Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 05.06.2015.

Darko Palačić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 16.11.1965.
 • Mesto rođenja: Prelog
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
 • Godina diplomiranja: 2006
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Božajić, I., Cmrečnjak, D., Drozdek, A., Filipović, A.M., Hunjak, D., Koren, K., Minga, I., Palačić, D., Petričević, N., Taradi, J., Žarak, M. (2010): Stručnjak zaštite na radu - istraživanje problematike rada samostalnog stručnjaka za zaštitu na radu u srednje velikim poslovnim organizacijama u Hrvatskoj. Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti, Zagreb. (M 41)

 • Knjige i udžbenici:

  Priručnici:


  Palačić, D. (2011): Sustavi upravljanja sigurnošću, IPROZ, Zagreb.


  Palačić, D. (2010): Zaštita osoba i imovine, IPROZ, Zagreb.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Palačić, D., Mudri, M. (2014): Defining Policy for Management of Occupational Health, Safety at work and Environmental Protection in order to Manage the Crisis in a Business Organization. Collegium Antroplologicum, Vol. 38, Suppl. 1, pp. 13-24.


  Palačić, D. (2007): Research of Threat Estimate Criterion in Managing Business with Cash Money and Values, Zagreb International Review of Economics & Business, Zagreb, Faculty of Economics and Business, Vol. X, No. 2, pp. 53-62.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Živković, S., Palačić, D. (2014): Research of Controlling in the Safety Management System, Safety Engineering, University of Niš, Faculty of Occupational Safety, Niš, 4, 1, pp. 9-16. (M 51)


  Palačić, D., Živković, S. (2014): Norme OHSAS 18001 i ISO 14001 - Utjecaj primjene na poboljšanje svijesti o potrebi upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću na radu i zaštitom okoliša, Kvalitet & izvrsnost, III (3-4), Beograd, pp, 50-54. (M 51)


  Živković, S., Palačić, D. (2014): Control of the Safety Management System in Serbia and Croatia, Determinants of improving the competitiveness of national economies and enterprises, University of Niš, Faculty of Econimcs, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Niš, pp. 147-163. (M 51)


  Petras, M., Begović, I., Palačić, D. (2014): Ključni pokazatelji uspješnosti procesa zaštite zdravlja, sigurnosti na radu i zaštite okoliša, Praktični menadžment, Vol. V (1), Virovitica pp. 68-78. (M 52)


  Živković, S., Palačić, D., Anđelković, B. (2013): Usporedna analiza stajališta o organiziranju sustava upravljanja sigurnošću u Hrvatskoj i Srbiji, Sigurnost, 55 (4), 303-319. ISSN 0350-6886 UDK 614.8 (М51)


  Palačić, D. (2010): Istraživanje razvoja i utjecaja kulture sigurnosti na sustav upravljanja sigurnošću. - Sigurnost, 52 (2), 105-112. (М51)


  Palačić, D. (2007): Značaj kriterija pri prosudbi ugroženosti poslovanja gotovim novcem i vrijednostima, Sigurnost, 49 (4), 335-341. (М51)


  Palačić, D. (2006): Istraživanje upravljanja sustavom zaštite na radu, Sigurnost, 48 (4), 341-356. (М51)


  Palačić, D. (2006): Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema zahtjevima specifikacije OHSAS 18001:1999, Rad i sigurnost, 10 (1), 59-72, (М51)


  Palačić, D. (2005): Teorija organizacije i sigurnost na radu, Rad i sigurnost, 9 (2-3), 79-107, (М51)


  Palačić, D. (2005): Teorija učenja i sigurnost na radu, Sigurnost, 47 (4), 319-334. (М51)


  Palačić, D. (2004): Međunarodne norme za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu, Rad i sigurnost, 8 (3), 161-185. (М51)


   


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Palačić, D., Živković, S. (2014): Utjecaj primjene norme OHSAS 18001 i ISO 14001 na poboljšanje svijesti o potrebi upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću na radu i zaštitom okoliša, 15. međunarodni simpozij o kvaliteti “Kvaliteta, rast i razvoj”, Zagreb, Hrvatska, str. 199-212. UDK/UDC: 006.3/.8+331.4 ISBN 978-953-57036-6-2 (M33)


