Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.10.2014.

Milica Pavlović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.06.1984.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 2008.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:  1. Nešić, V., Pavlović, M., Nešić, M. (2013). Priroda rada i potrebe koje se mogu zadovoljiti na poslu, u: Hedrih,V., Todorović, J., Ristić, V. (ur.). Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. veka, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, UDK: 316.356.2:159.9 331.104:159.9, ISBN: 978-86-7379-313-9, str. 101-123.

  2. Pavlović, M., Jovanović, D., Tošić, M. (2013). Struktura uzorka s obzirom na najvažnije sociodemografske varijable, u: Hedrih,V., Todorović, J., Ristić, V. (ur.). Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. veka, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, UDK: 316.356.2:159.9 331.104:159.9, ISBN: 978-86-7379-313-9, str.245-259.

  3. Rakić, G., Belić, M., Pavlović, M. (2013).Struktura uzorka s obzirom na varijable koje se tiču posla, u: Hedrih,V., Todorović, J., Ristić, V. (ur.). Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. veka, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, UDK: 316.356.2:159.9 331.104:159.9, ISBN: 978-86-7379-313-9, str. 299-321.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:  1. Pavlović, M. (2011). Promene u doživljaju identiteta i razvoj generativnosti kod osoba u srednjim godinama, Godišnjak za psihologiju, Vol.8, No.10, ISSN 1451-5407, UDK 159.923.2 – 053.85, str. 41-53.

  2. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2011). Facijalni znaci maskiranja, blokiranja i suzbijanja eksperimentalno izazvane emocije tuge, Godišnjak za psihologiju, Vol.8, No.10, ISSN 1451-5407, UDK159.943.3, str. 152-168.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Petrović, I., Zlatanović, Lj., Pavlović, M. (2014). Povezanost prokrastinacije i samopoštovanja kod studenata, u: Dimitrijević, B. (ur.): Rad, ličnost i društvo, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-7379-339-9, UDK 159.947.5+159.923.2-057.875, str. 197-208.

  2. Pavlović, M., Zlatanović. Lj., Petrović, I. (2013) – Povezanost prokrastinacije sa samoefikasnošću, optimizmom-pesimizmom i zadovoljstvom životom, u: Dimitrijević, B. (ur.). Tematski zbornik radova – Komunikacija i ljudsko iskustvo, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-7379-294-1, UDK 159.923:159.942.53, str. 219-237.

  3. Zlatanović, Lj., Pavlović, M. (2013). – Subjektivna dobrobit i samstvo iz kulturalne perspektive, u: Dimitrijević, B. (ur.). Tematski zbornik radova – Komunikacija i ljudsko iskustvo, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-7379-294-1, UDK 159.923.2:316.7, str. 91-102.

  4. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2013). Uloga oca u razvoju i vaspitanju dece, u: Joković, M. (ur.). Zbornik radova sa naučnog skupa Vaspitač u 21. veku – Naše stvaranje, Aleksinac: Viša Pedagoška škola. UDK 37.018.1-055.52-055.1::159.922.7, str. 201 – 216.

  5. Zlatanović. Lj., Pavlović, M. (2013). Učenje da se bude optimističan: pozitivna psihoplogija i obrazovanje, u: Joković, M. (ur.). Zbornik radova sa naučnog skupa Vaspitač u 21. veku – Naše stvaranje, Aleksinac: Viša Pedagoška škola. UDK 159.942.5:37.015.3, str. 190 – 200.

  6. Zlatanović. Lj., Pavlović, M., Nešić, V. (2012). Mogućnosti unapređivanja kvaliteta života dece i mladih iz perspektive pozitivne psihologije, u: Nikolić, M. Tematski zbornik radova sa III Međunarodne naučno-stručne konferencije – Unapređenje kvaliteta života dece i mladih, ISSN1986-9886, str. 773-783.

  7. Pavlović, M., Zlatanović. Lj., Nešić, V. (2012). Volonterski rad sa decom različitih potreba, u: Nikolić, M. (ur.). Tematski zbornik radova sa III Međunarodne naučno-stručne konferencije – Unapređenje kvaliteta života dece i mladih, ISSN1986-9886, str. 219-229.

  8. Nešić, V., Pavlović, M., Nešić, M. (2013). Individual differences in assigning importance of some national identity features, in: Petrović, P., Radaković, M. (ur.). Thematic Proceedings from International scientific conference “National and European Identity in the Process of European Integrations”, Belgrade: Institute of International Politics and Economics in cooperation with the Hanns Seidel Foundation, UDC 323.15+316.37, pp. 669-681.

