Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.09.2014.

Suzana Dimić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.07.1969.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni
 • Godina diplomiranja: 1994
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Poresko-pravni status stranih pravnih lica u zakonodavstvu Ruske Federacije, Pravni život broj 10/1997,str.279-290.


  2. Neki aspekti oporezivanja ortačkog advokatskog društva, Pravni život broj 10/2000,str.313-320.


  3. Samodoprinos kao prihod jedinica lokalne samouprave, Lokalna samouprava, 13-14/2006, Niš, str.105-111.


  4. Poreski tretman osiguranja života koda nas, Jubilarni zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2006, str.314-322.


  5. Poreska stopa u sistemu PDV u zemljama nastalim raspadom SFRJ, Pravni život broj 12/2009, str.181-189.


  6. Oporezivanje internet poslovanja porezom na dodatu vrednost, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2011,str.395-404.


  7. Zašto se porez na dodatu vrednost ne uvodi na nivou jedinica lokalne samouprave?, Lokalna samouprava 02/2010, Niš, str.61-69.


  8. Oporezivanje malih poreskih obveznika porezom na dodatu vrednost, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2011.


  9. Pakt o stabilnosti i rastu, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2012,str.148-161.


  10. Fiskalna nedisciplina država članica kao uzrok krize opstanka Evropske unije - refleksija svetske krize (koautorski rad), Balkan u procesu Evrointegracije - refleksije svetske krize (zbornik radova), Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2013,str.192-204.


  11. Opšti osvrt na negativno oporezivanje, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica,2013,str-263-275.


  12. Istorijski razvoj poreza na dohodak fizičkih lica u Srbiji, Zakonodavstvo Republike Srbije - stanje, ciljevi i dalji razvoj (tematski zbornik sa naučno istraživačkog projekta), Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2013, str.315-334.


  13. Postojeći sistem poreza na dohodak fizičkih lica u Srbiji, Zakonodavstvo Republike Srbije - stanje, ciljevi i dalji razvoj ( tematski zbornik sa naučno istraživačkog projekta za period 2013-2015 ), Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2014,str.311-330


  14. Mogući modeli oporezivanja dohotka u Srbiji, Zakonodavstvo Republike Srbije - stanje, ciljevi i dalji razvoj ( tematski zbornik sa naučno istraživačkog projekta za period 2013-2015 ), Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica 2015, str.323-331;


  15. Ciljevi oporezivanja dohotka fizičkih lica u poreskim sistemima savremenih država, Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, 2015, Kosovska Mitrovica, str.173-183;


  16. Modeliranje poreza na dohodak u savremenim poreskim sistemima, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Pravni fakultet, Niš, 2016, str.63-75.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Harmonizacija stopa poreza na dodatu vrednost u zemljama nastalim raspadom SFRJ sa pravom Evropske unije, Pravni sistem i društvena kriza (zbornik radova sa konferencije međunarodnog značaja), Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2011, sveska 1, str.519-527.


  2. Savremene tendencije u sistemu poreza na dodatu vrednost, Pravna riječ broj 28/2011, str.771-779.


  3.Tretman građevinskih objekata i zemljišta u sistemu poreza na dodatu vrednost, Načela i vrijednosti pravnog sistema - norma i praksa (zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa), Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2011, str.808-820.


  4. Preobražaj identiteta kulture balkanskih naroda u uslovima modernizacije, globalizacije i regionalizacije (koautorski rad), Tradicija, modernizacija i identiteti - dijalog kultura i partnerstvo civilizacija na Balkanu (zbornik sa međunarodne naučne konferencije), Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2013, str.199-212.


  5. Uključivanje u rad lica koja ostvaruju prihode iz socijalnih davanja, sa posebnim osvrtom na negativno oporezivanje, Pravna riječ broj35/2013,str.763771.


  6. Porez na dohodak fizičkih lica u svetlu fiskalne decentralizacije, Vladavina prava i pravna država u regionu ( zbornik radova sa naučnog skupa međunarodnog značaja), Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2013, str.892-902.


  http://www.pravnifis.com/Download/Zbornik_Vladavina_prava/ZVPPDRV4.pdf


  7. Harmonizacija prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije u domenu fiskalne decentralizacije, Odnos prava u region i prava Evropske unije ( zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa ), Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2015;


  8. Specifična raspodela fiskalnih ovlašćenja u Bosni i Hercegovini nastala Dejtonskim mirovnim sporazumom, Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma ( zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa ),  Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2016

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Sretenjski ustav i novi poreski sistem Kneževine Srbije, Odjeci Sretenja - Srbija u potrazi za novim ustavom (zbornik radova), Kragujevac, 2006, str.69-76.


  2. Udeo poreza na dodatu vrednost u poreskoj strukturi Republike Srbije,Pravne norme u vremenu i prostoru (zbornik radova sa naučne konferencije sa međunarodnim učešćem), Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2012,str.99-110.


  3. Izuzeće finansijskih usluga iz sistema PDV-a, Međunarodno humanitorno pravo (zbornik radova sa naučne konferencije sa međunarodnim učešćem), Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2013, str.371-384.


  4. "Solidarni porez" u svetlu postojećeg sistema oporezivanja dohotka građana u Srbiji, Pravo i društvena stvarnost (zbornik radova sa naučnog skupa), Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovksa Mitrovica, 2014.


  5. Pravo poreskih obveznika na poverljivost poreskih podataka pred izazovima međunarodne razmene poreskih informacija, Ljudska prava između ideala i izazova sadašnjosti ( zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem ), Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, 2016, Kosovska Mitrovica, str.237-245.

Poslednji put izmenjeno sreda, 31 avgust 2016 14:23