Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.10.2015.

Aneta Atanasovska

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.09.1982
 • Mesto rođenja: Skoplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Doktoranti van Univerziteta
 • Odsek / Grupa / Smer: Pravne studije/ Gradjansko-pravne nauke
 • Godina diplomiranja: 2005
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  mr Aneta Atanasovska, Istoriski razvoj na potrošuvačkiot kerdit i kamatata, U: Godišnji zbornik, Pravni fakultet Univerziteta "Goce Delčev", Štip, 2015, br.5.


  ISSN 1857-8713, UDK: 336.77:330.567.22 (100) (091) 336.781 (100) (091)


   


  mr. Aneta Atanasovska, "Dogovor za potrošuvački kredit vo Republika Makedonija" U: Naucnom časopisu "CENTRUM", 2015, br.3. Skoplje str.29-54,


  ISSN 1857-8640, ISSN 1857-9363


   


  mr Aneta Atanasovska "Sličnosti i razlike između ugovora o zajmu, ugovora o kreditu i ugovora o potrošačkom kreditu u rimskom i savremenom pravu"  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš 2016, str.11-27,


  ISBN 978-86-7148-21-8, UDK 347.44.34.33.77 (37:497.7).


   


  mr Aneta Atanasovska, "Consumers and consumer protection law". U: Iustinianus primus law review, Naučni časopis fakulteta "Justiniijan I" u Skoplju, br.№ 11 - volume VI  - Autumn 2015,


  ISSN 1857-8683, UDK: 82+7


   


  mr Aneta Atanasovska, "Polnomošnoto (mandatum) vo vremeto na dominatot" U: Naucnom časopisu "CENTRUM", 2016, br.5. Skoplje str.58-77,


  ISSN 1857-8640, ISSN 1857-9363, UDK: 347.921.4(37).


   


  mr Aneta Atanasovska, Prikaz na zakonot za advokatite za kralstvoto na Srbite, hrvatite i slovencite od 1929. godina, U: Godišen Zbornik. Volume VIII, Univerzitet "Goce Delčev", Praven Fakultet, Štip, 2018,


  ISSN 1857-8713


  UDK: 347.965:340.13(497.1)"1929"

 • Radovi u ostalim časopisima:

  mr Aneta Atanasovska, "Na što treba da vnimavame pri sklučuvanje na dogovori za potrošuvački kredit" U: Stručnom časopisu "Pravnik" br.279-280, Skoplje, str.12-16,


  ISSN 1409-5238

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  mr Aneta Atanasovska, Prikaz ugovora o licenci - Ugovor kojim se vrši prenos prava koja proizilaze iz intelektualne svojine, U: Zbornik radova III Međunarodne tematske naučne konferencije "Proces evropskih integracija i regionalna saradnja" CONSTANTINUS MAGNUS 2018, Univerzitet "Union - Nikola Tesla" Beograd, Fakultet za pravo, bezbednost i menadzment "Konstantin Veliki" Niš, 2018,


  ISBN 978-86-6113-050-2


  UDK: 339.923:061.1EU(082)(0.034.2) 341.217(4)(082)(0.034.2) 34(082)(0.034.2) 33(082)(0.034.2) 502/504(082)(0.034.2)

Poslednji put izmenjeno utorak, 26 mart 2019 17:28