  9. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2012) – Komunikacija i psihološke igre među ljudima, u: Mišić Ilić, B., Lopičić, V. (ur.). Zbornik radova sa konfererencije Jezik, književnost, komunikacija – Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, Departman za anglistiku, UDK 316.77:159.9, str. 84-93.

  10. Zlatanović. Lj., Nešić, M., Obrenović, J., Pavlović, M. (2012). Kognitivna nauka kao primer naučne interdisciplinarnosti, u Dimitrijević, B. (ur.). Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet – Obrazovanje i savremeni Univerzitet, ISBN 978-86-7379-266-8, UDK 159.95:001.2, str.322-332.

  11. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2012) – Uloga vaspitača u emocionalnom razvoju, prepoznavanju i adekvatnom izražavanje emocija kod dece, u: Joković, M. (ur.). Zbornik radova sa naučnog skupa Vaspitač u 21. veku – Naše stvaranje, Aleksinac: Viša Pedagoška škola, UDC 373.2 159.942-053.4, str. 161-174.

  12. Tošić, M., Simić, I., Pavlović, M. (2012). Dimenzije porodičnog funkcionisanja porodica sa decom različitog uzrasta, u: Stefanović-Stanojević T. (ur.). Tematski zbornik radova: Porodica sa adolescentom u tranziciji, Centra za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Niš ISBN 978-86-7025-581-4 UDK 159.9: 316.356.2-055.52 159.9.072

  13. Pavlović, M., Zlatanović. Lj., (2012) – Fizička aktivnost i kriza srednjih godina, u: Živanović, N., Bubanj, S. (ur.). Zbornik radova sa HV međunarodnog naučnog skupa Fis komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-87249-45-5, UDK 796:-053.87, str. 178 – 185.

  14. Pavlović, M., Zlatanović. Lj., (2012) – Aktivni odmor i organizacija slobodnog vremena odraslih: fizička aktivnost naspram kompjutera i interneta, u: Živanović, N., Bubanj, S. (ur.). Zbornik radova sa HV međunarodnog naučnog skupa Fis komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-87249-45-5, UDK 796.035:621.391, str. 172 – 177.

  15. Zlatanović. Lj., Pavlović, M. (2012) – Samopouzdanje sportista iz perspektive teorije samoefikasnosti, u: Živanović, N., Bubanj, S. (ur.). Zbornik radova sa HV međunarodnog naučnog skupa Fis komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-87249-45-5, UDK 159.9, str. 167 – 171.

  16. Zlatanović, Lj., Pavlović, M. (2011) – Značaj analitičke psihologije za vaspitanje, u: Videnović, R., Pejčić, J. (ur.). Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive, Niš: Filozofski fakultet, UDK 159.018.4:37.041, str. 380-392.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2012). Krize vrednosti kao deo kriza identiteta u ljudskom razvoju, II sarajevski dani psihologije, Sarajevo: Filozofski fakultet (skup je održan 20.-21.04.2012. godine u Sarajevu).


  Zlatanović. Lj., Pavlović, M. (2012). Dijaloški self: jedna osoba, različite priče, II sarajevski dani psihologije, Sarajevo: Filozofski fakultet (skup je održan 20.-21.04.2012. godine u Sarajevu).


  Perić, M., Zlatanović. Lj., Pavlović, M. (2011). Nivoi i modaliteti agresivnosti kod padobranaca, zbornik sažetaka sa III Međunarodnog naučnog kongresa Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (skup je održan 03.-04.11.2011. godine u Banja Luci).

  Zlatanović, Lj., Pavlović, M., Joksimović, D. (2011). Interdisciplinarnost psihologije sporta i vežbanja, zbornik sažetaka sa III Međunarodnog naučnog kongresa Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (skup je održan 03.-04.11.2011. godine u Banja Luci).


  Pavlović, M., Vidanović, S. (2011) – Usvojene rodne uloge i motivacija za roditeljstvo, knjiga sažetaka sa 20. naučnog skupa Dani Radomira i Zorana Bujasa, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (skup je održan 7.-9.04.2011. godine u u Zagrebu).


  Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2011) – Uticaj kulture na facijalno ispoljavanje emocije tuge, knjiga sažetaka sa II kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Društvo psihologa Republike Srpske i Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine. (kongres je održan 24.-26.02.2011. godine u Banja Luci).


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Apstrakti i saopštenja sa naučnih skupova

  1. Pavlović, M. (2013). Učenje u srednjim godinama – koncept celoživotnog obrazovanja, knjiga rezimes sa I stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Holistički pristupi u vaspitanju” (HOLIPRI 2013), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu (skup je održan 11.-12.10.2013. godine u Pirotu).

  2. Kolić. M., Pavlović, M. (2013). Empatija kod predškolaca, knjiga rezimes sa I stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Holistički pristupi u vaspitanju” (HOLIPRI 2013), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu (skup je održan 11.-12.10.2013. godine u Pirotu).

  3. Pavlović, M., Kolić, M. (2013). Specifičnosti rada vaspitača sa zlostavljanom decom, knjiga rezimes sa I stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Holistički pristupi u vaspitanju” (HOLIPRI 2013), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu (skup je održan 11.-12.10.2013. godine u Pirotu).

  4. Pavlović, M., Kolić, M. (2013). Osećanje smisla života kod mladih, knjiga rezimea sa međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, (skup je održan 11.-13. 10.2013. godine u Novom Sadu).

  5. Kolić, M., Pavlović, M. (2013). Bazična uverenja srednjoškolaca o ljudskoj prirodi, knjiga rezimea sa međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, (skup je održan 11.-13. 10.2013. godine u Novom Sadu).

  6. Petrović, I., Pavlović, M. (2013). Odnos bazičnih crta ličnosti i sklonosti ka perfekcionizmu kod studenata, knjiga rezimea sa međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, (skup je održan 11.-13. 10.2013. godine u Novom Sadu).

  7. Pavlović, M., Petrović, I.. (2013). Odnos samoefikasnosti i nivoa samopoštovanja kod studenata, knjiga rezimea sa naučnog skupa 19. empirijska istraživanja u psihologiji, Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju u Beogradu (skup je održan 22.-24.3.2013. godine u Beogradu).

  8. Pavlović, M., Petrović, I.. (2013). Zadovoljstvo životom, optimizam i pesimizam na studentskoj populaciji, knjiga rezimea sa naučnog skupa 19. empirijska istraživanja u psihologiji, Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju u Beogradu (skup je održan 22.-24.3.2013. godine u Beogradu).

  9. Petrović, I., Pavlović, M. (2013). Odnos perfekcionizma i tendencije upoređivanja sa drugima kod studenata, knjiga rezimea sa naučnog skupa 19. empirijska istraživanja u psihologiji, Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju u Beogradu (skup je održan 22.-24.3.2013. godine u Beogradu).

  10. Pavlović, M., Nešić, V. (2012). Promene u ličnom i porodičnom funkcionisanju tokom krize srednjih godina, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Pojedinac – porodica – društvo u tranziciji”, Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici (skup je održan 21. i 22. decembra 2012. godine u Kosovskoj Mitrovici).

  11. Nešić, V., Pavlović, M. (2012). Psihološki aspekti pušenja lule, knjiga rezimea sa II Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Nauka i savremeni Univerzitet”, Filozofski fakultet Niš (skup je održan 16.-17. novembra u Nišu).

  12. Nešić, V., Pavlović, M. (2012). Shvatanje siromaštva u različitim vremenima, knjiga rezimea sa II Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Nauka i savremeni Univerzitet”, Filozofski fakultet Niš (skup je održan 16.-17. novembra u Nišu).

  13. Pavlović, M., Stefanović, J., Milenković, T. (2012). Emotional isolation in Serbs who live in Serbia and Diaspora, Fourth international scientific meeting „Preservation and protection of the cultural and historical heritage of Serbia abroad“, Belgrade: Institute of International Politics and Economics (konferencija je održana 18. i 19. oktobra 2012 godine u Beogradu).

  14. Milenković, T., Pavlović, M., Stefanović, J. (2012). Social isolation of the Serbs living in Serbia and Diaspora, Fourth international scientific meeting „Preservation and protection of the cultural and historical heritage of Serbia abroad“, Belgrade: Institute of International Politics and Economics (konferencija je održana 18. i 19. oktobra 2012 godine u Beogradu).

