Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.05.2014.

Zenaida Sabotić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 09.7.1982.
 • Mesto rođenja: Novi Pazar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Kragujevcu
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta ekonomija
 • Godina diplomiranja: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:  1) Slobodan Cvetanović, Zenaida Šabotić, Hilmija Redžić (2010) Kreiranje mera ekonomske politike u uslovima globalne ekonomske krize, FACTA UNIVERSITATIS, SERIES ECONOMICS AND ORGANIZATION, 1 (7)  pp. 73-81.  2) Srđan Marinković, Zenaida Šabotić (2012) OPTIMUM CURRENCY AREA: LESSONS LEARNT FROM RECENT EXPERIENCE, FACTA UNIVERSITATIS, SERIES ECONOMICS AND ORGANIZATION, 9 (4) pp.457-466.  3) Cvetanović Slobodan, Šabotić zenaida, Redžić Hilmija (2010) Regionalna kooperacija u funkciji unapređenja konkurentnosti zemalja Zapadnog balkana, Ekonomika, 56 (2) pp. 1-9.  4) Zenaida Šabotić, Srđan Marinković (2013) Da li je Evropska monetarna unija optimalno valutno područje? Teorijska razmatranja, Ekonomske teme, 51 (3) pp. 579-591.


 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  1) Šabotić Zenaida, Lazić Ljubomir, Avdić Dženan (2010) Povratak investicija (ROI) uloženih u osiguranje ostvarenja kvaliteta softvera, VIII Symposium on Industrial Electronics -INDEL 2010, Banja Luka  2) Cvetanović Slobodan, Šabotić Zenaida, Redžić Hilmija (2010) Efikasan menadžment javnih dobara-instrument za unapređenje konkurentnosti, Konferencija razvoj poslovanja, Zbornik radova, Zenica, pp. 279-291.  3) Vehapi Semir, Šabotić Zenaida (2012) Komuniciranje ekoloških koristi proizvodnje organske hrane, I Međunarodni naučni skup „POWERCOMM 2012-Moć komunikacija 2012“, Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću-Elit College i Panevropski Univerzitet APEIRON, Zbornik radova, Beograd, pp.323-332.  4) Šabotić Zenaida, Semir Vehapi, Hilmija Redžić (2012) Challenges for different monetary policy models in two specific countries: Bosnia and Herzegovina and Serbia,  INTERNATIONAL Conference of the School of Economics and Business, Sarajevo, pp. 1112-1120.  5) Semir Vehapi, Zenaida Šabotić, Ibrahim Totić (2012) Aktuelni problemi u procesu tranzicije poljoprivrede Republike Srbije, Tematski zbornik radova XIX naučnog skupa međunarodnog značaja „Tehnologija, kultura i razvoj“, Tivat, pp. 50-60.  6) Zenaida Šabotić, Semir Vehapi, Hilmija Redžić  (2012) Nacionalni inovacioni sistem-koncept unapređenja konkurentnosti, V Međunarodna naučno-stručna konferencija Razvoj poslovanja 2012, Ekonomska politika i poslovanja malih i sednjih preduzeća, pp. 355-364.  7) Kahrović Ernad, Šabotić Zenaida (2010) Identifikacija ključnih poslovnih procesa u funkciji povećanja efikasnosti preduzeča, Zbornik apstrakata sa međunarodnog naučnog skupa: Organizacione nauke i menadžment znanja, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, Zlatibor,  pp. 78-79.


  8) Šabotić Zenaida, Vehapi Semir, Hilmija Redžić (2013) The European Union: Good idea-Bad realization? International Scientific Conference: The Global Economic Crisis, and the Future of European integration, Faculty of Nis, pp. 577-585. • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Dženan Avdić, Zenaida Šabotić, Ljubomir Lazić (2012) RETURN ON INVESTMENT (ROI)-PROFIT EXPERT, 20. Telekomunikacioni forum, TELFOR, Beograd,  pp. 1697-1700.  Šabotić Zenaida (2009) Implikacije procesa vlasničkog prestrukturiranja na privredni razvoj nerazvijenih područja, Zbornik radova sa skupa nacionalnog značaja „Održivi razvoj nerazvijenih područja“, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, ISBN 978-86-86893-15-4, COBISS.SR-ID 167830796  Šabotić Zenaida, Lazić Ljubomir, Avdić Dženan (2010) Troškovi osiguranja kvaliteta softvera, 18. Telekomunikacioni forum, TELFOR 2010, Beograd   Šabotić Zenaida, Vehapi Semir (2011) Iskustva integrisanih univerziteta Zapadnog Balkana, Zbornik radova sa studentskog skupa nacionalnog značaja „Integrisani univerzitet i mobilnost studenata-prednosti i dileme“, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, pp.  9-15.


Poslednji put izmenjeno petak, 30 maj 2014 13:32