Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.06.2016.

Mirjana Bečejski

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21. 07. 1978.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Priština
 • Odsek / Grupa / Smer: srpska književnost i jezik
 • Godina diplomiranja: 2002.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  „О писцу“, библиографски прилог у књизи Чедомира Ребића: Теме источног монаштва и форме византијске поетике, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2008, 265-271. ISBN 978-86-82797-83-8, УДК 821.163.4ж 0409:821.1404-1.


  „О неким критичким аспектима Марије Јефтимијевић-Михајловић“, поговор у: Марија Јефтимијевић Михајловић, Слика и идеја, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2011, 245-259. ISBN 978-86-82-797-95-1.


  Земаљски и небески знаци, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2013, стр. 300. Рецензенти: академик Радомир В. Ивановић, др Јасмина Ахметагић, мр Марија Јефтимијевић Михајловић. УДК 821.163.41.09-1 Вукадиновић А. 821.163.41.09 82.0, ISBN 978-86-89025-10-1 COBISS.SR-ID 200242700.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Грачаница као новомитско поетско ткиво и иконика као инспирација“, Баштина, св. 18, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2005, 195 – 211. (И у: Српска књижевност на Косову и Метохији 1945 – 2000, Зборник радова, део други, Институт за српску културу – Приштина / Филозофски факултет у Косовској Митровици, Лепосавић / Косовска Митровица 2005, 195 – 211.) YU ISSN 0353-9080, УДК 821.163.41.09-1


  „Унутрашњи приступ старој српској књижевности – духовни метод“ (Чедомир Ребић: Византијска мисао и умјетност у старој српској књижевности, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2004.), Баштина, св. 18, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2005, 301 – 308.


  „(Мета)теоретичар Петар Милосављевић“, Баштина, св. 19, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2005, 71 – 97. YU ISSN 0353-9080, УДК 82.0;378:929 Милосављевић П.


  „Печалбарство као опседантна тема Анђелка Крстића у роману Трајан“, Баштина, св. 20, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2006, 45 – 61. YU ISSN 0353-9080, УДК 821.163.41.09-31.


  „Трагично и виталистичко осећање живота. (Поема Чарнојевићи Душана Костића)“, Баштина, св. 23, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2007,  131-161. ISSN 0353-9008, УДК 821.163.41.09-1 Костић Д.


  „Духовно духовним доказујући“ (Чедомир Ребић, Духовна кретања код Срба, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2006.), Баштина, св. 23, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2007, 511-519.


  „Историја и имагинација“. (Мирољуб Стојадиновић, Људско лице историје у књижевности, Славистичко друштво Србије, Београд 2007.), Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, нова серија, бр. 24/2008, Нишки културни центар, Ниш 2008. 170-176. ISSN 0436-2616


  „Поезија као 'велика нарација'. Круг и криви круг у поезији Алека Вукадиновића“, Баштина, св. 24, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2008,  103-125. ISSN 0353-9008, УДК 821.163.41.09-1 Вукадиновић А.


  „Правоживље као облици историјско-религијске свести“ (Чедомир Ребић, Историјска свијест и есхатолошке теме, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2007.), Баштина, св. 24, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2008, 293–299.


  „Поезија као 'велика нарација' у збирци Трагом плена и коментари Алека Вукадиновића“ Баштина, св. 25, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2008,  83-107. ISSN 0353-9008, УДК 821.163.41.09-1 Вукадиновић А.


  „Избор по сродству. Вукадиновић и Маларме“, Баштина, св. 26, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2009,139-159. ISSN 0353-9008, УДК 821.163.41.09-1 Маларме С.


  „Скривени мотиви у приповеци 'Коста Грмов' Петра Панића“, Баштина, св. 31, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2011, 119-129. ISSN 0353-9008, УДК 821.163.41.09-32 Панић П.


  „Истина вере и истина сумње у приповеци 'Симон Чудотворац' Данила Киша“, Баштина, св. 32, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2012. ISSN 0353-9008, УДК 821.163.41.09-32 Киш Д.


  „'Дијалог са оцем' или парадоксални –изам. (Модернизам и постмодерниозам)“, Баштина, св. 33, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2012. стр 85–101. УДК 82.02ПОСТМОДЕРНИЗАМ ISSN 0353-9008=Баштина (Приштина) COBISS.SR-ID 3403400.


  „Поетика и теологија плача (Антологија плача: од Светога Саве до патријарха Пајсија, Избор, предговор и пропратни текстови Драгиша Бојовић, Просвета, Београд, 2011.)“, Црквене студије/ Church Studies: Годишњак центра за црквене студије, Уредник Драгиша Бојовић, година IX, бр. 9, Центар за црквене студије, Ниш, 2012, стр. 543-550. ISSN 1820-2446=Црквене студије COBISS.SR-ID 115723532.


  Порука у боци и 'Савршена пукотина'“ (Пешчаник Данила Киша у контексту савремених естетичких и поетичких проучавања)“, Баштина, св. 34, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2013, стр. 93–114. УДК 821.163.41.09-31 Киш Д.; ISSN 0353-9008=Баштина (Приштина) COBISS.SR-ID 3403400.


  „Боље је ако се налазимо међу прогоњенима него међу  прогонитиљима“ (По-етичка начела Оца и Сина у Пешчанику Данила Киша), Philologia Mediana, 2013, стр. 185–198. УДК 821.163.41-3.09 Киш Д.; ISSN 1821-3332= Philologia Mediana COBISS.CG-ID 762637.


