Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 05.02.2018.

Neda Savić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 09.06.1990.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: krivičnopravni modul
 • Godina diplomiranja: 2013.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  -Savić, N., Žene kao žrtve ekološkog kriminaliteta i povezanost njihove viktimizacije sa viktimizacijom životinja: ekofeministički pogled, u: Temida: Časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, Vol. 21, br. 1, str. 91-106; Beograd, Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, 2018; ISSN 1450-6637;

 • Radovi u ostalim časopisima:

  -Savić, N. i Stanković, M., Social Deviance and Contemporary Morality – The Roots of Progress or the Roots of Criminogenesis?, in: Facta Universitatis, Series: Law and Politics, Vol. 14, No. 1, Niš, the University of Niš, 2016, UDC 343.97, pp. 173-187;
  -Savić, N., Maloletnici i kriminalitet – u obruču sekundarne viktimizacije, u: Socijalna misao: časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse), XXIII, jan.-mar. 2016, ISSN-0354-401X, Beograd, Socijalna misao, 2016, str. 37-47;
  -Savić, N. i Stanković, M., Aberacije i moderni moralni kompasi, u: Zbornik radova Naučne aktuelnosti, Primaprom d.o.o. Banja Luka, Visoka međunarodna škola Cazin; Banja Luka, 2015, UDK 316.754:316.4.052, str. 114-134;
  -Savić, N., Viktimizacija Srba u ratovima, u: Peščanik: časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke), godina XIII, No. 13, Niš, Istorisjki arhiv, 2015, UDK 343.98:341.485=163.41; 355.4:172.4, str. 122-130;

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  -Savić, N., The Factors of "Green" Crime, u: Thematic Conference Proceedings of International Significance: Archibald Reiss Days, Volume I, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2018, ISBN 978-86-7020-404-1, 978-86-7020-190-3, pp. 433-442;
  -Savić, N. & Stanković. M., Strengthening the Judicial Institutions of Serbia in Reaction towards Terrorism - Implementation of the European Standards, u: Thematic Conference Proceedings of International Significance: Archibald Reiss Days, Volume 2, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2017, ISBN 978-86-7020-386-0, 978-86-7020-190-3, pp. 403-412;
  -Stanković, M. i Savić, N., Uloga države kao garanta integriteta i bezbednosti svedoka i oštećenog u krivičnom postupku Republike Srbijeu: Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi: Tematski zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tom 2, Tara, 23-25. maj 2017., Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Fondacija "Hans Zajdel", ISBN 978-86-7020-385-3, str. 123-137, 2017;


  -Savić, N. & Marković, M., Etička analiza utilitarističkih teorija kazni, u: Društvene nauke pred izazovima savremenog društva: Tematski zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa "Nauka i savremeni univerzitet" Niš 11-12. novembar 2016., Tom I, Niš, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-7379-466-2, UDK 17.036, str. 55-67;
  -Savić, N., Privatizacija zatvora – političko-penološki izbor modela, u: Zbornik radova NAUKA – DRUŠTVO - TRANZICIJA, sa međunarodnog naučnog skupa na temu "Doprinos nauke razvoju društava u tranziciji" održanog 29. i 30. maja 2015. godine u Banjoj Luci, a povodom Jubileja 18 godina Evropskog defendologija centra, tom II, EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka; Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore "DEFENDOLOGIJA" Niksić; Banja Luka, 2015, UDK 343.81:343.9.02, str. 618-630;

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  -Savić, N., Ekofeminizam i zelena kriminologija – korak ka globalnoj harmonizaciji, u: Zbornik radova studenata doktorskih studija; Vol. IV, Niš, Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, 2016, ISBN 978-86-7148-224-0, str. 165-184;
  -Stanković, M. i Savić, N., Deca i mladi u lavirintu krivičnopravne zaštite, u: Tematski zbornik radova sa sa XXI naučno-stručnog skupa „Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti“ na temu Deca i mladi kao deo sistema – zaštita ili sekundarna viktimizacija, Niš, 15. i 16. oktobar 2015. godine, Niš, Centar za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš i Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, 2016, ISBN 978-86-7148-221-9, str. 75-95;

Poslednji put izmenjeno nedelja, 07 oktobar 2018 12:00