Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.02.2014.

Nataša Nikić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23. 11. 1974.
 • Mesto rođenja: Ktuševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Odsek / Grupa / Smer: Rekreacija
 • Godina diplomiranja: 2006.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Ignjatović, A., Veselinović, N., Stojanović, J. (2007). Učešće dece od 10 do 15 godina u sportskim aktivnostima u Nišu. Fizička kultura 1, Skoplje, str. 223-225.

  2. Jorgić, B., Veselinović, N. (2008). Izostajanje učenika sa časova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u niškim gimnazijama. Nastava i vaspitanje 2, Beograd, str. 175-183.

  3. Milenković, D., Veselinović, N., Stojiljković, N. (2009). Uporedna analiza domaćih i inostranih radova iz oblasti fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje 1, Beograd, str. 130-144.

  4. Veselinović, N., Milenković, D. i Jorgić, B. (2009). Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sa rezultatima na poligonu spretnosti kod dece predškolskog uzrasta. Glasnik Antropološkog društva Srbije, 44, 237-244.

  5. Milenković, D., Veselinović, N. (2010). Effect of experimental Tae Bo training model for coordination development of young women. Sport Science 2, Travnik.

  6. Kostić, R., Đurašković, R., Pantelić, S., Uzunović, S., Veselinović, N. i Mladenović-Ćirić, I. (2010). A comparison of the Explosive Strength, Coordination and Speed of seven-year-old boys. European Psychomotricity Journal, 3 (1), 23-30.

  7. Uzunović, S., Veselinović, N. i Stojanović, J. (2011). Effect of children´s dance program „Dance, Sing, Create through dance“ on mobility capabilities of preschool boys in Niš. Research in kinesiology, International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences, 39 (19), 103-106.

  8. Dondur, S., Milenković, S., Veselinović, N., Stojković, A., Dondur, R., Anđelković, D. i Jovanović, S. (2011). Review of national and international research studies postural deformities: The period from 2006 to 2009. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 9 (1), 9-24.

  9. Veselinović, N. & Milenković, D. (2012). The relations between morphological characteristics and speed and strength with boys of preparatory group. Acta Kinesiologica, 6 (1), 45-48.

  10. Veselinović, N. i Milenković, D. (2013). Efikasnost step aerobik programa kod mlađih žena. Acta Medica Medianae, 52 (3), 25-34. Niš: Medicinski fakultet.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Dragić, B., Veselinović, N. (2006). Pripremanje učitelja sa aspektom na metodičku artikulaciju časa fizičkog vaspitanja. Zbornik radova sa Međunarodnog skupa FIS – komunikacije, Niš, str. 183-190.

  2. Uzunović, S., Veselinović, N., Stojanović, J. (2006). Uticaj tromesečnog plesnog programa “Igrati, Pevati, Stvarati Plesom” na neke motoričke sposobnosti kod dece predškolskog uzrasta u Nišu. Zbornik radova sa Međunarodnog skupa FIS – komunikacije, Niš, str. 309-314.

  3. Dondur, S., Veselinović, N., Milenković, D. (2006). Uticaj ravnih stopala na eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta učenika srednjeg školskog uzrasta. Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad, str. 207-211.

  4. Ignjatović, A., Veselinović, N., Milenković, V., (2007) Effect of recreational Tae Bo training program on body composition and fat mass (Efekti rekreativnog programa Tae Bo vežbanja na telesnu kompoziciju i potkožno masno tkivo). 4th  FIEP European Congress, Slovakia str. 59.

  5. Dragić, B., Veselinović, N., Milenković, D. (2007). Stavovi učenika sportista i nesportista o nastavi fizičkog vaspitanja. Zbornik radova sa XIII Međunarodnog skupa FIS – komunikacije, Niš, str. 320-324.

  6. Petković, E., Veselinović, N. i Stojanović, J. (2007). Razlike u cirkularnoj dimenzionalnosti i potkožnom masnom tkivu kod ispitanica uključenih u tromesečni program Tae Bo vežbanja. Međunarodna Naučna konferencija Fizička aktivnost i zdravlje, Beograd, str. 81-86.