  Petras, M., Živković, S., Palačić, D., Krstić, B. (2014): Određivanje ključnih pokazatelja uspješnosti procesa zaštite zdravlja, sigurnosti na radu i okoliša prema zahtjevima norme OHSAS 18001 i ISO 14001. - 5. Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Hrvatski zavod za medicinu rada, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Boise State Univestity, Zadar, pp. 911-917. (M33)


  Palačić, D., Živković, S. (2014): Primjena norme OHSAS 18001 i ISO 14001 u funkciji poboljšanja komuniciranja u području zaštite zdravlja, sigurnosti na radu i zaštite okoliša pri upravljanju kriznim situacijama u poslovnoj organizaciji, 7. Međunarodna znanstveno - stručna konferencija Dani kriznog upravljanja, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, pp. 747-766. (M33)


  Palačić, D. (2014): Istraživanje stajališta o kontroliranju u sustavu upravljanja sigurnošću, 9th International Scientific and Professional Conference Management and Safety 2014, ESSE, Moravske Toplice, Slovenia, pp. 54-66., UDC 005:614.8; UDC 001.8:005:614.8 (М33)


  Živković, S., Palačić, D. (2014): Usporedna analiza kontroliranja u sustavu upravljanja sigurnošću u Srbiji i Hrvatskoj, 9th International Scientific and Professional Conference Management and Safety 2014, ESSE, Moravske Toplice, Slovenia, pp. 103-116., UDC 005:614.8; UDC 005:614.8(497.11+497.5) (М33)


  Živković, S. Palačić, D., Anđelković, B. (2013): Improvement of performance E&OHS management system, International conference „Safety engineering in function of improvement of the working condition“, Proceedings, Ohrid, Macedonia, str. 348-355. ISBN 978-608-4624-10-3; COBISS.MK-ID 93856010; 331.45:62-78(062) (М33)


  Palačić, D., Petras, M., Živković, S. (2013): Istraživanje stajališta o voðenju u sustavu upravljanja sigurnošću, VIII. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija Menadžment i sigurnost, Zbornik radova, Trakošćan, Republika Hrvatska, str. 81-93. ISSN 1848-5251 UDK/UDC 005:331.4:614.8(063); UDK/UDC 005.5:331.45(049.5)(497.521.2) (М33)


  Živković, S. Palačić, D., Stojković, A. (2013): Usporedna analiza vođenja u sustavu upravljanja sigurnošću u Hrvatskoj i Srbiji, VIII. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija Menadžment i sigurnost, Zbornik radova, Trakošćan, Republika Hrvatska, str. 139-152. ISSN 1848-5251 UDK/UDC 005:331.4:614.8(063); UDK/UDC 005.5:331.45(497.5+497.11) (М33)


  Katić, T., Ban, K., Palačić, D. (2013): Utjecaj modela vodstva na primjenu interpersonalne komunikacije u sustavu upravljanja sigurnošću, VIII. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija Menadžment i sigurnost, Zbornik radova, Trakošćan, Republika Hrvatska, pp. 327-339., UDK/UDC 005:331.4:614.8(063); UDK/UDC 005.5:316.772.4:331.45 (М33)


  Živković, S., Palačić, D., Petras, M. (2013): Expected Impact of Application Requirements of OHSAS 18001 and ISO 14001 on Improvement of Performances in Occupational Health, Safety and Environmental Protection, 14th International Symposium on Quality „Quality against recession“, Rovinj, Croatia, str. 245-255. UDK/UDC: 005.1:006.3/.8+613.6+502.3/.7 ISBN 978-953-57036-3-1 (M33)


  Palačić, D., Mudri, M. (2013): Definiranje politike upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću na radu i zaštitom okoliša u funkciji upravljanja kriznim situacijama u poslovnoj organizaciji, VI. Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, pp. 693-713. (М33)


