Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.06.2014.

Dragan Dukić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.06.1961.
 • Mesto rođenja: Bački Gračac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Subotica
 • Odsek / Grupa / Smer: Menadžment - magistarske studije
 • Godina diplomiranja: 2003.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Dukić D.: Menаdžment preduzećа u periodu trаnzicije, Monogrаfijа, Novi Sad, 2005.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Dukić D., Majstorovic, A., Aničić., J., Extent and types of management consulting services to SMEs in Vojvodina, Industrija, Beograd, Vol. 41, Br. 3, 2013.  god., ISSN 0350-0373;


  Majstorović A., Dukić D., Zogović M., Model procene vrednosti poljoprivrednog zemljišta. Ekonomika poljoprivrede, Beograd, 2013. Vol.60 (2), str.355-364. (En. An agricultural land value assessment model. Economics of Agriculture, Year 60, No.2 (217-436), 2013, Belgrade)


  Dukić D., Milivojević T., Model menadžment konsaltinga za preduzetnike i vlasnike malih preduzeća, Industrija, Beograd, Vol.39(2), str.335-354, 2011. god., ISSN 0350-0373; UDK 005.942:334.722


  Predić B., Stefanović S., Dukić D., Uloga menadžment konsaltinga u razvoju malog biznisa, Ekonomske teme, Niš, Vol. 49(2), str.219-233. 2011., ISSN 0353-8648; UDK 005.942


  Dukić D., Nikolić I., Menadžment konsalting u sektoru MSSP iz perspektive klijenta, Management – časopis za teoriju i praksu menadžmenta, FON Beograd, Vol. 15(55), str.69-77. 2010., ISSN 0354-8635; UDK 005.942:334.7


  Cekić Z, Dukić D., Strategijski pristup upravljanju korporativnim nekretninama, Ekonomske teme, Niš, Vol. 47(3) str. 219-233. 2009., UDK 005.21


  Dukic D., Organizaciono dizajniranje savremenih agencija za promet nekretnina Organizational Designing of Contemporary Agencies for Real Estate Transactions, Facta universitatis - series: Economics and Organization, Vol. 6, No 3, pp. 325-332, 2009., UDK 005.32


  Dukić D., Đukić B, Benčmarking proces i implementacija menadžmenta nekretnina, Tehnika, Beograd, Vol. 63(5) str.15-20, 2009., UDK 332.77.85:65.012.3


  Dukić D., Modelirаnje, menаdžment i informаcioni sistem virtuelnog preduzećа, Strаtegijski menаdžment – International Journal of strategic Management, Vol. 9,br. 3, str. 51-59, 2004., UDK 338.48:339.13


  Zakić N, Dukić D., Menadžment tranzicije u modelu upravljanja organizacionim promenama, Ekonomika, Niš, Vol. 56(2), str. 113-126. 2010., UDK 338.497.1


  Vukotić S., Dukić D., Komparativni pristup menadžmentu ljudskih resursa u velikim i malim preduzećima, Ekonomski vidici, vol. 15, br. 2, str. 295-308, 2010., ISSN 0354-9135

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Dukić, D., Vujić, V., Konsalting u domenu preduzetništva i malog biznisa, I Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu - EDASOL 2011. - Zbornik radova, str.159-168, Banja Luka, 2011., ISBN 978-99955-49-66-4


  Dukić, D., Strategija inovativnosti kao faktor održivog razvojau tranzicionom okruženju, I Međunarodna naučna konferencija „Konkurentnost u funkciji održivog razvoja”, Banja Luka, 2011., ISBN 978-99955-41-27-9


  Vujić V., Dukić D., Preuzetništvo i etika u uslovima tranzicije (krize), XVIII. Međunarodna naučna konferencija – Društvo i tehnologija 2011, Hrvatska, Lovran, 28-30. Jun, 2011., ISBN: 978-953-6226-21-4;  UDK 061:681.5 - 0008(49713)


  Dukić D., Inovativnost i preduzetništvo u Srbiji u kontekstu evropskih integracionih procesa, Međunarodni naučni skup "Društveni izazovi evropskih integracija: Srbija i uporedna iskustva", FPPS Novi Sad, Zbornik radova, str.404-421, 2010., ISBN 978-86-515-0556-3; UDK 339.923


  Milivojević T., Dukić D., Vukotić S., Organizaciono poverenje, Zbornik radova [Elektronski izvor] = XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka - Organizacione nauke i menadžment znanja, Zlatibor, 2010., ISBN 978-86-7680-216-6;


  Dukić D., Zakić N., Razvojna strategija i upravljanje inovacijama u malim i srednjim preduzećima, XV Međunarodni naučni simpozijum "Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu”, Palić, 2010., UDK 005.591.6:334.713


  Dukić D., Milivojević T., Vukotić S., Poslovni i personalni vrednosni kriterijumi preduzetnika i menadžera malih i srednjih preduzeća, MKSM – Majska konferencija o strategijskom menadžmentu – Kladovo, Zbornik radova, 2010., str. 220-231, 2010., ISBN 978-86-80987-77-4


  Zakić N., Dukić D., Organizovanje po poslovnim procesima: procesno fokusirana organizacija, Zbornik radova sa 15-og Međunarodnog naučnog simpozijuma "Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu”, Palić, 2010., UDK 005.53


  Dukić D., Zаkić N., Improvement performance support process of hotel catering enterprises, Zbornik rаdovа sa 14-og međunаrodnog nаučnog simpozijumа „Strаtegijski menаdžment i sistemi podrške odlučivаnju“, Pаlić, 2009., UDK 005.22:640.4

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Vukotić S., Dukić D., Komparativni pristup menadžmentu ljudskih resursa u velikim i malim preduzećima, Naučni skup "Stanje i perspektive realnog sektora - ima li izgleda za  reindustrijalizaciju i veće zapošljavanje", Ivanjica, 2010., UDK 005