković Vesna, Nikolić M.,Stojiljković Zora, Djordjević Dragana, Ispitivanje masnog ulja semena bundeve (Cucurbita pepo L.), Med. plant. Rep. 5(5) (1998) 84-87.


  4. Vesna M. Novković, Zora Stoiljković, Mihajlo Z. Stankovic, Odredjivanje ukupnih karotena i karakterizacija uljanih ekstrakata cveta nevena (Calendula officinalis), Hem. ind. 59 (9-10) (2005) 254-57


  5. Dušanka Mihajlović, Vesna Novković, Vladimir Banković, Odredjivanje hiperozida u cvetu i listu gloga (Crategus oxicantha i monogyina) primenom metode  spektrofotometrije Hem. ind. 60 (3-4) (2006) 254-57


  Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини (М63)


  1. Vesna Novković, M. Nikiolić, Yora Stoiljković, Spektrofotometrijsko odredjivanje heperozida u matičnjaku (Melissa officinalis L.), II Simpozijum :” Savremene tehnologije i privredni razvoj”, 24-25. 10. 1996., Leskovac, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu 11 (1998) 181-186.


  2. Novković Vesna, Stoiljković Zora, Nikolić Milan, Stamenković Vlastimir, Stanković Slobodan, Djordjevič Dragana, Sadržaj i sastav masnog ulja Amaranthus moleros L., Lekovite sirovine 18(1998) 95-98.


  3. Vesna Novković, Zora Stoiljković, Sonja Tomić, Mihajlo Stanković, Izolacija digoksina visoke čistoće iz hloroformskog ekstrakta fermentiranog lišća Digitalis lanata Ehrh, 43. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, januar 2005, Beograd, Zbornik radova OH9, 41-44, 2005.


  Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у изводу (М64)


  1. Milan Nikolić, Vesna Novković, Mirjana Krstić, Dragana Djordjević, Slobodan Stanković, Zora Stiljković, Vlastimir Stamenković, Odredjivanje proteina i mineralnih sastojaka uмnekim vrstama roda Amaranthus L., V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 1997, Zaječar, Zbornik rezimea, str. 60.


  2. Sonja Tomić, M. Stanković, Yora Stiljković, Vesna Novković, Ispitivanje kinetike ekstrakcije iz fermentiranog lišća Digitalis lanata Ehrh., III Simpozijum sa medjunarodnim učešćem : “ Savremene tehnologije i privredni razvoj”, 23-24. 10. 1998., Leskovac, Zbornik izvoda radova, OHT-15, str. 86.


  3. Vesna Novković, M. Nikolić, Sonja Tomić, Dragana Djordjević, Hemijska ispitivanja masnog ulja iz semenki ploda šipurka (Rosa canina L.), III Simpozijum sa medjunarodnim učešćem : “ Savremene tehnologije i privredni razvoj”, 23-24. 10. 1998., Leskovac,Zbornik izvoda radova, OHT-16, str. 87.


  4. Vesna Novković, M. Nikolić, Sonja Tomić, Dragana Djordjević, Hemijska ispitivanja masnog ulja iz pšeničnih klica, III Simpozijum sa medjunarodnim učešćem : “Savremene tehnologije i privredni razvoj”, 23-24. 10. 1998., Leskovac,Zbornik izvoda radova, OHT-17, str. 88.


  5. Novković Vesna, Petković Ivana, Stoiljković Zora, Nikolić, M., Djordjevič Dragana, Hemijska karakterizacija semena i lišća gajenih vrsta roda Amarantus L., 6. naučno-stručni skup: « Proizvodnja Plasman lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, 14. oktobar 1999., Novi Sad, Izvodi radova , str 7.


  6. M. Z. Stanković, S. Tomić, V. Novković, Uticaj postupka prečišćavanja ekstrakata iz išća vunastog digitalisa na prinos i sastav kristalizata kardiotoničnih sekundarnih glikozida, Jugoslovenski kongres prehrambenog, farmaceutskog i hemijskog inženjerstva sa medjunarodnim učešćem, 16-17. 09. 1999, Novi Sad, Zbornik izvoda radova, P-99, str. 199.


  7. M. Stanković, Nada Nikolić, Nadica Stojanović, Vesna Novković, Uticaj prirode rastvarača i temperature ekstrakcije na prinos i sastav ukupnih lipida iz semena peršuna (Petroselinum crispum Mill.), II Simpozijum sa medjunarodnim učešćem “ Savremene tehnologije i privredni razvoj”, 10-11.10. 2003., Leskovac, Izvodi radova PI-4, str. 67.