  Palačić, D., Todorović, M. (2012): Performance Improvement of the Environmental, Health and Safety Management System, Международно научно-практической конференции „Наука-бизнес-образование: проблемы и перспективы компетентностного взаимодействия“,Ульяновский Государственный Университет, Институт экономики и бизнеса, Ульяновск, pp. 146-152. (М33)


  Palačić, D., Vuk, J. (2012): Upravljanje rizicima u zaštiti osoba i imovine, V. Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, pp. 453-469. (M 33)


  Palačić, D., Živković, S. (2012): Usporedna analiza organiziranja sustava sigurnosti kao aspekta upravljanja ljudskim resursima u Hrvatskoj i Srbiji, VII. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost, Zbornik radova, Čakovec, Republika Hrvatska, pp. 173-184. ISSN 1848-5251 UDK/UDC 005.96:614.8(063); UDK/UDC 005.96:331.45(497.5+497.11) (М33)


  Palačić, D., Petras, M. (2012): Provedba zahtjeva norme OHSAS 18001 u funkciji upravljanja ljudskim resursima u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. - 4. Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Hrvatski zavod za medicinu rada, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Boise State Univestity, Zadar, pp. 795-800. (М33)


  Petras, M., Palačić, D. (2012): Primjena teorije upravljanja ljudskim resursima u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prema zahtjevima norme OHSAS 18001, Zbornik radova VII. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2012, Čakovec, HDIS, pp. 364-375. (М33)


  Palačić, D., Živković, S. (2012): Usporedna analiza organiziranja sustava sigurnosti kao aspekta upravljanja ljudskim resursima u Hrvatskoj i Srbiji, Zbornik radova VII. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2012, Čakovec, HDIS, pp. 173-184. (М33)


  Bešlić, D., Palačić, D. (2012): Istraživanje stajališta o upravljanju ljudskim resursima u sustavu upravljanja sigurnošću, Zbornik radova VII. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2012, Čakovec, HDIS, pp. 89-100. (М33)


  Palačić, D., Kacian, D. (2011): Employing electronic learning in risk management trainning under ISO 31000 in safety management system, Proceedings the 16th International Conference of the Series Man and Working Environment - Safety of Technical Systems in Living and Working Environment, STS-11, Niš, Faculty of Occupational Safety, pp. 473-478. (М33)


  Palačić, D. (2011): Istraživanje stajališta o organiziranju sustava upravljanja sigurnošću, Zbornik radova VI. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2011, Čakovec, HDIS, pp. 33-47. (М33)


  Palačić, D. (2011): Primjena teorije organizacije u projektiranju organizacije privatne zaštite, Zbornik radova VI. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2011, Čakovec, HDIS, pp. 256-267. (М33)


  Palačić, D. (2011): Utjecaj norme ISO 31000 na organizaciju zaštite zdravlja i sigurnost na radu, Zbornik radova VI. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2011, Čakovec, HDIS, pp. 309-316. (M 33)


  Palačić, D., Dolšak, L. (2010): Model sustava upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001. - 3. Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Hrvatski zavod za medicinu rada, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Boise State Univestity, Zadar, pp. 493-498. (M 33)


  Hunjak, D., Palačić, D., Petričević, N. (2010): Istraživanje stajališta o planiranju upravljanja sigurnošću, Zbornik radova V. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2010, Čakovec, HDIS, pp. 21-35. (M 33)


  Palačić, D. (2010): Misija i vizija – temelj planiranja sustava upravljanja sigurnošću, Zbornik radova V. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2010, Čakovec, HDIS, pp. 145-151. (M 33)


  Palačić, D. (2010): Strateško planiranje u privatnoj zaštiti, Zbornik radova V. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem 'Menadžment i sigurnost 2010', Čakovec, HDIS, pp. 192-200. (M 33)


  Palačić, D. (2009): Uloga djelatnosti privatne zaštite u prevenciji kriznih stanja, Zbornik radova IV. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2009, Čakovec, HDIS, pp. 173-179. (M 33)


