Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.03.2014.

Jelena Lj. Minić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 09.01.1979.
 • Mesto rođenja: Kosovska Mitrovica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za psihologiju
 • Godina diplomiranja: 2002
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ranđelović, D., Minić, J. (2012). Prediktori zadovoljstva životom kod studenata. ENGRAMI 1- Časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline. Vol. 34,  str. 59- 68.    M52  


  Minić, J. (2012). Porodična afektivna vezanost studenata psihologije. Zbornik radova Porodica sa adolescentom u tranziciji. Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu. Odsek društvenih nauka, Odsek medicinskih nauka. str.97-110. M45


  Minić, J., Stefanović- Stanojević, T. (2011). Osećaj koherentnosti kod srenjoškolaca u uslovima društvene krize. Zbornik radova Ličnost i socijalne situacije- 100 godina od rođenja Nikole Rota, Filozofski fakultet,  Niš, str. 45-67.  M45  


  Kotarska, I., Marković, E., Minić, J. (2011). Emocionalna inteligencija kao činilac uticaja sajberprostora na međuljudsku komunikaciju. TEME- Časopis za društvene nauke TM G. XXXV Br. 4 str. 1657-1675.       M24 


  Minić, J. (2012). Doprinos Arona Antonovskog savremenom shvatanju zdravlja.Zbornik radova  Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Prištini, str. 341- 355. M53                       


  Minić, J. (2011). Adolescencija- kriza zdrave ličnosti. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Prištini. XL/ 2010. Kosovska Mitrovica. str. 347- 359. M53         


  Nešić, B., Minić, J., Jakšić, A. (2011). Rasprostranjenost govorno-jezičkih poremećaja kod dece na severu Kosova i Metohije. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Prištini. XLI/2011, Kosovska Mitrovica. str. 587-601. M53                      


  Minić, J. (2010). Porodica u krizi. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Prištini. XXXIX/2009. Kosovska Mitrovica. str. 425- 435. M53


  Jakšić,  J.  (2004). Razlike u emocionalnom i socijalnom razvoju adolescenata i potpunih i nepotpunih porodica. Zbornik radova Filozofskog fakulteta (XXXIV/2003). Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini. str.187-199. M53                                                                                                 


  Jakšić,  J.  (2004). Razlike u intelektualnom, emocionalnom i socijalnom razvoju adolescenata iz potpunih i nepotpunih porodica. Godišnjak za psihologiju (III/3) Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu. str. 39-51. M53 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Minić, J. (2013). Neki indikatori mentalnog zdravlja stanovništva na Kosovu i Metohiji. Tematski međunarodni zbornik: Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji, Univerzitet u Prištini, Filozofski faklutet, Kosovska Mitrovica. str. 24-37. M14  


  Jaredić, B., Minić, J. (2013). Primena sistemskog pristupa u radu sa timovima i radnim organizacijama. Tematski međunarodni zbornik: Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji, Univerzitet u Prištini, Filozofski faklutet, Kosovska Mitrovica. str. 357- 366. M14


  Minić, J., Ranđelović D. (2012). Korelati potrošačkog etnocentrizma Srba sa Kosova i Metohije. Tematski međunarodni zbornik: Socijalizacija i kriza na Balkanu. Univerzitet u Prištini, Filozofski faklutet, Kosovska Mitrovica. str.169-185. M14  


  Pavićević, M., Minić, J. (2012). Asertivnost, socijalna anksioznost i samopoštovanje kod adolescenata na Kosovu i Metohiji. Tematski međunarodni zbornik: Socijalizacija i kriza na Balkanu. Univerzitet u Prištini, Filozofski faklutet, Kosovska Mitrovica. str. 76-92.  M14


  Ranđelović, D., Minić, J.  (2011). Nacionalni identitet i stavovi Srba sa severa Kosova i Metohije o  poštovanju ljudskih prava. Tematski međunarodni zbornik: Političko nasilje. str. 299– 320. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet. M14


  Minić, J., Ranđelović, D., Vukmirović, I. (2011). Korelati samopoštovanja u periodu društvene krize. Tematski zbornik međunarodnog značaja: Identitet i kriza identiteta, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet. str. 93-109. M14 


