Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 15.08.2019.

Snežana Popić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23. 4. 1987.
 • Mesto rođenja: Kosovska Mitrovica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: Osnovne studije 2010; Master studije 2012.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Popić, S. (2020). Fenomenološko razumevanje M. Veberovog postulata subjektivnog tumačenja u delu A. Šica, Politeia 10(20): str. 153-169. DOI: 10.5937/politeia0-29395

  2. Попић, С. (2018). Идеје о глобализацији у часопису Социолошки преглед – могућности примене Хелдове поделе школа мишљења о глобализацији = Ideas about globalization in Sociološki pregled / Sociological Review: the possibility of applying David Held at al’s division into three schools of thought. Социолошки преглед 52(1): стр./pp. 147-180. DOI:10.5937/socpreg52-16798 

  3. Попић, С. (2015). Млади у српским енклавама на Косову и Метохији. Годишњак за социологију XI (14-15): стр. 67-85.

  4. Попић, С., Шуваковић, У. (2014). Академик Радомир Д. Лукић – претеча проучавања глобализације у Србији. Теме XXXVIII (1): стр. 377-390.

  5. Петровић, Ј, Попић, С, Краговић, Б. (2012). Институционални развој Катедре за социологију Филозофског Факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској МитровициСоциолошки преглед XLVI (2) (Посебно издање): стр. 583-602.

  6. Попић, С. (2012). Зачеци српске социолошке мисли о глобализацији. Социолошки преглед XLVI (3-4) (Посебно издање): стр. 1116–1128.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Marković Savić, O., Popić, S. (2020). Identity and symbolic representations of political values: the example of social organizations in Kosovska Mitrovica, In J. S. Petrović at al. (eds.), Culture and identities (pp. 221-234). Belgrade: Serbian Sociological Association, Institute for Political Studies.

  2. Попић, С., Живић, Н. (2020). Неки елементи геополитичке идентификације – пример Србије и земаља чланица Европске уније. У Љ. Митровић, Г. Стојић и Н. Станојевић (прир.), Биланс транзиције у Србији и на Балкану / Традиција, модернизација, идентитети Х (стр. 215-229). Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања.

  3. Милтојевић, В, Попић, С. (2017). Спремност Србије за адаптацију на климатске промене. У У. Шуваковић и О. Марковић Савић (ур. и прир.). Глобализација и глокализација: међународни тематски зборник (стр. 573-586). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српско социолошко друштво, Институт за политичке студије

  4. Попић, С. (2017). Аксиолошка димензија глобализације и њен значај у анализи глокалних односа на Косову и Метохији. У М. Јаковљевић и А. Јанковић (ур. и прир.) Наука без граница - Зборник резимеа (стр. 219-220). Међународни научни скуп „Наука без граница“, 21-22. септембар 2017, Косовска Митровица. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.

  5. Popić, S. (2015). Ethnic Stereotypes of University Students in North Kosovo. In: Differences, Inequalities and Sociological Imagination – Abstract Book, 12th Conference (p. 1594). Prague: European Soiological Association (ESA), Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS).

  6. Попић, С. (2013). Двострукост глобализације и подељеност света. У В. Вулетић, Ј. Ћирић и У. Шуваковић (ур. и прир.). Глобализација и десуверенизацијa (стр. 765-776). Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Popić, S. (2017). Srpske enklave na Kosovu i Metohiji – projekcija nametnute društvene izolacije u doba globalizacije? U V. Vukotić et al. (ur. odbor). Globalizacija i izolacionizam (str. 436-444). Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja.

  2. Попић, С. (2016). Осврт на аксиолошку димензију у једном тумачењу савремених глобалних друштвених токова. У Г. Стојић (прир.). Историја идеја и промишљање савременог света: зборник радова посвећен Љубинку Милосављевићу (стр. 147-160). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

  3. Попић, С. (2016). Љубиша Митровић о глобализацији као развојном мегатренду и изазовима Савремене социологије. У Д. Захаријевски и Г. Стојић (прир.). Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића: зборник радова (стр. 87-98). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

  4. Попић, С. (2016). О студијама глобализације. У Д. Захаријевски и Г. Стојић (прир.). Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића: зборник радова (стр. 353-356). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

  5. Попић, С, Краговић, Б., (2012). Присилне миграције са Косова и Метохије (1999-2011). У Д. Маринковић и С. Шљукић (прир.). Промене у друштвеној структури и покретљивости (стр. 319-334). Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за социологију.

  6. Попић, С. (2012). Социолошке импликације виртуелних заједница заснованих на „мултимодалном глобално-локалном комуникационом медијском систему“. У Љ. Милосављевић, Б. Стевановић и Г. Стојић (прир.). Традиција, модернизација, идентитети: Традиционално и модерно у култури српског и балканских народа (стр. 191-202). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за социолошка истраживања.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 27 jun 2021 23:51