Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.06.2015.

Marijan K. Mišić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za srpsku i komparativnu književnost
 • Godina diplomiranja: 2007
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Mišić, Marijan. 2008. „Izdavaštvo studentskih radova”, 20 godina knjige: prilozi i prikazi, Niš: Ogranak Vukove   zadužbine u Nišu, str. 131–134.


  Mišić, Marijan. 2015. Erotizam u američkoj i srpskoj međuratnoj prozi o Prvom svetskom ratu, Doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu u Nišu, 16.10.2015, Niš:[Marijan Mišić]

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Mišić, Marijan. 2004. „Polemike o delu Gavrila Stefanovića Venclovića” (I), Časopis Sveske, br. 72,  jun, Pančevo: Mali Nemo, str. 213222


  Mišić, Marijan. 2004. „Polemike o delu Gavrila Stefanovića Venclovića” (II), Časopis Sveske, br. 73, septembar, Pančevo: Mali Nemo, str. 237249. 


  Mišić, Marijan. 2004. „Poetika entropije'' [Samjuel  Beket, Čekajući Godoa], Naučni podmladak Humanitas, Stručni časopis  studenata Univerziteta u Nišu, Sveska za društvene nauke, 4/2004, Niš: SKC, str. 4452. 


  Mišić, Marijan. 2007. „Arhaični  ritualno-mitološki obrasci u narodnoj  pesmi  Banović  Strahinja”, Poezija: časopis za poeziju i teoriju poezije, broj 40, Beograd: Društvo Istočnik, str. 112–117. 


  Mišić, Marijan. 2010. „Funkcionalni postupak karnevalizacije u Dangi Radoja Domanovića”, Književnost i jezik, LVII 1-2, Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost, str. 4558. 


  Mišić, Marijan. 2010. „Ćirilica i izazovi savremene komunikacije”, Danica za 2011, Beograd: Vukova zadužbina, str. 159162. 


  Mišić, Marijan. 2010. „Nacionalno pamćenje i iluzija spoznanja'' [Saša Todorović, Osvetli nam dom], Niš: Gradina, str. 272–274. 


  Mišić, Marijan. 2011. „Fenomen erotskog tela u Pesmi nad pesmama”, Radovi, Filološke nauke br. 13, knj. 1, Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 673688. 


  Mišić, Marijan. 2012. „Topologija Žaka Lakana kao parodijska dekonstrukcija teorijskog diskursa”, Philologia mediana, broj 4, Niš: Filozofski fakultet, str. 145160.


  Mišić, Marijan. 2012. „Vizantija kao dekonstrukcija: priroda poetskog simbola Vizantije u poeziji V. B. Jejtsa i Ivana V. Lalića”, Književnost, godina XLVII, br. 1-2012, Beograd: IP Prosveta, str. 126142.


  MišićMarijan. 2015. „Eros u lovu na duše” [Slađana Ilić, Ženski u sto tehnika], Bdenje - Časopis za književnost, umetnost i kulturnu baštinu, broj 44, godina XIII, april-jun 2015, Svrljig: Centar za kulturu, turizam i sport, str. 134–135.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Mišić, Marijan. 2012. „Pisanje tela i traganje za telom: kognitivne osnove narativne imaginacije i književne recepcije”, Zbornik radova Jezik, književnost, komunikacija, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 35–44. 


  Krstić, Darko i Mišić, Marijan. 2012. „Iskustvo privatnog života u biblijskoj simbolici proroka Osijeˮ, Zbornik radova Nauka i savremeni univerzitet 1, tom I, Niš: IC Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, str. 234–243. 


  Mišić, Marijan. 2013. „Razvašćenje označitelja: funkcionalna vrednost binarnih opozicija u strategiji označavanja postkolonijalnog romanaˮ, Zbornik radova Jezik, književnost, vrednosti (Književna istraživanja), Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 75–90. 


  Mišić, Marijan. 2013. „Rasipnički izazov: Rekonstrukcija drevnog ratničkog rituala u romanu Staze slave Hemfrija Kabaˮ (sažetak) / “Prodigality challenge: Reconstruction of the ancient war rite in Humphrey Cobbs novel Paths of Glory” (summary), Naučni skup sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet 3, Knjiga sažetaka, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 278–279. 


  Mišić, Marijan. 2014. „Erotska percepcija kao model marginalizacije u srpskom romanu 20. veka'', Zbornik radova Jezik, književnost, marginalizacija (Književna istraživanja Niš : Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 469-483.


  MišićMarijan. 2016. „Telo i značenje: Dimenzije estetskog prevrednovanja sveta u američkoj i srpskoj međuratnoj prozi o Prvom svetskom ratu” (sažetak), Naučni skup Jezik, književnost, značenjeKnjiževna istraživanja, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 175–186.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Mišić, Marijan. 2009. „Mitologizacija istorije u romanu Koreni Dobrice Ćosića”, Književnost i istorija IXIdealizacija i mitologizacija istorije u književnosti, Zbornik referata sa naučnog skupa održanog u Nišu 19. i 20. oktobra 2007. godine, Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Odsek za književnost, str. 229234.


  Mišić, Marijan. 2015. „Žena za ratnika: Motiv sakralne prostitucije u američkoj i srpskoj međuratnoj prozi o Prvom svetskom ratu”, Zbornik radova sa naučnog simpozijuma „Žena, rat, umetnost”, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu / UG „Litera”, str. 151–160.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 08 maj 2016 11:10