  Palačić, D. (2009): Problematika modeliranja sustav upravljanja kriznim situacijama u poslovanju novčarskih institucija, Zbornik radova IV. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2009, Čakovec, HDIS, pp. 259-270. (M 33)


  Palačić, D., Petričević, N. (2009): Model učinkovitog upravljanja sigurnošću poslovnog sustava u kriznim situacijama, Zbornik radova IV. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2009, Čakovec, HDIS, pp. 363-373. (M 33)


  Kacian, D., Palačić, D. (2008): Primjena elektroničkog učenja u obrazovanju kriznog menadžmenta, Međunarodna konferencija 'Dani kriznog upravljanja', Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica. (M 33)


  Palačić, D. (2008): Elementi učinkovitog sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. - 2. međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Hrvatski zavod za medicinu rada, Boise State Univestity, HOC Bjelolasica, pp. 351-356. (M 33)


  Kacian, D., Palačić, D. (2008): Electronic learning in the Function of Regional Economy Development, 1st International Conference „Vallis Aurea“ Procedings, Požega, Polytechnic of Pozega, DAAAM International Viena, pp. 1051-1055. (M 33)


  Kacian, D., Palačić, D. (2008): Impact of electronic learning on risk reduction ih integral safety, Procedings of International scientific conference Quality, Environment, Health Protection and Safety Management Development Trends, Neum, Slovak University of Technology in Bratislava, pp. 144-149. (M 33)


  Palačić, D. (2008): Preliminarno istraživanje kulture sigurnosti kao elementa sustava upravljanja sigurnošću, Zbornik radova III. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2008, Čakovec, HDIS, pp. 90-105. (M 33)


  Kacian, D., Palačić, D. (2008): Osposobljavanje menadžera sigurnosti elektroničkim nementoriranim učenjem na daljinu, Zbornik radova III. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2008, Čakovec, HDIS, pp. 161-170. (M 33)


  Palačić, D. (2007): Prijedlog Zakona o Hrvatskoj komori inženjera zaštite na radu, Zbornik radova II. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2007, Čakovec, HDIS, pp. 21-34. (M 31)


  Palačić, D. (2007): Istraživanje sustava prosudbe ugroženosti poslovanja gotovim novcem i vrijednostima, Zbornik radova II. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost 2007, Čakovec, HDIS, pp. 47-59. (M 33)


  Palačić, D., Petrović M. (2007): Position of Private Security Sector in Croatian Economy. – MIC 2007, Proceedings on the 8th International Conference of the Faculty of Management Koper, Portorož, Slovenia. (М33)


  Palačić, D., Hutinski, Ž. (2006): Security Management System in Financial Institutions: How to reduce the likelihood of robbery, burglary and larceny. - Proceedings on the conference of Information Systems Security, Opatija, Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku – XXIX. MIPRO, 2006., p. 187-193. (M 33)


  Palačić, D. (2006): Mogućnost integracije sustava upravljanja sigurnošću sa sustavom upravljanja kvalitetom. - 1. stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Boise State Univestity, HOC Bjelolasica, pp. 59-64. (M 33)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Palačić, D. (2012): Upravljanje rizicima prema normi OHSAS 18001:2007, Procjena i upravljanje rizicima, Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto, Zagreb, pp. 23-29. (M 62)


  Palačić, D. (2010): Prijedlozi HDIS-a zakonskih preduvjeta za komorsko organiziranje zaštite na radu u prijedlogu novog Zakona o zaštiti na radu, Jesenski susret inženjera sigurnosti 2010. - Stubičke Topice, HDIS. (M 61)


  Palačić, D. (2010): Status inženjera sigurnosti u propisima privatne zaštite, Prvi Hrvatskog sabora inženjera sigurnosti - Zbornik radova, Zagreb, HDIS, pp. 129-137. (M 61)


  Palačić, D., Dolšak, L. (2010): Potreba i problematika komorskog organiziranja inženjera sigurnosti, Prvi Hrvatskog sabora inženjera sigurnosti - Zbornik radova, Zagreb, HDIS, pp. 141-173. (M 61)