  8. Stoiljković Zora, Nikolić Suzana, Novković Vesna, Nikolić Milan, Stamenković Grozdan, Uslovi dobijanja suvih ekstrakata Hyperici herba, Melissae folium i Echinaceae herba, XXVI Savetovanje o lekovitim biljkama, Savremeni pristup ispitivanju proizvodnji i primeni poznatih biljnih droga, 27-29.09. 2004, Bajina Bašta, Zbornik izvoda radova, P- 57, 230, 2004.


  9. Novković.V; Stoiljkovic Z., Uporedno ispitivanje sastava i hemijske karakterizacije masih ulja semena koprive, bundeve i žutog noćurka, VI simpozijum sa međunarodnim učešćem »Savremene tehnologije i privredni razvoj, 21. i 22. oktobar 2005. godine, Izvodi radova OHT i PI-17, str.61-62.


  10. Novković.V; Stoiljkovic Z. Određivanje sadržaja ß-karotena i karakterizacija uljanih ekstrakata cveta nevena (Calendula officinalis), VI simpozijum sa međunarodnim učešćem »Savremene tehnologije i privredni razvoj«, 21. i 22. oktobar 2005. godine, Izvodi radova OHT i PI-26, str-79-80.


  11. Dušanka Mihajlović, Vesna Novković, Vladimir Banković, Određivanje sadržajahiperozida u drogi i ekstraktima iz cveta i lista gloga (Crategus oxicantha i   monogyina) primenom metode spektrofotometrije. VI simpozijum sa međunarodnim učešćem »Savremene tehnologije i privredni razvoj, 21. i 22. oktobar 2005. godine, Izvodi radova OHTiPI-9, str. 45-46.

 • Tehnička rešenja:

  Нова технологија (M 81)


  1. V.Novković, D. Mihajlović, G. Stamenković, S. Nikolić., Tehnološlki postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta kokoca (95 %) ; evidencioni broj: 4273-TP-843/2; 2006., Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac


  2. V.Novković, D. Mihajlović, Z.Stoiljković, Tehnološlki postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta kamilice (70 %); evidencioni broj: 4295-TP-849/2, 2006., Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


   3. V.Novković, D. Mihajlović, Z.Stoiljković, Tehnološlki postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta kamilice (50 %); evidencioni broj: 4295-TP-849/2, 2006., Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  4. V.Novković, D. Mihajlović, G. Stamenković, Tehnološlki postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta breze (45 %) ; evidencioni broj: 4325TP-856/2, 2006., Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  5. V.Novković, D. Mihajlović, G. Stamenković, Tehnološlki postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta koprive (45 %) ; evidencioni broj: 4335TP-859/2, 2006.


  6. V.Novković, D. Mihajlović, Tehnološlki postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta rastavića (45 %); evidencioni broj: 4351-TP-863/2, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  7. V.Novković, D. Mihajlović, Tehnološlki postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta breze 45 %%), evidencioni broj: 4323-TP-856/2, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac


  8. V. Novković, Z. Stoiljković, M. Nikolić, Laboratorijski postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta bršljana (Hederae extractum fluidum ), ev. broj: 3120-LP-696/2, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  9. V. Novković, Z. Stoiljković, M. Nikolić, Laboratorijski postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta bršljana (Hederae extractum fluidum ), ev. broj: 3120-LP-696/2, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac


  10. V. Novković, Z. Stoiljković, M. Nikolić, Laboratorijski postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta matičnjaka (Melissae extractum fluidum ), ev. broj: 3125-LP-  697/, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  11. V. Novković, Z. Stoiljković, M. Nikolić, Laboratorijski postupak dobijanja    alkoholnog ekstrakta hmelja (Extractum Lupuli Strobuli fluidum ), ev. broj: 3115-LP-695/2, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  12. S. Tomić, V. Novković, Z. Stoiljković, Laboratorijski postupak dobijanja sirovog    masnog ulja koprive, ev. broj: 3140-LP-700/2, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  13. V. Novković, S. Tomić, Z. Stoiljković, Laboratorijski postupak dobijanja  sirovog masnog ulja žutog noćurka, ev. broj: 3130-LP-698/2, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  14. V. Novković, S. Tomić, Z. Stoiljković, Laboratorijski postupak dobijanja sirovog masnog ulja pšeničnih klica, ev. broj: 3135-LP-699/2, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  15. V. Novković, S. Tomić, Z. Stoiljković, Laboratorijski postupak dobijanja sirovog masnog ulja tikve golice, ev. broj: 3145-LP-701/2, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  16. V. Novković, Z. Stoiljković, Laboratorijski postupak dobijanja alkoholnog ekstrakta purpurne ehinacee Ehinacea purpureaev. broj: 4012-LP-775/1, 2004, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  17. Mihajlo Stanković , Vesna Novković , Zora Stoiljković , Sonja Tomić,    Laboratorijski postupak dobijanja Digoksina iz fermentiranog lišća Digitalis lanata Ehrh., 06 br. 1734/1, 2004, Tehnološki Fakultet Leskovac u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj Farmaceutsko-hemijske industrije Zdravlje Leskovac.


