Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 03.09.2014.

Goran Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.11.1972.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u NIšu
 • Godina diplomiranja: 1998.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  „Da li je etničko čišćenje genocid – problemi pravne kvalifikacije dela“, u: „TEME“, br. 4/2010, ISSN 0353-7919, UDK 1+3;


  „Terorizam kao nedovršeni rat –  problemi pojmovnog određenja“, u: „EKONOMIKA“, br. 3/2011, YUISSN 0350-137X, UDK:338(497,1);


  „Genocid i zaštićene grupe- potrebe i mogućnosti redefinicije“, u: „EKONOMIKA“, br. 4/2011, YUISSN 0350-137X, UDK:338(497,1);


  "Kontinuitet država kao subjekta međunarodnog prava", u:Pravni život, br.12/2004, ISSN 0350-0500;


  "Sporazum i stabilizaciji i pridruživanju- legalistički ogledi", u: "Pravni život - Pravo i međunarodne integracije", br.14/2008;


   „Zajednički zločinački poduhvat i praksa međunarodnog suda za ratne zločine“, u: „Nova Srpska politička misao“, Vol. XVII (2010), br. 3-4, UDK 343.33(497);


  „Globalizacija i krivično pravni sistem Republike Srbije – jedan prilog derogaciji suvereniteta“, u: Zborniku radova sa naučne konferencije „Globalizacija i desuverenizacija“, Filozofski fakultet u Prištini, Srpsko sociološko društvo, Institut za medjunarodno pravo, 2013, ISBN 978-86-6349-018-5;


  „Diskurs o komandnoj odgovornosti-odgovornost za dela pre sticanja statusa nadredjenog“, Pravni zapisi, 2012, br.1, ISSN 2217-2815;


  “Međunarodno krivično pravo i suverenitet- od sukoba do saradnje”, Pravo i društvo, 3/4/2012, Službeni glasnik, ISSN 1821-4118;

 • Radovi u ostalim časopisima:

  “Plea agreement with the International Criminal Justice (between recognition and expression of reproach), objavlјen je u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Krasnojarsku  „Law and procedure in XXI century- Continental expirience and prospects“ za 2011.godinu;


  „Medjunarodno krivično pravo i globalizacija u kontekstu suvereniteta država“, objavljeno u Zborniku radova sa naučne konferencije „Nauka i globalizacija“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale, tom 2/1;

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Международная  научно-практическая  конференция : Инновации в государстве и праве России, Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского,Национальный исследователский университет, Юуридический факультет, 14-15 април, 2011, Нижний Новгород.Саопштен рад: „The tendencies in Criminal Law in Serbia".  1. Международная  научно-практическая  конференция : Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России, Юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российска Академия Юридических Наук, Московская  государственная   юридическая    академия имени О.Е. Кутафина, Московский университет МВД России, 28-29 новембра, 2011, Москва. Саопштен рад: : " Обычное международное право как источник международного уголовного права и доктрины командной ответственности“. 


  Naučni skup povodom dana Fakulteta, Nauka i globalizacija, 17-19 maj 2013, Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saopšten rad: "Medjunarodno krivično pravo i globalizacija u kontekstu suvereniteta država".


  Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i desuverenizacija, Kosovska Mitrovica, 14-15 septembar 2013, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini, Saopšten koautorski rad: “Globalizacija i krivično pravni sistem Republike Srbije – jedan prilog derogaciji suvereniteta”

Poslednji put izmenjeno petak, 05 septembar 2014 08:34