  15. Stefanović, J., Milenković, T., Pavlović, M. (2012). National identity and attachment to national features in Serbs who live in Serbia and Diaspora, Fourth international scientific meeting „Preservation and protection of the cultural and historical heritage of Serbia abroad“, Belgrade: Institute of International Politics and Economics (konferencija je održana 18. i 19. oktobra 2012 godine u Beogradu).

  16. Pavlović, M., Nešić, M., Nešić, V. (2012). Chronic diseases in middle-aged people in Serbia, book of summaries from scientific convention – XXXII Balkan Medical Week, L’Union Médicale Balkanique, Balkan Medical Union (konferencija je održana 21-23.09.2012. godine u Nišu).

  17. Zlatanović, Lj., Rubežanović, B., Pavlović, M. (2012). Odnos prokrastinacije i tolerancije na frustraciju kod studenata, knjiga rezimea sa VIII konferencije sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije – Savremeni trendovi u primenjenoj psihologiji, Niš: Univerzitet u Nšu, Filozofski fakultet, Departman za psihologiju (konferencija je održana 28-29.09.2012. godine u Nišu).

  18. Petrović, I., Zlatanović, Lj., Pavlovic, M. (2012). Povezanost prokrastinacije i samopoštovanja kod studenata, knjiga rezimea sa VIII konferencije sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije – Savremeni trendovi u primenjenoj psihologiji, Niš: Univerzitet u Nšu, Filozofski fakultet, Departman za psihologiju (konferencija je održana 28-29.09.2012. godine u Nišu).

  19. Pavlović, M., Nešić, V. (2012). Uloga medija u prevazilaženju problema u lokalnoj zajednici kod ljudi srednjih godina, knjiga sažetaka sa II Internacionalne konferencije – Mediji, siromaštvo i socijalna isključenost (konferencija je održana 02.06.2012. godine u Novom Sadu).

  20. Pavlović, M., Nešić, V., Zlatanović. Lj. (2012). Saradnja predškolske ustanove, škole i porodice u cilju podrške razvoju i učenju dece sa posebnim obrazovnim potrebama u inkluzivnim uslovima, III konferencija sa međunarodnim učešćem – Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi (konferencija je održana 15.06.2012. godine u Sremskoj Mitrovici).

  21. Nešić, V., Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2012). Specifičnosti školovanja i učenja darovite dece, III konferencija sa međunarodnim učešćem – Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi (konferencija je održana 15.06.2012. godine u Sremskoj Mitrovici).

  22. Nešić, V., Pavlović, M., Nešić, M. (2012). Razlike u stavovima o tradicionalnoj ulozi žene u Srbiji, knjiga sažetaka sa LI Kongresa antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem (konferencija je održana 06.06.2012.-09.06.2012. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu).

  23. Nešić, V., Pavlović, M., Nešić, M. (2012). Pušenje lule iz ugla kulturalne antropologije, knjiga sažetaka sa LI Kongresa antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem (konferencija je održana 06.06.2012.-09.06.2012. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu).

  24. Zlatanović. Lj., Pavlović, M. (2012). Mogućnosti unapređivanja kvaliteta života dece i mladih iz perspektive pozitivne psihologije, III Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvaliteta života dece i mladih (konferencija je održana 23.06.2012.-24.06.2012. godine na Zlatiboru).

  25. Pavlović, M., Nešić, V., Zlatanović, Lj. (2012). Volonterski rad sa decom različitih potreba, III Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvaliteta života dece i mladih (konferencija je održana 23.06.2012.-24.06.2012. godine na Zlatiboru).

  26. Nešić, V., Pavlović, M., Nešić, M. (2012). Individual differences in assigning importance of some national identity features, First international scientific conference “National and European Identity in the Process of European Integrations”, Belgrade: Institute of International Politics and Economics in cooperation with the Hanns Seidel Foundation (konferencija je održana 28-29.06.2012. godine u Beogradu).

  27. Pavlović, M., Nešić, V. (2012). Stres i zadovoljstvo poslom kod osoba zaposlenih u različitim sektorima., knjiga rezimea sa 60. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije – Merenje i procena u psihologiji, Sabor psihologa 2012 (skup je održan 30.05.2012.-02.06.2012. godine u Beogradu).

  28. Nešić, V., Pavlović, M. (2012). Odnos između zadovoljstva u poslu, izloženosti stresu na radnom mestu i pojedinih zdravstvenih problema, knjiga rezimea sa 60. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije – Merenje i procena u psihologiji, Sabor psihologa 2012 (skup je održan 30.05.2012.-02.06.2012. godine u Beogradu).

