Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.08.2017.

Marija Milojević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.05.1989.godine
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Krivičnopravni smer
 • Godina diplomiranja: 2012.godina
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. „Uslovno odlaganje krivičnog gonjenja u krivičnom postupku u Srbiji-zakonska regulativa i pravna praksa“, Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu br.33, Niš, septembar 2015.godine,ISSN 1452-6603 i ISSN 2335-0504

  2.„Načelo oportuniteta u postupku prema maloletnicima u teoriji i praksi“,Zbornik radova studenata doktorskih studija prava Pravnog fakulteta u Nišu, Centar za publikacije pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2016.godine,ISBN 978-86-7148-215-8
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. „Detention for juveniles in criminal proceedings“, koautorski (Aleksandra Jovanović, Milica Petković, Marija Milojević), objavljen u Publikaciji šeste međunarodne konferencije EMONTA 2016.godine "Economics and menagement-based on new technologies" održane u Vrnjačkoj Banji, 16.-19.jun,2016.godine, Izdavač SATCIP-Scientific and Technical Center for Intellectual Property, ISBN-10 86-6075-059-4 i ISBN-13 978-86-6075-059-6

  2. "Sporazum o priznanju krivičnog dela", Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem 2016.godine, Ribarska Banja,zbornik radova- edicija "Bezbednost u postmodernom ambijentu", knjiga XVIII, II izdanje,izdavač Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-Cesna B,Beograd, ISBN 978-86-85985-28-7