Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 09.04.2014.

Branimir N. Vukčević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1.3.1978.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: psihologija
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Vukčević, B., Safiye, T. & Gutić, M. (2023). Afektivna vezanost i mentalizacija u adolescenciji. Beograd, Naučna KMD 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.  Gutić, M., Vukčević, B., Stevanović, A., Milidrag, A., Bulatović, I., Safiye, T. (2023). Procrastination and Mental Health Status Among Students in Serbia: A Cross-Sectional Study. Journal of Educational & Psychological Research, 5 (1), 632-637

  2. Safiye, T., Vukčević, B., Milidrag, A., Dubljanin, J., Gutić Cikotić, A., Dubljanin, D., Lačković, M., Rodić, I., Nikolić, M., Čolaković, G., Mladenović, T., & Gutić, M. (2023). Relationship between mentalizing and teacher burnout: A cross sectional study. PloS one, 18(1), e0279535. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279535

  3. Safiye, T., Vukčević, B., Gutić, M., Milidrag, A., Dubljanin, D., Dubljanin, J., & Radmanović, B. (2022). Resilience, Mentalizing and Burnout Syndrome among Healthcare Workers during the COVID-19 Pandemic in Serbia. International journal of environmental research and public health, 19(11), 6577. https://doi.org/10.3390/ijerph19116577

  4. Safiye, T., Vukčević, B., Čabarkapa, M. (2021). Resilience as a moderator in the relationship between burnout and subjective well-being among medical workers in Serbia during the COVID-19 pandemic. Vojnosanitetski Pregled, 78 (11), 1207–1213. (M23)

  5. Vukčević, B. (2010). Delovanje komponenti afektivne vezanosti na razvoj formalno-operacionalnog mišljenja; Psihologija, 43(3). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, Društvo psihologa Srbije,  315-327. (YU ISSN: 0048-5705. UDK: 159.922.73.07; 159.942.07. DOI: 10.2298/PSI1003315V)


   

 • Radovi u ostalim časopisima:  Safiye, T., Vukčević, B. (2020). Dimenzije opšteg psihološkog distresa i starost kao prediktori prokrastinacije kod studenata. Psihološka istraživanja, XXIII (2), 187-200. (M51)


  Vukčević, B. (2018). Profil školskog nasilnika na osnovu testa PIE-JRS. Učenje i nastava. Klet, Društvo za razvoj obrazovanja, God. 4, br. 3, (ISSN 2466-2801; УДК 159.923.3.072:316.624-057.874 (497.11)). M 54 (domaći novopokrenuti naučni časopis)


  Vukčević, B. (2017). Attachment transfer through mediation of IWM. 11th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY - International Thematic Proceedings. Niš: Faculty of Philosophy (UDK 159.942-053.6; 159.922.8). M 45 (radovi u tematskim zbornicima)


  Vukčević, B. (2015). Ozbiljne igre u obrazovnom i vaspitnom procesu. U: Pedagoški razvoj individue  u eri informacionih tehnologija, Univerzitetska misao. Novi Pazar: Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Vol 14. No 3.  (UDK: 37.03:004.928). M 52 (istaknuti nacionalni časopis)


  Vukčević, B. (2012). Revidirani inventar afektivne vezanosti na srpskom jeziku. U: Stefanović-Stanojević T., Todorović J., Dimitrijević B. (Ur), Psihički razvoj, mentalno zdravlje i rad: tematski zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 148-159. (ISBN: 978-86-7379-258-3. UDK: 159.9.072:159.942)


  Vukčević, B. (2012). Upitnik distance i anksioznosti u važnim interpersonalnim relacijama. U: Stefanović-Stanojević T. (Ur), Tematski zbornik radova: Porodica, adolescenti, tranzicija. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, 215-226. (ISBN: 978-86-7025-581-4. UDK: 159.9:316.356.2-055.52;159.9.072)


  Vukčević, B. (2009). Obrasci afektivne vezanosti i formalno-operacionalno mišljenje, Godišnjak za psihologiju, 6(8). Niš: Filozofski fakultet, 95-112. (ISSN: 1451-5407. UDK: 159.942.2:159.955)


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Vukčević, B. (2015). Attachment transfer through mediation of IWM. 11th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY. Faculty of Philosophy, Niš  (ISBN 978-86-7379-384-9)


