Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 05.07.2018.

Martin Matijašević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05.06.1989.
 • Mesto rođenja: Čačak
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet bezbednosti
 • Odsek / Grupa / Smer: Studije bezbednosti
 • Godina diplomiranja: 2012
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   


   


  - Дејан Новаковић, Мартин И. Матијашевић, Олга Зорић, Социјалне девијације, Свен Ниш, Ниш, 2017.


   


  - М. Матијашевић, Преглед антисемитске легислативе у периоду окупације Краљевине Југославије, у: -Ж. Лазић, Увод у смрт - „NUMERUS CLAUSUS 1940. Уредбе о ограничавању права Јевреја у Краљевини  Југославији,“ издавач: Службени гласник Републике Србије и Академија за националну безбедност, 2016, УДК. 340.134:323.12(=411.16)(497.1)"1939/1940" 94(=411.16)(497.1)"1939/1940";


   


  Приручници


   


   

 • Knjige i udžbenici:

  Мартин Матијашевић, Дејан Новаковић, Оперативна пракса специјалне полиције у Београду 1941-1945, СВЕН, Ниш, 2017.


  - Зоран Ж. Николић, Мартин И. Матијашевић, Олга Зорић, Сензибилно оријентисан оперативни рад, European police association, Brand студио, Београд, 2017.


  - Зоран Ж. Николић, Мартин И. Матијашевић, Олга Зорић, Приручник за службенике обезбеђења Eurosecurity – смернице за оперативно поступање, Свен, Ниш, 2017.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  - Матијашевић, М., Крштенић, А. Организација и функција система обезбеђења државних званичника у Републици Србији, Садржај безбедносних изазова Србије на почетку 21. века - издавач Иновациони центар Факултета безбедности, Београд 2014. године.


  - Крштенић, А., Матијашевић, М. Проблеми обавештајних служби у процесу прилагођавања савременим изазовима, ризицима и претњама, Војно дело 2014 (vol.66, бр.1) ISBN 00428426.


   


   - Стојановић, А., Матијашевић, М., Мултипликативни ефекти туризма у   условима рецесије, Зборник   радова Економског факултета, Универзитет у Источном Сарајеву, 2013, 7, стр. 291-303. (DOI: 10.7251/ZREFIS1307291S).


  - Ж. Лазић, М. Матијашевић, Спољнополитички и међународноправни аспекти деловања Краљевине Југославије и приближавање Тројном пакту – монографска студија, Култура полиса, бр. 30, година XIII, 2016, УДК 437(497.1):341.24.


  - М. Матијашевић, Ж. Лазић, Појам и одлике кривичних дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије, Зборник радова студената докторских студија права, Правни факултет, Универзитет у Нишу, Ниш 2016. ISBN 978-86-7148-215-8


  -М. Матијашевић, Ж. Лазић, Кривично дело тероризма у српском законодавству, Култура полиса, бр. 31, Београд, 2016. УДК 323.28:343.3/.7(497.11)


  - М. Матијашевић, С. Милосављевић, Родна обележја и рањивост жена у ванредним ситуацијама, Годишњак Факултета безбедности, Београд, 2016, стр. 145-156. ISSN: 1821-150X (2016).


  - М. Матијашевић, Организација и методе рада одељења специјалне полиције Управе града Београда 1941-1945, Култура полиса, год. XIV (2017), бр. 32, стр. 65-81.


  - Ж. Лазић, М. Матијашевић, Друштвени контекст и јачање антисемитизма у Краљевини Југославији, Култура полиса, год. XIV (2017), бр. 32, стр. 35-51.


  - Слађан Милосављевић, Жељко Лазић, Мартин Матијашевић, Геостратешки положај Крима као чинилац безбедности црноморског региона, Војно дело, Београд, 2017-3, април-мај.


  - Матијашевић И. М., (2017). Приказ монографије „Геополитичке перспективе савременог света“... , Безбједност, полиција, грађани, 13(1), 173–175


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Мартин Матијашевић, Верска права и слободе у савременој историји Србије, ПАНУВИС анали, 2017.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  - Keković, Z., Dimitrijević, I. and M. Matijašević, Standardization and Accreditation of Corporate Security, In: "Management of Corporate Security – New Approaches and Future Challenges" Conference proceedings, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, 2013, pp. 223-238, ISBN 978-961-92860-7-4


  - Zeljko Lazić, Martin Matijašević, Borko Milošević POLICE CONDUCT IN THE ROMA COMMUNITY AND RISKS OF THE OCCURRENCE OF DISCRIMINATION, “ARCHIBALD REISS DAYS”, THEMATIC CONFERENCE PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE, VOLUME II, ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES Belgrade, 2017, pg. 101-111.


  - Ж. Лазић, М. Матијашевић, Проблеми обавештајне анализе у ери глобализације, Тематски зборник радова: Југоисточна Европа и положај Републике Србије, едиција Безбедност у постмодерном амбијенту, књига XX, Центар за стратешка истраживања националне безбедности, Београд 2016.


  Dejan Novaković, Martin Matijašević, Krivična dela protiv polne slobode i rizik od diskriminacije, III Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije, Zbornik radova Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor, Centar modernih znanja, Banjaluka, 2018, str. 421-430.


  ISBN 978-99976-722-4-7


   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 05 jul 2018 13:17