Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 09.12.2019.

Mirjana Đukuć

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.05.1979.
 • Mesto rođenja: Priština
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšti
 • Godina diplomiranja: 2003
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Мирјана Ђукић, О значају признања окривљеног у кривичном поступку, Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2017, стр. 205-225;


  Мирјана Ђукић, Критички осврт на поједине елементе споразума о признању кривичног дела као инструмента ефикасности кривичног поступка, Зборник радова студената докторских студија права, Вол. IV, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2016, стр. 107-123;


  Мирјана Ђукић, Условно одлагање кривичног гоњења у Србији – норма и пракса, Научно истраживачки пројекат „Начела добре владавине – начело правне сигурности и начело правичности“, Тематски зборник – пројекат, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2018, стр. 269-283;


  Мирјана Ђукић, Споразум о сведочењу окривљеног - пут до истине или поједностављења кривичног поступка, Научно истраживачки пројекат „Начела добре владавине – начело правне сигурности и начело правичности“, Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2017, стр. 239-253;


  Мирјана Ђукић, Однос споразума о признању кривичног дела и појединих кривично процесних начела, Научно истраживачки пројекат „Начела добре владавине – начело правне сигурности и начело правичности“, Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2016, стр. 315-330;


  Мирјана Ђукић, Афекти и њихови поремећаји – судско психијатријски и кривичноправни аспект, Научно истраживачки пројекат „Законодавство Републике Србије – стање, циљеви и даљи развој“, Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2015, стр. 277-287;


  Мирјана Ђукић, Међународноправна и уставноправна реглементација права на правично суђење са освртом на суђење у разумном року, Научно истраживачки пројекат „Законодавство Републике Србије – стање, циљеви и даљи развој“, Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2014, стр. 241-259


  Мирјана Ђукић, Забрана Reformatio in peius у кривичном процесном праву, Научно истраживачки пројекат „Законодавство Републике Србије – стање, циљеви и даљи развој“, Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2013, стр. 255-265


   


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Suzana Dimić, Mirjana Đukić, Tax Fraud and Plea Bargaining, International Scientific Conference „Archibald Reiss Days”, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Volume III, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2017, p.p. 57-66;


  Suzana Dimić, Mirjana Đukić, Tax fraud in Serbia (Normative and practical aspect), International Scientific Conference „Archibald Reiss Days”, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Volume II, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, 2019, p.p. 217-230;


  Saša Atanasov, Mirjana Đukić, Božidar Otašević, Witness protection programs for justicecollaborators – Comparative overview (Positive legal solutions in the Republic of Serbia, the Republic of North Macedonia, USA, England and Italy), Opštesvenite promeni vo globalniot svet,Zbornik na trudovi, Vol. 1, Šestata meѓunarodna naučna konferencija, Univerzitet Goce Delčev, Praven fakultet, Štip, 2019, 493-508.


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Сузана Димић, Мирјана Ђукић, Одлагање кривичног гоњења код пореских кривичних дела, Научни скуп са међународним учешћем „Право у функцији развоја друштва", Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2019, стр. 201-212;


  Саша Кнежевић, Мирјана Ђукић, Споразум о сведочењу окривљеног у кривичном процесном законодавству Србије, Научни скуп са међународним учешћем „Национално и међународно право – актуелна питања и теме“, Зборник радова, Том I, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2017, стр. 429-445;


  Мирјана Ђукић, Усклађеност националних са међународним стандардима у домену права на правично суђење, са освртом на суђење у разумном року (кривичноправни аспект), Научни скуп са међународним учешћем „Људска права – између идеала и изазова стварности“, Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2016, стр. 545-561;


  Мирјана Ђукић,  Резидуални механизам и национални стандарди у процесуирању  ратних злочина, Научни скуп са међународним учешћем „Право и друштвена стварност“, Зборник радова, Прва свеска, Правни факултет универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2014, стр. 481-494;


  Мирјана Ђукић, Исказ сведока у кривичном поступку, Научни скуп са међународним учешћем „Правне норме у времену и простору“, Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2012, стр. 527-442


   


   


   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 09 decembar 2019 16:47