Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 05.06.2019.

Marina Kostić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 30.05.1979.
 • Mesto rođenja: Jagodina
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: psihologija
 • Godina diplomiranja: 2003.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Kostić, M. (2017).  Stress, adaptation and possible effects of physical exercise,  Facta Universitatis, serie : Physical Education and Sport, 17(2)

 • Radovi u ostalim časopisima:


   1. Kostić, M.(2016): „Brain plasticity“ and stress, Acta Medica Medianae, Vol.59(2). Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 2020. Dostupno na: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0365-4478/2020/0365-44782002072K.pdf


  1. Kostić, M.(2015):   Zamor na radu - profesionalna bolest XXI veka - prevencija i posledice,  Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 45-4, str. 73-90.


  2. Dragan Popovic, Evagelia Boli, Vladimir Savic, Milos Popovic, Milica Bojevic, Marina Kostic. Influence of Cognitive Abilities, Conative Characteristics and Social Status on Student School Grades in Mother Tongue. American Journal of Applied Psychology:  Vol. 4, No. 3, 2015, pp. 55-60.doi: 10.11648/j.ajap.20150403.12  3. Jovanović, M., Boli,E., Popović, D., Dasheva, D., Savić, V., Kostić, M.(2014.).  Reliability estimation for the lower bound of latent dimensions of morphological variables, International scientific journal KINESMETRICS,  Vol.3, No.1, str.47-62.   

  4.      Зборник  научних  радова :  „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК – ЗАПАД“ (ПСИХОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, ЛИНГВИСТИКА, КУЛТУРОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ), Vol.2, 6/2015, Издавач Меѓународен Центар за Славјанска Просвета - Свети Николе), Македонија                   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Конференција  :  „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК – ЗАПАД“ (ПСИХОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, ЛИНГВИСТИКА, КУЛТУРОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ), Vol.2, 6/2015, Издавач Меѓународен Центар за Славјанска Просвета - Свети Николе), Македонија 


  2. M.Kostić (2018): Kvalitet braka i razvod kao posledica bračne nestabilnosti i očuvanje roditeljskih kompetencija i odgovornosti nakon razvoda,  24.oktobarski  međunarodni  susreti  u socijalnoj zaštiti 2018. Niš: „Roditeljstvo – dar, teškoća, šansa“;


  3.Kostić, M.(2020): Uticaj virtuelnog sveta na decu, potencijalni rizici i prevencija zavisnosti od interneta kod dece, VII kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju, Niš. Knjiga sažetaka, dostupno na : http://kongres2020.preventivnapedijatrija.rs/wp-content/uploads/2021/01/apstrakt.pdf 


  4.Kostić,M.(2021): Anksioznost dece i mladih kao posledica pandemije Covid-19, VIII kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju, Niš. Knjiga sažetaka, dostupno na: http://kongres2021.preventivnapedijatrija.rs/wp-content/uploads/2019/10/knjiga-za%C5%BEetaka-1.pdf   


  5. Kostić, M.(2021). Uloga medija u očuvanju zdravlja, prevenciji i promociji fizičke aktivnosti i zdravih životnih stilova, IV Međunarodna konferencija „Zdravlje, sport, rekreacija“, učešće na konferenciji. Visoka sportska i zdravstvena škola Beograd.


   

Poslednji put izmenjeno utorak, 02 novembar 2021 08:28