Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 12.12.2019.

Katarina Suvajdžić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.01.1990.
 • Mesto rođenja: Novi Sad
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 2014
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Vujić, D., Suvajdžić, K., & Dostanić, J. (2014). Odnos prema organizacionim promenama kao vrednosna orijentacija zaposlenih u Vojvodini. U M. Franceško (Ur.) Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - stanje i perspektive (151-186 str.). [Relation toward the organizational changes as a value orientation of employees in Vojvodina. In M. Franceško (Ed.), Value orientations of youth in Vojvodina – state and perspective]. Novi Sad: Faculty of Legal and Business Studies dr Lazar Vrkatić.

 • Knjige i udžbenici:

  /

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Mirković, B., Suvajdžić, K., & Dostanić, J. (2019). Career Adaptability in Serbia: examining the CAAS model. Psihologija [Psychology], online first. DOI:10.2298/psi190101012m

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Suvajdžić, K. (2018). Karijerna adaptabilnost kao medijator odnosa između mračne trijade i stavova prema organizacionim promenama. [Career adaptability as a mediator of the relationship between dark triad traits and attitudes towards organizational changes. Applied Psychology]. Primenjena psihologija, 11(2), 171-187. doi: 10.19090/pp.2018.2.171-187


  Suvajdžić, K. (2016). Razlike u samoefikasnosti pri donošenju karijernih odluka iu stilovima donošenja odluka kod srednjoškolaca s različitim obrascima porodičnog afektivnog vezivanja [The differences in self-efficacy in career decision-making and decision-making styles among secondary school students with different patterns of family attachment. Psychological Research]. Psihološka istraživanja, 19(29), 205-221.


  Suvajdžić, K. (2016). Relacije između karakteristika ličnosti i stavova prema organizacionim promenama [The Relationship between Personality Characteristics and the Attitudes towards Organizational Change. Psychological Research]. Psihološka istraživanja, 18(2), 145-164.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Vujić, D., Suvajdžić, K. & Nikolić, K. (2015). Usklađivanje vremena radnog angažovanja, vremena za životne potrebe i vrednosti zaposlenih – Life Balance. U zborniku radova Vrednosti i identitet, pp. 177-188. [Matching work engagement time, time for life needs and employee values - Life Balance. Proceedings of the conference Values and identity]. Novi Sad: Faculty of Legal and Business Studies dr Lazar Vrkatić.


  Vujić, D., Suvajdžić, K. & Sitarević, A. (2013). Upravljanje kulturnim različitostima i poslovna uspešnost. U zborniku radova Multikulturalnost i savremeno društvo, pp. 538-549. [Managing Cultural Diversity and Business Success. Proceedings of the conference Multiculturalism and Modern Society]. Novi Sad: Faculty of Legal and Business Studies dr Lazar Vrkatić.


  Vujić, D., Dostanić, J. & Suvajdžić, K. (2013). Pristup razvoju talenata u poslovnoj organizaciji. U zborniku radova: Individualne razlike, obrazovanje i rad, pp 265 – 278. [An approach to the development of talents in a bussines organization. Proceedings of the conference Individual differences, education and work]. Niš: Faculty of Philosophy.


  Suvajdžić, K. & Milić, V. (2012). Inteligencija i kriminalitet, U zborniku radova Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti, pp 177-188. [Intelligence and Criminality. Proceedings of the conference. Social Response to Contemporary Security Threats]. Banja Luka: University Singerija.


  Mirković, B., Suvajdžić, K., & Dostanić, J. (2019). Optimizam, pesimizam i velikih pet kao prediktori načina suočavanja zaposlenih sa stresom. XXIV. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Filozofski fakultet u Zagrebu (knjiga rezimea, str. 164). [Optimism, Pessimism and Big Five as predictors of a way of coping with stressful situations. Abstract on the conference XXIV Ramiro and Zoran Bujas’ Days, p. 164].


  Suvajdžić, K., Franceško, M. & Sentov, A. (2018). Organisational Commitment and Attitudes Towards Organisational Changes. 13th EAOHP Conference: Adapting to rapid changes in today´s workplace. Lisbon, Portugal (abstract, pp. 453-454).


