Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.10.2015.

Gordana Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.12.1984.
 • Mesto rođenja: Pančevo
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Policijska akademija
 • Odsek / Grupa / Smer: kriminalistički smer
 • Godina diplomiranja: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   


   


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Gordana Nikolić, Pojam i karakteristike organizovanog kriminaliteta, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu: zbornik radova studenata doktorskih akademskih studija, Niš, Pravni fakultet, 2012. godine, str. 91-104.


  2. Gordana Nikolić, Neki zakonski i praktični aspekti krivičnog dela trgovina ljudima u Republici Srbiji, Bezbednost, god. 54, br. 2, teorijsko stručni časopis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd,  2012. godine, str. 277-290.


  3. Filip Mirić; Gordana Nikolić, „Program za prevenciju opojnih droga i informisanje“ kao strateško opredeljenje u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga u EU, Evropsko zakonodavstvo, br. 43-44, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2013. godine, str. 59-66.


  4. Gordana Nikolić, Trgovina ljudima u evropskom krivičnom zakonodavstvu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu: zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Niš, Pravni fakultet, 2014. godine, str. 57-74.


  5. Filip Mirić; Gordana Nikolić, Kazna maloletničkog zatvora u savremenom zakonodavstvu, Zbornik radova, Resocijalizacija maloljetnih prestupnika i osudjenih lica u penalnim ustanovama, Evropski defendologija centar, Banja Luka, 2015. godine, str. 79-92.


  6. Gordana Nikolić, Maloletni učinioci krivičnih dela u vezi sa opojnim drogamaNBP (Nauka, bezbednost, policija), Žurnal za kriminalistiku i pravo, Kriminalističko – policijska akademija, Beograd, 2015. godine, str. 173-199.


  7. Gordana Nikolić, Trgovina ljudima u krivičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu: zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Niš, Pravni fakultet, 2015. godine, str. 201-220.


  8. Filip Mirić; Gordana Nikolić, Saradnja izmedju Republike Srbije i Evropola, Evropsko zakonodavstvo, br. 52-53, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2015. godine, str. 268-276.


  9. Gordana Nikolić, Nasilje u porodici u  Republici Srbiji, Zbornik radova, Naučne aktuelnosti, Visoka međunarodna škola Cazin, Banja Luka, 2015. godine, str. 75-85.


  10. Gordana Nikolić, Krivičnopravna zaštita od zloupotrebe opojnih droga u Republici Srbiji, Bezbednost, god. 57, br. 2, teorijsko stručni časopis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije,  Beograd,  2015. godine, str. 151-164. 


  11. Gordana Nikolić; Tomislav Trajković; Mihailo Zogović, Krivično delo iznude u zakonodavstvu Narodne Republike Kine sa osvrtom na rešenja u Republici Srbiji, Zbornik radova, Naučni pogledi u XXI vijeku, Centar modernih znanja, Banja Luka, 2017, str. 57-70.


  12. Gordana Nikolić; Tomislav Trajković, Krivična dela iznude u zakonodavstvu Srbije u 20. veku, Peščanik, Časopis za istoriografifiju, arhivistiku i humanističke nauke, broj 15, Niš, Istorijski arhiv grada Niša, 2017. godine, str. 280-291.


  13. Gordana Nikolić, Kazna maloletničkog zatvora kao reakcija na maloletničko ubistvo – prikaz iz sudske prakse, Zbornik radova, Aktuelnosti u nauci i društvu, Centar modernih znanja, Banja Luka, 2017. godine, str. 102-116.


  14. Gordana Nikolić; Aleksandar Bošković; Tomislav Trajković, The importance of secret surveillance of communications in detection and proving the criminal offese of extortion, Facta Universitatis, Law and Politics, Vol. 15, No 3, University of Niš, 2017., str. 265-276.  

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Gordana Nikolić, Primena kazne maloletničkog zatvora u Republici Srbiji, Zbornik radova: Nauka, društvo, tranzicija, Evropski defendologija centar, Banja Luka, 2015. godine, str. 631-645.


  2. Gordana Nikolić; Miraš Tomović, Tajni nadzor komunikacije-zakonska regulativa i neka sporna pitanja, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara, 24-26.maj 2016. godine, Zbornik radova, Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost, Kriminalsitičko-policijska akademija, Fondacija "Hans Zajdel", Beograd, 2016. godine, str. 121-144.


  3. Gordana Nikolić, Novi koncept kažnjavanja krivičnog dela iznude u Republici Srbiji - istorisjki pregled i predlog "de lege ferenda", Zbornik radova, Probacija i alternativne krivične sankcije - mogućnosti i perspektivne, Centar modernih znanja, Banja Luka, 2016. godine str. 188-201.


  4. Gordana Nikolić, Miraš Tomović, Tomislav Trajković; Zakonski aspekti tajnog nadzora komunkacije od strane službi bezbednosti Republike Srbije, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara, 23-25.maj 2017. godine, Zbornik radova, Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi, Tom 2, Kriminalsitičko-policijska akademija, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Fondacija "Hans Zajdel", Beograd, 2017, str. 141-157.


  5. Gordana Nikolić; Maloletnici kao izvršioci krivičnih dela iznude u Republici Srbiji, Zbornik radova, Anomija društva i posledice, Centar modernih znanja, Banja Luka, 2017, str. 250-260.


  6. Gordana Nikolić, Tomislav Trajković, Mihailo Zogović, Criminal offense of extortion – models of good regulation in legislations of some European contries, Tematski zbornik radova medjunarodnog značaja, Tom 1, Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, 7-9. novembra 2017. godine, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2017. godine, str. 193-204. 


  7. G. Nikolić, Nasilničke karakteristike krivičnog dela iznude, Zbornik radova: Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor, Centar modernih znanja, Banja Luka, 2018. godine, str. 447-455.

Poslednji put izmenjeno sreda, 26 septembar 2018 13:24