  Проблем жанровске типологије историјског романа. Певач Бошка Петровића, ЦАНУ, 2013, стр. 223–246. УДК 821.163.4.09-31 Петровић Б. ISSN 0350-5480= Гласник Одјељења умјетности (Подгорица) COBISS.SR-ID 171242508


  „Приповедне инстанце, фокализатори и наратери у Проклетој авлији Иве Андрића (теоријске дистинкције)“, Баштина, св. 35, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2014, стр. 83–95. УДК 821.163.41.09-31 Андрић И.; ISSN 0353-9008=Баштина (Приштина); COBISS. SR-ID 3404300.


  „Оглед о есеју Сретена Марића“, Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност, година VI, број 6, Филозофски факултет, Ниш, 2014, стр. 257–271. УДК 821.163.41.09-4 Марић С.; ISSN 1821–3332=Philologia Mediana; COBISS.SR-ID 171242508.


  „Приповедне инстанце, фокализатори и наратери у Проклетој авлији Иве Андрића (приповедне ситуације)“, Баштина, св. 36, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2014, стр. 63–79. УДК 821.163.41.09-31 (82.0) Андрић И.; ISSN 0353-9008=Баштина (Приштина); COBISS. SR-ID 209321740.


  „Похвала врсти: есејисти Сретен Марић и Данило Киш“. Летопис Матице српске. књ. 496, св. 5, Матица Српска: Нови Сад, 2015, 597–615. УДК 82061 (497.113); ISSN 0025-5939; COBISS.SR-ID 7053570.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  „Поетика и аутопоетика Риста Ратковића“, Зборник радова са научног скупа Књижевно дјело Риста Ратковића: (пола вијека од пишчеве смрти), Уредник Радомир Ивановић, ЦАНУ, Научни скупови, књ. бр. 76, Одјељење умјетности књ. бр. 24, Подгорица 2005, стр. 33-52. УДК 987-86-82797-77-7 Ратковић Р. (082), ISBN 86-7215-174-7


  „Лирски паралелизми у поезији Душана Костића и Анта Поповског. (Прилог психологији стварања)“, Српско-македонске културне и књижевне везе, Зборник реферата са међународне научне конференције одржане у Нишу 15-17. Новембра 2007, Центар за научна истраживања САНУ - Универзитет у Нишу, Одсек за књижевност, 2008, 359-387. ISBN 978-86-7025-468-8, УДК 821. 163. 41-14.09 Костић Д.: 821. 163.3-14.09 Поповски А.


  Стаменковић Сава – Бечејски Мирјана. „Положај Чефура у роману Горана Војновића 'Чефури раус!'“. Движение и пространство в словянските езици, литератури и култури – Том втори: Литературознание и фолклористика. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2015, 238–245. ISBN 978-954-07-4046-1.


  „Есејизација као интегративни процес у књижевном делу ДанилаКиша“, Међународни научни скуп Данило Киш – осамдесет година од рођења (1935–2015), Књига резимеа, ЦАНУ, Подгорица 2015, стр. 6.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  „Елеменат савремености у роману Не дирај палму Николе М. Лопичића“, Дело Николе М. Лопичића, Зборник радова, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2005, 71 – 81. ISBN 86-82797-47-Х, УДК 821.163.41-31.09 Лопичић Н.


  „Културно-историјски споменици у путописној прози Григорија Божовића“, Језик и стил Григорија Божовића, Зборник радова са научног скупа одржаног 16. и 17. фебруара 2005, Филозофски факултет у Косовској Митровици – Стари Колашин, Косовска Митровица – Зубин Поток, 2006, стр. 243-256. УДК 821.163.41.09 Божовић Г.(082), ISBN 86-7412-038-5.


  Светописи и тајнописи Анта Поповског. (Однос поетике и аутопоетике“, Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена“, Зборник радова са научног скупа одржаног 24. децембра 2007, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2007, 121 –143. УДК 821.163.3.09-1 Поповски А., ISBN 978-86-82797-77-7.


  „Научна и стваралачка мисао Чедомира Ребића“, Духовно стваралаштво Чедомира Ребића, Зборник научних радова, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2011,155-189. ISBN 978-86-82797-93-7, УДК 821.163.41.(091).09. Ребић Ч.


  „Косовски мит у савременој поетици“ (прилог генологији). Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Зборник радова, Институт за српску културу, Лепосавић 2012, 141-154. ISBN 978-86-89025-03-3, УДК 821.163.41.09 (082).


  „Земаљски и небески знаци“, Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Зборник 1, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, главни и одговорни уредник проф. др Урош Шуваковић, 2013, стр. 35–52. УДК 821.163.41.09:398; 821.163.41.09-1; 398(497.115) ISBN 978-86- 6349-014-7 (ФФУП), COBISS.SR-ID 202114060.


  „Обретеније главе кнеза Лазара у поезији друге половине XX века“, Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији: национални научни скуп са међународним учешћем, ур. Срђан Словић, Лепосавић: Институт за српску културу 2014, стр. 61–77. УДК 821.163.41.09 (497.115) (82); ISBN 978-86-89025-13-2, COBISS.SR-ID 206697484.


  „'Јавке' у (ауто)поетичком контексту“, На великом путовању – читајући Брајковићеве песме: зборник радова. Приредио Миљурко Вукадиновић. Београд: Удружење књижевника Србије: „Филип Вишњић“, 2014, стр. 198–203. Брајковић, Д.  (082) УДК 821.163.41.09-1; ISBN 978-86-6309052-1 (ФВ); COBISS. SR-ID 209557772.


  „Митеме и поетеме Томаса Мана у поетичком кључу Радомира Ивановића“. У зборнику: Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: тематски зборник од водећег националног значаја. Књига 1. Уредник Срђан Словић. Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2016, 173–182. УДК 821.112.2.09 Ман. Т. / 82.09. УДК 821.163.41.09:82.09(082); ISBN 978-86-89025-25-5; COBISS.SR-ID 2226263316.

Poslednji put izmenjeno subota, 25 jun 2016 22:48