  Pavićević, M, Minić, J. (2011). Osećaj koherentnosti u periodu razvojne i društvene krize. Tematski zbornik međunarodnog značaja: Identitet i kriza identiteta, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet. str. 73-92.  M14


  Minić,  J., Stanojević, D., Ranđelović, D. (2011). Samopoštovanje, osećaj koherentnosti i strategije prevladavanja stresa adolescenata sa Kosova i Metohije. Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Pale: Filozofski fakultet, knjiga 5, tom 2, str. 651-666. M14


  Minić, J., Ranđelović D., Stanojević D. (2010). Osećaj koherentnosti, samopoštovanje i proaktivno prevladavanje srednjoškolaca u uslovima društvene krize na Kosovu i Metohiji. Međunarodni tematski zbornik:  Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima. Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet. Kosovska Mitrovica, Knjiga 5. str. 261- 276. M14


  Jaredić, B., Stanojević, D., Radović, O., Minić, J., Pavićević, M. (2013). Shyness and self-esteem in elementary school. Journal of educational and instructional studies in the world, 3 (2): 80-86. M51


  Krstić, M., Ranđelović, D., Minić, J., Ranđelović, K. (2010). Psihološki resursi nastavnika u uslovima društvene krize. Godišnjak Srpska  akademija obrazovanja. Tema skupa: Osposobljavanje nastavnika za nove uloge. Beograd: Srpska akademija obrazovanja. str. 817- 832. M51


  Pavićević, M., Minić,  J. (2013). Vaspitni stavovi roditelja kao prediktori razvoja self- koncepta mladih. Saopštenje na naučnom skupu međunarodnog značaja. Tema skupa:  Mladi i društvene promene- između nacionalnog identiteta i evrointegacija (13. i 14. decembar), Univerzitet u Prištini, Filozofski faklutet, Kosovska Mitrovica. Knjiga sažetaka, str. 57.   M34


  Davidović- Rakić, J., Gutalj, D., Minić, J. (2013).  Marketing u službi mentalnog (ne) zdravlja dece. Saopštenje na naučnom skupu međunarodnog značaja. Tema skupa: Mladi i društvene promene- između nacionalnog identiteta i evrointegacija (13. i 14. decembar), Univerzitet u Prištini, Filozofski faklutet, Kosovska Mitrovica. Knjiga sažetaka, str. 107.  M34


  Minić, J., Pavićević, M., Jaredić, B. (2013). Consumer ethnocentrism of psychology students. International Scientific Psychology Conference, Zagreb (11.- 13.04.). Book of abstracts. p.173. M34


               


  Minić, J., Radović, O.  (2013). Naučena bespomoćnost studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Saopštenje na naučnom skupu povodom dana fakulteta: Nauka i globalizacija. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofki fakultet (17-19. maj). Knjiga rezimea. str. 331.           M34


  Mušikić, I., Pavićević, M., Minić, J.  (2012). Stilovi  i navike učenja studenata Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Saopštenje na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem pod nazivom- Psihološka istraživanja učenja i ponašanja. Banja Luka, Filozofski fakultet. Knjiga rezimea, str. 36.      M34


  Ranđelović, D., Minić, J., Vukmirović, I. Dojčinov, B. (2011). Stilovi učenja i motiv postignuća kod srednjoškolaca. Saopštenje na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem: II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine (Banja Luka, 24- 26 februara). Knjiga sažetaka. str. 33. M34   


  Minić,  J., Pavićević, M., Ranđelović, D., Mušikić, I. (2011). Samopoštovanje i stepen ugroženosti kod adolescenata na Kosovu i Metohiji. Saopštenje na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem: II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine (Banja Luka, 24- 26 februara). Knjiga sažetaka. str. 34. M34


  Ranđelović, D., Minić, J. (2011). Psihološki i sociološki korelati nacionalnog identiteta Srba sa Kosova i Metohije. Saopštenje na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem: Nauka i savremeni univerzitet (Niš, 10-11 novembar). Knjiga rezimea, str. 93- 94. M34


