Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.08.2015.

Sonja Veličković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.11.1964.
 • Mesto rođenja: Gostivar, R.Makedonija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 1987.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Velickovic, S. (2013).The Game-a Real Chance of Modern Education, (Igra –realna šansa savremenog školstva), (IJCREE)-Internacional Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Volume,1.(No 1), pp.63-70, ISSN 2334-847X;


  Velickovic, S. (2013). Problems Discontinuiti on the First Level of the School Sistem (Problemi diskontinuiteta na prvom nivou školskog sistema), (IJCREE) -Internacional Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Volume,1, (No 2), pp. 135-143,  ISSN 2334-847X;


  Величковић,С. (2014).Професионални развој васпитача у функцији унапређивања квалитета припремног предшколског програма, Педагошка стварност бр. 1,  стр.103-112, Нови Сад, ISSN 0553-4569;


  Velickovic, S. (2014). Тhe  Influence of Parents on Preparing a Child for School (Uticaj roditelja na pripremi dece za školu), (IJCREE)-Internacional Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Volume, 2, (No. 2), pp. 73-76, ISSN 2334-847X;


  Величковић, С. (2015). Примери програма предшколског васпитања у свету, Педагошка ствараност, бр1, стр.122-133, Нови Сад,  ISSN 0553-4569;


  Veličković,S. (2015).The Role of The Preparatory Preschool Program  For the School Start of  The  Children (Uloga pripremnog predškolskog programa za polazak dece u školu), (IJCREE)-Internacional Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Volume 3, No.1, pp. 105-111,ISSN 2334-847X;

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Величковић,С. (2007). Понуди ми па ћу знати. У Зборнику радова са 12. стручних сусрета„Васпитачи–васпитачима“(стр.374-379), Златибор:Удружење васпитача, Србије;


  Živković; J. i Velicković, S. (2012). Witch-scolding-present-animism JUNIR, Jugoslav society fot the scientific study of religion ysssr Anuual-Year XIX; Niš pp. 193-201, ISBN 978-86-86957-13;


  Величковић,С. и Стошић, Л. (2014). Портфолио–предизвик во предучилишното воспитание и образование, Педагогија,стр.71-80, Скопје:Филозофски факултет;


  Величковић, С. (2015). Развој ране писмености деце предшколског узраста. У Зборнику радова Високe школe за васпитаче струковних студија Гњилане-Бујановац, стр. 111-121; ISSN 24 06 22 00.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Величковић, С. (2010). Потреба за савременим менаџментом у образовном систему у Републици Македонији,У: Бунчић, В. и Миланков, М. (ур.): Васпитно-образовни хоризонти:Зборник радова са 3.Међународне Интерсидциплинарне нуачно-стручне коференције „Васпитно образовни хоризонти“ (стр.69-72), Суботица: Висока школа за образовање васпитача;  1.  


  Величковић, С. и Стошић, Л. (2010). Експанзија образовне технологије у учионици, У: Бунчић, В. и Миланков, М. (ур.): Васпитно-образовни хоризонти: Зборник радова са 3. Међународне Интерсидциплинарне нуачно-стручне коференције „Васпитно образовни хоризонти“(стр.168–174), Суботица: Висока школа за образовање васпитача;  1.  


  Стошић, Л. и Величковић, С. (2010). Информатичка писменост и оспособљеност наставника за Е-учење и Е-наставу у наставном процесу, (Scientific Bulletin. Studies and Researchs, Series Primary and Preschool Education, YearIV, (No.2), University of Pitesti, Faculty of Educational Sciences, Pitesti University Publishing House, Rumunija, pp. 23-28;


  Величковић, С. (2010). Училиштето во мултикултуралното општество, Петти научен собир ''Образование за хумано општество'', Универзитет ''Св. Кирил и Методиј'', Педагошки факултет, Скопје,             Охрид. (Книга резимеа);


  Обрадовић, Б., Величковић,С. и Круљ. Р. (2010). Анализа наставних планова.У: Ђуричковић, М. (ур):„Наше стварање“, Зборник радова са петог симпозиума Васпитач у 21 веку“ (стр.75-84), Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, ISBN 978-86-7746-506-3;


  Velickovic,S. i Stosić, L.(2011).Еducation and Professional Development of Educators of Preschool Education. (Obrazovanje i profesionalni razvoj vaspitača predškolskog vaspitanja i obrazovanja), Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования, Россия, Ростов-на-Дону), pp.305-313, UDC 159.923:371.132, ISBN 978-5-8480-0867-8, BBK 74.58:88.5, I66;  1.  