  Vukčević, B. (2011). Učenička procena kvaliteta rada škole. VII konferencija sa međunarodnim učešćem, Dani primenjene psihologije u Nišu- Psihologija komunikacije. Niš, Filozofski fakultet. (ISBN 978-86-7379-228-6)


  Vukčević, B. (2011). Upitnik distance i anksioznosti u važnim interpersonalnim relacijama (DAR), Naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem na temu: porodica sa adolescentom u tranziciji, Niš, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu


  Vukčević, B. (2010). Jedna verzija revidiranog inventara afektivne vezanosti za roditelje i vršnjake na srpskom jeziku,  VI konferencija sa međunarodnim učešćem - Dani primenjene psihologije, Niš, Filozofski fakultet (ISBN 978-86-7379-199-9)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Vukčević, B., Safiye T. (2022). Postupci u radu školskog psihologa sa adolescentima koji su skloni nesuicidalnom samopovređivanju. Psihologija između nauke i prakse. Naučno-stručni skup 70. kongres psihologa Srbije. Beograd, DPS


  Vukčević, B. (2021). Gugl upitnik u funkciji poučavanja i učenja tokom onlajn nastave. Čovek u vremenu kontradiktornih očekivanja. Naučno-stručni skup 69. kongres psihologa Srbije. Beograd, DPS


  Safiye, T., Vukčević, B. (2020). Depresija, anksioznost, stres i starost kao prediktori prokrastinacije kod studenata. Psihologija iz dana u dan: Svakodnevni problemi u praksi psihologa i primena psihologije u svakodnevnom životu. Naučno-stručni skup 68. kongres psihologa Srbije. Beograd, DPS


  Vukčević, B. (2019). Primena koncepta stanja uma i mentalizacije u radu psihologa sa adolescentima u školi. Psihologija u novom dobu: izazovi (re)humanizacije. Naučno-stručni skup 67. kongres psihologa Srbije. Beograd, DPS (ISBN 978-86-89377-37-8)


  Vukčević, B. (2018). Psihološki profil nasilnika u srednjoj školi na osnovu testa PIE-JRS. Futurizam u psihologiji ̶ psihologija u zoni budućeg razvoja, Naučno-stručni skup 66. kongres psihologa Srbije. Beograd, DPS (ISBN 978-86-89377-33-0)


  Vukčević, B. (2017). Neke snage i slabosti uvođenja sveske formativnog ocenjivanja u rad nastavnika.  Globalizacija i lokalizacija psihologije, Naučno-stručni skup 65. kongres psihologa Srbije.  Beograd, DPS (ISBN 978-86-89377-25-5)


  Vukčevič, B. (2016). Prijateljstvo i afektivno vezivanje. Relacije i granice – psihologija i interpersonalni odnosi. 64. Naučno-stručni skup sabor psihologa Srbije. Beograd, DPS (ISBN 978-86-89377-22-4)


  Vukčević, B. (2015). Attachment transfer through mediation of IWM. 11th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY. Faculty of Philosophy, Niš  (ISBN 978-86-7379-384-9)


  Vukčević, B. (2012). Snaga i dimenzije afektivne vezanosti za roditelje,  Merenje i procena u psihologiji, 60. naučno-stručni skup psihologa Srbije. Beograd, DPS (ISBN 978-86-83797-93-6)


  Vukčević, B. (2011). Upitnik distance i anksioznosti u važnim interpersonalnim relacijama (DAR), Naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem na temu: porodica sa adolescentom u tranziciji. Niš, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu. 


  Vukčević, B. (2011). Učenička procena kvaliteta rada škole. VII konferencija sa međunarodnim učešćem, Dani primenjene psihologije u Nišu- Psihologija komunikacije. Niš, Filozofski fakultet. (ISBN 978-86-7379-228-6)


  Vukčević, B. (2010). Jedna verzija revidiranog inventara afektivne vezanosti za roditelje i vršnjake na srpskom jeziku,  VI konferencija sa međunarodnim učešćem - Dani primenjene psihologije, Niš, Filozofski fakultet (ISBN 978-86-7379-199-9)


  Vukčević, B. (2010). Afektivna vezanost i razvoj formalno-operacionalnog mišljenja u porodičnom kontekstu, Zdrav pojedinac-zdravo društvo, 58. naučno-stručni skup psihologa Srbije. Beograd, DPS. (ISBN 978-86-83797-79-0)

Poslednji put izmenjeno sreda, 27 septembar 2023 09:42