  Krstić, M., Ranđelović, D., Minić, J.., Ranđelović, K. (2010). Psihološki resursi nastavnika u uslovima društvene krize. Zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa. Tema skupa: Osposobljavanje nastavnika za nove uloge (09. Decembar), str. 75-77.  Beograd: Srpska akademija obrazovanja. M34


  Minić, J., Ranđelović, D., Kašić, K. (2009). Sense of coherence in conditions of social  crisis, 19.th  Ramiro and Zoran Bujas’ Days, International scientific Psychology Conference, (Zagreb, 22.-25.03.2009), Book of apstracts, p.204. Školska knjiga, Zagreb.  M34


  Minić, J.., Ranđelović D., Stanojević D. (2009). Osećanje koherentnosti, samopoštovanje i proaktivno prevladavanje srednjoškolaca u uslovima društvene krize na Kosovu i Metohiji. Zbornik sa Međunarodnog naučnog skupa Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima.  Filozofskog fakulteta (XXXIII /2008), Univerziteta u Prištini, str 153.  M34


  Ranđelović, D., Milošević, B., Minić, J. (2009). Anxiety, Self- Esteem and the Endangerment Level in the Conditions of Social Crisis. South- East European Regional Conference of Psychology, Sofia. M34


  Đorđević, A., Stupar, R., Jakšić,  J. (2001). The Attitude of Young  People Towards Drug Addiction According to the Educational Socio – Economic Level and the Level of Informed. 1 st Students International Congress of  Medical Sciences,  Belgrade. M34 


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Minić, J., Pavićević, M. (2012). Partnerska afektivna vezanost studentkinja Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Saopštenje na XVIII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji (10-11 februar). Filozofski fakultet. Univerzitet u


  Beogradu. Knjiga rezimea. str. 90-91. M64   


  Pavićević, M., Minić, J. (2012). Autoritarnost srednjoškolaca u odnosu na neke sociodemografske karakteristike Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Saopštenje na XVIII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji (10-11 februar). Filozofski fakultet. Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea. str.159-160. M64


  Minić, J. (2011). Osećaj koherentnosti kod adolescentkinja u uslovima društvene krize. Saopštenje na XVII Naučnom skupu: Empirijska istraživanja u psihologiji: (Beograd, 11-12 februar). Rezimei, str.129 Beograd: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. M64            


  Pavićević, M., Minić, J. (2011). Zadovoljstvo porodicom i roditeljska uspešnost u odnosu na neke sociodemografske varijable. 59. Saopštenje na naučno- stručnom skupu psihologa Srbije, Sokobanja (1- 4 jun), Knjiga rezimea, str.18. Tema skupa: Naš identitet i društvene promene. Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64


  Minić, J., Ranđelović, D., Nedeljković, B. (2011). Faktori zdravlja studenata- izraženost i povezanost nekih simptoma i resursa prevladavanja. Saopštenje na naučno- stručnom skupu 59. psihologa Srbije, Sokobanja (1- 4 jun), Knjiga rezimea, str.113-114. Tema skupa: Naš identitet i društvene promene. Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64


  Minić, J. (2011). Potrošački etnocentrizam u ranom zrelom dobu. Saopštenje na naučnom skupu: Dani primenjene psihologije. Niš (23- 24. septembar).    M64


  Minić, J.., Ranđelović, D., Pavićević, M. (2011). Potrošački etnocentrizam i nacionalni identitet Srba na Kosovu i Metohiji. Saopštenje na naučnom skupu: Savremeni trendovi u psihologiji. (14-16 oktobar). Novi Sad: Filozofski fakultet. Knjiga rezimea, str.72-73. M64


  Pavićević, M., Minić, J. (2011). Zadovoljstvo porodicom kod Srba i Roma. Saopštenje na naučnom skupu:  Savremeni trendovi u psihologiji. (14-16 oktobar). Novi Sad: Filozofski fakultet. Knjiga rezimea, str.161-162. M64        


  Minić, J. (2011). Porodična afektivna vezanost studenata psihologije. Saopštenje na naučnom simpozijumu: Porodica sa adolescentom u tranziciji. Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu.Odsek društvenih nauka, Odsek medicinskih nauka.        M64


  Minić, J., Ranđelović, D., Krstić, M. (2011). Nacionalni identitet Srba sa severa Kosova i Metohije. Saopštenje na naučnom skupu: Banjalučki novembarski susreti. M64