  7. Radovanović, D., Jakovljević, V., Cvetković, T., Ignjatović, A., Veselinović, N., Dondur, S. (2008). Effects of Different Exercise Program on Blood Markers of Oxidative Stress in Young Women. Physiology, 59, Romania, str. 16-19.

  8. Stojiljković, N., Radovanović, D., Veselinović, N. i Ignjatović, A. Effects of Tae-Bo exercise program on blood markers of oxidative stress in young women (2009). Book of abstracts of 14th annual Congress of the European college of Sport Science,Oslo, 201.

  9. Veselinović, N. (2009). Socijalna reintegracija osoba sa posebnim potrebama putem različitih oblika sportsko rekreativnih aktivnosti. Zbornik radova  sa Petog evropskog kongresa FIEP-a i drugog srpskog kongresa pedagoga  fizičke kulture, Niš, str.  647-650.

  10. Dondur, S., Veselinović, N., Milenković, S. (2010). Pilates kao metoda izbora kineziterapije. Zbornik radova sa Međunarodnog skupa FIS – komunikacije, Niš, str. 313-323.


  11. Dragić, B., Nikolić, B., Bećarević, K. i Veselinović, N. (2010). Intenzitet i aktivno vreme na času fizičkog vaspitanja primenom dopunskih vežbi. Zbornik radova sa Međunarodnog skupa FIS – komunikacije, Niš, str. 628- 633.  12. Veselinović, N., Bećarević, K. i Dragić, B. (2010). Aerobna izdržljivost-komponenta fizičke pripremljenosti, fizičkog fitnesa i osnova očuvanja zdravlja. Zbornik sažetaka sa II Međunarodnog naučnog kongresa:Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, Banja Luka, str. 142-143.

  13. Veselinović, N., Živković, M., Bubanj, S., Marković, R., Stanković, R., Bubanj, R. i  Yotov, Y. (2010). Komparativna analiza brzine zamaha rukom iznad glave u rukometu. Пети международен научен конгрес, Спорт, стрес, адаптация, Олимпиҋски спорт за всички.  Софиа, 2, 65-70.

  14. Marković, S., Cvetković, J., Marković, K. i Veselinović, N. (2011). Govor i jezik u funkciji komunikacije menadžmenta u sportu. Zbornik radova sa XV Međunarodnog naučnog skupa FIS – komunikacije u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, Niš, str. 219-223.

  15. Veselinović, N., Milenković, D., Živković, M., Bubanj, S., Živković, D., Milenković, S., Bubanj, R., Karalejić, S., Klimova, V. & Klimova, M. (2011). Research of postural deformities of the spinal column in athletes since year 2000 by year 2009. У В.Л. Кондаков (Ур), Международная научно-практическая конференция „Психолого-педагогические технологии повышения умственной и физической работоспособности, снижение нервно-эмоционального напряжения у студентов в процессе образовательной деятельности“ (стр. 265-272). Белгород, Россия: Факультет физической культуры, Национальный Исследовательский Университет „Белгу“.

  16. Dondur, S., Nikić, N. i Andrijana, S. (2013). Efekti pilatesa sa loptom na voluminoznost i potkožno masno tkivo. Zbornik sažetaka sa nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Fizička kultura i moderno društvo, Jagodina (rad u štampi).

  17. Nikić, N., Dondur, S. i Dondur, R. (2013). Dobrobiti vežbanja pilatesa i joge po opšti status žena. Zbornik sažetaka sa nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Fizička kultura i moderno društvo, Jagodina (rad u štampi).

  18. Nikić, N., Dondur, S. i Radenković, M. (2013). Kardiorespiratorni fitnes muškaraca i žena nakon 60 godina starosti. 17 th Symposium on sports and physical education on youth, Ohrid  (rad u štampi).

  19. Dondur, S., Nikić, N., Dondur, R.  i Stojković, A. (2013). A review of the research of physical activity and quality of life in older people: The period from 2000 to 2012. XVI Scientific Conference FIS communiciations in physical education, sport and recreation and I Internacional Scientific Conference, Niš, str: 299-310.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 27 februar 2014 15:45