  29. Džamić, D., Zlatanović, Lj., Pavlović, M. (2012). Zadovoljstvo telesnim izgledom, status u grupi i samopoštovanje adolescenata, knjiga rezimea sa 60. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije – Merenje i procena u psihologiji, Sabor psihologa 2012 (skup je održan 30.05.2012.-02.06.2012. godine u Beogradu).

  30. Pavlović, M. (2012). – Uticaj literature na dozivljaj identiteta i vrednosti zena u prelaznom dobu, knjiga sažetaka sa VI međunarodnog interdisciplinarnog naučnog skupa Jezik, književnost, komunikacija, Niš: Univerzitet u Nšu, Filozofski fakultet, Departman za anglistiku (skup je održan 27.-28.04.2012. godine u Nišu).

  31. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2012). Uloga oca u razvoju i vaspitanju dece, zbornik rezimea sa VIII simpozijuma sa međunarodnim učešćem Vaspitač u 21. veku – Naše stvaranje, Aleksinac: Visoka škola za vaspitače strukovnih studija (simpozijum je održan 30.-31.3.2012. godine u Soko Banji).

  32. Zlatanović. Lj., Pavlović, M. (2012). Učenje da se bude optimističan: pozitivna psihoplogija i obrazovanje, zbornik rezimea sa VIII simpozijuma sa međunarodnim učešćem Vaspitač u 21. veku – Naše stvaranje, Aleksinac: Visoka škola za vaspitače strukovnih studija (simpozijum je održan 30.-31.3.2012. godine u Soko Banji).

  33. Zlatanović. Lj., Pavlović, M., Šekrevski, E. (2012). Osećaj koherentnosti, stres i strategije prevladavanja stresa kod studenata psihologije, knjiga rezimea sa XVIII naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Iinstitut za psihologiju i laboratorija za eksperimentalnu psihologiju (skup je održan 10.-11.02.2012. godine u Beogradu).

  34. Zlatanović. Lj., Pavlović, M. (2011). Stigma i njene posledice: izazov za socijalizaciju, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Socijalizacija u uslovima društvene krize (skup je održan 23.-24..12..2011. godine u Kosovskoj Mitrovici).

  35. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2011). Kriza srednjih godina u uslovima društvene krize, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Socijalizacija u uslovima društvene krize (skup je održan 23.-24..12..2011. godine u Kosovskoj Mitrovici).

  36. Tošić, M., Simić, I., Pavlović, M. (2011). Dimenzije porodičnog funkcionisanja porodica sa decom različitog uzrasta, Naučni simpozijum Porodica sa adolescentom u tranziciji (simpozijum je održan 09.12..2011. godine u Nišu).

  37. Zlatanović. Lj., Nešić, M., Obrenović, J., Pavlović, M. (2011). Kognitivna nauka kao primer naučne interdisciplinarnosti, knjiga rezimea sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet. Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet Niš (skup je održan 10.-11.11.2011. godine u Nišu).

  38. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2011) – Fizička aktivnost i kriza srednjih godina, zbornik sažetaka sa XV međunarodnog naučnog skupa Fis komunikacije 2011, Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (skup je održan 21.10.2011 godine u Nišu).

  39. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2011) – Aktivni odmor i organizacija slobodnog vremena odraslih: fizička aktivnost naspram kompjutera i interneta, zbornik sažetaka sa XV međunarodnog naučnog skupa Fis komunikacije 2011, Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (skup je održan 21.10.2011 godine u Nišu).

  40. Zlatanović. Lj., Pavlović, M. (2011) – Samopouzdanje sportista iz perspektive teorije samoefikasnosti, zbornik sažetaka sa XV međunarodnog naučnog skupa Fis komunikacije 2011, Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (skup je održan 21.10.2011 godine u Nišu).

  41. Pavlović, M., Petrović, I., Zlatanović. Lj., (2011) – Prokrastinacija, bazične dimenzije ličnosti i zadovoljstvo životom, zbornik sažetaka sa naučnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (skup je održan 15-16.10.2011. godine u Novom Sadu).

  42. Zlatković, A., Zlatanović. Lj., Pavlović, M., Petrović, I. (2011) – Studije psihologije i stigmatizovanje učinilaca krivičnih dela, zbornik sažetaka sa naučnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (skup je održan 15-16.10.2011. godine u Novom Sadu).

