Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.01.2019.

Nataša Đ. Trnavac Ćaldović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.1.1968.
 • Mesto rođenja: Užice
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki fakultet u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Трнавац Ћалдовић, Наташа 2015. Ориђинал међу фалсификатима: улога хумора и парадокса у процесу самообликовања идентитета дубровачког писца дум Ивана Стојановића. Из новије дубровачке књижевности, прир. Ирена Арсић. Ars libris: Београд 2015. Стр: 25–60. ISBN 978-86-7588-255-1с.

 • Knjige i udžbenici:

  Коаутор Приручника за наставнике Одабране методичке припреме за 4. разред гимназија и средњих стручних школа уз Читанку (аутори Б. Сувајџић, П. Петровић, М. Ђурић и Н. Станковић Шошо). Београд: Нови логос. ISBN 978-86-6109-183-4.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Трнавац Ћалдовић, Наташа и Стаменковић, Сава 2014. Сусрет маргина у Пољупцу жене паука Мануела Пуига“. Језик , књижевност, маргинализација: књижевна истраживања. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш. Стр. 561–573. УДК 821.134.2(82).09 Пуиг М.  ISBN 978-86-7379-324-5. www.npao.ni.ac.rs/filozofski.../108_af09bc5fcdcf236459a1ab6618aa32


  Трнавац Ћалдовић, Наташа 2015. Хетеротопија `куће махнитаца` у комедији Фрлезија Ивана дум Стојановића из Дубровника. Движение и пространство в словянските езици, литератури и култури –Том втори: Литературознание и фолклористика. Ур. Маргарита Младенова и др. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Стр. 107–113. ISBN 978-954-07-4046-1


  Трнавац Ћалдовић, Наташа 2015. Историјски наратив у Бездну Светлане Велмар-Јанковић. I међународни филолошки форум, Софија: Софијски универзитет „Св. Климент Охридски“, библиотека Приповедање. http://philol-forum.uni-sofia.bg/historу-narrative-svetlan-velmar/ 


  Трнавац Ћалдовић, Наташа 2016. И далеко и дубоко, ни тамо ни овде: семантика простора у Травничкој хроници Иве Андрића. Аndrićevi Znakovi. Ur. Branko Tošović, Andrić-Initiative, 2016, Tom 9. Str. 755–795. Grac– Banjaluka–Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz–Narodna biblioteka RS/…/nmlibris. ISBN 978-3-9504299-1-6. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andricevi_Znakovi_2016.pdf


  Трнавац Ћалдовић, Наташа. 2017. Време као вечито враћање истог: приповедање националне историје у Бездну Светлане Велмар-Јанковић. Језик, књижевност, време. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. стр. 351–366. УДК 82.0:81' 42(082); (ISBN 978-86-7379-445-7)


  Трнавац Ћалдовић, Наташа. 2017. Реторичко обликотворно начело наративног идентитета у делу Дубровчанина дум Ивана Стојановића: старински проблем жанра у обзору новог историзма. Мултикултурализъм и многоезичие. Том втори: Антропология и литературознание. Ур. Д. Григоров, Р. Петрова и др. София: Издателство „Фабер“ 2017. Стр. 427–434. ISBN 978-619-00-0651-0.


  Трнавац Ћалдовић, Наташа. 2017. Ut pictura poesis: песништво екфразе у Сликама по Бројгелу Вилијама Карлоса Вилијамса. Studia philologica universitatis velikotarnovensis. Vol 36/2. Ред. Л. Иванова, Ц. Иванова и др. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. Стр. 341–352. ISSN 2534-918X (print), ISSN 2534-9236 (online).

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Трнавац Ћалдовић, Наташа 2013. Искуство нуминозног у „Колајни“ Тина Ујевића. Савремена проучавања језика и књижевности. Год. IV, књ. 2, стр. 373–382, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац. УДК 821.163.42-14.09 Ујевић Т. ISBN 978-86-85991-51-6.


  Трнавац Ћалдовић, Наташа 2015. Бег од историје као терапија трауме у романима Иванчице Ђерић Сва је природа дивља и сурова и "Несрећа и стварне потребе“. Уметност и контекст: Жене, рат, уметност. Ур. Д. Жунић и др. САНУ – Огранак у Нишу / Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу / УГ Литера, Ниш.  Стр. 51–63. УДК 821.163.42(71)-31.09. ISBN 978-86-7025-560-9.


  Трнавац Ћалдовић, Наташа 2016. Ориђинал међу фалсификатима: улога хумора и парадокса у процесу самообликовања идентитета дубровачког писца дум Ивана Стојановића. Уметност и контекст: Религија у уметничким делима. Ур. Драган Жунић, Сава Стаменковић и Биљана Ћирић. САНУ – Огранак у Нишу / Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу / УГ Литера, Ниш.  ISBN: 978-86-7025-586-9.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 31 januar 2019 23:16