  Pavićević, M., Minić, J. (2011). Korelati asertivnosti kod adolescentkinja sa Kosova i Metohije.Saopštenje na naučnom skupu: Banjalučki novembarski susreti.           M64


  Ranđelović, D., Minić, J.., Milošević, B., Mitrovska, S. (2010). Samopoštovanje, poimanje smisla života i nada kao prediktori zadovoljstva životom kod studenata, Saopštenje na 58. naučno- stručnom skupu psihologa Srbije (Zlatibor, 26-29 maj), Knjiga rezimea, str. 231-232. Tema skupa: Zdravo društvo- zdrav pojedinac. Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64  


     


  Minić, J., Ristić, J., Vujović, J., Cvejić, T., Ranđelović, D. (2010).Osećaj koherentnosti, zadovoljstvo porodicom i proaktivno prevladavanje studenata, Saopštenje na 58. naučno- stručnom skupu psihologa Srbije (Zlatibor, 26-29 maj),  Knjiga rezimea, str. 225-226. Tema skupa: Zdravo društvo- zdrav pojedinac. Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64  


  Ranđelović, D., Minić, J.,  Kostić, P. (2009). Kognitivne, socijalne i ličnosne determinanate školskog postignuća. Saopštenje na naučnom skupu Banjalučki novembarski susreti. Banja Luka: Filozofski fakultet. M64                                                                                  


             


  Minić, J., Ranđelović, D., Krstić,  D. (2008). Mentalno zdravlje studenta Univerziteta u Prištini. IV  Konferencija Dani primenjene psihologije, Niš, Knjiga rezimea, str. 62. M64  


  Ranđelović D., Minić, J., Krstić D. (2008). Podložnost stresu i potreba za osnivanjem Psihološkog savetovališta za studente Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici., Saopštenje na 56. naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Kopaonik, Knjiga rezimea, str. 224. Beograd: Društvo psihologa Srbije.  M64


  Minić, J., Janković, M., Jakovljević, M., Ranđelović, D. (2008). Latentna agresivnost studenata Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici,  Saopštenje na 56. naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Kopaonik, Knjiga rezimea, str 224. Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64


  Jonuz, F., Milojević, A., Minić, J. (2008). Autdor oglašavanje na Kosovu i Metohiji tokom 2007-2008 godine, Saopštenje na 56. naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Kopaonik, Knjiga rezimea, str. 188. Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64


  Minić, J. (2008). Inicijative studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, Saopštenje na 56. naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Kopaonik, Knjiga rezimea, str. 187.  Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64


  Đorđević, A., Stupar-Đurišić, R., Minić, J., Nikić, B. (2007). Faktori povezani sa služenjem vojnog roka. Saopštenje na 55. naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Knjiga rezimea, str. 134. Beograd: Društvo psihologa Srbije.  M64


  Stupar-Đurišić, R., Đorđević, A., Minić, J. (2006). Stavovi crnogorskih srednjoškolaca o vojnoj obavezi. . Saopštenje na 54. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Knjiga rezimea, str.112. Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64  


  Jakšić,  J.  (2004).  Emocionalne dimenzije adolescenata iz poptunnih i nepotpunih porodica. Saopštenje na 52. naučno- stručnom skupu psihologa Srbije. Knjiga rezimea, str. 61. Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64


  Stupar, R, Jakšić,  J. , Đorđević, A. (2001). Stavovi srednjoškolaca o nastavnom predmetu psihologija. Saopštenje na 50. naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Knjiga rezimea, str. 27. Beograd: Društvo psihologa Srbije.  M64


  Jakšić,  J., Đorđević , A., Stupar, R. (2001). Stavovi srednjoškolaca o promenama u obrazovnom sistemu. Saopštenje na 50. naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Knjiga rezimea,  str. 21. Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64


  Đorđević, A., Stupar, R., Jakšić,  J., Stevanović, M., Želeskov, J., Pešić, N. (2000). Stavovi sportista prema marketingu u sportu. Saopštenje na 49. naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Knjiga rezimea, str. 65. Beograd: Društvo psihologa Srbije. M64