  43. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2011) – Komunikacija u primarnoj dijadi, knjiga rezimea sa VII konferencije sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije – Psihologija komunikacije, Niš: Univerzitet u Nšu, Filozofski fakultet, Departman za psihologiju (konferencija je održana 23-24.09.2011. godine u Nišu).

  44. Pavlović, M., Zlatanović. Lj., Petrović, I. (2011) – Povezanost prokrastinacije sa samoefikasnošću, optimizmom-pesimizmom i zadovoljstvom životom, knjiga rezimea sa VII konferencije sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije – Psihologija komunikacije, Niš: Univerzitet u Nšu, Filozofski fakultet, Departman za psihologiju (konferencija je održana 23-24.09.2011. godine u Nišu).

  45. Zlatanović, Lj., Pavlović, M. (2011) – Samstvo i subjektivna dobrobit iz kulturalne perspektive, knjiga rezimea sa VII konferencije sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije – Psihologija komunikacije, Niš: Univerzitet u Nšu, Filozofski fakultet, Departman za psihologiju (konferencija je održana 23-24.09.2011. godine u Nišu).

  46. Pavlović, M., Zlatanović. Lj., Petrović, I. (2011) - Odnos prokrastinacije, samoefikasnosti i tendencije upoređivanja sa drugima, knjiga rezimea sa 59. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije – Naš identitet i društvene promene, Sabor psihologa 2011 (skup je održan 1.-04.6.2011. godine u Soko Banji).

  47. Petrović, I., Pavlović, M, Zlatanović. Lj. (2011) - Odnos prokrastinacije, perfekcionizma i optimizma/pesimizma, knjiga rezimea sa 59. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije – Naš identitet i društvene promene, Sabor psihologa 2011 (skup je održan 1.-04.6.2011. godine u Soko Banji).

  48. Zlatanović. Lj., Pavlović, M (2011). Modeli socijalne kognicije i zdravo ponašanje, knjiga rezimea sa 59. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije – Naš identitet i društvene promene, Sabor psihologa 2011 (skup je održan 1.-04.6.2011. godine u Soko Banji).

  49. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2011) – Komunikacija i psihološke igre među ljudima, knjiga sažetaka sa V međunarodnog interdisciplinarnog naučnog skupa Jezik, književnost, komunikacija, Niš: Univerzitet u Nšu, Filozofski fakultet, Departman za anglistiku (skup je održan 15.-16.04.2011. godine u Nišu).

  50. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2011) – Uloga vaspitača u emocionalnom razvoju, prepoznavanju i adekvatnom izražavanje emocija kod dece, zbornik rezimea sa VII simpozijuma sa međunarodnim učešćem Vaspitač u 21. veku – Naše stvaranje, Aleksinac: Visoka škola za vaspitače strukovnih studija (simpozijum je održan 25.-26.3.2011. godine u Soko Banji).

  51. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2011) – Facijalni znaci maskiranja, blokiranja i suzbijanja eksperimentalno izazvane emocije tuge, knjiga rezimea sa XVII naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Iinstitut za psihologiju i laboratorija za eksperimentalnu psihologiju (skup je održan 11.-12.02.2011. godine u Beogradu).

  52. Pavlović, M., Zlatanović. Lj. (2010) – Razvoj asertivnosti kao važan zadatak procesa vaspitanja, zbornik rezimea sa naučnog skupa Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive, Niš: Univerzitet u Nšu, Filozofski fakultet, Departman za pedagogiju, Centar za pedagoška istraživanja (skup je održan 17.-18.09.2010. godine u Nišu).

  53. Zlatanović, Lj., Pavlović, M. (2010) – Značaj analitičke psihologije za vaspitanje, zbornik rezimea sa naučnog skupa Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive, Niš: Univerzitet u Nšu, Filozofski fakultet, Departman za pedagogiju, Centar za pedagoška istraživanja (skup je održan 17.-18.09.2010. godine u Nišu).

  54. Pavlović, M., Vidanović, S. (2010) – Želim da imamo dete: motivacija za roditeljstvo i nivo obrazovanja roditelja, knjiga apstrakata sa II kongresa sa međunarodnim učešćem Mentalno zdravlje dece i mladih, nova razumevanja, nove mogućnosti, DEAPS (kongres je održan 22.-25.04.2010. godine na Zlatiboru).

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 23 oktobar 2014 17:10