  Palačić, D. (2009): Učinkovito upravljanje poslovnim procesima sigurnosti u krizama, Korporativna sigurnost 2009, Lider, MBOS, Zagreb. (M 64)


  Palačić, D. (2008): Elementi sustava upravljanja sigurnosti objekta, Prvo međunarodno savjetovanje Facility Management 2008, Hrvatsko društvo održavatelja, Šibenik. (M 64)


  Palačić, D. (2008): Upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu primjenom norme OHSAS 18001, Korporativna sigurnost 2008, Lider, MBOS, Zagreb. (M 64)


  Palačić, D. (2007): Upravljanje ljudskim potencijalima u sigurnosnim procesim,. Zaštita osoba i imovine u Republici Hrvatskoj, Andragoško učilište Zvonimir, Opatija, pp. 1-7 (M 63)


  Palačić, D. (2007): Prijedlog Zakona o Hrvatskoj komori inženjera zaštite na radu, Savjetovanje o zaštiti na radu, Hrvatska udruga za unapređivanje zaštite na radu, Zagreb, pp. 21-32. (M 61)


  Palačić, D. (2006): Upravljanje poslovnim procesima u industriji privatne zaštite, V. Međunarodna konferencija o poslovnim procesima - Business Process Conference 2006, Infodom d.o.o., Zagreb. (M 64)


  Palačić, D. (2006): Model integracije sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću, I. Konferencija Menadžment i sigurnost 2006, HDIS, Čakovec. (M 64)


  Hutinski, Ž., Palačić, D. (2006): Sustav upravljanja sigurnošću novčarskih institucija, I. Konferencija Menadžment i sigurnost 2006, HDIS, Čakovec. (M 64)


  Palačić, D., Gotal, M. (2006): Primjena PDCA metodologije u sustavima upravljanja sigurnošću, I. Konferencija Menadžment i sigurnost 2006, HDIS, Čakovec. (M 64)


  Palačić, D. (2005): Sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu po OHSAS 18001:1999 v Republiki Hrvaški, 8. Simpozij varnosti in zdravja pri delu 2005, ZDVIS, Bled. (M 61)


  Palačić, D., Petrović, M. (2005): Upravljanje sigurnošću poslovnih procesa primjenom modela „Business Intelligence“, IV. Međunarodna konferencija o poslovnim procesima - Business Process Conference 2005, Infodom d.o.o., Zagreb. (M 64)


  Palačić, D. (2005): Menadžment i tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine, Menadžment i sigurnost, HDIS, Čakovec. (M 61)


  Palačić, D., Petrović, M. (2004): Sustav zaštite novčarskih institucija sukladan Zakonu o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, Primjena Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, HCZ, Zagreb. (M 62)


  Palačić, D. (2004): Upute o postupanju zaposlenih u slučaju oružane pljačke, Primjena Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, HCZ, Zagreb. (M 62)


  Palačić, D. (2004): Vođenje kao procesna funkcija menadžmenta sigurnosti na radu, V. Zbornik stručno-znanstvenih radova Čovjek i radna okolina, IPROZ, Zagreb. (M 63)


  Palačić, D., Petrović, M. (2003): Značaj permanentnog osposobljavanja za rad na siguran način, IV. Stručno-znanstveni skup Čovjek i radna okolina, Visoka škola za sigurnost na radu Zagreb, Zagreb. (M 63)


  Palačić, D. (2002): Evidencije iz zaštite na radu u sustavu kvalitete, III. Stručno-znanstveni skup Čovjek i radna okolina, Visoka škola za sigurnost na radu Zagreb, Zagreb. (M 63)


  Palačić, D. (2001): Trend ozljeda na radu u Međimurskoj županiji, II. Stručno-znanstveni skup «Čovjek i radna okolina», Visoka škola za sigurnost na radu Zagreb, Zagreb. (M 63)

Poslednji put izmenjeno subota, 06 jun 2015 17:14