  Vujić, D. & Suvajdžić, K. (2016). Orijentacija zaposlenih ka planiranju karijere. Otvoreni dani psihologije u Banja Luci. (knjiga rezimea, str. 41). [Orientation of employees towards career planning. Abstract for the conference Open Days of Psychology, Banja Luka, 2016 p.41].


  Suvajdžić, K. & Dostanić, J. (2016). Relacije između karijerne adaptibilnosti i uklopljenosti pojedinca u organizaciju. Otvoreni dani psihologije u Banja Luci (knjiga rezimea, str. 40). [Relationships between career adaptability and person – organization fit. Abstract for the conference Open Days of Psychology, Banja Luka, 2016, p.40].


  Suvajdžić, K. & Vujić, D. (2015). Osobine ličnosti kao prediktori stavova prema organizacijskim promjenama. XXII. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Filozofski fakultet u Zagrebu (knjiga rezimea, str. 215). [Personality traits as predictors of attitudes toward organizational change. Abstract on the conference XXII Ramiro and Zoran Bujas’ Days, p. 215].


  Vujić, D., Suvajdžić, K., & Dostanić, J. (2015). Osetljivost za unapređenje kompetencija neposrednih rukovodilaca u preduzećima u Srbiji. Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad: Faculty of Philosophy (knjiga rezimea, 51-53). [Sensitivity for improving the competencies of line managers in Serbian companies. Abstract for the conference Current Trends in Psychology, pp. 51-53].


  Manasijević, M. & Suvajdžić, K. (2014). Identifikacija sa nacionalnom grupom kod pripadnika manjinskih i većinskih grupa. XIX. Dani psihologije u Zadru (knjiga rezimea, str.122). [Identification with a national group among the members of minority and majority groups. Abstract on the conference XIX. Psychology Days in Zadar, p.122].


  Suvajdžić, K. & Manasijević, M. (2013). Preferencije organizacijske kulture kod prosvjetnih radnika. XXI. Dani Ramira i Zorana Bujasa Filozofski fakultet u Zagrebu (knjiga rezimea, str. 197). [Organizational culture preferences for educators. Abstract on the conference XXI. Ramiro and Zoran Bujas’ Days, p. 197].


  Suvajdžić, K. & Milojević, M. (2013). Polne razlike u narcisoidnosti i makijavelizmu. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad: Filozofski fakultet (knjiga rezimea, str. 242-243). [Sex differences in narcissism and Machiavellianism. Abstract on the conference Current Trends in Psychology, pp. 242-243].


  Vujić, D., Dostanić, J., & Suvajdžić, K. (2013). Savremeni izazovi psihologije rada i organizacije - Praksa u zemljama u tranziciji. Savremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije. Zagreb (knjiga rezimea, 167). [Contemporary Challenges in Work and Organizational Psychology - Practice of Countries in Transition. Abstract on the conference Current Challenges in Work and Organizational Psychology, p. 167].


  Vujić, D., Dostanić, J., & Suvajdžić, K. (2013). Pristup razvoju talenata u poslovnoj organizaciji. IX. Konferencija Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet, departman za psihologiju (knjiga rezimea, str. 80). [An approach of developing talents in a business organization. Abstract on the conference IX. Days of Applied Psychology, p. 80].


  Sitarević, A., Suvajdžić, K. & Mrkić, J. (2011). Motiv postignuća i pozicija u organizaciji. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad: Filozofski fakultet (knjiga rezimea, str. 291-292). [Achievement motive and position in the organization. Abstract on the conference Current Trends in Psychology, pp. 291-292].

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Suvajdžić, K. & Vujić, D. (2017). Zadovoljstvo karijerom, karijerni razvoj i ulaganja u karijeru kao prediktori namere da se promeni karijera. Zlatibor: 65. Kongres psihologa Srbije Globalizacija i lokalizacija psihologije (knjiga rezimea, str. 22 – 23). [Career satisfaction, career development and career investment as predictors of intention to change careers. 65th Congress of Psychologists of Serbia Globalization and the localization of psychology, pp. 22 – 23].


  Vujić, D. & Suvajdžić, K. (2017). Samoefikasnost i lokus kontrole kao prediktori karijerne adaptabilnosti. Zlatibor: 65. Kongres psihologa Srbije Globalizacija i lokalizacija psihologije (knjiga rezimea, str. 17). [Self-efficacy and locus of control as predictors of career adaptability. 65th Congress of Psychologists of Serbia Globalization and the localization of psychology, p.17].