  18. Mihajlo Stanković , Vesna Novković , Zora Stoiljković , Sonja Tomić, Poluindustrijski postupak dobijanja Digoksina iz fermentiranog lišća Digitalis lanata Ehrh., 06 br. 1735/1, 2004, Tehnološki Fakultet Leskovac u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj Farmaceutsko-hemijske industrije Zdravlje   Leskovac.


  19. Vesna Novković, Dušanka Mihajlović, Laboratorijski postupak dobijanja 100 % propilenglikolnog ekstrakta ehinacee (Echinaceae purpurea), evidencioni broj: 4226-LP – 830/1, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac


  20. Vesna Novković, Dušanka Mihajlović, Laboratorijski postupak dobijanja 100 %   propilenglikolnog ekstrakta bršljana(Hedera helix L), evidencioni broj: 4231 – LP– 831/3, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac


  21. Vesna Novković, Dušanka Mihajlović, Laboratorijski postupak dobijanja 70 % vodeno-etanolnog ekstrakta ruzmarina ( Rosmarinus officinalis L.), evidencioni  broj: 4223– LP – 829/1, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  22. Dušanka Mihajlović , Vesna Novković, Laboratorijski postupak dobijanja ugušćenog ekstrakta matičnjaka(Melissa officinalis L.), evidencioni broj: 4140– LP – 805/3, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  23. Vesna Novković, Zora Stoiljković, Laboratorijski postupak dobijanja uljanog ekstrakta nevena, evidencioni broj: 4101– LP – 795/1, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  24. Dušanka Mihajlović, Vesna Novković, Laboratorijski postupak dobijanja 70 % vodeno-etanolni ekstrakt gloga ( Crataegus extarctum fluidum), evidencioni broj:–   LP –, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  25. Vesna Novković, Dušanka Mihajlović, Laboratorijski postupak dobijanja   ugušćenog ekstrakta ehinacee (Echinaceae purpurea), evidencioni broj 4225-LP – 830/1 


  26. V.Novković, D. Mihajlović, Laboratorijski postupak dobijanja Alkoholnog ekstrakta rastavića (45 %) ; evidencioni broj: 4355-LP-864/2 , Centar za istraživanje i razvoj  FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  Nове методе (M85)