  Стошић, Л. и Величковић С. (2011). Основне карактеристике управљања у настави, У:Бунчић,В. и Миланков,М. (ур.):Зборник радова, 4. Међународне интердисциплинарне научно-стручне конференције „Васпитно-образовни хоризонти, (стр.480-485), Суботица:Висока школа струковних студија за образовање васпитача ISBN 978-86-87983-18-2, COBISS.SR-ID 270853895;


  Величковић, С. (2011). Родитељи и слободно време деце. У: Ђуричковић, М. (ур.): „Наше стварање“, Зборник радова са шестог симпозијума „Васпитач у 21. веку“(стр. 655-667), Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, ISBN 978-86-88561-00-6;


  Величковић,С.(2012).Утицај педагошке праксе на развој професионалних компетенција васпитача. У: Ђуричковић, М (ур.):„Наше стварање“ Зборник радова са седмог симпозиума „Васпитач у 21.веку“ (стр.218-225), Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, ISBN 978-86-88561-01-3;


  Баракоска, A; Стошић, Л. и Величковић, С. (2012). Савремено образовање са аспекта мултикултурализма. У Зборнику радова са научног скупа „Наука и идентитет“ Том 2, (стр. 515-520), Пале:Филозофски факултет Универзитет у Источном Сарајеву; ISBN 978-99938-47-39-7;


  Величковић, С. и Баракоска, А. (2013). Значај сарадње вртића и школе на припрему деце за почетак школовања. У: Јоковић, М. (ур):„Наше стварање“, Зборник радова  са осмог  симпозиума Васпитач у 21 веку „Наше стварање“ (стр.134-145), Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија,  ISBN 978-86-7746-367-0;


  Velickovic,S.(2013). Children‘s Portfolio Work for Monitoring the Development and Promotionof  Preschool Children (Dečji portfolijo u funkciji praćenja i napredovanja dece predškolskog uzrasta) / Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования, Россия, Ростов-на-Дон), pp.305-313, УДК 37.014.3:001.895ISBN 978 -5-8480-0867-8;


  Velickovic,S.(2013).Contemporary Theoretical Foundations Aboutthe Relationship Between Fаmily, LesureTimeand Students (Savremene teoriske osnove odnosa između porodice, slobodnog vremena i učenika), Intrenational Symposium  Education Between Tradition and Modernity, Ohrid,Tom 2. pp.182-191  ISBN 978-608-238-011-7;


  Зорица-Станисављевић-Петровић и Величковић,С. (2013).Квалитетно предшколско васпитање и образовање као предуслов академске будућности појединаца. У:Јоковић,М.(ур):„Наше стварање“, Зборник радова са деветог симпозиума Васпитач у 21 веку“ (стр.30-39), Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, ISBN 978-86-7746-506-3;


  Barakoska, A.,Veličković, S.(2014).Structure of Leisure Time and Leisure Among Students of Elementary Education. (Strukura slobodnog vremena i slobodne aktivnosti učenika prvog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja) /Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования, V. Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону;


  Veličković, S. (2014). Edukacija vaspitača za primenu IKT u vrtiću. U Zborniku radovasa medjunarodnog  naučnog skupa „SINTEZA“ /Uticaj interneta na poslovanje u Srbiji i svetu,(str.375-378), Beograd: Univerzitet Singidinum; ISBN 978-86-7912-539-2;


  Величковић,С. (2014). Увођење информационе технологије у васпитно-образовнi рад васпитача са предшколском децом, У Зборнику радова Методички дани, /Компетенције васпитача за друштво знања/ (стр.284-293), Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача;  ISBN 978-86-85625-17-6;


  Величковић, С. (2014). Припремни предшколски програм – нова концепција предшколског васпитања и образовања, У:Јоковић,М.(ур):„Наше стварање“,Зборник  радова са десетог симпозиума Васпитач у 21 веку, Наше стварање. (стр.408-413), Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија; ISBN 978-86-7746-367-0;

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 31 avgust 2015 11:28