  Hirscher, K. M., Bodiroža, J., Ivanović, A. & Suvajdžić, K. (2017). Relacije između profesionalnih interesovanja studenata psihologije i socijalne motivacije. Zlatibor: 65. Kongres psihologa Srbije Globalizacija i lokalizacija psihologije (knjiga rezimea, str. 142 – 143). [Relations between the professional interests of psychology students and social motivation. 65th Congress of Psychologists of Serbia Globalization and the localization of psychology, pp.142-143].


  Gitarić, D., Stanisavljević, J., Novaković, T. & Suvajdžić, K. (2017). Profesionalna interesovanja i karijerni ciljevi studenata psihologije. Zlatibor: 65. Kongres psihologa Srbije Globalizacija i lokalizacija psihologije (knjiga rezimea, str. 141 – 142). [Professional interests and career goals of psychology students. 65th Congress of Psychologists of Serbia Globalization and the localization of psychology, pp.141-142].


  Suvajdžić, K. & Dostanić, J. (2016). Razlike u odnosu prema promenama kod zaposlenih koji su prošli kroz organizacione promene i onih koji nisu. Zlatibor: 64. Naučno-stručni skup psihologa Srbije Relacije i granice – Psihologija i intepersonalni odnosi. (knjiga rezimea, str. 107 – 108). [Differences in relation to changes in employees who have experienced organizational changes and in those who have not. 64th Congress of Psychologists of Serbia “Relations and boundaries - psychology and interpersonal relationships’’, pp. 107-108].


  Dostanić, J., & Suvajdžić, K. (2016), Organizacione promene i psihološka osnaženost - Da li nas promene osnažuju? Zlatibor: 64. Kongres psihologa Srbije ''Relacije i granice - psihologija i interpersonalni odnosi'' (knjiga rezimea, str. 108 - 109). [Organizational changes and psychological empowerment – Do changes empower us?. 64th Congress of Psychologists of Serbia “Relations and boundaries - psychology and interpersonal relationships’’, pp. 108-109].


  Suvajdžić, K. & Ninić, N. (2016). Emocionalna regulacija kao prediktor odnosa prema organizacionim promenama. XXII. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Filozofski fakultet, (knjiga rezimea, str. 137 – 138). [Emotional regulation as a predictor of attitudes toward organizational change. Abstract on the conference 22nd Empirical Studies in Psychology, pp. 137 – 138].


  Ninić, N. & Suvajdžić, K. (2016). Prediktori zadovoljstva životom u Srbiji. XXII. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Filozofski fakultet, (knjiga rezimea, str. 105 – 106). [Predictors of life satisfaction in Serbia. Abstract on the conference 22nd Empirical Studies in Psychology, pp. 105-106].


  Suvajdžić, K. & Vujić, D. (2015). Utvrđivanje odnosa zaposlenih prema organizacionim promenama – faktorska struktura skale. XXI. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Filozofski fakultet, (knjiga rezimea, str. 119 – 120). [Determining Attitudes of Employees towards Organizational Changes –The Factor Structure of the Scale. Abstract on the conference 21nd Empirical Studies in Psychology, pp. 119 – 120].


  Suvajdžić, K. & Ninić, N. (2015). Osobine ličnosti kao prediktori samoefikasnosti. 63. Naučno-stručni skup psihologa Srbije “Strukovni identitet psihologa i međuresorna saradnja“ (knjiga rezimea, str. 116-117). [Personality traits as predictors of self-efficacy. 63rd Congress of Psychologists of Serbia “Professional Identity of Psychologists and Interdepartmental Cooperation” pp. 116-117].


  Suvajdžić, K. & Vujić, D. (2015). Povezanost lokusa kontrole i percepcije potreba za unapređenjem kompetencija neposrednih rukovodilaca. 63. Naučno-stručni skup psihologa Srbije “Strukovni identitet psihologa i međuresorna saradnja“ (knjiga rezimea, str. 115-116). [The connection between locus of control and the perception of the need for the improvement of competencies of the immediate executives. 63rd Congress of Psychologists of Serbia “Professional Identity of Psychologists and Interdepartmental Cooperation” pp. 115-116].