  1. V. Novković, S. Tomić, Z. Stoiljković, D. Đorđević, Propis za ispitivanje sirovog masnog ulja indijskog štira (Amaranthus molleros L.), ev. broj: 3166-PK-705/3, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  2. S. Tomić, V. Novković, Z. Stoiljković, D. Đorđević , Propis za ispitivanje Sirovo masno ulje mirođije (Anethum graveolens L.), ev. broj: 3161-PK-704/3, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  3. S. Tomić, V. Novković, Z. Stoiljković, D. Đorđević, Propis za ispitivanje sirovog masnog ulja kima (Carum carvi L.), ev. broj: 3156-PK-703/3, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  4. V. Novković, S. Tomić, Z. Stoiljković, D. Đorđević, Propis za ispitivanje sirovog masnog ulja šipurka (Rosa canina L.), ev. broj: 3151-PK-702/3, 2002, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  5. V. Novković, S. Tomić, Z. Stoiljković, D. Đorđević, Propis za ispitivanje sirovog masnog ulje pšeničnih klica ( Wheat germs L.), ev. broj:2348-PK-581/5, 2001, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  6. V. Novković, S. Tomić, Z. Stoiljković, D. Đorđević, Propis za ispitivanje sirovog masnog ulja tikve golice (Cucurbita pepo L.), ev. broj:2353-PK-582/5, 2001, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  7. S. Tomić, Z. Stoiljković, D. Đorđević Propis za ispitivanje sirovog masnog ulja žutog noćurka ( Oenothera bienis L.), ev. broj:2343-PK-580/5,V. Novković, , 2001, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  8. V. Novković, S. Tomić, Z. Stoiljković, D. Đorđević, Propis za ispitivanje sirovog masnog ulja koprive ( Urtica dioica L.), ev. broj:2338-PK-579/5, 2001, , Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  9. M. Stanković,V. Novković, S. Tomić, Z. Stoiljković, Propis za ispitivanje (+)- usninske kiseline, ev. broj: 3268-PK-725/5, 2003, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  10. Novković, Z. Stoiljković, M. Nikolić, Propis za ispitivanje cveta nevena (Calendula officinalis L.), ev. broj: 3794-PK-760/5, 2004, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  11. V. Novković, Z. Stoiljković, M. Nikolić, Propis za ispitivanje uljanog ekstrakta nevena (Calendula officinalis L.), ev. broj: 3798-PK-761/5,2004, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  12. V. Novković, Z. Stoiljković, M. Nikolić, Propis za ispitivanje alkoholnog ekstrakta nevena (Calendula officinalis L.), ev. broj: 3790-PK-759/5, 2004, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  13. Vesna Novković, Zora Stoiljković, Milan Nikolić, Propis za ispitivanje alkoholnog ekstrakta nevena (Calendula officinalis L.) ev. broj : 3788- PK-759 / 2, 2004, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  14. Vesna Novković, Zora Stoiljković, Milan Nikolić, Propis za ispitivanje cveta Nevena (Calendula officinalis L.) , ev. broj : 3792- PK-760 /2, 2004, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  15. Vesna Novković, Zora Stoiljković, Milan Nikolić, Propis za ispitivanje uljanog ekstrakta nevena (Calendula officinalis L.), ev. broj : 3796- PK- 761 / 2, 2004, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  16.Vesna Novković, Zora Stoiljković, Propis za ispitivanje alkoholnog ekstrakta purpurne ehinacee (Echinacea purpurea extractum fluidum) ev. broj: 4005- PK- 773/2, 2004, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  17.Dušanka Mihajlović, Vesna Novković, Propis za ispitivanje 70 % vodeno-etanolnog ekstrakta ruzmarina (Rosmarinus extractum fluidum), evidencioni broj: 4216 – PK – 827/2, 2005, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  18. Vesna Novković, Dušanka Mihajlović, Propis za ispitivanje herba ehinacee (Echinaceae purpurea), evidencioni broj: 4222 – PK– 828/4, 2005, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  19. Dušanka Mihajlović, Vesna Novković, Propis za ispitivanje 45 % alkoholnog ekstrakta koprive (Urtica extractum fluidum), evidencioni broj: 4158 – PK - 810/2, 2005, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  20. Vesna Novković, Dušanka Mihajlović, Propis za ispitivanje herbe matičnjaka ( Melissae officinalis L.), evidencioni broj: 4166 – PK – 812/2, 2005, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  21. Vesna Novković, Propis za ispitivanje herbe ruse ( Chelidonium majus L.), evidencioni broj: 4154 – PK –809/2, 2005, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  22. Dušanka Mihajlović, Vesna Novković, Propis za ispitivanje herbe medveđeg grožđa ( Arctostaphylos uva-ursi), evidencioni broj: 4137 – PK – 804/2, 2005, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  23. Vesna Novković, Zora Stoiljković , Dušanka Mihajlović, Propis za ispitivanje “Herbalm” –mast, evidencioni broj: 4090 – PK – 792/2, 2005, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  24. Vesna Novković, Propis za ispitivanje suncokretovog masnog ulja, evidencioni broj: 4100 – PK – 794/4, 2005, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  25. Vesna Novković, Propis za ispitivanje maslinovog masnog ulja, evidencioni broj: 4096 – PK – 793/4, 2005, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  26. Vesna Novković, Dušanka Mihajlović, Propis za ispitivanje “Rektofit” supozitorije, evidencioni broj: 4042– PK – 783/4, 2005, Centar za istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  27. Vesna Novković, Dušanka Mihajlović, Propis za ispitivanje herbe ruzmarina ( Rosmarinus officinalis L), evidencioni broj: 4237- PK – 833/2, 2005, Centar za   istraživanje i razvoj FHI “Zdravlje” AD, Leskovac.


  28. Vesna Novković, Dušanka Mihajlović, Propis za ispitivanje lista bršljana ( Hedera helix L.) evidencioni broj: 4339– PK – 860/2, 2006, Centar za istraživanje i razvojFHI “Zdravlje” AD, Leskovac.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 03 mart 2014 19:37