  Suvajdžić, K., i Dostanić, J. (2014). Lokus kontrole i odnos prema organizacionom riziku. Beograd: XX. Empirijska istraživanja u psihologiji (knjiga rezimea, 141-142). [Locus of control and the relation toward an organizational risk. Abstract on the conference 20th Empirical Studies in Psychology, pp. 141-142].


  Suvajdžić, K., i Dostanić, J. (2014). Samoefikasnost i odnos prema organizacionom riziku kod rukovodilaca i izvršilaca. Beograd: XX. Empirijska istraživanja u psihologiji (knjiga rezimea, 142-143). [Self-efficacy and the relation toward an organizational risk among managers and employees. Abstract on the conference 20th Empirical Studies in Psychology, pp. 142-143].


  Vujić, D. & Suvajdžić, K. (2014). Odnos prema organizacionim promenama kao vrednosna orijentacija zaposlenih u Vojvodini. Novi Sad: Interregiosci (knjiga rezimea, str.101). [Relation toward the organizational changes as a value orientation of employees in Vojvodina. Interregiosci, p.101].


  Franceško, M., Manasijević, M., Suvajdžić, K. & Kosanović, B. (2014). Rad kao vrednost kod studenata – da ili ne. 62. Naučno-stručni skup psihologa Srbije “Profesionalni razvoj psihologa” (knjiga rezimea, str. 16 -17). [Working as a Value in Students - Yes or No. 62nd Congress of Psychologists of Serbia “Professional Development of Psychologists", pp. 16 -17].


  Franceško, M., Manasijević, M., Suvajdžić, K. & Kosanović, B. (2014). Preferencije radnih vrednosti kod studenata. 62. Naučno-stručni skup psihologa Srbije “Profesionalni razvoj psihologa” (knjiga rezimea, str. 17 -18). [Students’ preferences regarding work. 62nd Congress of Psychologists of Serbia “Professional Development of Psychologists, pp. 17 -18].


  Vujić, D. & Suvajdžić, K. (2014). Samoefikasnost i odnos prema organizacionim promenama. 62. Naučno-stručni skup psihologa Srbije “Profesionalni razvoj psihologa” (knjiga rezimea, str. 21-22). [Self-efficacy and attitude towards organizational changes. 62nd Congress of Psychologists of Serbia “Professional Development of Psychologists", pp. 21-22].


  Suvajdžić, K. & Vujić, D. (2014). Lokus kontrole i odnos prema organizacionim promenama. 62. Naučno-stručni skup psihologa Srbije “Profesionalni razvoj psihologa” (knjiga rezimea, str. 22-23). [Locus of control and the relation towards organizational changes. 62nd Congress of Psychologists of Serbia "Professional Development of Psychologists", pp. 22-23].


  Vujić, D., Suvajdžić, K. & Dostanić, J. (2013). Struktura socijalne motivacije i procena potreba za unapređenjem kompetencija zaposlenih. 61. Naučno-stručni skup psihologa Srbije tri lica psihologije – interdisciplinarnost savremene psihologije (knjiga rezimea, str. 27-28). [The structure of social motivation and assessment of the needs for the improvement of employees' competences. 61st Congress of Psychologists of Serbia “Three Faces of Psychology”, pp. 27-28].


  Dostanić, J., Vujić, D., & Suvajdžić, K. (2013). Istraživanje potreba za unapređenjem kompetencija rukovodilaca i zaposlenih. Lepenski Vir: 61. naučno-stručni skup psihologa Srbije “Tri lica psihologije” (knjiga rezimea, str. 21-22). [Investigeting the needs for competencies’ improvement of managers and employees. Abstract on the conference 61st Congress of Psychologists of Serbia “Three Faces of Psychology”, pp. 21-22].


  Suvajdžić, K. & Balaban, D. (2012). Povezanost komponenti Jungove tipologije ličnosti i motiva postignuća. 60. naučno-stručni skup psihologa Srbije “Merenje i procena u psihologiji” (knjiga rezimea, str. 255-256). [The Relationship between components of the Jung typology and achievement motive. Abstract on the conference 60th Congress of Psychologists of Serbia “Measurement and assessment in Psychology”, pp. 255-256].

 • Patenti:

  /

 • Tehnička rešenja:

  /

Poslednji put izmenjeno utorak, 17 decembar 2019 19:52